OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.


Włoszakowice, dnia 05.04.2016r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015r. zawiadamiam wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.04.2016 r. do 06.05.2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, pok. Nr 117 w godz. od 730 do 1530.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo, odbędzie się w dniu 28.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Włoszakowice, w sali masońskiej, o godz. 11.00.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 46 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 2013 r, Dz. U., poz. 1235 z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo,
w terminie i miejscu podanym powyżej oraz o możliwości złożenia uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gmina@włoszakowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2016 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 199 z późn. zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi dotyczące wprowadzonych zmian należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gmina@włoszakowice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2016 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo oraz o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włoszakowice.

Wójt Gminy Włoszakowice
(-) Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Magdalena Fórmanowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06