OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokoł z XV Sesji z dnia 18 maja 2016 r.

Protokoł z XV Sesji z dnia 18 maja 2016 r.

Numer dokumentu: XV
Rok: 2016

P r o t o k ó ł Nr XV/2016
z XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 18 maja 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od godz. 12.00 do 15.40.

Otwarcia XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że 15. osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 11 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

Porządek sesji:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach za 2015 r.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Włoszakowice.
6. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych: w Dominicach ,we Włoszakowicach i w Sądzi.
7. Zmiana uchwały w sprawie nazewnictwa ulic w Jezierzycach Kościelnych.
8. Załatwienie wezwań do usunięcia naruszenia prawa zgłoszonych przez: Pawła John; Szymona John; Zbysława Drożdżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego Gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego.
10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski. Wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
11. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał i wniosków oraz pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radny Zbysław Drożdżyński pomimo wystąpienia o uzupełnienie odpowiedzi dotyczącej ram czasowych ustawienia tablicy z nazwą ulicy Sokołów w dalszym ciągu sesji uzyskał informację, że budowa nawierzchni drogi na ul. Sokołów w Bukówcu Górnym planowana jest w miesiącu lipcu, po czym nastąpi oznakowanie ulicy. Radny odpowiedź przyjął.

Ad. 2. Informacja z posiedzeń komisji.
Informację z posiedzeń komisji złożyli:
- przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – Aniela Poloszyk
- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Marcinek.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale, po zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, w związku z czym przewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania.
Uwagi do treści protokołu złożył radny Zbysław Drożdżyński, a mianowicie:
1) w części protokołu dotyczącym funduszu sołeckiego: w zdaniu ”że zwrot wynosi 10-40%, skarbnik wyjaśniła, że o wysokości zwrotu decydują uwarunkowania gminy” radny stwierdził, że powiedział, że zwrot nie wynosi 10 % a 20-40% - poprawka przyjęta do protokołu.
2) wnosił o dodanie informacji:, że w gminie Lipno, Wijewo, Świeciechowa funkcjonuje fundusz sołecki; że „radny Zbysław Drożdżyński przypomniał o braku obecności sołtysów podczas sesji przez prawie 3 lata”.
Ponadto w zdaniu dotyczącym obniżania diety za brak sołtysa na sesji radny zaproponował dodanie zdania, że nie otrzymał odpowiedzi na ten temat.
Powyższe propozycje były kolejno przegłosowywane. Za przyjęciem poprawek oddawany był jeden głos w każdym z głosowań.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przy jednym głosie przeciwnym.

Ad. 4. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach za 2015 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach za 2015 r. przedstawiła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Monika Lucerek. Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Włoszakowice.
Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Włoszakowice przedstawiła pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Nowak udzielając jednocześnie wyjaśnień na pytania radnych zakresie lokali komunalnych, socjalnych, kryterium ubóstwa, usług opiekuńczych, kierowania do domów pomocy społecznej, zadań asystenta rodziny.
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych:
- w Dominicach
- we Włoszakowicach
- w Sądzi
Materiał w powyższej sprawie w zakresie lokalizacji nabywanych nieruchomości oraz projekty uchwał przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.
Projekty poddano pod głosowanie:
- nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XV/126/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

- nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XV/127/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

- nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
U C H W A Ł Ę Nr XV/128/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.


Ad. 7. Zmiana uchwały w sprawie nazewnictwa ulic w Jezierzycach Kościelnych .
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Jezierzyce Kościelne z dnia 7 kwietnia 2016 r., na którym przyjęto wniosek o wycofaniu uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 31 marca 2015 r. o nadaniu nazwy ulicy „Osiedlowa” drodze zlokalizowanej na działce 155 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice i pozostawienie tej drogi bez nazwy wraz ze starą numeracją dla nieruchomości.
Dodatkowe informacje w powyżej sprawie i uzasadnienie złożył pracownik Urzędu Gminy Bogusław Olejnik. Przewodnicząca zwróciła uwagę na zmianę w treści uzasadnienia w stosunku do materiału jaki został przekazany radnym. Uzasadnienie proponuje się zakończyć zapisem: Rada Gminy przychyla się do stanowiska Zebrania Wiejskiego.
Radna Hanna Michalska wyjaśniła, ze wnioskodawca tego wniosku jest zmuszona do pokrycia kosztów zmiany ze względu na liczbę pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się jednocześnie do ustawienia dwóch tablic z mapką określającą dojazd do nieruchomości przy ww. ulicy.
Radna Aniela Poloszyk poinformowała, że Dłużyna przygotowuje się również do uporządkowania numeracji nieruchomości i wprowadzenia nazewnictwa ulic. Uchwalone zasady powinny obowiązywać wszystkich w innym wypadku zbędne jest podchodzenie do tematu porządkowania numeracji.
Sekretarz Gminy poinformowała, że w reportażu dot. planowanych zmian w nazewnictwie ulic, jakie propagują komunizm stwierdzono, że zmiany takie nie wiążą się z żadnymi kosztami. Dowody rejestracyjne czy dokumenty praw jazdy można zmieniać kiedy utracą swoją ważność.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie niewyrażenia zgody na zwolnienie od opłat za wymianę dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Gminy Bogdan Olejnik.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Włoszakowice nie podjęła uchwały.
Wynik głosowania:
- za podjęciem uchwały – 0 głosów
- przeciwnych – 7 głosów
- wstrzymujących - 4 głosy

