OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr X/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Protokoł Nr X/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Numer dokumentu: X
Rok: 2015


P r o t o k ó ł Nr X/2015
z X Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 listopada 2015 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 – 14.00.
Otwarcia X Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy wniosła, aby do przekazanego radnym porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt tj.:
- podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia dla Gminy Włoszakowice międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.
Zgoda Rady Gminy Włoszakowice w powyższej sprawie jest niezbędna dla podpisania odpowiedniego porozumienia przez Wójta.
Wniosek przyjęto w głosowaniu przy 1 głosie wstrzymującym.

Proponowany porządek sesji został przyjęty wraz z powyższą zmianą w głosowaniu przy 1 głosie wstrzymującym:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany
- zmiany Uchwały Nr III/24/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym
5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
6. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice.
8. Sprawa podatku rolnego.
9. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia dla Gminy Włoszakowice międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.
11. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych.
12. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji
Informacje z posiedzeń komisji złożyli:
1) z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – radny Paweł Marcinek
2) ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – radny Zenon Poloch

Przewodnicząca Rady Gminy powtórzyła ustalenia komisji dot. dyżurów radnych, aby radni utrzymywali więź z wyborcami na dotychczasowych zasadach tj. z wykorzystaniem spotkań odbywających się w danych miejscowościach, a w przypadku wniosków wyborców organizować spotkania z radnymi w Urzędzie, wskazując jednocześnie, że obecnie istnieje wiele możliwości kontaktu bez stosowania dyżurów tj. telefon czy poczta elektroniczna poddała niniejszą propozycję pod głosowanie radnych celem ustalenia sprawy dyżurów radnych i poddała propozycję pod głosowanie.
W głosowaniu przyjęto rozwiązanie zaproponowane przez komisje przy 1 głosie przeciwnym.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej stąd zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania. Do projektu protokołu uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca uszczegółowiła odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego na poprzedniej sesji:
1) kiedy ustanowiono dopłatę do instalacji pieców c.o. na gaz. Odpowiedź udzieloną na poprzedniej sesji:
- że dopłatę uchwalono wraz z dopłatą do montażu pieców na ekogroszek
przewodnicząca uzupełniła informacją, że taką uchwałę podjęto 31 marca 2014 r. Uchwała jest ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej od 2 kwietnia 2014 r. A treść uchwały jest następująca:
”(…) uchwala się program dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice ze środków budżetu Gminy Włoszakowice, stanowiący załącznik do uchwały (…)”.

2) w jakim celu powstał klub radnych, czy w klubach uczestniczy wójt. Odpowiedź udzieloną na poprzedniej sesji:
- że klub radnych „Samorząd dla Mieszkańców” powstał zgodnie z prawem i wolą radnych i że w przypadku potrzeby na spotkania klubu zapraszany jest wójt
przewodnicząca uzupełniła informacją, że klub radnych nie musi składać sprawozdań radnemu ze swojej działalności i informacji kogo zaprasza na swoje spotkania. To wyłącznie wewnętrzna sprawa klubu, uznając jednocześnie powyższy temat za zamknięty.

3) braku zgody na budowę wiatrowni w Bukówcu Górnym w oświadczeniach podpisywanych przez właścicieli gruntów, a tylko zainteresowaniem budową. Odpowiedź udzieloną na poprzedniej sesji:
- że właściciele gruntów wyrazili zgody na udostępnienie gruntu pod budowę elektrowni wiatrowych u notariusza,
przewodnicząca uzupełniła fragmentem umów dzierżawy jakie podpisano u notariusza czyli wyrażenie zgody na wykorzystanie przedmiotu dzierżawy na realizację inwestycji. Przewodnicząca poinformowała ponadto jaką wagę miały składane przez właścicieli gruntów oświadczenia stwierdzając:
„Gdyby nie było zainteresowania właścicieli gruntów inwestor nie podjął by tego tematu w Bukówcu Górnym, a Rada Gminy Włoszakowice również nie zajmowałaby się tą sprawą.”
Oryginały umów dzierżawy znajdują się u stron umów.

4) braku w materiale sesyjnym wyliczenia szacunkowych wpływów wynikających ze wzrostu wysokości podatków.
Przewodnicząca Rady Gminy powtórzyła odpowiedź udzieloną na poprzedniej sesji, że materiały sesyjne zawierały wszelkie dane do wyliczenia ogólnej wysokości podatków.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt protokołu, nie udzielając głosu radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu.

