OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/96/2015 w sprawie zmiany budżetu

Uchwała Nr XI/96/2015 w sprawie zmiany budżetu

Numer uchwały: 96
Numer sesji: XI
Rok: 2015

UCHWAŁA NR XI/96/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami ) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i przeniesień dochodów budżetu na 2015 rok określonych w § 1 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 965,12 złotych, z czego dochody bieżące o 915,12 złotych i dochody majątkowe o 50,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 465,12 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.635.566,85 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.088.538,35 złotych, w tym dochodów bieżących 29.731.319,35 złotych i dochodów majątkowych 357.219,00 złotych.

§ 2 1. Dokonuje się zwiększenia i przeniesień wydatków budżetu na rok 2015 określonych w § 2 Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok o kwotę 965,12 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zmniejsza się wydatki bieżące o 2.534,88 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 27.617.717,35 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 3.204,88 złotych i ogółem wynoszą 22.509.279,85 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 2.103,00 złote i ogółem wynoszą 13.716.588,64 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 5.307,88 złotych i ogółem wynoszą 8.792.691,21 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 1.500,00 złotych i ogółem wynoszą 1.277.000,00 złotych, zgodnie z załacznikiem Nr 4,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 830,00 złotych i wynoszą 3.601.646,50 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 2.500,00 złotych.
2) dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały i ogółem po zmianie wynoszą 3.579.993,00 złote, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje
a) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 18.400,00 złotych,
b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.000,00 złotych.
3. Zwiększenia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 465,12 złotych, którch kwota ogółem wynosi 3.635.566,85 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.197.710,35 złotych, w tym wydatków bieżących 27.617.717,35 złotych i wydatków majątkowych 3.579.993,00 złote.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego o 88,00 złotych i ich kwota ogółem po zmianie wynosi 32.988,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone:
1) dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 465,12 zł,
2) 2) darowizna na Policję w kwocie 500,00 zł,
3) 3) zmniejszenia i zwiększenia dochodów wypracowanych przez jednostki celem doprowadzenia ich do realnego poziomu.
2. Po stronie wydatków wprowadza się:
1) zwiększenie dotacji dla Biblioteki o 1.500,00 zł,
2) zmniejszenie w urzędzie o 534,88 zł.
3) przeniesienia na wnioski złożone przez urząd gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, Zarząd Dróg Gminnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych i Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach.
3. W dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wprowadza się dochody w dziale 750, rozdział 75011 w kwocie 88,00 zł.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06