OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VI/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r.

Protokół Nr VI/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r.

Numer dokumentu: VI/2007
Rok: 2007


P r o t o k ó ł   Nr VI/07
                                       
z  VI sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 4 kwietnia 2007  r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Włoszakowice.
 
 Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia:
1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do “Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych”
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Włoszakowice na lata 2007 -2013
7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach (Boszkowo-Letnisko rejon ul. Źródlanej).
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Leszno-Region.
9.Podjęcie uchwał w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Włoszakowice miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
12.Wyniki konsultacji z mieszkańcami wsi Włoszakowice; wniosek mieszkańców Ujazdowa.
13.Zarządzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie skupu kamienia polnego.
15.Sprawy bieżące.
16.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 Informację o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Stanisław Waligóra.  Informacja została przyjęta, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji.
 Informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Komisji Zenon Mejza. Informacje z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Stefan Lis – wnioskował o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Grotnickiej we Włoszakowicach przez ulice Dłużyńską.
Radny Tadeusz Szalewski – poinformował o wybitych dziurach w asfalcie na drodze w Dłużynie w kierunku Bucza.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do “Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych”.
        Wójt Stanisław Waligóra poinformował, że w związku z planowanym wspólnym zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie sal w każdej z gmin powiatu, niezbędne jest podjęcie uchwały akceptującej to przedsięwzięcie wraz z zobowiązaniem do partycypowania w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej oraz wyznaczenia Powiatu Leszczyńskiego jako koordynatora wszelkich działań związanych z jego realizacją. Powyższy sposób realizacji programu pozwoli na obniżenie jednostkowych kosztów budowy sal w poszczególnych gminach oraz daje większe szanse na uzyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie wspólnej inwestycji.
Każda gmina winna wskazać nieruchomość, którą przeznaczy pod budowę sali, dla której przygotowana będzie dokumentacja. Wójt poinformował, że przedstawił koncepcję wybudowania takiej sali przy szkole w Jezierzycach Kościelnych. Koncepcja zakłada skupienie w jednym miejscu funkcji edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Po wybudowaniu sali sportowej z zapleczem zakłada się sprzedanie dotychczasowej sali wiejskiej i budynku przy tej sali. Podpisane Stanowisko w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Rada Gminy postanowiła przystąpić do Powiatowego Programu Budowy Sal Sportowych.
         
         W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/32/2007
         ---------------------------------------------------
                    jak w załączniku do protokołu
  

 Rada Gminy zaakceptowała treść projektu porozumienia (załącznik nr 4 do protokołu) gmin z  Powiatem Leszczyńskim.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Włoszakowice na lata 2007 -2013.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że konieczność opracowania strategii wynika z ustawy o pomocy społecznej i stanowi podstawę do interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany bądź poprawy zjawisk występujących w danej społeczności, które oceniane są negatywnie. Strategia została przygotowana przez Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych w Częstochowie na bazie materiałów i danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach. Dokument został przeanalizowany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Radni wyjaśnili też inne sprawy dotyczące pomocy społecznej.
Innych uwag nie było.

             W wyniku przeprowadzonego głosowania
            Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/33/2007
                   jak w załączniku do protokołu

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach (Boszkowo-Letnisko rejon ul. Źródlanej).
 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że proponuje się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Boszkowie – Letnisku przy ul. Źródlanej. Zmiana dotyczy przesunięcia ustalonej 9 metrowej linii zabudowy  linię dopuszczającej zabudowę w odległości o d granicy z drogą minimum 3,00m.
Uwag nie było.
    

     W wyniku przeprowadzonego głosowania           

      Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/34/2007
         ---------------------------------------------------
                jak w załączniku  do protokołu

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Leszno-Region.
 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Leszno-Region zakończyła się kadencja władz stowarzyszenia.W związku Rada Gminy Włoszakowice wyznaczyła do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu: Roberta Kasperczaka i Henryka Kicińskiego.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania            

      Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/35/2007
         ---------------------------------------------------
                     jak w załączniku do protokołu

Ad. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że weszła w życie ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, która obliguje osoby podlegające lustracji tzn. urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. i pełniące funkcje lub wykonujące w niej wymienione do złożenia oświadczeń lustracyjnych.
Z ustawy wynika, że będą musieli je złożyć m.in. sekretarze gmin i skarbnicy gmin.
 O tym obowiązku osoby zobowiązane do lustracji muszą być powiadomione indywidualnie przez właściwy organ, który je powołał na stanowisko – w tym przypadku właściwym organem jest Rada Gminy Włoszakowice.  Termin na powiadomienie wynosi jeden miesiąc od dnia wejścia w życie ustawy.
 Od dnia otrzymania takiego powiadomienia osoby zobowiązane  mają jeden miesiąc do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego nastąpi skutek w postaci  pozbawienia tych osób pełnienia funkcji publicznej.
W związku z powyższym wezwanie skierowano do Sekretarza Gminy Moniki Klemenskiej podejmując uchwałę.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania            

     Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/36/2007
         ---------------------------------------------------
                     jak w załączniku  do protokołu  

Ponadto wezwanie skierowano do Skarbnika Gminy Marii Rolki podejmując uchwałę.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania            

   Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                 U C H W A Ł Ę   Nr VI/37/2007
         ---------------------------------------------------
              jak w załączniku do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007.
 Postanowiono zmienić wydatki budżetu gminy na 2007 r. poprzez zwiększenie środków na zadania planowane oraz już realizowane:
przygotowanie dokumentacji do planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;
przygotowanie projektu pod budowę sali sportowej w Jezierzycach Kościelnych;
na prowadzenie placu zabaw we Włoszakowicach (Przedszkole Nr 2);
remont fortepianu.

 Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 r. wynosi po stronie dochodów – 17.704.685 zł; po stronie wydatków – 17.479.685 zł.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania            

       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/38/2007
         ---------------------------------------------------
                     jak w załączniku do protokołu

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Włoszakowice miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
 Rada Gminy ustaliła dla Wójta Gminy Włoszakowice miesięczny limit na jazdy lokalne w wysokości 300 km. W tej sprawie podjęto uchwałę.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania            

     Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/39/2007
         ---------------------------------------------------
                 jak w załączniku  do protokołu


Ad. 12. Wyniki konsultacji z mieszkańcami wsi Włoszakowice; wniosek mieszkańców Ujazdowa.
 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła protokół wyników zbiorczych z przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami wsi Włoszakowice.
 W związku z wnioskiem mieszkańców Ujazdowa w sprawie utworzenia sołectwa (załącznik nr 13 do protokołu), radni zapoznali się z opinią prawną przygotowaną przez adwokat Reginę Grycz. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13. Zarządzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych.
 Rada Gminy zarządziła wybory sołtysów i rad sołeckich oraz komisji rewizyjnych w następujących sołectwach na terenie  Gminy Włoszakowice:
1)Boguszyn
2)Boszkowo
3)Bukówiec Górny
4)Charbielin
5)Dłużyna
6)Dominice
7)Grotniki
8)Krzycko Wielkie
9)Sądzia
10)Skarżyń
11)Zbarzewo
    

Ustaliła też terminarz zebrań wyborczych  i termin wyborów sołtysa.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania            

      Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/40/2007
         ---------------------------------------------------
                     jak w załączniku do protokołu

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie skupu kamienia polnego. 
 Rada Gminy wyraziła zgodę na prowadzenie skupu kamienia polnego z przeznaczeniem na utwardzanie i budowę dróg gminnych, ustalając cenę za 1 tonę w wysokości 18zł.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania            

     Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
                       U C H W A Ł Ę   Nr VI/41/2007
         ---------------------------------------------------
                     jak w załączniku nr 16 do protokołu

Ad. 15. Sprawy bieżące.
Radni zapoznali się ze stanowiskiem dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach dot. wydłużenia godzin funkcjonowania przedszkola (załącznik nr 17) oraz wykazem wpływów podatkowych za 2006 r. z poszczególnych wsi (załącznik nr 18). Następna część sesji odbyła się w terenie. Radni zapoznali ze stanem mienia komunalnego gminy się z zadaniami realizowanymi
w Zbarzewie: (budowa chodnika, wymiana okien na sali, teren pod boisko, sala, remiza, budynek byłej szkoły, pałac, podwórze, mieszkania, grunt za wsią, grunt w lesie)
1.Pałac – zespół pałacowo-parkowy o pow. 2,67 ha nabyty 7.12.1994 r. od Agencji Własności Rolnej (zamieszkuje jeden lokator).
2.Budynek byłej szkoły w ½ części sprzedany emerytowanemu nauczycielowi; piętro mieszkanie gminy wynajęte rodzinie z Kazachstanu; parter 2 lokale do zaadaptowania na mieszkania.
3.Budynek gorzelni zaadaptowany na mieszkania wynajmowane 4 lokatorom.
4.Grunt w lesie dz. Nr 28 o pow. 0,56 ha nieużytek
5.Grunt za podwórzem i budynkami gospodarczymi – użytkowany przez dzierżawcę.
W tej części sesji uczestniczyli sołtys Jan Michalewicz oraz członkowie Rady Sołeckiej
w Jezierzycach Kościelnych: (wodociąg, kanalizacja deszczowa, asfalt przy kościele, asfalt przy szkole, las, sala wiejska, remiza, kuchnia, wc, budynek przedszkola, boisko, szkoła, projekt sali przy szkole, obwodnica).
Spotkanie w Jezierzycach Kościelnych odbyła się na Zespole Szkół. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Szkoły Mariusz Zakrzewski, sołtys Bogdan Wieland oraz członkowie Rady Sołeckiej.

Ad. 16. Zakończenie.
 W związku z wyczerpaniem porządku VI sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.
     

  Protokołowała                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                                           (-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06