Radni w głosowaniu przyjęli protokół z IX Sesji w brzmieniu projektu w głosowaniu przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.

Ad.4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku
Do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanych przy ul. Źródlanej w Boszkowie-Letnisku radni uwag nie zgłosili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/74/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany
Projekt powyższej uchwały dotyczy zamiany:
- działki nr 638/86 położonej w Boszkowie–Letnisku przy ul. Turystycznej stanowiącej własność Gminy Włoszakowice będącą drogą dojazdową do Ośrodka Wypoczynkowego (dawny Ośrodek Wypoczynkowy Kuratorium Oświaty). Ośrodek niniejszy stanowi własność Skarbu Państwa
na
- działkę nr 638/88 położoną w Boszkowie-Letnisku przy ul. Turystycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej częścią Ośrodka Wypoczynkowego (Ośrodek Żeglarski). Ośrodek niniejszy stanowiącego własność Gminy Włoszakowice

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/75/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu- zmiany Uchwały Nr III/24/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym
W projekcie uchwały został zaktualizowany numer księgi wieczystej. Radni do proponowanej zmiany w uchwale uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/76/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad. 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Komisje zaproponowały przyjęcie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości wnioskowanej przez Gminny Zakład Komunalny sp. z.o.o. Do projektu uchwały uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 1 głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr X/77/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu
Komisje zaproponowały dopłatę z budżetu gminy w wysokości 1,30 zł do każdego metra sześciennego oczyszczonych ścieków dla II grupy taryfowej (budynki mieszkalne).
Radny Zbysław Drożdżyński stwierdził, że obniżenie wysokości dopłaty spowoduje zwiększenie kosztów przeciętnego odbiorcy usług o 9,3%.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że z dopłaty korzystają już od lat mieszkańcy tych miejscowości, w których znajduje się kanalizacja sanitarna. Obniżenie o 0,20 zł wysokości dopłaty nadal skutkować będzie pomocą finansową w wysokości 1,30 zł do każdego metra sześciennego oczyszczonych ścieków dla mieszkańców skanalizowanych miejscowości.
Natomiast mieszkańcy np. Zbarzewa, Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego, Sądzi i jeszcze kilku innych miejscowości dopłaty do wywożonych ścieków beczkowozami nie mają i mieć nie będą.
Radna Aniela Poloszyk stwierdziła, że propozycję wysokości dopłaty ustalono na posiedzeniu komisji. Propozycja wynikała z porównania wysokości kosztów jakie ponoszą mieszkańcy gminy w odniesieniu do 1m3 ścieków wywożonych beczkowozem i 1m3 ścieków odprowadzanych poprzez kanalizację sanitarną. Taką propozycję uzgodniono na posiedzeniu komisji.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy 1 głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr X/78/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

Ad. 6. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Uwag do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/79/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice.
Uwag do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/80/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 8. Sprawa podatku rolnego.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że komisje zaproponowały cenę kwintala żyta do naliczania podatku rolnego na 2016 r. w wysokości podanej przez Prezesa GUS tj. 53,75 zł.
Radny Zbysław Drożdżyński przedstawił jak procentowo zmieniła się:
- cena kwintala żyta podawana w komunikacie Prezesa GUS porównując dane do naliczania podatku na 2015 i 2016 r. (obniżka o 12,5%),
- cena kwintala żyta przyjmowana do naliczenia podatku na 2015 i 2016 r. w Gminie Włoszakowice ( wzrost o 7,5%).
Przewodnicząca Rady Gminy porównała wysokość podatku rolnego i wysokość podatku od nieruchomości przytaczając przykłady wysokości podatków od takich samych składników (budynek mieszkalny, garaż, szopka) płaconych przez właścicieli gospodarstw rolnych i właścicieli nieruchomości z różnych miejscowości gminy. Informacja dała pogląd jakie obciążenia wynikają z tych podatków dla wyżej wymienionych podmiotów.
Ponadto stwierdziła, że cena kwintala żyta podawana przez Prezesa GUS jest ceną średnią z ostatnich 3 lat – dokładnie 11 kwartałów (taki okres czasu był postulowany przez rolników, aby cena była najbardziej realna, gdyż wcześniej cenę ustalano na podstawie 3 kwartałów). W związku z tym można tą cenę uważać za wiarygodną.

