OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny


Włoszakowice, dnia 28.06.2016r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 778) oraz uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.07.2016 r. do 29.07.2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, pok. Nr 117 w godz. od 730 do 1530.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny, odbędzie się w dniu 29.07.2016 r. w Urzędzie Gminy Włoszakowice, w sali masońskiej, o godz. 11.00.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, art. 46 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny, w terminie i miejscu podanym powyżej oraz o możliwości złożenia uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2016 r.
Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 778) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: gmina@wloszakowice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2016 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny oraz o prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włoszakowice.
Wójt Gminy Włoszakowice
(-) Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Magdalena Fórmanowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06