OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Numer dokumentu: 8
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 8/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1 lutego 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 200,00 złotych, z czego dochody bieżące zwiększa się o 200,00 złotych, a dochody majatkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 200,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 3.111.246,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 30.043.243,00 złote, w tym dochodów bieżących 29.555.243,00 złote i dochodów majątkowych 488.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 200,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się
1) wydatki bieżące o 200,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 27.668.432,80 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o 400,00 złotych i ogółem wynoszą 22.557.315 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 58.070,00 złotych i ogółem wynoszą 14.279.885,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 57.670,00 złotych i ogółem wynoszą 8.277.430 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.401.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 600,00 złotych i wynoszą 3.494.964,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) w wydatkach majątkowych, dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, kwota ogółem nie zmienia się i wynosi 3.907.568,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 110.378,00 złotych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
3. Zwiększenie, o którm mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 200,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 3.111.246,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 31.576.000,80 złotych, w tym wydatków bieżących 27.668.432,80 złotych i wydatków majątkowych 3.907.568,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostaje wprowadzona dotacja Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 200,00 zł.
2. Po stronie wydatków wprowadza się zadanie wynikające z dotacji oraz dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy i ZSO we Włoszakowicach 200,00 zł.

3. W wydatkach majątkowych dokonuje się przesunięcia między zadaniami w ramach działu polegającego na umniejszeniu wydatków na inwestycje drogowe kosztem zapewnienia pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z uchwałą Nr XII/101/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 stycznia 2016 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06