W głosowaniu przyjęto cenę kwintala żyta do naliczania podatku rolnego na 2016 r. w wysokości podanej przez Prezesa GUS tj. 53,75 zł – przy dwóch głosach przeciwnych.

W związku z tym nie było potrzeby podejmowania uchwały przez Radę Gminy Włoszakowice.

Ad. 9. Zmiana budżetu gminy na 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uzasadnienie do uchwały w prawie zmiany do budżetu gminy na 2015 r. informując, że po stronie dochodów zostają wprowadzone:
1) dotacje Wojewody Wielkopolskiego na: sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych 1.500 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 22.841 zł, dofinansowanie wydatków bieżących ŚDS 2.931 zł,
2) inne dochody pozaplanowe: prowizja PZU dla przedszkola 1.400 zł, prowizja PZU dla ZS w Bukówcu Górnym 1.400 zł, odsetki od niesłusznie pobranych zasiłków z GOPS-u 2.000 zł,
za sprzedaż samochodu ( Polonez ) 1.150 zł.
Po stronie wydatków nastąpiło: zmniejszenie w Zarządzie Dróg Gminnych o 27.000 zł, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o 72.000 zł, w Przedszkolu o 30.000 zł, oraz zwiększenie środków w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym o 1.400 zł, w Przedszkolu o 1.400 zł, w Środowiskowym Domu Samopomocy o 2.931 zł, w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych o 99.000 zł, w urzędzie o 57.491 zł.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/81/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Po zarządzonej 5 minutowej przerwie przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wznowiła obrady.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia dla Gminy Włoszakowice międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Jednocześnie ustawa zabrania odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia tym zwierzętom miejsca w schronisku, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
W związku z tym, że Gmina Włoszakowice nie posiada własnego schroniska, rozwiązaniem jest przystąpienie Gminy do porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia tych obowiązków Miastu Leszno, które prowadzi Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie.
Następnie przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia dla Gminy Włoszakowice międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.
Radny Zbysław Drożdżyński poinformował, że jest po rozmowie z pracownikami schroniska w Henrykowie i pracownikami Urzędu Miejskiego i oni wolnych klatek nie posiadają. Schronisko powstało 2009 (lub później) i wtedy gminy deklarowały się czy przystępują do programu. Gmina, niby po konsultacjach z Radą Gminy określiła/ustaliła, że do programu nie przystępuje. Tak to wygląda pisemnie – pismo miałem w rękach - powiedział radny.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że to historia i zwróciła się z pytaniem - czy podejmujemy dzisiaj uchwałę, aby umożliwić wójtowi podjęcie kolejnych czynności.
Radny Zbysław Drożdżyński odpowiedział na powyższe pytanie stwierdzając: ale nie ma wolnych klatek. Na kolejne pytanie przewodniczącej skąd to wie - odpowiedział, że wie to od pracowników Urzędu Miejskiego. Jest to informacja uzyskana w dniu wczorajszym, stąd jest to informacja aktualna. W schronisku jest 96 klatek i wszystkie są wykupione. Możliwe jest wykupienie klatki od jednej z gmin. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że sposób prowadzenia dla Gminy Włoszakowice międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt można ustalać z właścicielem schroniska, którym jest Miasto Leszno.
Podjęcie uchwały to wymóg ustawowy, który umożliwi podjęcie czynności polegających na podpisaniu porozumienia z Miastem Leszno.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr X/82/2015
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu


