OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/44/2007 w sprawie zniesienia sołectwa

Uchwała Nr VII/44/2007 w sprawie zniesienia sołectwa

Numer uchwały: 44
Numer sesji: 7
Rok: 2007U C H W A Ł A    Nr  VII/44/2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
 z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie  zniesienia sołectwa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
 Na podstawie art. 5  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337) w związku  § 8  ust. 2 Statutu Gminy uchwalonego Uchwałą Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r.  (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 133 poz. 2724) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§  1

Mając na uwadze wyniki konsultacji przeprowadzonej wśród mieszkańców wsi Włoszakowice znosi się jednostkę pomocniczą Gminy – Sołectwo Włoszakowice

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§  3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Przewodniczący 
 Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

 

      

         U z a s a d n i e n i e
         do Uchwały Nr VII/44/2007
         Rady Gminy Włoszakowice
         z dnia 20 kwietnia 2007 r.


 Z inicjatywą likwidacji sołectwa Włoszakowice wystąpiła Rada Gminy Włoszakowice, która uznała, że sołectwo jako  jednostka pomocnicza we Włoszakowicach  jest  zbędna dla realizacji zadań Gminy i jej jednostek organizacyjnych w sytuacji,  gdy zarówno siedziba Urzędu Gminy, jak  i  jednostek organizacyjnych Gminy mieści się we  Włoszakowicach.
 Za likwidacją sołectwa przemawia również brak zainteresowania mieszkańców Włoszakowic sprawami sołectwa   przejawiający się m.in. najniższą  frekwencją na zebraniach wiejskich w porównaniu z innymi sołectwami na terenie gminy.
 Podstawą prawną do podjęcia  działań w tym przedmiocie przez Radę Gminy Włoszakowice był zapis przewidziany w § 8 Statutu Gminy,  zgodnie z którym  likwidacja sołectwa wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi. Mając na uwadze postanowienia statutu, a nadto   treść art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym oraz  działając w oparciu o zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Włoszakowice określone w Uchwale Nr XVIII /145/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20.09.2004r., Rada Gminy podjęła uchwałę Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa oraz określiła formę i tryb konsultacji.
 Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiety, zawierającej pytanie: “czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice?”, które zostały rozprowadzone wyłącznie przez upoważnionego  ankietera  wśród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w okresie od dnia 20 lutego 2007 r. do dnia 28 lutego 2007 r. Wypełnione ankiety były zbierane przez ankietera. Istniała też możliwość ich zwrotu  bezpośrednio przez mieszkańców do urny znajdującej się w holu Urzędu Gminy Włoszakowice. Termin zwrotu ankiet upływał z  dniem 7 marca 2007 r.
 Wyniki zbiorcze przeprowadzonej konsultacji  ustaliła komisja w dniu 8 marca 2007 r. powołana przez Wójta Gminy Włoszakowice Zarządzeniem Nr 10/2007. Na ogólną liczbę uprawnionych do udziału w konsultacjach w liczbie  2.405 osób , ankiet ważnych zwrócono   1.243, natomiast ankiet nieważnych komisja   nie stwierdziła.
 Spośród głosów ważnych na pytanie konsultacyjne“Czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice ?”  na  TAK oddano  745 głosów, na  NIE  oddano 493 głosy, a nieważnych było 5 głosów.
 Wyniki konsultacji świadczą niezbicie o tym, iż ponad połowa uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi Włoszakowice brała udział w konsultacjach w sprawie sołectwa , a zdecydowana większość mieszkańców wsi opowiedziała się za zniesieniem (likwidacją) sołectwa.
          W związku z powyższym należy uznać , że mieszkańcy Włoszakowic - kierując się  zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Włoszakowice o przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Włoszakowice  - opowiedzieli się za likwidacją sołectwa Włoszakowice.
 Wobec powyższego , uzasadnione jest  stanowisko  Rady Gminy Włoszakowice wyrażone w niniejszej uchwale o zniesieniu sołectwa Włoszakowice.


          Przewodniczący
         Rady Gminy Włoszakowice

        (-)  Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2007-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06