OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/83/2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XI/83/2015 w sprawie budżetu gminy na 2016 r.

Numer uchwały: 83
Numer sesji: XI
Rok: 2015

UCHWAŁA NR XI/83/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 30.043.043,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 29.555.043,00 złote,
2) dochody majątkowe w kwocie 488.000,00 złotych.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.111.046,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 31.575.800,80 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 27.668.232,80 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.557.715,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.337.955,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.219.760,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.401.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.494.364,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich ponoszone w formie dotacji w wysokości 14.173,80 złotych.
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w wysokości 3.907.568,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 20.368,00 złotych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.000,00 złotych.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.111.046,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerstwa z Miastem Lesznem w wysokości 14.173,80 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 1.532.757,80 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.800.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.267.242,20 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.270.251,80 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 331.280,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 złotych przeznacza się na:
1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 197.000,00 złotych.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 złotych, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.200.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.532.757,80 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.267.242,20 złotych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.800.000,00 złotych,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 70.231,00 złotych,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.488,00 złotych,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06