OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/129/2016 w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XV/129/2016 w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Numer uchwały: 129
Numer sesji: XV
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XV/129 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 18 maja 2016 r.


w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku ze złożonym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1.Odmawia się uwzględnienia wezwania Zbysława Drożdżyńskiego z dnia 15 kwietnia 2016 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Włoszakowice w dniu 21 kwietnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa w § 20 ust. 2 uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna poprzez zastąpienie wprowadzonego zapisu: „EW1-5-1%, zapisem EW1-5 -30%”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/129/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 18 maja 2016 r.

Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna. Przy uchwalaniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały zachowane wszelkie wymagane procedury, które wraz z odpisem Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna były przedmiotem nadzoru Wojewody Wielkopolskiego.
Organ nadzoru tj. Wojewoda Wielkopolski nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.

W świetle powyższego żądana we wezwaniu zmiana § 20 ust. 2 uchwały jest bezzasadna.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują udziału komisji rady w procesie procedowania uchwał w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stąd nawiązanie w uzasadnieniu wezwania do posiedzenia komisji z innymi zdaniem radnego ustaleniami według Rady Gminy Włoszakowice jest bezpodstawne.

Również bezpodstawne jest wskazanie uchybienia proceduralnego, mianowicie braku w materiałach załącznika nr 3 Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
Radnym został przekazany w terminie kompletny materiał sesyjny wraz przedmiotowym załącznikiem, co potwierdzili radni.

W związku z powyższym nieuwzględnienie wezwania jest w pełni zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06