OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) .

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) .

Numer dokumentu: 29
Rok: 2016

Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 03.06.2016r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) .

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2015r. poz. 1774), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, ust. 7, § 8 ust. 2, § 9, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami) oraz Uchwały nr XI/86/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) i oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat udziału w nieruchomości gruntowej, zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 638/49, 638/84 położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 4/52 udziałów w działce nr 638/18, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice.
Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w czasopiśmie o zasięgu regionalnym i czasopiśmie “Nasze Jutro”.

§ 4

Powołuję komisję przetargową w składzie:

Mateusz Mroziński - przewodniczący
Albert Cygan - członek
Bogusław Olejnik - członek

W przypadku wystąpienia przesłanki zawartej w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami), powołuję w zastępstwie wyłączonych członków komisji:

Magdalena Fórmanowska,
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozińskiemu.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt
(-) Stanisław WaligóraZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 03.06.2016r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Boszkowie-Letnisku (obręb Włoszakowice) przy ul. Wakacyjnej, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00024110/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 4/52 udziałów w działce nr 638/18 (droga dojazdowa)

Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek:

 638/49 o powierzchni 340 m²
 638/84 o powierzchni 18 m²

oraz wysokość pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 4/52 udziałów w działce nr 638/18

łączna cena cena wywoławcza wynosi 90317,30 zł (w tym 89500,00 zł cena działek nr 638/49 i 638/84; 817,30 zł wysokość pierwszej opłaty z tytułu oddanie w użytkowanie wieczyste 4/52 zł udziałów w działce nr 638/18)

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

Pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 4/52 udziałów w działce nr 638/18 wynosi 0,009% ceny wywoławczej. Wylicytowana najwyższa cena zostanie rozliczona w odpowiedniej proporcji tj. 0,009% wylicytowanej ceny zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 4/52 udziałów w działce nr 638/18.

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 18 lipca 2016r. o godz. 11.00 w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 16 lipca 2016 r. godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona oraz nie ma zobowiązań.

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo letniskowe.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.117 lub telefonicznie 065 52 52 992.


Wójt
mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06