OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł Nr XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Protokoł Nr XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Numer dokumentu: XI
Rok: 2015

(projekt protokołu w załączniku)

P r o t o k ó ł Nr XI/2015
z XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 10.00 – 13.15.

Otwarcia XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15. osobowy skład Rady Gminy Włoszakowice, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).

Posiedzenie Rady Gminy Włoszakowice rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci radnego kadencji 2010-2014 - Ryszarda Nowaka, którego pogrzeb odbył się w ubiegłym tygodniu.

Zaproponowany porządek obrad przez przewodniczącą Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja o pracy komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016-2025 w tym opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2016 r.;
- o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025;
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału w nieruchomości gruntowej; wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy;
-nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie-Letnisku (obręb Włoszakowice) – dz. Nr 626/1 ; dz. Nr 627/1.
6. Nadanie nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny i Jezierzyce Kościelne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.
8. Zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku Nr IX/69/2015 (dot. uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszakowice instrumentem płatniczym.
12. Zmiany budżetu gminy na 2015 r.
13. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Radny Zbysław Drożdżyński zgłosił wniosek o uzupełnienie odpowiedzi udzielonej przez wójta na swoje interpelacje zgłoszone na ostatniej sesji.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Aniela Poloszyk.
Ponadto przewodniczący Komisji przedstawili plany pracy na 2016 r. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie. Plany stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej stąd zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania. Do projektu protokołu uwagi zgłosił radny Zbysław Drożdżyński:
- wnioskował o dodatkowy zapis o realnej podwyżce podatku rolnego prawie o 20%;

- wnioskował o wykreślenie następującego zdania „Ponadto stwierdziła, że cena kwintala żyta podawana przez Prezesa GUS jest ceną średnią z ostatnich 3 lat – dokładnie 11 kwartałów (taki okres czasu był postulowany przez rolników, aby cena była najbardziej realna, gdyż wcześniej cenę ustalano na podstawie 3 kwartałów).”Gdyż ta zasada obowiązuje od 3 lat - równie dobrze można było zastosować zapis o dziesięcinie - bo też kiedyś była – powiedział radny. Radni w głosowaniu uznali, że podany zapis jest zgodny z wypowiedzią przewodniczącej na sesji.

- wnioskował o zmianę zapisu „według radnego w informacji dotyczącej podatków przekazanej radnym na ostatniej sesji znajdują się błędy. Przewodnicząca Rady Gminy zapewniła radnego, że informacja nie zawiera błędów, co potwierdzone zostało i wyjaśnione radnemu przez pracownika Urzędu Gminy Włoszakowice po sesji, poprzez ponowne przeliczanie danych”. Zapis dotyczy sytuacji jaka miała miejsce po sesji, a ponadto był według radnego jeden błąd w pkt. 3 gdzie podano 500 m2 zamiast 50 m2 co według radnego wyjaśniła czy potwierdziła urzędniczka. Przewodnicząca przerywając wypowiedź radnego zapytała, że skoro pracownik wyjaśniła to czy to jest nadal problem? Radny odpowiedział, że jest problem bo skoro podano 500 a nie 50m2.

Odebranie głosu radnemu w tej kwestii i pozostawienie powyższego zapisu w protokóle bez zmian przegłosowano przy dwóch głosach przeciwnych.
Protokół z X Sesji Rady Gminy Włoszakowice został przyjęty w brzmieniu projektu w głosowaniu przy dwóch głosach przeciwnych.