Ad. 8. Załatwienie wezwań do usunięcia naruszenia prawa zgłoszonych przez:
- Zbysława Drożdżyńskiego
- Pawła John, Szymona John z dnia 8 kwietnia 2016 r.
- Pawła John, Szymona John z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Treść wezwań do usunięcia naruszenia prawa przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, a mianowicie:
1) wezwanie z dnia 8 kwietnia 2016 r. Pawła John i Szymona John do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna (załącznik nr 9 do protokołu);
2) wezwanie z dnia 18 kwietnia 2016 r. Pawła John i Szymona John do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna (załącznik nr 10 do protokołu);
3) wezwanie z dnia 15 kwietnia 2016 r. Zbysława Drożdżyńskiego do usunięcia naruszenia prawa w § 20 ust. 2 uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna poprzez zastąpienie wprowadzonego zapisu : „EW1-5-1%”, zapisem „EW1-5 – 30%” (załącznik nr 11 do protokołu).
Następnie przewodnicząca przypomniała przebieg wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 23 kwietnia 2015 r. w tejże sali (tj. sali widowiskowej), na którym radni zapoznali się z materiałami sesyjnymi, jakie otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji na 30 kwietnia 2015r., czyli w terminie jaki przewiduje Statut Gminy. Na komisjach opłatę planistyczną od terenów oznaczonych na rysunku (EW) zaproponowano jak dla pozostałych terenów.
Na komisjach dyskutowano nad projektem uchwały, w której był zapis stawki planistycznej w wysokości 30%. Wyjaśnień udzielili planista i radca prawny. W dyskusji uczestniczyli także radni uznając, że opłata planistyczna w wysokości 30%, byłaby krzywdzącą dla właścicieli gruntów, gdyż jeżeli doszłoby do sprzedaży takich gruntów ich właściciel musiałby odprowadzić do gminy środki w wysokości 30% (wzrostu wartości gruntu). Przewodnicząca powiedziała, że nigdy ta gmina nie podejmowała takich stawek opłaty planistycznej. Również tym razem wolą radnych był 1%. Było to długie posiedzenie, zaproponowano głosowanie, które nie było konieczne, ale prowadząca posiedzenie komisji przeprowadziła. Głosowanie było nad projektem.
Przewodnicząca poinformowała, że na skutek jej prośby radni odszukali materiały z posiedzenia komisji i większość z nich potwierdziła, że w tych materiałach skreślili stawkę 30% a wpisali 1%. Więc pomimo zmęczenia jak powiedziała przewodnicząca na skutek przeciągającego się posiedzenia radni byli świadomi, że głosują nad dyskutowaną stawką planistyczną w wysokości 1%.
Następnie przewodnicząca zwróciła się do radnych zadając pytania : - za jaką stawką radni głosowali podczas przegłosowywania projektu uchwały ?; - kto głosował nad stawką 30%? Radni pytani potwierdzili, że głosowali za stawką w wysokości 1% również przewodnicząca powiedziała, że głosowała za stawką planistyczną w wysokości 1%.
Przewodnicząca zadała pytanie radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu dlaczego od razu nie zaprotestował na komisji lub podczas uchwalania planu na sesji ?
Odpowiadając radny stwierdził, że na sesji rządzi przewodnicząca i to ona udziela głosu. Ponadto radny dodał: właściwie przede wszystkim komisja nie była tu (tzn. na sali widowiskowej).
Na co odwrotnie zareagowali radni (posiedzenie wspólne komisji dnia 23 kwietnia 2015 r. odbywało się na sali widowiskowej). Przewodnicząca podsumowała stwierdzeniem: zawodna pamięć radnego.
We wezwaniu radny napisał, że przewodnicząca dwukrotnie wprowadziła w błąd Radę Gminy, pomimo że jak wyżej przedstawiono wolą radnych była stawka 1% opłaty planistycznej.
Potwierdzać ten fakt, jak stwierdziła przewodnicząca może inny projekt uchwały omawiany na tym samym wspólnym posiedzeniu komisji dot. łącznika ekologicznego w Dominicach. W projekcie niniejszej uchwały również jedna ze stawek opłaty planistycznej była podana w wysokości 20% i tą stawkę również radni zaproponowali zmniejszyć do 1%. Taka była wola radnych.
W sprawie tego 1% stawki procentowej radni za przyczyną pana Zbysława Drożdżyńskiego byli wzywani na policję i byli przez policję przesłuchani. Przewodnicząca zwróciła także uwagę w dalszej części obrad, że na wezwania do policji radni musieli uzyskać zwolnienie z swojej pracy oraz dojechać na własny koszt, aby tłumaczyć się w sprawie opłaty planistycznej.
Przewodnicząca powiedziała, że w związku z powyższym ze strony radnego Zbysława Drożdżyńskiego radnym należy się wyjaśnienie jaki jest finał sprawy przesłuchań, bo radni takiej wiedzy nie posiadają. Radny Zbysław Drożdżyński odpowiedział, że sprawa została umorzona.
Ponadto przewodnicząca zapytała jaki jest finał zgłoszenia przez radnego tej sprawy do Wojewody Wielkopolskiego. Radny Zbysław Drożdżyński odpowiedział, że od Wojewody otrzymał wyjaśnienie.
Następnie przewodnicząca przypomniała etapy procedowania spraw dotyczących planowania przestrzennego: I etap to przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez radę w formie uchwały; II etap to czynności wójta na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. Na tym etapie tworzy się kształt uchwały w sprawie planu, który po publicznym wyłożeniu i rozpatrzeniu przez wójta uwag złożonych do projektu planu kierowany jest do rady; III etap to podjęcie uchwały przez radę po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; IV etap to przekazanie przez wójta uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do nadzoru wojewody celem zbadania zgodności z prawem.
Po przedstawieniu procedury przewodnicząca zapytała: gdzie w tej procedurze jaką przedstawiła jest mowa o komisji, gdzie wspomniano chociażby słowem o komisji. Gdyby dla nadzoru Wojewody było potrzebne stanowisko komisji to bez takiego stanowiska uchwała nie zyskałaby akceptacji nadzoru.
Procedowanie projektów mpzp na komisjach jest zbędne.
Przewodnicząca kończąc omawianie procedury uchwalania planu stwierdziła, że Wojewoda nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego. Dokumenty planistyczne nie zawierają materiału z posiedzeń komisji, bo procedura uchwalania mpzp (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) nie przewiduje w tym procesie udziału komisji.

