OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół z XIV Sesji z dnia 30 marca 2016

Protokół z XIV Sesji z dnia 30 marca 2016

Numer dokumentu: XIV
Rok: 2016

P r o t o k ó ł Nr XIV/2016
z XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 30 marca 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od godz. 11.00 – 13.30.

Otwarcia XIV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).
Następnie przewodnicząca złożyła wniosek o zmianę porządku obrad tj. wprowadzenie do niego pkt.: zmiana budżetu gminy na 2016 r. i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.
Proponowaną zmianę przyjęto jednogłośnie.

Porządek sesyjny ze zmianą przyjęty został jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja o pracy komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach nabycia nieruchomości gruntowych położonych:
1) w Boguszynie;
2) w Grotnikach;
3) we Włoszakowicach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
7. Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
9. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
14. Zmiana budżetu gminy na 2016 r. i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.
15. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Pracownik Urzędu Gminy Arkadiusz Szymczak omówił rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. Uchwały Nr X/80/2015 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o uzupełnienie odpowiedzi na wniosek w sprawie oznakowania w Bukówcu Górnym wjazdu na ul. Sokołów w zakresie podania ram czasowych załatwienia niniejszego wniosku.

Ad. 2. Informacja o pracy komisji.
Informację ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice złożyła przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Aniela Poloszyk.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale, po zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, w związku z czym przewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania.
Uwag nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty w głosowaniu przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że do projektu uchwały w sprawie założenia spółdzielni socjalnej nie załączono projektu statutu spółdzielni.
Projekt statutu umożliwiający prawidłową realizację zamierzeń i założeń spółdzielni socjalnej powinien zostać zaproponowany przez struktury założycielskie spółdzielni do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Cel i przedmiot działalności spółdzielni socjalnej w Dominicach przedstawiła wiceprezes Pro-Activ Elżbieta Gazda-Zielony informując o możliwościach poprzez spółdzielnię socjalną, przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/113/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach nabycia nieruchomości gruntowych położonych: w Boguszynie, w Grotnikach i we Włoszakowicach.
Wyjaśnienia do projektów uchwał udzielił podinspektor Mateusz Mroziński.
1) w Boguszynie
Przedmiotem planowanego nabycia jest nieruchomość składająca się z trzech działek stanowiąca drogę dojazdową do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/114/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu

2) w Grotnikach
Przedmiotem planowanego nabycia jest nieruchomość będąca częścią ul. Piaskowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/115/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu

3) we Włoszakowicach
Przedmiotem planowanego nabycia jest nieruchomość składająca się z dwóch działek stanowiąca odcinki dróg na ul. 3 Maja i na ul. 11 Listopada.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/116/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu


Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach.
Podinspektor Mateusz Mroziński udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie zbycia działki o powierzchni 3 m2 na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/117/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu


Ad. 7. Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko (obręb Włoszakowice).
Wyjaśnienia do projektu uchwały przedstawił podinspektor Mateusz Mroziński. Uchwała została wywołana podziałem geodezyjnym i zmianą numeracji działek w tym działki, która jest przedmiotem darowizny.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/118/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Projekt uchwały i wyjaśnienia przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć.
Radny Zbysław Drożdżyński zapytał ile osób w gminie Włoszakowice obejmie ta ustawa. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że liczbę tą będzie można podać po ok. trzech miesiącach. Szacunkowo to 2000-2200 osób.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/119/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

W głosowaniu nad Uchwałą Nr XIV/119/2016 uczestniczyło 13 radnych (obrady opuścił radny Leszek Jagodzik).

