OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Numer dokumentu: 22
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 22/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 230.550,44 złote, z czego dochody bieżące zwiększa się o 230.550,44 złote, a dochody majątkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 222.726,44 złote, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 5.745.558,44 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.412.425,44 złote, w tym dochodów bieżących 31.924.425,44 złote i dochodów majątkowych 488.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 230.550,44 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się:
1) wydatki bieżące o 230.550,44 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 30.542.470,24 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 258.565,44 złotych i ogółem wynoszą 23.065.000,44 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 28.366,20 złotych i ogółem wynoszą 14.324.990,20 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 230.199,24 złotych i ogółem wynoszą 8.740.010,24 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.404.680,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 28.015,00 złotych i wynoszą 5.858.616,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) dokonuje się przeniesień i zmiany nazwy zadania w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, nie zwiększając kwoty ogółem, która wynosi 4.226.368,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 139.178,00 złotych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.000,00 złotych
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 222.726,44 złote, a kwota ogółem wynosi 5.745.558,44 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 34.768.838,24 złotych, w tym wydatków bieżących 30.542.470,24 złotych i wydatków majątkowych 4.226.368,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.


Wójt Gminy
Stanisław WaligóraUzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone dotacje Wojewody Wielkopolskiego
1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 222.176,44 zł,
2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 7.824,00 zł,
3) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 550,00 zł
oraz dokonane zgodnie z otrzymanymi informacjami przeniesienia pomiędzy rozdziałami w zakresie środków przeznaczonych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Po stronie wydatków wprowadza się zadania wynikające z dotacji w kwocie 230.550,44 złotych oraz dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zarząd Dróg Gminnych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06