OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompostowni - zakładu przetwarzania w Zbarzewie - na działce o numerze ewid. 279/7 obręb Zbarzewo, gm. Włoszakowice".

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompostowni - zakładu przetwarzania w Zbarzewie - na działce o numerze ewid. 279/7 obręb Zbarzewo, gm. Włoszakowice".


Nr B.NiB.6220.7.45.2014 Włoszakowice, dnia 06.05.2016 r.Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni – zakładu przetwarzania w Zbarzewie – na działce o numerze ewid. 279/7 obręb Zbarzewo, gm. Włoszakowice”, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego „ZBIGTAR” Zbigniew Tarka, istnieje możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem z dnia 16 września 2015 r. znak: WOO-I.4242.7.2015.BR.10 uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji,
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, który opinią sanitarną z dnia 16 czerwca 2015 r. znak: ON.NS-72/8/1-13/15 określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań sanitarno-higienicznych z zastrzeżeniami.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami, oraz opinią/ekspertyzą biegłego w zakresie analizy i oceny raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej) w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. Nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawione będą bez rozpoznania.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2016-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06