OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/110/2016 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice + rozstrzygnięcie

Uchwała Nr XIII/110/2016 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice + rozstrzygnięcie

Numer uchwały: 110
Numer sesji: XIII
Rok: 2016

Uchwała Nr XIII/110/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 lutego 2016 r.w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) "azbeście" i "wyrobach zawierających azbest" – rozumie się przez to wyroby z azbestu rozumiane według ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.);
2) usunięcie wyrobów zwierających azbest – rozumie się przez to:
a) demontaż wyrobów zawierających azbest,
b) transport odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko,
c) złożenie (utylizacja odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku);
3) kosztach kwalifikowanych bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest – rozumie się przez to:
a) koszty demontażu wyrobów zawierających azbest,
b) koszty transportu odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko,
c) koszty złożenia odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku (lub przekazanie do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest);
4) specjalistycznej firmie – rozumie się przez to firmę posiadającą wymagane przepisami prawa zezwolenia na usuwanie odpadów zawierających azbest;
5) wykonawcy – rozumie się przez to podmiot uprawniony do wykonywania prac z azbestem na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

§2

1. Z budżetu Gminy Włoszakowice mogą być udzielane dotacje na jednorazowe dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zwierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich na terenie Gminy Włoszakowice
2. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny, m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie Gminy Włoszakowice.
3. O dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2 może ubiegać się wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
4. Wyboru specjalistycznej firmy dokonuje osoba fizyczna wymieniona w ust. 2 i 3.
5. Dofinansowanie udzielane będzie po zakończeniu realizacji w/w zadania na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy bądź w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice.
6. Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego.
7. Dotacja może stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013) lub pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L. 352, z 24.12.2013).

§3

1. Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dofinansowanie do zadania określonego w §2 jest złożenie do Wójta wniosku o przyznanie dotacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) wraz z następującymi załącznikami:
1) potwierdzoną kopię zgłoszenia przez osobę fizyczną zamiaru przystąpienia do robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do wydziału właściwego do spraw Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie lub kopię pozwolenia na budowę, w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu;
2) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
4) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych uzyskanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku do którego stanowi załącznik. W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.
5) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie, wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz formularz informacji o którym mowa w art. 37 ust. 2a w/w ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. Kompletne wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Wójta według następujących kryteriów:
1) wnioski na obiekty o I stopniu pilności zgodnie z kartą oceny sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
2) kolejności zgłoszeń;
3) limit środków przeznaczony na ten cel w danym roku kalendarzowym.
3. O kwalifikacji wniosku do realizacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
§4

1. Po realizacji zadania, osoba fizyczna, składająca wniosek o dofinansowanie, zobowiązana jest zawiadomić Wójta o zakończeniu prac oraz złożyć:
1) informacje o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);
2) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 649 ze zm.), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych;
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, potwierdzającą przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz kwit wagowy, potwierdzający wagę odebranych przez składowisko odpadów zawierających azbest;
4) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest (dokument będzie zwracany);
5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie skorzystał z dofinansowania na to samo zadanie z innych źródeł.
2. Wójt ma prawo kontroli przez osoby upoważnione do realizacji zadania objętego „Regulaminem” na każdym etapie jego realizacji.

§5

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 50 % udokumentowanych kosztów wymienionych w § 1 pkt. 3 w niniejszej uchwale i dla jednego wnioskodawcy nie może w sumie przekroczyć kwoty 5000 zł /brutto/.

§6

1. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Włoszakowice.
3. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym na które nie udzielono dofinansowania w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

§7

W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w §2, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§8

Formularze wniosku i załączników dostępne są na stronie internetowej www.wloszakowice.pl lub do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady
Irena Przezbór


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa odpowiednio Rada Gminy w drodze uchwały.
Niniejsza uchwała określa zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice. Jej podjęcie pozwoli na realizację zadań wynikających z przyjętego w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.
Odpady zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Włókna azbestowe w wyrobach stanowiących pokrycia dachowe są mocno związane i na skutek nieznacznych ubytków materiału w niewielkich ilościach przedostają się do otoczenia. Niebezpieczeństwem natomiast jest mechaniczne cięcie, wiercenie otworów lub rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości. Dlatego ich demontaż, transport oraz składowanie podlega specjalnym rygorom. W związku z tym, istotne jest aby prace związane z usuwaniem azbestu, w tym także transport i unieszkodliwianie były wykonane przez jednostki posiadające adekwatne zezwolenie, co będzie gwarantem wykonania tego zadania w sposób zgodny z przepisami prawa czyli bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.
Wobec powyższych względów zasadne jest finansowanie wsparcia mieszkańców Gminy Włoszakowice w ramach realizacji przedmiotowego zadania w celu wyeliminowania przypadków samodzielnego usuwania pokryć dachowych lub przez nieupoważnionych lub nieodpowiednich wykonawców, a przede wszystkim zmniejszenia kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem tych wyrobów.
Podsumowując, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06