OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/120/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XIV/120/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 120
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XIV/120/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r. poz.1515), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się dietę miesięczną dla przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice w wysokości 1.300 zł.

§ 2
Ustala się jednorazową dietę dla radnych Gminy Włoszakowice, za wyjątkiem przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, za udział w sesjach rady, posiedzeniach komisji oraz innych czynnościach zlecanych przez Radę Gminy Włoszakowice w wysokości:
1) sesje rady:
a) wiceprzewodniczący 330 zł
b) radni 300 zł
2) posiedzenia komisji:
a) przewodniczący komisji 330 zł
b) radni 300 zł
3) inne zlecane czynności 300 zł


§ 3
Podstawę do wypłacenia diety radnemu stanowi lista obecności lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo radnego w czynnościach o jakich mowa w § 2 pkt 2 i 3.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr I/10/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych w Gminie Włoszakowice.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06