Ad. 4. Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na 2016 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2016-2025.
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- o projekcie uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice na 2016 r.;
- o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025;
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice.
Opinie stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Zbysław Drożdżyński – powiedział, że deficyt budżetowy na 2016 r. to ponad 1,5 mln zł., a nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2015 zakłada w 2020 r. w stosunku do prognozy na lata 2015-2023 podwojenie długu do 9,5 mln.zł.
Skarbnik wyjaśniła, że wpływ na dług ma przewidywana/planowana budowa kanalizacji sanitarnej w Krzycku Wielkim, Sądzi i w Dłużynie. Aby powyższe zadania zrealizować Gmina musi wydatkować swoje środki czyli z kredytu, gdyż środki pomocowe na dofinansowanie inwestycji uzyskuje się dopiero po jej zakończeniu.
Ponadto udzieliła odpowiedzi na kolejne pytania radnego potwierdzając, że:
- uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej uwzględniono w projekcie budżetu,
- na schronisko dla zwierząt przewidziano w budżecie środki,
- wysokość środków na schronisko dla zwierząt wynosi i 53.378 zł,
- zabudowa rowu w Bukówcu Górnym to jest to samo zadanie jakie miało być realizowane w 2015 roku,
- decyzja czy to jest inwestycja kompleksowa czy tylko zakrycie rowu nie zależy od skarbnika.
Radny porównał ponadto wysokość planowanych środków na infrastrukturę w Boszkowie-Letnisku – 105 tys. zł do środków na rozbudowę domków letniskowych 150 tys. zł, co jest według radnego działalnością konkurencyjną wobec sektora prywatnego.
Innych uwag do budżetu gminy nie było.

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XI/83/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu


Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016-2025 przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XI/84/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

Ad. 5. Podjęcie uchwał:
Wyjaśnień do podanych niżej projektów uchwał przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński. Projekty uchwał przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku w drodze zamiany
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/85/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału w nieruchomości gruntowej

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/86/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy (w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych – bez radnego Pawła Marcinka).

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/87/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Włoszakowice) – dz. Nr 626/1
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/88/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu


- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Włoszakowice) – dz. Nr 627/1
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/89/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 6. Nadanie nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Włoszakowice, Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny i Jezierzyce Kościelne.

Do projektu uchwały przedstawionej przez przewodniczącą Rady Gminy Włoszakowice uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/90/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołuAd. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.
Do projektu uchwały przedstawionej przez przewodniczącą Rady Gminy radni uwag nie wnieśli.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/91/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 8. Zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015 roku Nr IX/69/2015 (dot. uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).
Po wyjaśnieniach złożonych przez pracownika Urzędu Gminy Danutę Poloszyk – przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/92/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.
Po wyjaśnieniach do projektu uchwały dotyczącej wysokości opłaty (bez zmian do obowiązującej dotychczas) i jej wprowadzenia pod obrady na skutek przepisów ustawy wprowadzającej w przypadku opłaty targowej zasadę fakultatywności, radny Zbysław Drożdżyński zadał pytanie: jaki jest koszt utrzymania targowiska, czy targowisko przynosi dochód, czy się bilansuje na zero.
Wpływy z targowiska zostały podane w uzasadnieniu uchwały i np. w 2015 r. według danych na koniec listopada – 19.178 zł.
Radny Leszek Jagodzik uzupełnił, że kosztów utrzymania targowiska nie można przypisać tylko do tej funkcji prowadzonego na tym terenie handlu, gdyż jest on wykorzystywany też na inne cele np. na parking podczas uroczystości i imprez jakie odbywają się w parku.

Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/93/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
Do projektu uchwały radny Zbysław Drożdżyński, zwrócił uwagę, że niektóre gminy stosują niższe stawki do dzieci czy studentów.
Pracownik Urzędu wyjaśniła, że opłata miejscowa jest proponowana w wysokości dotychczas pobieranej i nie zawierała zwolnień, ale można je wprowadzić. Średnie dochody z tej opłaty to ok. 35.000 zł.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/94/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Włoszakowice instrumentem płatniczym.
Do projektu uchwały przedstawionego przez przewodniczącą Rady Gminy Irenę Przezbór uwag radni nie zgłosili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XI/95/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu

Ad. 12. Zmiany budżetu gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała o proponowanych przeniesieniach w budżecie gminy na 2015 r. na wniosek jednostek oraz o uzyskanych dotacjach do budżetu zawartych w projekcie uchwały.
Ponadto skarbnik poinformowała, że na skutek otrzymania od Wojewody Wielkopolskiego informacji o zwiększeniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. kwota 88 zł - niezbędne jest wprowadzenie tej zmiany do uchwały. Informację powyższą skarbnik otrzymała pocztą elektroniczną przed sesją dnia 30 grudnia.
W swoim wystąpieniu skarbnik wskazała, że najważniejszym dokumentem dotyczącym informacji o budżecie jest sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków. Dla roku 2015 r. nie można mówić o dochodach i wydatkach, gdyż cały czas opieramy się o planowane dochody i planowane wydatki.
Skarbnik Gminy Maria Rolka podała jeden przykład: takim przychodem w 2015 roku był kredyt w wysokości 1,7 mln zł, którego Gmina nie zaciągnęła, ale w planie pozostał.
W związku z niezaciągnięciem kredytu musi ulec zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie wyeliminowania spłaty rat planowanego kredytu.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną przygotowane na najbliższe sesyjne obrady.
Natomiast obecnie proponowane zmiany budżetu jeśli Rada je uchwali wywołują konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 poprzez uaktualnienie danych dotyczących roku 2015.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka. Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XI/96/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XI/97/2015
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 19 do protokołu


Ad. 13. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radny Leszek Jagodzik wnioskował w następujących sprawach:
1) rozważenia utwardzenia drogi od ul. Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach w kierunku do zakładu przetwórstwa drzewa;
2) niewłaściwie zabezpieczonych studzienek we Włoszakowicach na odcinku od szkoły do marketu Dino;
3) zamulonej studzienki przy torach kolejowych we Włoszakowicach ul. Kurpińskiego;
4) ustawienia kierunkowskazów do Grotnik i Dłużyny na ul. Grotnickiej we Włoszakowicach;
5) przesunięcia nazwy miejscowości na ul. Dłużyńskiej we Włoszakowicach.
Radna Zofia Strzymińska – wnioskowała w sprawie przetaczania składu wagonów we Włoszakowicach sugerując wykonywanie przetaczania od strony Leszna w celu uniknięcia zamykania przejazdu.
Radny Paweł Marcinek – wnioskował o remont drogi z Włoszakowic do Bukówca Górnego.
Radna Mirosława Urbaniak – wnioskowała o ustawienie lustra w Grotnikach na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej ul. Szkolnej i ul. Źródlanej.
Interpelacje stanowią załączniki nr 20 -23 do protokołu.
Radny Zbysław Drożdżyński – wnioskował o przekazywanie radnemu – jak stwierdził: „mojej osobie całości informacji adresowanej do wszystkich radnych bądź Rady gminy Włoszakowice”
Ponadto wnioskował o podanie do publicznej wiadomości (na stronach internetowych i w miesięczniku Nasze Jutro) numerów telefonów i adresów mailowych radnych.
Wnioski stanowią załączniki nr 24 i 25 do protokołu.
W sprawie zgłoszonych wniosków wywiązała się polemika dotycząca kontaktów z wyborcami, podawania adresów mailowych, czynnego udziału w zebraniach, spotkaniach jakie odbywają się w miejscu zamieszkania radnych.
Następnie radny odniósł się do materiałów z ostatniej sesji dotyczących jego wystąpień, pomimo informacji przewodniczącej, że przedmiotowy temat został przyjęty przez radę i nie należy do niego wracać - radny zareagował, że będzie mówił krótko i prosi o nieprzerywanie jego wypowiedzi.
Wypowiedź radnego dotyczyła następujących spraw:
- powiedział, ze podpisuje się pod artykułem napisanym na stronie: www.wloszakowice.org
- powiedział, że 6.12.2013 w wolnych głosach i wnioskach przewodnicząca powiedziała, że u niej nie byli „Mikołaje” zajmując w ten sposób czas Rady swoimi prywatnymi sprawami, skąd według radnego zarzuty wobec jego osoby, że zajmuje czas Radzie są niezasadne.