Następnie przewodnicząca omówiła przebieg głosowania nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna stwierdzając, że podczas sesji nad uchwałą w sprawie mpzp głosowano 4 krotnie.
Pierwszy głosowano nad uwagami zgłoszonymi do projektu planu (głosowano nad 130 uwagami); drugi raz głosowano nad rozstrzygnięciem o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej tj. nad załącznikiem Nr 3; trzeci raz nad wysokościami stawek opłaty planistycznej; czwarty raz nad całością uchwały.
Stawki opłaty planistycznej przegłosowywano oddzielnie co oznacza, że chcieliśmy zmianę proponowanej stawki (z 30% na 1%) – powiedziała przewodnicząca.
Radni nie zabierali głosu mimo pytania skierowanego do nich stwierdzając, że dla nich „to jest jasne”.

Aniela Poloszyk złożyła wniosek formalny, aby Komisja Rewizyjna przygotowała projekt stanowiska Rady Gminy dotyczącego stawki opłaty planistycznej omawianej na posiedzeniu komisji w dniu 23 kwietnia 2015 i na sesji 30 kwietnia 2015 r. aby zakończyć ten wielokrotnie omawiany temat. W tej sprawie jak radna stwierdziła miało miejsce przesłuchiwanie przez policję i mimo umorzenia, o czym wspomniał radny Zbysław Drożdżyński znów do niej się wraca. Wniosek przyjęto większością głosów (1 przeciwny).

W związku z kolejnym zarzutem w zakresie uchybienia formalnego tj. braku w materiałach załącznika Nr 3 (tj. rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania) przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie dlaczego w materiałach sprzed roku radny Zbysław Drożdżyński dopiero teraz stwierdził brak ww. załącznika nr 3. Radny odmówił odpowiedzi informując, że odpowie później na całość (o taki wpis w protokole wniosła przewodnicząca).
Następnie przewodnicząca poinformowała, że skontaktowała się z radnymi, którzy dostarczyli swoje materiały w omawianej sprawie sprzed roku i jednym z załączników jest załącznik Nr 3.
Ponadto poinformowała, że w materiałach jakie dostarczył radny nieobecny na dzisiejszej sesji znajduje się skreślenie zapisanej stawki 30% na 1%.
Radni w głosowaniu potwierdzili kompletność materiału dotyczącego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna (za wyjątkiem radnego Zbysława Drożdżyńskiego).
Na potwierdzenie powyższego radni na sesję przynieśli swoje materiały dot. projektu uchwały: Irena Rakowska, Aniela Poloszyk, Hanna Michalska, ponadto dostarczyli Zenon Poloch i Marek Wąsowicz. Przewodnicząca Rady Gminy również potwierdziła, że posiada w swoich materiałach ten załącznik, stwierdzając, że nie wyobraża sobie sytuacji, aby radny Zbysław Drożdżyński głosował na sesji nad załącznikiem w sytuacji gdyby tego załącznika nie posiadał.
Następnie przewodnicząca przedstawiła fragment załącznika Nr 3 tj. Rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania), z którego wynika, że zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia planu nie przewiduje się kosztów związanych z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej i sieci infrastruktury technicznej, gdyż nie planuje się tam infrastruktury. Pomimo tego taki załącznik jest przewidziany w procedurze uchwalania mpzp - załącznik to formalny wymóg – stwierdziła przewodnicząca Rady Gminy.

