OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie przystąpienia do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie przystąpienia do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

Numer uchwały: 32
Numer sesji: 6
Rok: 2007

U C H W A Ł A    Nr  VI/32/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
 z dnia  4 kwietnia 2007 r.

w sprawie  przystąpienia do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
 Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337) i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658)  Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§  1
Gmina Włoszakowice przystępuje do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.


§  2
Gmina zobowiązuje się do partycypowania w kosztach opracowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sali sportowej w kwocie nie przekraczającej 10.000 zł.


§  3
Gmina wyznacza i upoważnia Powiat Leszczyński do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sali sportowej wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w jej imieniu i na jej rzecz, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ustawy    Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 , poz. 1163 z późniejszymi zmianami)


§  4
Upoważnia się i zobowiązuje Wójta Gminy Włoszakowice do podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotowego programu.


§  5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§  6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący
          Rady Gminy Włoszakowice

          (-) Irena Przezbór

 


         U z a s a d n i e n i e
         do Uchwały Nr VI/33/2007
         Rady Gminy Włoszakowice
         z dnia  4 kwietnia 2007 r.


 W związku z planowanym wspólnym zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie sal w każdej z gmin powiatu, niezbędne jest podjęcie uchwały akceptującej to przedsięwzięcie wraz z zobowiązaniem do partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej oraz wyznaczenia Powiatu Leszczyńskiego jako koordynatora wszelkich działań związanych z jego realizacją. Powyższy sposób realizacji programu pozwoli na obniżenie jednostkowych kosztów budowy sal w poszczególnych gminach oraz daje większe szanse na uzyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie wspólnej inwestycji.
       
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06