OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice)

Uchwała Nr XIV/118/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice)

Numer uchwały: 118
Numer sesji: XIV
Rok: 2016


UCHWAŁA Nr XIV/118/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo Letnisko (obręb Włoszakowice).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art. 6 pkt 9c, art. 13 ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

1.Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice, nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 647/24 o powierzchni 0,5716 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00000399/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych;
2.Darowiznę o której mowa w pkt 1 dokonuje się z przeznaczeniem na cel publiczny realizowany przez Gminę Włoszakowice tj. zagospodarowanie nieruchomości z przeznaczeniem na rekreację i turystykę.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr VII/60/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo – Letnisko (obręb Włoszakowice).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Włoszakowice

Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2014r. Starosta Leszczyński, działający w imieniu Skarbu Państwa, zwrócił się z wnioskiem o przejęcie na rzecz Gminy Włoszakowice między innymi nieruchomości oznaczonej numerami działki 647/9 położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice).
Powyższy wniosek został umotywowany koniecznością racjonalnego zagospodarowania między innymi działki nr 647/9.
Uwzględniając fakt, że przeznaczona do nabycia działka stanowi część projektowanego ciągu pieszo – rowerowego (projektowane powiększenie istniejącej plaży) dookoła jeziora Dominickiego, zatem dokonanie takiego nabycia jest jak najbardziej zasadne.
Uchwałą Nr VII/60/2015 z dnia 7 sierpnia 2105r. Rada Gminy Włoszakowice, wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Włoszakowice, działki nr 647/9 w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice).
W związku z faktem, że działka nr 647/9 uległa podziałowi geodezyjnemu, a przedmiotem darowizny jest nowa wydzielona działka oznaczona numerem geodezyjnym 647/24, zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 6 pkt 9c ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym jest: wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 tejże ustawy, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2 a tejże ustawy stanowi między innymi, że darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06