Ad. 9. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Gminy Włoszakowice.
Wyjaśnień projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych przedstawiła inspektor Mirosława Poloszyk-Miś. Dieta radnego ustalana jest m.in. na podstawie kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, co po przeliczeniu daje maksymalną kwotę diety radnego w ciągu miesiąca w wysokości 1.324,85 zł. W związku z tym należy wprowadzić korektę wysokości diety dla przewodniczącego (obowiązuje: 1.350 zł).
Dodatkowo zaproponowano Radzie Gminy wprowadzenie do uchwały dotychczas obowiązujących zasad ustalania diet dla radnych i podjęcie nowej uchwały zamiast wprowadzania zmiany. Propozycję uchwalenia zasad i wysokości diet dla radnych w jednej uchwale przyjęto w głosowaniu.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o obniżenia diet radnych i wójta o 20% w związku z zadłużeniem gminy.
Radna Marzena Ratajczak powiedziała, aby radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu zabrać dietę.
Radni: Aniela Poloszyk, Krzysztof Kasperski i Zofia Strzymińska zaproponowali dietę radnych bez zmian, a dietę przewodniczącego w wysokości 1300 zł.
Podane propozycje przewodnicząca poddała je pod głosowanie. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy radni obecni w sesji wg listy obecności.
Za propozycją zgłoszoną przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego o obniżenie diety o 20% głosował jeden radny, pozostali radni zagłosowali za drugą propozycją tj. diety radnych bez zmian, a dieta przewodniczącego w wysokości 1300 zł.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XIV/120/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Projekt uchwały i uzasadnienie przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka.
Radny Zbysław Drożdżyński zwrócił się z pytaniem z czyjej inicjatywy powstał projekt uchwały; kiedy odbyło się spotkanie sołtysów; kto z kim się spotkał.
Wyjaśnienia w sprawie odbywających się spotkań sołtysów i wójta w sprawach bieżących sołectw, gminy omówiła radna Aniela Poloszyk (sołtys sołectwa Dłużyna). Na spotkaniu sołtysi uznali, że z funduszu sołeckiego (rozdrobnione środki) niemożliwe jest przeprowadzenie zadań jakie realizowane są ze środków budżetu gminy w poszczególnych wsiach. Odniosła się do mniejszych sołectw, w których środki funduszu sołeckiego nie wystarczą na realizację zadań i podała przykład zrealizowanej inwestycji drogowej w rejonie kościoła w Dłużynie – ta sama inwestycja ze środków funduszu sołeckiego realizowana byłaby przez ok. 20 lat.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że sołtys jako organ wykonawczy powinien uzyskać aprobatę zebrania wiejskiego dot. funduszu soleckiego.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że sołtysi w gminie Włoszakowice nigdy nie korzystali z funduszu sołeckiego i powinni porozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy powinni współdecydować o sprawach sołectwa.
Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła zasady tworzenia funduszu sołeckiego podając kolejne terminy, w których sołectwo podejmuje określone czynności i informując, że wydatkować należy z budżetu 100 % środków aby odzyskać 10-20% i to w tylko w sytuacji gdy zostaną zaangażowane w zadania dofinansowywane. Natomiast ze środków unijnych zwrot kształtuje się w wysokości 50-85%.
Przewodnicząca przypomniała o konieczności przygotowania się do poniesienia znacznych wydatków budżetowych w sołectwach: Dłużyna, Sądzia i Krzycko Wielkie na budowę kanalizacji sanitarnej.
Następnie wywiązała się dyskusja pomiędzy skarbnikiem a radnym Zbysławem Drożdżyńskim w kwestii wielkości zwrotu środków w zakresie funkcjonowania w sołectwach funduszu sołeckiego. Radny powiedział, że zwrot wynosi 20-40%, skarbnik wyjaśniła, że o wysokości zwrotu decydują uwarunkowania dot. gminy.
Radni postanowili o przerwaniu dyskusji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XIV/121/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu


Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
Projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia diet i propozycje wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej przedstawiła inspektor Mirosława Poloszyk-Miś. Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że złożył wniosek , aby diety sołtysów uzależnić od udziału w sesjach. Według radnego jego wniosek nie został uwzględniony.
Radna Aniela Poloszyk poinformowała, że na spotkaniu sołtysów stwierdzono, że pomimo różnej specyfiki sołectw ich wielkości zaangażowanie sołtysów w działalności sołectwa jest porównywalne stąd zaproponowano jednakową wysokość diety w 11 sołectwach, za wyjątkiem sołectwa Bukówiec Górny, w którym uznano, że zaangażowanie sołtysa wymaga ustalenia diety na wyższym poziomie.
Ponadto stwierdziła, że sołtysi otrzymują materiały sesyjne wraz z zawiadomieniem o sesji Rady (takie materiały jakie otrzymują radni) i mogą w sesjach uczestniczyć. Przy uzależnieniu diety od uczestniczenia w sesjach należy wziąć pod uwagę to, że wśród sołtysów są osoby pracujące – temat poruszono na spotkaniu sołtysów.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że udział sołtysów w sesjach wiąże się z uzyskaniem urlopu.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że należy sołtysów zachęcić do udziału w sesjach tak jak np. w Gminie Osieczna i obniżanie diety za brak obecności sołtysa na sesji.
Propozycje stawek diet są porównywalne z Gminą Osieczna, w której funkcjonuje fundusz sołecki. Proponowany wzrost diet dla sołtysów w gminie Włoszakowice kształtuje się od 50-100% przy inflacji od 2008 r. niecałe 20%.
Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie propozycje:
1) diety w wysokości 200 zł; 300 zł i 400 zł ze względu na wielkość sołectw – za wariantem głosowało dwóch radnych;
2) diety w wysokości 300 zł dla jedenastu sołectw i 400 zł dla Bukówca Górnego – za wariantem głosowało jedenastu radnych.
Jeden radny wstrzymał się od głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy trzech głosach wstrzymujących
U C H W A Ł Ę Nr XIV/122/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołuAd.12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały w sprawie zamiany opisu stałych obwodów głosowania omówiła inspektor Mirosława Poloszyk-Miś.
Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XIV/123/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu


