OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/109/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

Uchwała Nr XIII/109/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

Numer uchwały: 109
Numer sesji: XIII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIII/109/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Określa się kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły uwzględniając zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych tj.:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt.,
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej w przypadku rekrutacji do szkoły podstawowej lub do szkoły podstawowej w przypadku rekrutacji do gimnazjum w danym zespole szkół – 5 pkt.,
3) przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów kandydata pracuje
w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej / gimnazjum – 4 pkt.
2. Spełnienie kryteriów zawartych w ust. 1 pkt 1-2 potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.
3. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rodzice bądź prawni opiekunowie składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dołączane do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06