OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XII/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Protokół Nr XII/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Numer dokumentu: XII
Rok: 2016

P r o t o k ó ł Nr XII/2016

z XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 26 stycznia 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od godz. 8.00 do 10.10.

Otwarcia XII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).

Do przekazanego radnym porządku obrad przewodnicząca wniosła o wprowadzenie dodatkowych następujących punktów:
- podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego
- uchylenie uchwały Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w tytułu poręczenia wekslowego
Propozycję wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał pod obrady sesji zgłosiły: Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Rewizyjna.
Propozycję zmiany porządku obrad o ww. punkty przyjęto jednogłośnie.

Porządek sesyjny ze zmianami przyjęty został jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja o pracy komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.
7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
8. Uchylenie uchwały Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w tytułu poręczenia wekslowego
9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przed realizacją porządku obrad przedstawiony został radnym publikator informacji – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Zbysław Drożdżyński odniósł się do uzupełnienia odpowiedzi na złożone interpelacje i poinformował, że niniejsze „uzupełnienie” nadal nie jest odpowiedzią.


Przypomniał, że interpelacje dotyczyły:
- zabezpieczenia zbiornika koło gorzelni w Zbarzewie - w odpowiedzi Wójta nie było wyjaśnienia dotyczącego tej interpelacji/ tego tematu;
- nieodpowiedniego zabezpieczenia przewodu zamontowanego na wiacie – wykonanie kawałka płotu nie rozwiązuje problemu bezpieczeństwa, przewód nadal stanowi zagrożenie;
- zagospodarowania drewna – drewno w parku leży do dnia dzisiejszego. Radny zadał pytanie czy w gminie nie ma osób, które potrzebowałyby drewna ? może ze Zbarzewa, aby nie robić dodatkowych kosztów.
Radny powiedział: myślę, że sprawa będzie miała swój dalszy finał przynajmniej w części z tych interpelacji.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska przypomniała treść odpowiedzi na interpelacje przekazanej radnemu, a mianowicie że:
„(…) - kabel w bramie nie zagraża bezpieczeństwu teren został zabezpieczony z dwóch stron wjazdu przed dostępem osób nieupoważnionych,
- na terenie zespołu umieszczone są tablice informujące o zagrożeniach i zakazie wstępu dotyczy także Pana.
- w listopadzie br. Zarząd Dróg Gminnych wykonał prace porządkowe na terenie zespołu pałacowo-parkowego i folwarku. W parku prace porządkowe są przewidziane.”

Radny powiedział, że powyższa odpowiedź jest mu znana. Według radnego z pisma wynika, ze uporządkowanie drewna w parku miało mieć miejsce w listopadzie, a według przedstawiającej odpowiedź – prace porządkowe są przewidziane.

Przewodnicząca przedstawiła informację z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej dotyczącą wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji w zakresie:
1) ustawienia kierunkowskazów do Grotnik i Dłużyny na ul. Grotnickiej we Włoszakowicach;
2) przesunięcia nazwy miejscowości na ul. Dłużyńskiej we Włoszakowicach.
Komisje uznały, że kierunkowskazy na ul. Grotnickiej i na przedmiotowym skrzyżowaniu oraz dalej na ul. Dłużyńskiej są ustawione.
Natomiast w związku z przesunięciem na ul. Dłużyńskiej we Włoszakowicach tablicy z nazwą miejscowości „Włoszakowice” w kierunku Dłużyny za ostatnie zabudowania należy zwrócić uwagę aby nie doszło jednocześnie do przesunięcia tablicy: obszar zabudowany. Z Proponowaną przez komisje treść wniosku do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego zaakceptował radny Leszek Jagodzik – zgłaszający niniejsze wnioski.

Ponadto w związku z wnioskiem radnego Zbysława Drożdżyńskiego o podanie do publicznej wiadomości numerów telefonów i adresów mailowych radnych przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że przygotowane zostały dla radnych druki zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane na których udostępnienie wyrażą zgodę radni zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast jeśli radni chcą, aby kontakt był utrzymywany za pośrednictwem biura Rady – nie musi wypełniać druku. Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że pozostaje przy kontaktowaniu się z wyborcami za pośrednictwem biura Rady.


Ad. 2. Informacja o pracy komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Zenon Poloch.


Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty po wprowadzeniu do jego treści adresu www.wloszakowice.org - wniosek radnego Zbysława Drożdżyńskiego.

Ad. 4. Przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt uchwały przedstawił prezes spółki GZK Rafał Jagodzik udzielając jednocześnie wyjaśnień na pytania radnego Zbysława Drożdżyńskiego na temat studium wykonalności, a szczególnie planów taryfowych. Prezes spółki wyjaśnił, że najwyższe taryfy z tytułu realizacji tego projektu szacuje się, że wystąpią w 2020 r. (najwyższe taryfy przypadają na rok po zakończeniu inwestycji). Studium wykonalności odnosi się do okresu do 2046 r. łącznie z planowanymi taryfami.
Innych uwag i pytań radni nie zgłosili.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XII/98/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały wraz z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła inspektor Maria Walkowska.
Udzielone wyjaśnienia przez referującą przedmiotowy program dotyczyły następujących pytań i uwag:
- informacji gdzie ewentualnie należy zgłaszać się o pomoc w przypadku osób uzależnionych Referująca wyjaśniła, że do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - telefon jest na stronach internetowych gminy lub do niej;
- przeciwdziałania sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim – prowadzone są różne akcje w sklepach w tym tzw. sprzedaż kontrolowana;
- przeciwdziałania kupowaniu alkoholu przez osoby pełnoletnie nieletnim - zaproponowano przygotowanie plakatów, informacji w tej kwestii. Propozycja została przyjęta.

Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XII/99/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołuAd. 6. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt.
Projekt uchwały wraz z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt przedstawił referent Albert Cygan.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że chce sprostować informacje podawane przez radnego Leszka Jagodzika, że klatka kosztowała 80 tys. zł, gdyż kosztowała 20.787,92 zł.
Na pytanie ile kosztowała gminę klatka w schronisku, pracownik Urzędu wyjaśnił, ze koszt przejęcia udziału w postaci kojca wraz z nakładami wynosi 20.835,27 zł.
Na pytanie radnego Zbysława Drożdżyńskiego: - jaki jest okres obowiązywania programu, gdyż nie jest to według radnego rok kalendarzowy - informacji udzielił radca prawny Hubert Patelka wyjaśniając, że program jest uchwalany na rok budżetowy, gdyż realizowany jest w oparciu o środki ustalone w budżecie. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy, więc i program obowiązuje w roku kalendarzowym. Tak przewidział ustawodawca, że program uchwalany jest do końca marca, a obowiązuje od stycznia.
Następnie radny nawiązał do wystąpienia przewodniczącej Rady Gminy na posiedzeniu komisji, na którym powiedziała, że w gminie nie ma bezdomnych zwierząt przedstawiając informację e-mail od kompetentnego urzędnika Urzędu Miasta, w który opisał wskazany urzędnik jak wygląda problem bezdomności zwierząt w Gminie Włoszakowice. Urzędnik Urzędu Miasta, stwierdził, że z gminy Włoszakowice były telefony dotyczące bezdomnych zwierząt, że był świadkiem kiedy przywożono zwierzęta do schroniska z gminy Włoszakowice, gdyż jak twierdził urzędnicy gminy nie przejawiają inicjatywy w rozwiązaniu problemu bezdomności zwierząt i nie udzielają w tej sprawie pomocy, mimo że obliguje ich do tego ustawa. Radny stwierdził, że ten e-mail przeczy temu co powiedziała przewodnicząca na komisji.
Radny Zbysław Drożdżyński prosił o podanie numerów telefonów, na które można zgłaszać bezdomne zwierzęta.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór prosiła o rozwagę w zgłaszaniu psów do odłowienia. Stwierdziła, że chyba każdemu, kto ma psa zdarzyła się jego ucieczka. Natychmiastowe odłowienie zwierzęcia i odwiezienie do schroniska może stać się problemem z jego odzyskaniem przez właściciela i stresem dla dzieci jeżeli takie zwierzę nie wróci do domu.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że cieszy go fakt uchwalenia programu zgodnie z prawem co ma miejsce pierwszy raz od kilku lat.
Radny Zenon Poloch wyjaśnił, jak będzie realizowane sprzątanie martwych zwierząt po kolizjach drogowych.
Innych głosów w dyskusji nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XII/100/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Ad 7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przedstawił kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski, informując o podpisanym porozumieniu intencyjnym przez władze powiatów: leszczyńskiego i kościańskiego oraz gmin: Śmigiel, Wijewo, Włoszakowice dotyczącego przebudowy oraz budowy dróg poprzez gminę Wijewo, gminę Włoszakowice, gminę Śmigiel do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie. Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XII/101/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad 8. Uchylenie uchwały Nr IX/59/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w tytułu poręczenia wekslowego.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka informując, że gminy w tym Włoszakowice zostały zwolnione z poręczenia wekslowego za zobowiązania MZO sp. z o.o. zaciągnięte na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XII/102/2016
---------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad 9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Marzena Ratajczak – wnioskowała o odśnieżanie i sypanie piaskiem ul. Kaczmarka i ul. Adamowo w Krzycku Wielkim (ulice te nie były objęte utrzymaniem zimowym dróg).
Ponadto wnioskowała o ponowienie wniosku do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o remont dziur w drodze na skrzyżowaniu w Krzycku Wielkim (skrzyżowanie: Krzycko Wielkie-Sądzia-Boguszyn).
Radny Krzysztof Kasperski – wnioskował o wybudowanie fragmentu chodnika w Bukówcu Górnym na ul. Powstanców Wlkp. (interpelacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Radna Zofia Strzymińska – wnioskowała o utwardzenie ul. Ogrodowej (droga rozjechana przez samochody ciężarowe) - interpelacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Radna Irena Rakowska – wnioskowała o ustawienie znaków drogowych: dojazd do Charbielina ograniczenie do 40 km/h; pierwszeństwa przejazdu w Charbielinie z drogą z Dłużyny oraz o malowanie sali wiejskiej w Charbielinie i zagospodarowania terenu przy sali. Interpelacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ponadto wnioskowała o odśnieżanie drogi Dłużyna -Bucz.
Radny Zbysław Drożdżynski - wnioskował o podwyższenie diet sołtysów uzależniając powyższą część od udziału w sesjach - interpelacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ponadto potwierdził zasadność wniosku rozpatrzonego pozytywnie na posiedzeniu Komisji Rady Gminy w sprawie utwardzenia odcinka drogi w Bukówcu Górnym przy skrzyżowaniu ul. Dłużyńskiej i L.Marcinka (droga wzdłuż tartaku).

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zamknęła XII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Załączniki Nr 3 - Nr 7 stanowiące Uchwały Nr XII/98-102/2016 opublikowane zostały w zakładce "Dokumenty i Informacje" - "Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-02-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06