OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszakowice na lata 2007-2013

Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszakowice na lata 2007-2013

Numer uchwały: 33
Numer sesji: 6
Rok: 2007    U C H W A Ł A     Nr VI/33/2007

   RADY  GMINY WŁOSZAKOWICE

    z dnia 4 kwietnia 2007 r.


w sprawie: przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy   Włoszakowice na lata 2007-2013

 

 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.- ost.zm.Dz.U.z 2006r. Nr 181 poz.1337/ oraz art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593 z poźn.zm.- ost.zm.Dz.U. z 2007r. Nr 36 poz.226/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


      § 1

Przyjmuje się Gminną Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszakowice na lata 2007-2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
      

      § 2

Strategia została opracowana przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych  i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach.


      § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


      § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
         R A D Y    G M I NY

        (-) I R E N A   P R Z E Z B Ó R

 

    U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr VI/33/2007  Rady Gminy Włoszakowice z dnia  4 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszakowice na lata 2007-2013

Konieczność opracowania Strategii wynika wprost z art.17  ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej  oraz art.4 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.
Dokument ma stanowić podstwę do realizacji względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany /poprawy/ tych stanów rzeczy /zjawisk występujących w obrębie danej społeczności/, które oceniane są negatywnie.Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin.
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszakowice obejmuje i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06