OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/82/2015 w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie

Uchwała Nr X/82/2015 w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie

Numer uchwały: 82
Numer sesji: X
Rok: 2015


Uchwała Nr X/82/2015
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami)

Rada Gminy Włoszakowice
uchwala, co następuje:


§ 1 Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, obejmującego prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie.

§ 2 Gmina zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w wysokości odpowiadającej ilości zadeklarowanych miejsc w schronisku (liczba kojców) i pokrywania kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, pochodzących z terenu gminy Włoszakowice

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/82/2015
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie

W myśl przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Jednocześnie ustawa zabrania odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Gmina Włoszakowice nie posiada własnego schroniska. Przystąpienie Gminy Włoszakowice do porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia i określenia uprawnień i obowiązków Miastu Leszno przy realizacji zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie, umożliwi zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Włoszakowice.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06