OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/131/2016 w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XV/131/2016 w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Numer uchwały: 131
Numer sesji: XV
Rok: 2016UCHWAŁA NR XV/131 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie załatwienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku ze złożonym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania Pawła John i Szymona John z dnia 18 kwietnia 2016 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Włoszakowice w dniu 26 kwietnia 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/131/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 18 maja 2016 r.

Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.

Odpis Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna przekazano do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego dnia 7 maja 2015 r. wraz z kopią dokumentacji planistycznej celem zbadania zgodności z prawem. Organ nadzoru tj. Wojewoda Wielkopolski nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.

Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2015 r. poz. 3463 i weszła w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku.

Dnia 26 kwietnia 2016 r. zostało przekazane do Urzędu Gminy Włoszakowice wezwanie skierowane do Rady Gminy Włoszakowice do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obwodów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.

Ustosunkowując się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa wskazaną wyżej uchwałą Rada Gminy Włoszakowice stwierdza co następuje:

1) przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują udziału komisji rady w procesie procedowania uchwał w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stąd nawiązanie we wezwaniu do posiedzenia komisji jako podstawowego argumentu świadczącego o rażącym naruszeniu prawa podczas procedowania nad w/w uchwałą jak i wyszczególnienie przez wzywającego przyczyn wpływających na naruszenie prawa związanych z posiedzeniem komisji zdaniem Rady Gminy Włoszakowice jest bezpodstawne.
2) załącznik nr 3 Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, którego brak w materiałach wskazano we wezwaniu jest bezpodstawny, gdyż radnym został przekazany w terminie kompletny materiał sesyjny wraz przedmiotowym załącznikiem, co potwierdzili radni.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06