OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy

Uchwała Nr XIV/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy

Numer uchwały: 124
Numer sesji: XIV
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XIV/124 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ze zmianami ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 2.115.110,00 złotych, z czego dochody bieżące zwiększa się o 2.115.110,00 złotych, a dochody majątkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.390.264,00 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 5.522.832,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.181.875,00 złotych, w tym dochodów bieżących 31.693.875,00 złotych i dochodów majątkowych 488.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 2.938.765,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się:
1) wydatki bieżące o 2.619.965,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 30.311.919,80 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 227.798,00 złotych i ogółem wynoszą 22.806.435,00 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian i wynoszą 14.296.624,00 złote,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 227.798,00 złotych i ogółem wynoszą 8.509.811,00 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 2.700,00 złotych i wynoszą ogółem 1.404.680,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 2.389.467,00 złotych i wynoszą 5.886.631,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załacznikiem Nr 4 do uchwały, zwiększa się o 318.800 złotych i wynoszą 4.226.368,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 139.178,00 złotych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.000,00 złotych
3. Zwiększenie, o który
m mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.390.264,00 złote, a kwota ogółem wynosi 5.522.832,00 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 34.538.287,80 złotych, w tym wydatków bieżących 30.311.919,80 złotych i wydatków majątkowych 4.226.368,00 złotych.

§ 3. Deficyt budżetu zwiększa o 1.197.310,00 złotych i wynosi ogółem 2.356.412.80 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Przychody budżetu, określone w § 4 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zwiększa się o 473.655,00 złotych i wynoszą 3.273.655,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
2. Rozchody budżetu, określone w § 4 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmniejsza się o 350.000,00 złotych i wynoszą 917.242,20 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, które po zmianie wynoszą :
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.390.751,80 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 332.280,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 1.000,00 zlotych i ogółem wynoszą 50.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustalony limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 złotych, składa się na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.100.000,00 złotych,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.356.412,80 złotych,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 543.587,20 złotych.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.100.000,00 złotych,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.900.000,00 złotych,
3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.200.000,00 złotych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.


Przewodniczący Rady Gminy


Irena Przezbór

Uzasadnienie:
1. Dochody ( zał. Nr 1 i 2 )
Wprowadzone zmiany spowodowane zostały otrzymaniem ostatecznych informacji w sprawie przyznanych na rok 2016 dotacji od Wojewody Wielkopolskiego ( i z Krajowego Biura Wyborczego oraz subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów.
2. Wydatki ( zał. 3, 4, 5, 6 )
1) wprowadzenie zmian wynikających z zakresu zmian dotacji,
2) zwiększenie środków dla ZSO z przeznaczeniem na remonty,
3) zwiększenie środków dla GOK z przeznaczeniem na inwestycje,
4) zwiększenie środków dla UG z przeznaczeniem na inwestycje,
5) przeniesienia wydatków na wniosek urzędu i GOSiR-u,
3. Zwiększenie przychodów ( zał. Nr 7 ) poprzez zwiększenie planowanego kredytu długoterminowego oraz wprowadzenie wolnych środków z roku ubiegłego,
4. Zmniejszenie rozchodów ( zał. Nr 8 ) w związku z niepobraniem kredytu w roku 2015, co wiąże się z wyeliminowaniem jego spłaty,
5. Zwiększenie dochodów należnych Wojewodzie w związku z wykonywaniem zadań zleconych ( zał. Nr 9) w oparciu o otrzymaną informację.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06