Ponadto przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przypomniała, że organ nadzoru uchylił uchwalony przez Radę Gminy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, szczególnie ze względu na niezapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku oraz niewskazanie gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.
W związku z pismem Wojewody wzywającym gminę do podjęcia działań w celu uchwalenia programu przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zaproponowała udzielenie Wojewodzie Wielkopolskiemu następującej odpowiedzi: Rada Gminy Włoszakowice nie podjęła stosownej uchwały, gdyż zgodnie z dyspozycją art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt nie miała umocowania prawnego do podjęcia takiego aktu prawnego po 31 marca 2015 r. Wobec powyższego, kolejna uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice podjęta zostanie w ustawowym terminie do dnia 31 marca 2016 r.
Jednocześnie (w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Gminy Włoszakowice) pragnę poinformować, że w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 11a ust. 2 cyt. wyżej ustawy o ochronie zwierząt podjęte zostały następujące działania:
- pomiędzy Gminą Włoszakowice a gospodarstwem rolnym podpisania została umowa dotycząca zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami gospodarskimi.
- pomiędzy Gminą Włoszakowice a lekarzem weterynarii podpisana została umowa na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt przebywających w tymczasowym punkcie zatrzymania bezdomnych zwierząt.
Ponadto, w dniu dzisiejszym podjęta została uchwała Rady Gminy Włoszakowice w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie. Powyższa uchwała stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego porozumienia międzygminnego umożliwiającego przystąpienie Gminy Włoszakowice do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie w celu zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi na terenie Gminy Włoszakowice. Po podpisaniu powyższego porozumienia, podjęte zostaną działania w celu wyłonienia podmiotu prowadzącego działalność w zakresie wyłapywania zwierząt.
Wszystkie podjęte wyżej działania powinny zostać zakończone przed ustawowym terminem podjęcia uchwały w sprawie niniejszego programu co umożliwi pełne wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 11a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.
Radny Zbysław Drożdżyński stwierdził, że jest to pismo sporządzone tylko i wyłącznie, aby zadowolić Wojewodę Wielkopolskiego na dzień dzisiejszy. Radny odniósł się do uchylenia przez Wojewodę Wielkopolskiego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Włoszakowice na 2015 r., i sprawy nieprzedstawienia pisma Wojewody w radnym. Powiedział, że Sekretarz Gminy poinformowała na jednej czy na dwóch sesjach, że Wojewoda uchylił przyjęty przez Radę Gminy program, ale pismo nie zostało radnym przedstawione. Pismo Wojewody jest udostępnione tylko gdzieś w Internecie. Według radnego pismo Wojewody Wielkopolskiego zawiera trzy strony uwag, a nie dwa uchybienia, które podała przewodnicząca.
W dalszym swej wypowiedzi stwierdził, że nie było nigdy mowy o podpisaniu umowy z gospodarstwem rolnym dotyczącej zapewnienia miejsca i opieki nad zwierzętami gospodarskimi.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że po każdym wystąpieniu Sekretarz Gminy na sesji zadaje pytanie czy informacja jest wystarczająca.
Natomiast rejestr umów, gdzie podano gospodarstwo rolne jest publikowany w BIP-ie.
Treść pisma do Wojewody Wielkopolskiego przyjęto w głosowaniu przy 1 głosie przeciwnym.

Ad. 11. Informacja dot. oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Irena Przezbór przedstawiła informacje dotyczącego oświadczeń majątkowych radnych za 2014 r. tj. informacje przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice i naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie. Przewodnicząca poinformowała, że radni Gminy Włoszakowice złożyli swoje oświadczenia majątkowe za 2014 r. do przewodniczącego w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że po weryfikacji nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do następujących radnych: Anieli Poloszyk, Mirosławy Urbaniak i Ireny Rakowskiej. Przewodnicząca poinformowała, że ww. osoby dokonały korekty swoich oświadczeń majątkowych.
Ad. 12. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła stanowisko Klubu radnych Samorząd dla Mieszkańców dot. zobowiązania Wójta do przygotowania projektu programu w sprawie wprowadzenia dofinansowania z budżetu gminy do utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest i podania Radzie Gminy do analizy projektu pomocy w tym zakresie.
Rada Gminy propozycję klubu przyjęła jednogłośnie.
Kolejne stanowisko klubu „Samorząd dla Mieszkańców” dotyczyło chronionego krajobrazu. Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała o negatywnej opinii podjętej przez Radę Gminy Włoszakowice przedstawiając fragment uzasadnienia do opinii w sprawie chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa” z dnia 31 sierpnia 2015 r.
„ (…) W ocenie Rady Gminy (…) projekt uchwały jest wysoce szkodliwy dla rozwoju gospodarczego gminy, w szczególności dla właścicieli nieruchomości położonych w obszarze objętym projektem. Do projektu są włączone całe miejscowości lub ich znaczne obszary w tym obszary inwestycyjne jak i tereny małych i dużych przedsiębiorstw. Zapisy projektu uchwały w oczywisty sposób ograniczają prawo własności. (…) wprowadzone do treści uchwały zakazy z art. 24 ustawy o ochronie przyrody obowiązywać mają na terenie całego obszaru niezależnie od przeznaczenia terenu, jego zurbanizowania i faktycznego zagospodarowania doprowadzą do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy (…) w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie obszar chronionego krajobrazu ma chronić.”
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały nie podjął z powodu braku uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Biuro prasowe urzędu marszałkowskiego poinformowało: „(…) że projektu w obecnym kształcie nie uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. (…) W związku z brakiem uzgodnienia uchwały przez RDOŚ, nie jest możliwe jej podjęcie przez Sejmik.”
Od 11 września 2015 r. tworzenie obszarów chronionych będzie wymagało uzgadniania z zainteresowanymi gminami.
W związku z powyższym przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Samorząd dla Mieszkańców, aby upoważnić Wójta Gminy Włoszakowice do wystąpienia do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z propozycją Rady Gminy Włoszakowice dotyczącą zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa” i wycofania z niego: terenu miejscowości, terenów przedsiębiorstw, gruntów rolnych, których ochrona nie spełnia swoich założeń i uniemożliwia lub utrudnia ich funkcjonowanie, a skierować ochronę na tereny lasów.
Rada Gminy stanowisko klubu przyjęła jednogłośnie.


