OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Włoszakowice

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Włoszakowice

Numer dokumentu: 21
Rok: 2016

Zarządzenie Nr 21/2016

Wójta Gminy Włoszakowice

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 827 ze zmianami) w związku z art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zmianami), § 3 pkt 6 i § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) oraz Zarządzenia nr 60/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie przygotowania
i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim, a także Zarządzenia nr 8/2016 Starosty Leszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie Powiatu Leszczyńskiego zarządza się co następuje:

§ 1.
Tworzy się na terenie Gminy Włoszakowice zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, zwany dalej Systemem Ostrzegania i Alarmowania (SOA).

§ 2.
Do zadań realizowanych w ramach działań Systemu należą:

1) kierowanie monitorowaniem zagrożeń,
2) wykrywanie i rozpoznanie zagrożeń zgodnie z kompetencjami wynikającymi
z przepisów szczególnych,
3) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów szczególnych,
4) ocena zagrożeń występujących na terenie powiatu,
5) zapewnienie przepływu informacji w zakresie występujących zagrożeń,
6) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia,
7) realizowanie działań interwencyjnych zgodnie z kompetencjami wynikającymi
z przepisów szczególnych,
8) gromadzenie, przetwarzanie danych i udzielanie informacji o zagrożeniach w tym
w ramach funkcjonujących aplikacji informatycznych.

§ 3.
1. Zadania SOA wymienione w § 2 realizują następujące organy administracji publicznej, kierownicy jednostek organizacyjnych i instytucji oraz zakładów stanowiących zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z posiadanymi kompetencjami:

1) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) – komórka organizacyjna Urzędu Gminy Włoszakowice;
2) Posterunek Policji Włoszakowice;
3) Jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej OSP Włoszakowice będąca w KSRG;
4) Podmioty realizujące działania istotne dla funkcjonowania żywotnej infrastruktury;
a) ENEA Operator S.A. Rejon Dystrybucji Leszno,
b) ENEA Operator S.A. Rejon Dystrybucji Kościan,
c) Wielkopolska Spółka Gazownictwa- Rejon Dystrybucji Leszno,
d) TP SA Rejon Obsługi Klientów Leszno,
e) Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach.

2. Jednostki i instytucje oraz zakłady wchodzące w skład Systemu Ostrzegania i Alarmowania zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.

3. Włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji i podmiotów gospodarczych do SOA nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań własnych.

§ 4.
1. Wójt Gminy Włoszakowice przygotowuje i zapewnia całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem systemu SOA.

2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SOA w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, można reklamować pracowników instytucji realizujących przedmiotowe zadania, od obowiązku czynnej służby wojskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.
Obieg informacji w ramach SOA obejmuje:

1) przekazywanie informacji pomiędzy organami administracji publicznej
z zastrzeżeniem, iż organ który pierwszy otrzymał informacje o wystąpieniu zagrożenia, niezwłocznie informuje organy wyższego i niższego szczebla, jednocześnie realizując działania z zakresu zarządzania kryzysowego,
2) kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują informacje związane z realizacją działań w ramach SOA do GCZK i do jednostek współdziałających przy realizacji działań,
3) nadrzędną rolę w zakresie koordynacji działań i wymiany informacji dotyczących zagrożeń na terenie gminy sprawuje GCZK.

§ 6.
Za przygotowanie elementów organizacyjnych do realizacji zadań, o których mowa w § 2, odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i kierownicy jednostek organizacyjnych je tworzące, w szczególności przez:

1) działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:
a) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu zarządzania kryzysowego,
b) opracowanie i aktualizacji standardowych procedur operacyjnych opisujących szczegółowo działanie systemu w ramach planów zarządzania kryzysowego, opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracji publicznej,
c) organizacji systemu łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach.
opracowania i aktualizacji standardowych procedur operacyjnych opisujących szczegółowo działanie systemu w ramach planów zarządzania kryzysowego, opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracji publicznej,
2) organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie: wiedzy
o właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, sposobów
i metodyk dokonywania pomiarów, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami;
3) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń, treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach

3) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń, treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.

§ 7.
1. W przypadku zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa zastosowanie mają alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

2. Do przekazywania poprzez akustyczne systemy alarmowe sygnałów alarmowych,
o których mowa w § 7 ust.1, należy wykorzystywać istniejące syreny alarmowe.

3. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, należy przeprowadzić głośną próbę syren w ramach prowadzonych treningów i zgodnie z harmonogramem ich realizacji lub w innych sytuacjach, na podstawie stosownych poleceń właściwego terytorialne organu administracji publicznej: stosowany sygnał – dźwięk ciągły, trwający 1 minutę.

4. Dopuszcza się realizację sprawdzenia technicznego urządzeń alarmowych w ramach prowadzonych treningów, z wykorzystaniem trybu „cichego sprawdzenia syren” lub pięciosekundowego uruchomienia syren alarmowych.

5. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń systemu możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu
i sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informację
o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.

6. W przypadku wystąpienia zagrożeń wymagających ostrzegania i alarmowania ludności
w innym stanie prawnym niż wymienionym w § 7 ust.1, stosuje się komunikaty, ostrzeżenia i alarmy przewidziane stosownymi procedurami Planu Zarządzania Kryzysowego.

7. Monitorowanie zagrożeń oraz powszechne ostrzeganie ludności cywilnej przed uderzeniami z powietrza realizuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.


8. Powszechne ostrzeganie o zagrożeniu uderzenia z powietrza służy w szczególności:
1) wprowadzaniu przedsięwzięć dotyczących właściwego obiegu informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza,
2) monitorowaniu, wykrywaniu i rozpoznawaniu rejonu uderzenia w sposób umożliwiający wykonanie niezbędnych przedsięwzięć eliminujących lub ograniczających skutki uderzeń.

§ 8.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) – komórka organizacyjna Urzędu Gminy Włoszakowice zapewnia współpracę w Systemie Ostrzegania i Alarmowania
z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz sąsiednimi gminnymi centrami zarządzania kryzysowego lub komórkami organizacyjnymi urzędów gmin właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego.

§ 9.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku;

1) uzyskania ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody,
2) powstania zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
3) powstania zagrożenia poważną awaria w transporcie kolejowym i drogowym towarów niebezpiecznych,
4) wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,
5) wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych,
6) zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

postępuje zgodnie z właściwymi procedurami Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

§ 10.
Szef Obrony Cywilnej jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Włoszakowice złoży Szefowi OC Powiatu Leszczyńskiego (Staroście), pisemną informację o gotowości do działania na swoich obszarach elementów Systemu Ostrzegania i Alarmowania.

§ 11.
Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem Systemu Ostrzegania
i Alarmowania do realizacji zadań, wykonaniem dokumentów normujących organizację systemów, organizację ćwiczeń i treningów powierza się Sekretarzowi Gminy Włoszakowice.

§ 12.
Traci moc Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 9 kwietnia 2008 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Włoszakowice.

§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06