OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/92/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku Nr IX/69/2015

Uchwała Nr XI/92/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku Nr IX/69/2015

Numer uchwały: 92
Numer sesji: XI
Rok: 2015


UCHWAŁA Nr XI/92/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku Nr IX/69/2015
----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2014 roku poz. 849, ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :
§ 1.

W uchwale nr IX/69/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dodaje się w § 1, w pkt 1 literę d w brzmieniu:

„d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777), i położonych na terenach, dla
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1 zł od 1m2 powierzchni:”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy


/ Irena Przezbór/


Uzasadnienie do uchwały Nr XI /92/2015
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku Nr IX/69/2015


Ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji wprowadzono zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2015 roku poz.1515) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 w lit.c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu podanych w uchwale.
Ustawa o rewitalizacji wprowadziła konieczność dostosowania uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Nowa stawka podatku od nieruchomości od gruntów, która powinna być uwzględniona w uchwale, nawet wtedy, gdy nie będzie na terenie gminy stosowana.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06