Następnie przewodnicząca przedstawiła uchwałę Rady Miejskiej Leszna w sprawie zachowania i poszerzenia nieodpłatnego dostępu do plaż nad Jeziorem Dominickim (załącznik nr 12 do protokołu). Na ostatniej sesji temat uznano za zakończony. W związku jednak z podjętymi dalszymi krokami na podstawie informacji prasowych przewodnicząca poinformowała o sprzedaży działki nad jeziorem i o wystąpieniu radnego Miasta Leszno do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wstrzymanie transakcji.

Przewodnicząca przedstawiła pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w sprawie zwolnienia od podatku na 2016 r. nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała zwolnienia uchwalone przez Radę Gminy Włoszakowice na terenie gminy Włoszakowice i obowiązujące od 2012 r. Zwolnieniami niniejszymi nie objęto nieruchomości policji wykorzystywanych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policji udzielano pomocy przede wszystkim rzeczowej. Radni przegłosowali odrzucenie wniosku przy 1 głosie wstrzymującym.

Radny Krzysztof Kasperski wnioskował w sprawie instalacji monitoringu na terenie gminy.
(załącznik nr 13 do protokołu).
Radny Marek Wąsowicz – wnioskował w następujących sprawach:
- podania dokładnego terminu ustawienia koszy na śmieci w związku z wnioskiem złożonym na VIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice;
- zwrócił uwagę na stan nawierzchni jezdni tj. dojazdu do skrzyżowania ulic Powstańców Wlkp. od strony ul. Wolsztyńskiej we Włoszakowicach (droga powiatowa);
- usunięcia martwych pochylonych drzew przy ul. Leśnej we Włoszakowicach.
(załącznik nr 14 do protokołu).
Radny Zbysław Drożdżyński złożył następujące interpelacje:
- ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Dłużyńskiej na ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym;
- zwrócił uwagę na zamontowany przewód elektryczny na zniszczonej konstrukcji drewnianej na jednym z przejazdów na teren zespołu pałacowego w Zbarzewie;
- poinformował o zalegających pniach drzew na terenie zespołu pałacowego w Zbarzewie,
- zabezpieczenie zbiornika w nieczynnej gorzelni w Zbarzewie.
Interpelacje stanowią załączniki nr 15-18 do protokołu
Ponadto radny złożył następujące wnioski:
- wnioskował o podanie terminu wykonania chodnika na ul. Wiatracznej w Bukówcu Górnym (instalacja sanitarna została wykonana);
- wnioskował o spowodowanie usunięcia plakatów wyborczych m.in. w Zbarzewie przy głównej drodze;
- wnioskował o podanie kiedy mieszkańcy zostaną poinformowani o skutkach przegłosowanego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bukówcu Górnym.
Na pytanie przewodniczącej czy należy kontynuować dyskusję Rada Gminy nie wyraziła takiej woli.
Podobnie Rada Gminy postąpiła do kolejnego wniosku dotyczącego dyżurów radnych, w związku z wnioskiem formalnym radnej Marzeny Ratajczak, że temat ten został już rozpatrzony.
- według radnego w informacji dotyczącej podatków przekazanej radnym na ostatniej sesji znajdują się błędy. Przewodnicząca Rady Gminy zapewniła radnego, że informacja nie zawiera błędów, co potwierdzone zostało i wyjaśnione radnemu przez pracownika Urzędu Gminy Włoszakowice po sesji, poprzez ponowne przeliczanie danych.

Ad.13 . Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła X Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


załączniki nr 3 - 11 tj. Uchwały Nr X/74-82/2015 opublikowane zastały w zakładce: "Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06