Przewodnicząca zareagowała odwrotnie twierdząc, że jest to zdanie wyrwane z kontekstu i zadała pytanie radnemu czy to było jedno zdanie czy piętnaście minut wystąpienia jak w przypadku radnego. Radny potwierdził, że było to jedno zdanie odnoszące się do wcześniejszej informacji radnego Marcinka.
- zapytał czy były wydatki w budżecie na schronisko (dla zwierząt) w 2015 r.
Skarbnik wyjaśniła, że środki jakie w budżecie były dotyczyły wydatków na utrzymanie bezdomnych psów.
- zapytał a dlaczego nie na schronisko?
Skarbnik i radni odpowiedzieli, gdyż schroniska nie mamy.
- zapytał to dlaczego nie były zabezpieczone w budżecie ? skoro Regionalna Izba Obrachunkowa poleciła zabezpieczyć ?
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że funkcjonuje coś takiego jak zmiany budżetu i jeśli podpisana zostałaby umowa na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku to środki na to zadanie można zapisać.
Skarbnik wyjaśniła, że polecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczy budżetu na 2016r. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała takiego polecenia w stosunku do budżetu na 2015 rok.
- zapytał dlaczego zmiany budżetowe tak późno otrzymał ?
Skarbnik wyjaśniła, że to na skutek uzyskania od Wojewody Wielkopolskiego materiałów do zmiany budżetu przed sesją.
- powiedział, że do tego są maile, aby radnym przekazać ?
Radna Marzena Ratajczak wyjaśniła, że skoro informacja o dodatkowych środkach do budżetu przyszła w dniu sesji to nie można było jej przekazać radnemu dzień przed.
Dlatego informacja została przekazana radnym przed sesją.
- powiedział, że nie głosował na tak przygotowaną uchwałą.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że radny może głosować według swojego uznania takie prawo i wyjaśniła dodatkowo, że za budżet gminy odpowiada Wójt i to on, a nie radni ponoszą odpowiedzialność za jego prawidłową realizację.

Po tych wystąpieniach przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór powiedziała, że została wywołana do odpowiedzi dotyczącej rozstrzygnięć nadzorczych, gdyż na ostatniej sesji radny odniósł się rozstrzygnięcia Wojewody Wielkopolskiego, którym został uchylony Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Włoszakowice na 2015 r. Głównym powodem wystąpienia radnego był fakt nieprzedstawienia treści rozstrzygnięcia nadzorczego na sesji.
1) radny sam stwierdził w swoim wystąpieniu, że o tym rozstrzygnięciu informowała na sesji p. Klemenska.
Na sesji Sekretarz Gminy poinformowała, że Wojewoda Wielkopolski unieważnił Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Włoszakowice na 2015., a radni nie wnieśli uwagi do tej informacji – powiedziała przewodnicząca Rady Gminy.

2) radny stwierdził, że pismo Wojewody jest tylko gdzieś w Internecie.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w Biuletynie Informacji Publicznej są dwa zbiory: pierwszy zbiór to uchwały – pierwsze „gdzieś”; drugi zbiór to akty prawa miejscowego – następne „gdzieś”.
Uchwała z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie jest opublikowana zarówno w zbiorze uchwały jak i w zbiorze akty prawa miejscowego. Aby było jednoznacznie wiadomo, że do uchwały wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze dokument nazwany jest następująco: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt + rozstrzygnięcie nadzorcze.”
Do uchwały załączone jest niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze oraz opinia powiatowego lekarza weterynarii.
W drugim zbiorze pod nazwą: akty prawa miejscowego jest ogłoszona jest również uchwała j.w. wraz z dodatkową informacją o miejscu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca podała datę i pozycję pod jaką jest opublikowana uchwała Rady Gminy Włoszakowice w tej sprawie.
Przewodnicząca podała jeszcze trzeci zbiór, a mianowicie: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, w którym również jest opublikowana uchwała i rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

