OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/99/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XI/99/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 99
Numer sesji: XII
Rok: 2016

U C H W A Ł A NR XII / 99 / 2016

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 26 stycznia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice .


Na podstawie art. 41 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U.z 2015 r. poz.1286. ze zmianami/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok na terenie gminy Włoszakowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y

I r e n a P r z e z b ó r
Załącznik do Uchwały Nr XII / 99 /2016
z dnia 26 stycznia 2016 r. , w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Włoszakowice.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

ROZDZIAŁ I


Celem tego programu jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku do zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Włoszakowice jest kontynuacją działań realizowanych w tym zakresie od kilku lat. W myśl Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi program stanowi spis działań związanych z profilaktyką i rozwązywaniem problemów alkoholowych.

Realizacja powyższego programu nastąpi poprzez:

1.Współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
- podejmowania czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób
uzależnionych od alkoholu,
- udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracy
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2.Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom i młodzieży
możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach takich jak :
- zajęcia w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się w szkołach,
- zajęcia wyrównawcze w szkołach,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia w różnych sekcjach działających na terenie gminy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania własne.

3.Dofinansowanie letnich i zimowych kolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin w
których występują problemy zagrażające życiu rodzinnemu i społecznemu.


4.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez współdziałanie z jednostkami
Policji, Zakładami Opieki Zdrowotnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zespołami szkół i
Zespołem Interdyscyplinarnym.


5.Organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,do
której zadań w szczególności należy :
- kierowanie na badania przez biegłych sądowych,
- przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
- pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla osób z
problemami alkoholowymi,
-opłacenie terapii dla osób współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym,
- obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.
- kierowanie członków Komisji na szkolenia związane z problematyką alkoholową

6. Finansowe i organizacyjne wspieranie działań promujących zdrowy styl życia , wspieranie
imprez sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych promujących życie
bez używek takich jak : festyny , turnieje, konkursy, imprezy sportowe, rozrywkowe.

7. Realizacja i finansowanie działań profilaktycznych służących zwalczaniu alkoholizmu i
przemocy w rodzinie, finansowanie programów profilaktycznych.

8. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, a w szczególności:
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych ,
- dofinansowanie szkoleń, kursów, zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli,
pedagogów , rodziców lub innych osób zajmujących się problematyką alkoholową,
- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych
oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności
napojów alkoholowych i przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku
życia.
9. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców.

10. Edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej, a w szczególności:
- rozpowszechnianie informacji o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dystrybucja materiałów edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych.
( broszury, plakaty, ulotki ).

11. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców; w tym w szczególności
prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

12. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących się
z osobami nietrzeźwymi.

13. Wspomaganie działalności instytucji,organizacji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych zagrażających życiu społecznemu i
rodzinnemu.


ROZDZIAŁ II

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


1. Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące wynagrodzenie:
- 10 % minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2. Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność członka Komisji na posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Walkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06