OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 26
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 26/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 66.088,00 złotych, z czego dochody bieżące zwiększa się o 66.088,00 złotych, a dochody majątkowe pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.150,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 5.789.708,44 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.478.513,44 złote, w tym dochodów bieżących 31.990.513,44 złote i dochodów majątkowych 488.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć oraz zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 66.088,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 66.088,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 30.608.558,24 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 58.875,00 złotych i ogółem wynoszą 23.123.875,44 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 21.849,00 złotych i ogółem wynoszą 14.346.839,20 złotych,
b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 37.026,00 złotych i ogółem wynoszą 8.777.036,24 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.404.680,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 7.213,00 złotych i wynoszą 5.865.829,00 złotych,
4) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 44.150,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 5.789.708,44 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 34.834.926,24 złotych, w tym wydatków bieżących 30.608.558,24 złotych i wydatków majątkowych 4.226.368,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone dotacje Wojewody Wielkopolskiego
1) na prowadzenie przedszkoli w kwocie 19.825,00 zł, 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 713,00 zł, 3) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.400,00 zł,
4) na sfinansowanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki w kwocie 2.450,00 zł,
5) na dofinansowanie działalności ŚDS w kwocie 41.700,00 zł, zgodnie z otrzymanymi informacjami.
2. Po stronie wydatków wprowadza się zadania wynikające z dotacji w kwocie 66.088,00 złotych oraz dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zarząd Dróg Gminnych.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06