OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/107/2016 w sprawie zmiany opisu stałych okręgów wyborczych

Uchwała Nr XIII/107/2016 w sprawie zmiany opisu stałych okręgów wyborczych

Numer uchwały: 107
Numer sesji: XIII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XIII/107 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 419 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice dokonuje się zmiany opisu granicy okręgów wyborczych: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 10, Nr 11 i Nr 14 utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice uchwałą Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze poprzez dopisanie nowopowstałych ulic w następujący sposób :
1) do okręgu wyborczego Nr 1 dopisuje się ulicę Gajową,
2) do okręgu wyborczego Nr 2 dopisuje się ulice: Dziedzica i Brzoskwiniową,
3) do okręgu wyborczego Nr 3 dopisuje się ulicę Klonową,
4) do okręgu wyborczego Nr 10 dopisuje się ulicę Leśną,
5) do okręgu wyborczego Nr 11 dopisuje się ulice: Grotnicką i Polną,
6) do okręgu wyborczego Nr 14 dopisuje się ulicę Leśną.


§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/107 /2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 lutego 2016 r.


Uchwałą Nr XVIII/137/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału gminy 15 okręgów wyborczych ustalając ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic okręgów wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 10, Nr 11 i Nr 14 polegających na dopisaniu nazw tychże ulic.
Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych, natomiast uzupełnia opis granic okręgów o nowe nazwy ulic.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06