Co ten załącznik wnosi do projektu uchwały ? takie pytanie przewodnicząca zadała radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu.
Radny odpowiedział, że protokół komisji pokazuje jak to się zbiorowo kłamie. Napisano źle protokół i jeszcze jedenastu radnych podpisało bzdury radni oszukiwali swoich wyborców, którzy w każdej chwili mogą wstąpić/przyjść po protokół.
Radni zgłaszali wnioski o odebranie głosu radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu.
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że potwierdza to fragment protokołu sesji z VII sesji: „ przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że przesłuchała zapis i jest tak jak radny Zbysław Drożdżyński mówi. Natomiast protokół (protokół z posiedzenia komisji podpisali wszyscy za wyjątkiem radnego Zbysława Drożdżyńskiego.”

Przewodnicząca poprosiła, aby radny przeczytał cały fragment wystąpienia przewodniczącej w sprawie opłaty planistycznej z protokołu sesji:
„ w sprawie opłaty planistycznej przewodnicząca stwierdziła, że była dyskusja radnych ile ma wynosić ta opłata. Opłata naliczana jest od wzrostu wartości gruntu. Radni wyszli z założenia, że korzystne dla właścicieli gruntów będzie ustalenie stawki opłaty w wysokości 1% . Jeśli nie dojdzie do budowy elektrowni wiatrowych, a nastąpi zbycie takiego gruntu to z tytułu wzrostu wartości gruntu na rzecz Gminy właściciel odprowadza opłatę w wysokości 30% wzrostu jego wartości.
Radni uznali takie rozwiązanie za krzywdzące.” Przewodnicząca zapytała czy to jest kłamstwo ? to chce pan powiedzieć wyborcom.
Podczas czytania przewodnicząca prosiła, aby radny Zbysław Drożdżyński czytał to głośno i wyraźnie, aby wyborcy również usłyszeli co radny chce powiedzieć wyborcom.

Radny odpowiedział, że chce powiedzieć (wyborcom), że ich oszukujecie i świadomie, że tak powiem zbiorowo kłamali.

Przewodnicząca zarządziła przerwę na przygotowanie uzasadnienia.
Po przerwie przewodnicząca przedstawiła propozycję uzasadnienia do wezwania o usunięcie naruszenia prawa zgłoszonego przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego.
„Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna. Przy uchwalaniu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały zachowane wszelkie wymagane procedury, które wraz z odpisem Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna były przedmiotem nadzoru Wojewody Wielkopolskiego.
Organ nadzoru tj. Wojewoda Wielkopolski nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.

W świetle powyższego żądana we wezwaniu zmiana § 20 ust. 2 uchwały jest bezzasadna.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują udziału komisji rady w procesie procedowania uchwał w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stąd nawiązanie w uzasadnieniu wezwania do posiedzenia komisji z innymi zdaniem radnego ustaleniami, według Rady Gminy Włoszakowice jest bezpodstawne.

Również bezpodstawne jest wskazanie uchybienia proceduralnego, mianowicie braku w materiałach załącznika nr 3 Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
Radnym został przekazany w terminie kompletny materiał sesyjny wraz przedmiotowym załącznikiem, co potwierdzili radni.

W związku z powyższym nieuwzględnienie wezwania jest w pełni zasadne.”

Następnie przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zostały przygotowane dwa projekty uchwał: odmawiający uwzględnienia wezwania oraz uwzględniający wezwanie i jako pierwszy przedstawiła projekt uchwały dot. odmowy uwzględnienia wezwania poddając projekt pod głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XV/129/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych – nie uczestniczył w głosowaniu radny Zbysław Drożdżyński.
W związku z powyżej przestawionym wynikiem głosowania drugiego projektu uchwały już nie przedstawiano.

Następnie przewodnicząca przedstawiła propozycję uzasadnienia do wezwania z dnia 8 kwietnia 2016 r. zgłoszonego przez Pawła John i Szymona John (doręczonego do Urzędu 13 kwietnia 2016 r.) o usunięcie naruszenia prawa.
„Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna. Odpis Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna przekazano do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego dnia 7 maja 2015 r. wraz z kopią dokumentacji planistycznej celem zbadania zgodności z prawem. Organ nadzoru tj. Wojewoda Wielkopolski nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego.
Uchwała Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2015 r. poz. 3463 i weszła w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku.
Dnia 13 kwietnia 2016 r. zostało przekazane do Urzędu Gminy Włoszakowice wezwanie skierowane do Rady Gminy Włoszakowice do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Uchwałą Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obwodów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna. Ustosunkowując się do wezwania do usunięcia naruszenia prawa wskazaną wyżej uchwałą Rada Gminy Włoszakowice stwierdza co następuje:
1) przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują udziału komisji rady w procesie procedowania uchwał w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stąd nawiązanie we wezwaniu do posiedzenia komisji jako podstawowego argumentu świadczącego o rażącym naruszeniu prawa podczas procedowania nad w/w uchwałą jak i wyszczególnienie przez wzywającego przyczyn wpływających na naruszenie prawa związanych z posiedzeniem komisji zdaniem Rady Gminy Włoszakowice jest bezpodstawne.
2) załącznik nr 3 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, którego brak w materiałach wskazano we wezwaniu jest bezpodstawny, gdyż radnym został przekazany w terminie kompletny materiał sesyjny wraz przedmiotowym załącznikiem, co potwierdzili radni.”

