OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr XIII/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Protokół Nr XIII/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Numer dokumentu: XIII
Rok: 2016

P r o t o k ó ł Nr XIII/2016
z XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 25 lutego 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od godz. 12.00 – 14.30.
Otwarcia XIII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).
Do przekazanego radnym porządku obrad przewodnicząca podała informację, że z powodu choroby Komendanta Gminnego niemożliwe jest realizowanie punktu dotyczącego informacji związanej z zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz wspieraniem jednostek OSP na terenie gminy. Ponadto poinformowała, że z powyższym materiałem można zapoznać się na stronie internetowej gminy.
Wyjaśniła także, że zmiana uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt składa się z:
- uchylenia uchwały Nr XII/100/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt z dnia 26 stycznia 2016 r.
- podjęcia uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt

Porządek sesyjny z ww. zmianą przyjęty został jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2015 r.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015 w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
6. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii: o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice; o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Włoszakowice.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego;
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach (drogi: ul. Dziedzica i ul. Gajowa).
9. Zmiana opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
13. Zmiana uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
- uchylenie uchwały Nr XII/100/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt z dnia 26 stycznia 2016 r.
- podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt
14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska.
Ponadto przedstawiła treść pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Zielonej Górze w sprawie naprawy przejazdu kolejowego we Włoszakowicach. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Zbysław Drożdżyński odniósł się do odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Kasperskiego w sprawie budowy chodnika w Bukówcu Górnym i powiedział, że to nie chodziło o budowę ale o remont chodnika. Na podstawie materiałów sesyjnych radnemu wyjaśniono, że zgłoszona interpelacja w niezmienionej treści została przekazana do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego.
Radny Krzysztof Kasperski powiedział, że sprostowanie do swojej interpelacji złoży w wolnych głosach i wnioskach.
Ponadto w powyższym punkcie przedstawiona została informacja o rozstrzygnięciach nadzorczych do uchwał: Nr XI/94/2015 w sprawie opłaty miejscowej; Nr XI/91/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym; Nr XI/93/2015 w sprawie opłaty targowej. Inspektor Danuta Poloszyk przeczytała całość rozstrzygnięcia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej do Uchwały Nr XI/94/2015 w sprawie opłaty miejscowej, wyjaśniając następnie treść rozstrzygnięcia. Radni w głosowaniu postanowili, aby pozostałe rozstrzygnięcia tylko zostały tylko objaśnione przez pracownika. Za czytaniem rozstrzygnięć w całości głosował jeden radny. Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że rozstrzygnięcia zostały załączone do opublikowanych uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej złożyła radna Aniela Poloszyk.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej stąd zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania. Uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2015 r.
Przewodnicząca przedstawiła streszczenie sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem przede wszystkim danych dla Gminy Włoszakowice. Informacja została przyjęta.
W tej części przewodnicząca nawiązała do spotkania z Policją w sprawie zagrożeń jakie odbyło się we Włoszakowicach oraz poinformowała o planowanych kolejnych spotkaniach. Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, aby zwrócić uwagę na godzinę takich spotkań i organizować je wieczorem, aby umożliwić w nich udział zainteresowanym. Powiedział także, że informować mieszkańców należy również poprzez ogłoszenia wywieszane na tablicach w sołectwach.

Ad. 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2015 w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Materiał w powyższej sprawie przedstawiła podinspektor Karolina Nowak. Uwag radni nie zgłosili. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii: o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Włoszakowice; o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Włoszakowice.
Uchwały Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego;
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Wyjaśnień do projektów uchwał udzielił podinspektor Mateusz Mroziński.
Pomoc rzeczowa udzielana Powiatowi Leszczyńskiemu dotyczy przekazania materiałów tj. dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości zajętych pod chodnik. Pracownik Urzędu udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące wybudowania chodnika przez gminę przy drodze powiatowej oraz ustalenia szerokości chodnika, mianowicie że projekty uchwał są wymagane do kolejnej regulacji prawa własności terenu zajętego na chodnik w Boszkowie i tylko do tego tematu może się odnieść, a nie do sprawy ustalania szerokości chodnika.
Innych uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/103/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

Pomoc finansowa przeznaczona jest na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik.


W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/104/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołuAd. 8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych we Włoszakowicach. (drogi: ul. Dziedzica i ul. Gajowa).
Wyjaśnienia do projektów uchwał udzielił podinspektor Mateusz Mroziński.
Planuje się nabyć nieruchomości gruntowe położone we Włoszakowicach pod budowę następujących dróg gminnych:
- drogi dojazdowej do nieruchomości na ul. Dziedzica


W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/105/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu

- drogi dojazdowej do nieruchomości na ul. Gajowej

W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/106/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu


Ad. 9. Zmiana opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice.
Projekt uchwały dotyczący zmiany opisu granic niektórych okręgów wyborczych w związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa przedstawiła inspektor Mirosława Poloszyk-Miś. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/107/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego samochodem w ramach podróży służbowej przedstawiła inspektor Mirosława Poloszyk-Miś. Ponadto w uchwale upoważniono wiceprzewodniczącego do czynności tzw. delegujących w stosunku do przewodniczącego rady.
Radny Zbysław Drożdżyński zadał pytanie czy ta kwota musi być w proponowanej stawce określonej jako maksymalna w rozporządzeniu. W celu zobrazowania kosztów proponował podanie kosztów używania samochodów przez radnych w ostatnich 5 latach, uzasadniając że taki okres daje pogląd na sprawę.
Wyjazdy radnych zdarzają się sporadycznie, ale zdarzają się stąd należy podjąć taką uchwałę, a stawki ustala Rada Gminy.
Radna Marzena Ratajczak zadała pytanie po co dane za 5 lat, skoro mamy uchwalić stawki, które mają dopiero obowiązywać. W głosowaniu nie przyjęto propozycji przygotowania kosztów przejazdu radnego samochodem w ramach tzw. podróży służbowej.

Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że w ostatnim roku takich delegacji było 5 lub 6.
Przewodnicząca potwierdziła, że są to symboliczne sytuacje np. wyjazdy radnych z komisji rewizyjnej na szkolenie.
Innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XIII/108/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołuAd. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice.
Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły przedstawił podinspektor Marek Wodawski.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/109/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały dotyczącej dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich przedstawił inspektor Albert Cygan.
Radny Zbysław Drożdżyńki uzyskał informacje o kwocie zarezerwowanej w budżecie na powyższą dotację, a radna Aniela Poloszyk o możliwości zgłaszania do rejestru ilości posiadanego azbestu.
Innych uwag radni nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/110/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu
Ad. 13. Zmiana uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
Wyjaśnienie konieczności zmiany wcześniej podjętej uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na skutek natury prawnej poprzez podanie błędnego wskazania terminu wejścia uchwały w życie przedstawił Albert Cygan.
- uchylenie uchwały Nr XII/100/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt z dnia 26 stycznia 2016 r.
Do uchylenia uchwały uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/111/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

- podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego glosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIII/112/2016
--------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad. 14. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radny Krzysztof Kasperski – celem sprostowania zgłoszonej interpelacji na poprzedniej sesji – radny złożył wniosek o remont chodnika w Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wlkp na wysokości posesji 175.
Radny Zbysław Drożdżyński – zgłosił interpelację w sprawie oznakowania ul. Sokołów od wjazdu z ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym - załącznik nr 15 do protokołu.
Radny Zenon Poloch uzyskał wyjaśnienie dotyczące usunięcia drzewa, jakie wrasta w przewody elektryczne.
Radna Irena Rakowska – wnioskowała o oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Grotnickiej i Dłużyńskiej we Włoszakowicach – teren zadrzewiony wysokimi iglakami.
Radny Zbysław Drożdżyński – poinformował, że w czerwcu ubiegłego roku wystąpił o protokoły z przeglądu sieci hydrantowej.
Jak stwierdził, na wniosek uzyskał odpowiedź, że żądana informacja nie znajduje się w posiadaniu kierowanej przez Wójta Gminy jednostki, stąd brak jest możliwości jej udzielenia.
Następnie radny powiedział, że na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego znajdują się protokoły z przeglądów: w 2015 – 15 protokołów; 2014 – brak; 2013 – 5 protokołów; 2012- brak; 2011 – 3 protokoły – i zadał pytanie: - gdzie jest reszta protokołów i dlaczego został wprowadzony w błąd, że tych protokołów nie ma. Radny powiedział, że w odpowiedzi było jednoznaczne stwierdzenie, że Gminny Zakład Komunalny takich protokołów nie posiada.
W związku z takim stanowiskiem poproszono radnego aby jeszcze raz odczytał treść pisma:
„w zakresie pkt. 2 dotyczącego informuję, że żądana informacja nie znajduje się w posiadaniu kierowanej przez Wójta Gminy jednostki, stąd brak jest możliwości jej udzielenia.”

Jednostką kierowaną przez Wójta Gminy jest Urząd Gminy – stwierdziła przewodnicząca, a Gminny Zakład Komunalny jest osobną jednostką.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że Gminny Zakład Komunalny również podlega pod Wójta Gminy. Na tą wypowiedź odwrotnie zareagowała Sekretarz Gminy – stwierdzając, że Gminny Zakład Komunalny jest spółką, która ma swoją osobowość prawną.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że złożył wniosek o informację - o protokoły z przeglądów i Wójt powinien przekazać wniosek o informację publiczną do Gminnego Zakładu Komunalnego tak jak w przypadku interpelacji.
Przewodnicząca odpowiedziała, że interpelacje kieruje się do wójta, a wnioski o udzielenie informacji publicznej do właściwej jednostki.
Na pytanie gdzie znalazł te protokoły radny powiedział, ze na stronie Gminnego Zakładu Komunalnego.
Wyjaśnienia udzieliła inspektor Mirosława Poloszyk-Miś – informując, że na zgłoszony wniosek o udzielenie informacji publicznej radny otrzymał odpowiedź jak w piśmie, że żądana informacja nie znajduje się w posiadaniu kierowanej przez Wójta Gminy jednostki tj. Urzędu Gminy. Adresatem takiego wniosku winna być spółka prawa handlowego, jako podmiot pod nazwą Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Pomimo wyjaśnień radny zwrócił się z wnioskiem dlaczego na wniosek o udzielenie informacji publicznej nie otrzymał od wójta protokołów z przeglądu sieci hydrantowej i dlaczego tych protokołów brakuje.
Dyskusję przerwała przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór.

Radny Leszek Jagodzik – poinformował o przeprowadzeniu w dniu 6 lutego 2016 r. w Sonov (Czechy) Mistrzostw Gminy w Narciarstwie Alpejskim .

Rada postanowiła o uczestnictwie członków komisji rewizyjnej i przewodniczącego Rady Gminy w szkoleniu organizowanym przez Regionalna Izbę Obrachunkową w zakresie zatwierdzenia wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego – wójta. Szkolenie planowane jest w miesiącu kwietniu w Lesznie.

Ad. 15. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zamknęła XIII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Załączniki od Nr 5 do Nr 14 stanowią Uchwały Nr XIII/103-112/2016 i zamieszczone są zakładce "Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06