3) według radnego pismo Wojewody Wielkopolskiego zawiera trzy strony uwag, a nie dwa uchybienia, które podała przewodnicząca.
W związku z tym przewodnicząca rozdała radnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze i przeczytała jego treść, zatrzymując się po przeczytaniu pierwszej strony i zadając kilkakrotnie pytanie radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu - ile na pierwszej stronie jest uwag.
Na pytania o ilość uwag na pierwszej stronie rozstrzygnięcia radny nie reagował, natomiast powtarzał swoje wcześniejsze wystąpienie, że pismo było do Rady Gminy i powinno zostać jemu przekazane.
Radny nie udzielił odpowiedzi na pytania ile według radnego uwag zawiera kolejna strona rozstrzygnięcia.
Cały dokument – rozstrzygnięcie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Rozstrzygnięcie nadzorcze zawiera dwie uwagi – a nie trzy strony jak to rozpowiada radny Zbysław Drożdżyński na co zwróciła uwagę przewodnicząca.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w ciągu obecnej kadencji Wojewoda wydał tylko jedno rozstrzygnięcie wobec podejmowanych uchwał i w związku z tym odniosła się do rozstrzygnięć jakie wydał Wojewoda Wielkopolski w minionej kadencji (niniejsze rozstrzygnięcia przewodnicząca zamierzała przeczytać, ale na skutek stanowiska radnych tylko je streściła):
1) wobec uchwały Nr XXXVII/316/2014 w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej Dłużyna-Bucz (…) i jeśli odnieść to do ww. sytuacji rozstrzygnięcie zawiera trzy strony uwag, a w rzeczywistości uchylone zostało wyrażenie „z dniem podjęcia”. Co skutkuje tym że zamiast zapisu:
- Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.
Po rozstrzygnięciu został zapis: Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. co i tak było zgodne z zamiarem Rady – stwierdziła przewodnicząca.
2) wobec uchwały Nr XXXV/302/2014 w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (…), gdzie z katalogu dokumentów, jakie należy przedłożyć do uzyskania usług opiekuńczych Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym wykreślił dokument „zaświadczenie lekarskie”. Czyli rozstrzygnięcie zawierało jedną uwagę – a nie dwie strony uchybień.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy wskazała, że każda uchwała ma zapis, że jej wykonanie powierza się wójtowi i to on jest głównym adresatem rozstrzygnięcia nadzorczego, gdyż uchwałę może wykonać zgodnie z wydanym rozstrzygnięciem nie inaczej. Uchwały wykonuje – wójt, a nie rada.
W głosowaniu radni przyjęli, że wystarczy informacja o rozstrzygnięciu nadzorczym, jej streszczenie zamiast przekazywania rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Wielkopolskiego na piśmie. Pytanie poddane pod głosowanie brzmiało: „ kto jest za tym, aby dostarczać rozstrzygnięcia nadzorcze do domu.”
Radny Zbysław Drożdżyński twierdził, że ma być informacja do wiadomości radnych.
Przewodnicząca jeszcze raz powiedziała, że taka informacja jest i była publikowana do wiadomości – przed chwilą podawała miejsca publikacji rozstrzygnięć i stwierdziła zamiast marnować czas na szukanie co przewodnicząca powiedziała w 2013 r. „o Mikołajach” należy czytać publikowane dokumenty w BIP, żeby później nie mówić o trzech stronach uchybień w przypadku dwóch uwag.

Ponadto poinformowała za Wojewodą Wielkopolskim, że postępowanie nadzorcze toczy się wyłącznie z udziałem organu nadzorczego i jednostki samorządu terytorialnego, a ewentualne postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organ nadzoru wszczyna z urzędu, a więc bez konieczności składania wniosków przez osoby trzecie.

Następnie przewodnicząca przedstawiła treść pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych protokołu z X sesji. Sprawa powiązana była z podjętą na ostatniej sesji uchwałą Nr X/82/2015 w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i poinformowała, że projekt protokołu został przesłany w wymaganym terminie 3 dni Ponadto poinformowano Wojewodę został przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice. Po uzyskaniu wymaganych opinii oraz zawarciu porozumienia z Miastem Leszno projekt uchwały zostanie skierowany na sesję Rady Gminy Włoszakowice. Wojewodę poinformowano o prowadzeniu rozmów z Miastem Leszno w sprawie ustalenia zasad powierzenia zadania w zakresie prowadzenia Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie dla Gminy Włoszakowice w oparciu o uchwałę Nr X/82/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 listopada 2015 r.
Ksero pisma Wojewody Wielkopolskiego i ksero odpowiedzi przekazano radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu na skutek jego zainteresowania powyższym tematem.
Następnie przewodnicząca poinformowała, ze Rada Miasta Leszno podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie podpisania z gminą Włoszakowice porozumienia w sprawie prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


załączniki nr 5 -19 tj. Uchwały Nr XI/83-97/2015 są udostępnione w zakładce: Dokumenty i Informacje - uchwały Rady
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-01-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06