Postępowanie w zakresie przedstawienia projektu uchwały i głosowania odbyło się jak wyżej. Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania.
W głosowaniu uczestniczyli wszyscy radni obecni na sesji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym i jednym głosie przeciwnym
U C H W A Ł Ę Nr XV/130/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.
Następnie przewodnicząca poinformowała, że propozycja treści uzasadnienia do wezwania z dnia 18 kwietnia 2016 r. zgłoszonego przez Pawła John i Szymona John (doręczonego do Urzędu 26 kwietnia 2016 r.) o usunięcie naruszenia prawa - jest identyczna. Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania.
W głosowaniu uczestniczyli wszyscy radni obecni na sesji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym
U C H W A Ł Ę Nr XV/131/2016
------------------------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego Gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Zbysława Drożdżyńskiego o przeprowadzenie analizy materiału pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności wraz z załącznikiem tj. pismem do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej tj. przeglądu gaśnic z wykorzystaniem mienia gminy. Korespondencja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w związku z powyższym wystąpiła do Wójta Gminy Włoszakowice o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Zbysława Drożdżyńskiego polegającą na:
- ustaleniu własności nieruchomości, na których prowadzony był przegląd gaśnic,
- ustaleniu własności tablic ogłoszeniowych z zamieszczonymi informacjami reklamującymi,
- przygotowaniu dla Rady Gminy Włoszakowice opinii prawnej dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego pod kątem naruszeń wskazanych w materiałach przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Pismo niniejsze stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Następnie przewodnicząca przedstawiła odpowiedź kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości na powyższe pismo potwierdzając, że:
1) teren parkingu przed salą widowiskową we Włoszakowicach położony jest na działce nr 114/1 o powierzchni 1,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
2) teren przed salą widowiskową w Bukówcu Górnym położony jest na działce nr 503 o powierzchni 0,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026814/7, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
3) teren parkingu przed salą wiejską w Grotnikach położony jest na działce nr 753 o powierzchni 0,1680 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00043732/3, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
4) teren parkingu przed salą wiejską w Jezierzycach Kościelnych położony jest na działce nr 256/2 o powierzchni 0,6000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
5) teren przed salą wiejską w Charbielinie położony jest na działce nr 134/1 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00051930/0, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
6) teren parkingu przed salą wiejską w Skarżyniu położony jest na działkach nr 7/2 o powierzchni 0,5858 ha, 7/1 o powierzchni 0,0542 ha zapisanych w księdze wieczystej nr PO1L/00058413/9,stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

