OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIII/112/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.

Uchwała Nr XIII/112/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.

Numer uchwały: 112
Numer sesji: XIII
Rok: 2016


UCHWAŁA NR XIII/112/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 lutego 2016 r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1515) i art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórUzasadnienie do Uchwały Nr XIII/112/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 lutego 2016 r.


Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Włoszakowice”, zwanej dalej Programem jest art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa na terenie Gminy Włoszakowice.
Zgodnie z art. 11a ust. 7 cytowanej ustawy o ochronie zwierząt, projekt programu wójt najpóźniej do dnia 1 lutego przekazuje do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie, Koło Łowieckie nr 9 „Knieja” w Śmiglu, Koło Łowieckie nr 6 „Jeleń” we Włoszakowicach, Koło Łowieckie nr 4 „Gwizd” w Lesznie, Koło Łowieckie nr 5 „Dzik” w Lesznie oraz Fundacja Zwierzęce SOS w Lesznie – zaopiniowały pozytywnie przedstawiony projekt programu.
Ponadto, Gmina Włoszakowice w celu realizacji zapisów niniejszego programu zawarła stosowne porozumienie z:
1. Miastem Leszno, w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu tych gmin, a w szczególności prowadzenia międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt,
oraz umowy z:
1. Kliniką zwierząt – Wacław Ossowski, ul. Kanałowa 12, 64 – 100 Leszno, na świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Włoszakowice z udziałem zwierząt.
2. Ochotniczą Strażą Pożarną we Włoszakowicach, na odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Włoszakowice oraz przekazywania ich do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Henrykowie, gmina Święciechowa, bądź do tymczasowego miejsca przetrzymywania zwierząt zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy Włoszakowice.
3. Gospodarstwem rolnym położonym w Dłużynie nr 58, gmina Włoszakowice, na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim oraz pozostawanie w stanie gotowości do pełnienia w/w opieki nad zwierzętami gospodarskimi, na wypadek odebrania innym właścicielom w wyniku ich niehumanitarnego traktowania lub innych zdarzeń powodujących przebywanie zwierząt bez opieki, w tym choroby.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06