Ad. 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. przedstawiła inspektor Mirosława Poloszyk-Miś. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 14. Zmiana budżetu gminy na 2016 r. i zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała o uzyskaniu informacji z ostatecznymi kwotami dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym jakie otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Wielkopolskiego i od Ministra Finansów, które są podstawą zmiany budżetu. Ponadto skarbnik przedstawiła inne zmiany, które przy okazji zostały wprowadzone do budżetu oraz sytuacje jakie mają wpływ na zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radny Zbysław Drożdżyński uzyskał wyjaśnienie w jaki sposób w ciągu roku środki z dotacji zewnętrznych wpływają na konto Gminy. Radny wskazał na wzrost deficytu z ok. 1,5 mln. zł na ok 2,356 mln.zł.
Radny Leszek Jagodzik uzyskał wyjaśnienie dotyczące pokrywania obsługi wypłaty tzw. „dodatku 500+”.
Radna Aniela Poloszyk uzyskała wyjaśnienie dotyczące przypuszczalnych przyczyn obniżenia subwencji oświatowej dla gminy.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XIV/124/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu


Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XIV/125/2016
-------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu
Ad.15. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radny Poloch Zenon przedstawił wniosek mieszkańców sołectwa Boguszyn w sprawie budowy chodnika w kierunku Radomicka oraz ustawienia lampy oświetlenia ulicznego - jak w załączniku nr 17 do protokołu.
Radny Paweł Marcinek zaprosił na „Bieg Sokoła” informując o zmianie trasy.
Radny Zbysław Drożdżyński nawiązał do wniosku w sprawie budowy chodnika w Bukówcu Górnym przekazanego do powiatu, co wydaje się prawidłowe gdyż powiat jest właścicielem pasa drogowego, o ile taka sytuacja byłaby powszechnie stosowana.
W związku z tym radny złożył pytanie jakie są kryteria budowy chodników przy drogach powiatowych (niektóre chodniki przy drogach powiatowych buduje gmina, a w innych miejscach wnioski przekazuje się do Zarządu Powiatu) i tak:
- wniosek w sprawie chodnika w Boszkowie (droga powiatowa) – odpowiedź: jest w planie Komitetu Wyborczego KWW Obywatelski i jest planowany do realizacji;
- wniosek w sprawie chodnika na ul. Wiatracznej w Bukówcu Górnym (droga powiatowa) – przekazany do Zarządu Powiatu (powiat nie posiada środków na realizację);
- wniosek podpisany przez radnych i 40 mieszkańców Bukówca Górnego o przedłużenie chodnika na ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym do skrzyżowania z ul. Jezierzycką – realizacja w 2014 r. z planu 2015 r. Wniosek mieszkańców był z sierpnia 2014 r. i został załatwiony w krótkim terminie Uchwałą Rady Gminy z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.
Radny zadał pytanie jaki odcinek chodnika na tej ulicy będzie wykonany w 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że kryteria budowy chodników przy drogach powiatowych są jasne. Zadania realizuje właściciel na swoim terenie w oparciu o możliwości finansowe lub w oparciu o pomoc ustaloną przez gminy (podejmowanej uchwałą Rady) przy wyrażeniu przez powiat zgody na pomoc i na podstawie zawartych uregulowań w poszczególnych sprawach.
Radny Marek Wąsowicz – złożył wnioski w następujących sprawach:
- naprawy awaryjnych od kilku lat lamp oświetlenia ulicznego we Włoszakowicach na ul. Wolsztyńskiej (4 lampy);
- nagłośnienia podczas obrad;
- wykorzystanie i zagospodarowanie zalegającego w parku drewna.

Ad. 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zamknęła XIV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Załączniki Nr 3 do 13 oraz Nr 15 i Nr 16 tj. Uchwały Nr XIV/113-123/2016 i Uchwały Nr XIV/124-125/2016 opublikowane zostały w zakładce "Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06