Informacja zawierała ponadto wyjaśnienie, że tablice ogłoszeń we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego (przy kościele parafialnym) i przed salą wiejską w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice. Załączono kserokopie faktur. Powyższy materiał stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Kolejnym materiałem przedstawionym przez przewodniczącą była opinia prawną w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego. W opinii odniesiono się do następującego stanu faktycznego:
„(…) Radny prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OGNIOTECH, której przedmiotem działalności jest miedzy innymi dokonywanie przeglądów, naprawa oraz sprzedaż gaśnic przeciwpożarowych. W ramach prowadzonej działalności, prowadził na nieruchomościach będących własnością gminy przeglądy gaśnic. Jednocześnie ogłoszenia – reklamy o przeglądach zamieszczał na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Włoszakowice, będących własnością gminy Włoszakowice, położonych we Włoszakowicach oraz w Grotnikach.(…)”
Fragment opinii:
„Przechodząc do rozważań w badanej sprawie stwierdzić należy, że radny niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, co najmniej kilkakrotnie działalność ta była wykonywana na nieruchomościach należących do gminy Włoszakowice. Przy czym nie sposób uznać, że korzystanie z tych nieruchomości odbywało się na zasadzie powszechnego korzystania czy na warunkach powszechnie ustalonych (patrz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2014 roku, syg. akt: II OSK 2843/14, Baza orzeczeń NSA). Jak wskazano w orzecznictwie dla kwalifikacji naruszenia art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie ma znaczenia czy wykorzystanie mienia gminnego ma podstawę prawną, czy nie, czy jest jednorazowe, czy też periodyczne oraz czy ma charakter odpłatny bądź nie.
Zatem przejaw działalności radnego polegającej na prowadzeniu usług na nieruchomościach gminy Włoszakowice można kwalifikować jako naruszenie zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym.
Rozpatrując drugi z aspektów działalności radnego, polegający na zamieszczaniu ogłoszeń o świadczonych przez jego firmę usługach, miejscu wykonywania usług oraz czasie ich świadczenia, na tablicach ogłoszeniowych gminy Włoszakowice, w kontekście naruszenia zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym zwrócić należy uwagę na wyroki jakie zapadły w podobnym stanie faktycznym i dotyczyły radnego w jednej z gmin w powiecie leszczyńskim, tj. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 sygn. akt: IV SA/Po 620/13 oraz wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie II OSK/1750/14).
W przywołanej sprawie „Wojewoda ustalił, że A. S. został radnym Rady Gminy L. VI kadencji na lata 2010-2014. Radny od 2 maja 1984 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "(...)" w miejscowości W., (...), powiat I. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ nadzoru ustalił, że na terenie gminy L., tj. na gruncie będącym własnością Gminy L., znajduje się tablica informacyjno - reklamowa, stanowiąca własność gminy L., na której radny umieścił reklamę swojej firmy "(…)"
W ocenie wojewody w przywołanej sprawie „wykorzystanie przez radnego mienia komunalnego na działalność reklamową w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą pozostaje w oczywistym związku z taką działalnością i bezspornie jej służy.”
Do takich samych wniosków doszedł również Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „organ nadzoru, a następnie Sąd I instancji, prawidłowo (..) uznał, że umieszczenie przez skarżącego reklamy informującej o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na stanowiącej własność gminy tablicy reklamowej, posadowionej na gruncie należącym do tej gminy, wypełnia dyspozycję art. 24f ust. 1 u.s.g.”
W świetle powyższych orzeczeń sądów administracyjnych, również ten przejaw działalności radnego można kwalifikować jako delikt przewidziany w art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminny.”
Opinia prawna stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poprosiła adwokat Reginę Grycz o dodatkowe wyjaśnienie tematyki wygaszania mandatu radnego.
Adwokat Regina Grycz wyjaśniła, że wygaśnięcie mandatu radnego Gminy następuje w związku z naruszeniem ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym działalności lub funkcji z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat.
Z dokumentów przedstawionych w niniejszej sprawie wynika, że na gruntach będących własnością gminy znajduje się tablica stanowiąca własność gminy, na której umieszczona została reklama odnośnie firmy radnego w ten sposób, że zostało wskazane jednocześnie miejsce odnośnie wykonywania usług, cena za tego rodzaju usługi, godziny świadczenia usług. W ocenie adwokata wykorzystanie przez radnego mienia komunalnego gminy na działalność reklamową w związku z prowadzoną przez radnego działalnością gospodarczą pozostaje w oczywistym związku z taką działalnością i bezspornie jemu służy. Z przedstawionej dokumentacji wynika też, że działki na której prowadził działalność polegającą na konserwacji gaśnic stanowią własność gminy. Zdaniem adwokata w niniejszej sprawie wypełniona została dyspozycja art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Skutkiem naruszenia określonego w nim zakazu jest przewidziany w art. 383 Kodeksu wyborczego, obowiązek wygaśnięcia mandatu radnego, który istnieje nawet w przypadku jednorazowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaną działalnością i to bez względu na wartość mienia komunalnego wykorzystywanego do takiej działalności.
Adwokat podniósł, że radny miał pełną świadomość prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy w postaci tablicy informacyjnej stanowiącej własność gminy jak i prowadzenia działalności gospodarczej na parkingu, który stanowi także własność gminy, a który nadto jako mienie publiczne i ogólnodostępne nie wykorzystywał zgodnie z jego przeznaczeniem, a do własnych celów. Dlatego adwokat uważa, że istnieje podstawa do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu, a organ stanowiący gminy przygotował stosowną uchwałę, która musi być poddana pod głosowanie radnych.
Głosowanie nad uchwałą odbywa się większością głosów.
Również podkreśliła, że stanowisko powyższe jest zgodne z obowiązującą linią orzeczniczą w tej kwestii.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ponadto treść wezwania radnego Zbysława Drożdżyńskiego do złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach:
- czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat;
- jeżeli prowadzi działalność gospodarczą to w jakim zakresie (przedmiot działalności);
- czy działalność prowadzona jest stacjonarnie na terenie gminy Włoszakowice i w jakich miejscach;
- czy radny opłaca podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, proszę podać powierzchnię;
- czy w związku z prowadzoną działalnością na nieruchomościach gminy radny ponosił koszty opłaty targowej lub inne opłaty;
- czy radny prowadził działalność gospodarczą od dnia uzyskania mandatu radnego na nieruchomościach stanowiących własność gminy tj: w Bukówcu Górnym na wjeździe do remizy OSP, we Włoszakowicach na parkingu przy sali widowiskowej, w Charbielinie na placu przy sali wiejskiej, w Skarżyniu na placu przy sali wiejskiej, w Jezierzycach Kościelnych na placu przy sali wiejskiej, w Grotnikach na placu przy sali wiejskiej,
- czy działalność gospodarczą radny prowadzi jeszcze na innych nieruchomościach stanowiących własność gminy;
- w jakich terminach i godzinach radny prowadził na wskazanych nieruchomościach działalność gospodarczą; łączna ilość dni licząc od dnia uzyskania mandatu radnego;
- czy w sprawie najmu nieruchomości stanowiących własność gminy radny występował do właściciela nieruchomości;
- czy ww. wynajem był odpłatny (wyszczególnienie kwot – udokumentowane);
- czy radny posiadał inny tytuł prawny do nieruchomości stanowiących własność gminy, na której prowadził działalność gospodarczą,
- jak często radny zamieszczał ogłoszenia, reklamy i informacje dotyczące swojej działalności gospodarczej na tablicach ogłoszeń stanowiących własność gminy oraz podanie, na których tablicach.
Pismo do radnego stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Odpowiedzi na powyższe pismo nie uzyskano.
Odpowiedź przedstawił radny Zbysław Drożdżyński na sesji, przekazując treść odpowiedzi na piśmie (załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Przewodnicząca Rady Gminy przytoczyła używane przez radnego Zbysława Drożdzyńskiego słowa: radni powinni wiedzieć; nie wiem, dlaczego radni nie wiedzą; radni nie znają się; radni muszą wiedzieć – to wypowiedzi radnego wielokrotnie/dziesiątki razy powtarzane na sesjach.
Następnie przewodnicząca zadała pytanie: czy miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego jest Bukówiec Górny.
Radny odmówił odpowiedzi, stwierdzając: że wszystko co chciał wyjaśnić wyjaśnił.
Następnie przewodnicząca zwróciła się do radnych w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego działalności gospodarczej radnego na terenie gminy.
Radna Marzena Ratajczak stwierdziła, że pan Zbysław Drożdżyński zarzuca radnym, że kłamią, a sam kłamie twierdząc, że nie wie, że parking przed salą (widowiskową we Włoszakowicach) należy do gminy, że nie pamięta, że nie naruszył prawa. Radna stwierdziła, że osobiście na tym parkingu skorzystała z przeprowadzanej tam legalizacji gaśnic. Prowadzenie legalizacji - jak powiedziała – zdziwiło ją , ale na pytanie: - pan prowadzi tą legalizację ? radny Zbysław Drożdżyński potwierdził.
Radna Marzena Ratajczak powiedziała, że w wyjaśnieniach złożonych przez radnego znajdują się kłamstwa.
Dodatkowo została złożona na sesji informacja przez radną Marzenę Ratajczak, że poza wymienionymi miejscami prowadzona była przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalność na terenie stanowiącym własność Gminy w miejscowości Krzycko Wielkie przy sali wiejskiej. Taką informację uzyskała od mieszkańców wsi Krzycko Wielkie.

W dalszej dyskusji uczestniczyli: radny Leszek Jagodzik zapytał czy do miejsc, w których prowadził działalność radny Zbysław Drożdżyński występował o zgodę właściciela.

Natomiast przewodnicząca powiedziała, że ogólnodostępności parkingów czy dróg nie należy utożsamiać z możliwością prowadzenia na nich działalności gospodarczej.
Na gminnych tablicach można ogłosić np.” że sprzeda się pieska”, a nie reklamować swojej działalności gospodarczej, a jeżeli to robi radny Gminy - to jest już całkowicie inna sytuacja, która narusza art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Przewodnicząca stwierdziła, że swoim postępowaniem radny Zbysław Drożdżyński postawił Radę Gminy w nieprzyjemnej sytuacji wymagającej podjęcia trudnej decyzji – Zapytała – dlaczego nam pan to zrobił ? Zawsze pan pouczał radnych.
Przewodnicząca zadała pytanie - czy dlatego z działalnością gospodarczą radny jeździł w teren bo nie płaci podatku od prowadzonej działalności gospodarczej.
W związku zachowaniem radnego Zbysława Drożdżyńskiego przewodnicząca poprosiła radnego o zachowanie powagi sesji.

Następnie przewodnicząca przedstawiła propozycję uzasadnienia, a mianowicie:
Dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr KN-I.4100.67.2016.21 Wojewoda Wielkopolski przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice kserokopię pisma w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Zbysława Drożdżyńskiego.
W piśmie zlecono wnikliwe przeanalizowanie istniejącego stanu faktycznego dotyczącego ww. radnego pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.
W załączonym przez Wojewodę Wielkopolskiego materiale zawarta została informacja o prowadzeniu przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalności pod nazwą PPHU „OGNIOTECH”, m.in. zajmującego się przeglądem gaśnic samochodowych.
W piśmie wskazano, że swoją działalność gospodarczą prowadzi z wykorzystaniem mienia gminy oraz zamieszczania ogłoszenia na tablicach należących do gminy.
Ponadto w piśmie wskazano, że miesiącu marcu br. jego ogłoszenia wisiały na tablicy ogłoszeniowej przy kościele we Włoszakowicach i w Grotnikach, a w ostatnich dniach dokonywał przeglądu gaśnic na terenach należących do gminy Włoszakowice w następujących wsiach: Charbielin przy sali wiejskiej, na placu obok sali wiejskiej w Grotnikach, w Bukówcu Górnym przy wjeździe do remizy przy budynku Domu Kultury, we Włoszakowicach na parkingu przy Urzędzie Gminy Włoszakowice, na placu przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych i w Skarżyniu. W piśmie stwierdzono, że podobnie radny postępował w latach poprzednich.
Część materiału stanowią kserokopie zdjęć z prowadzonego przeglądu gaśnic w ww. miejscach oraz z ogłoszenia o przeglądach na ww. tablicach ogłoszeń.
Wojewoda wyznaczył termin do 20 maja br. na przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacji dotyczących podjętych działań w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie, że w przypadku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego prosi, aby organ stanowiący gminy podjął stosowną uchwałę.

Dnia 4 maja 2016 r. pismem przewodnicząca Rady wystąpiła do Wójta Gminy Włoszakowice o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Zbysława Drożdżyńskiego i ustalenie własności nieruchomości, na których prowadzony był przegląd gaśnic oraz własności tablic ogłoszeniowych z zamieszczonymi informacjami o przeglądach, prosząc o przygotowanie dla Rady Gminy Włoszakowice opinii prawnej dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego.
Kierownik Biura Budownictwa i Nieruchomości przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice informację potwierdzającą własność nieruchomości i wyjaśnienie, że tablica ogłoszeń posadowiona we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego (przy kościele parafialnym) i przed Salą Wiejską w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice.

Dnia 10 maja 2016 r. przekazano przewodniczącemu opinię prawną w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego. W opinii odniesiono się do następującego stanu faktycznego.
„(…) Radny prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OGNIOTECH, której przedmiotem działalności jest miedzy innymi dokonywanie przeglądów, naprawa oraz sprzedaż gaśnic przeciwpożarowych. W ramach prowadzonej działalności, prowadził na nieruchomościach będących własnością gminy przeglądy gaśnic. Jednocześnie ogłoszenia – reklamy o przeglądach zamieszczał na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Włoszakowice, będących własnością gminy Włoszakowice, położonych we Włoszakowicach oraz w Grotnikach.(…)”

Radny Gminy Włoszakowice został przez przewodniczącą wezwany do złożenia wyjaśnień w przedstawionych wcześniej kwestiach. Odpowiedź radny udzielił na sesji.

Przewodnicząca stwierdziła, że radny nie odpowiedział na wszystkie pytania, a radni w dalszej części sesji mieli uwagi do wiarygodności udzielonych wyjaśnień.

Na koniec przewodnicząca zadała pytanie - czy działalność gospodarcza prowadzona przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego jest naruszeniem prawa o jakim mowa wart. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z prośbą radnych przewodnicząca Rady Gminy zarządziła 10 minutową przerwę.

Po przerwie przewodnicząca stwierdziła, że należy podjąć decyzję. Zdaniem przewodniczącej prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wymaga pewnej uczciwości. Działalność prowadzona jest na własności, na wynajmowanym terenie za zgodą właściciela. Dotyczy to nie tylko radnych. Ta zasada dotyczy wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Radni są pod szczególnym „obstrzałem”. Radni o tym wiedzą i radny Zbysław Drożdżyński z pewnością też wiedział.
Następnie powtórzyła, że radny który pouczał radnych, wszystko przeglądał teraz zrobił kłopot Radzie i zadała pytanie Radzie – co robimy ?
Radny Arkadiusz Pawlak – powiedział, żeby nie podejmować uchwały, gdyż jest to kłopot dla radnych.
Stwierdzono, że nieprawdą jest fakt braku wiedzy radnego czyją własnością są tablice ogłoszeniowe na terenie gminy, ponieważ sam radny Zbysław Drożdżyński wnioskował o umieszczanie na gminnych tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach zawiadomień o porządku sesji co świadczy, że taką wiedzę posiadał na co wskazała radna Aniela Poloszyk.

Zdaniem radnych, którym przewodnicząca zadała pytanie, miało miejsce naruszenie przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności o jakiej mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym co jest podstawą do wygaszenia mandatu radnego.

Radni nie podjęli uchwały w powyższej sprawie (za niepodejmowaniem uchwały głosowało 10 radnych), chcąc żeby w tej sprawie wypowiedział się organ bezstronny i niezaangażowany w sprawy gminne.
W głosowaniu nie uczestniczył zainteresowany radny Zbysław Drożdżyński.

Ad. 10. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski. Wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
Przewodnicząca przedstawiła wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie o pomoc finansową na modernizację i doposażenie oddziału onkologicznego. Zaproponowano, aby wniosek przekazać do skarbnika Gminy w celu przedstawienia Radzie jakie są możliwości udzielenia pomocy.
Radna Hanna Michalska – złożyła wnioski w sprawie budowy drogi w Jezierzycach Kościelnych dwóch odcinkach na przedłużeniu ul. Szkolnej ( załącznik nr 21 i nr 22)
Radny Zbysław Drożdżyński złożył wniosek w sprawie informowania w wersji papierowej o planowych wyłączeniach prądu oraz złożył wniosek w sprawie uszkodzonych kostek brukowych na rondzie w Bukówcu Górnym.

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

Pozostałe załączniki nr 5, nr 6 , nr 7, nr 12, nr 13 i nr 14 to uchwały Nr XV/126-131/2016 opublikowane w zakładce "uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-27
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06