OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/136/2016 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XVI/136/2016 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 136
Numer sesji: XVI
Rok: 2016

Uchwała Nr XVI/136/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) "azbeście" i "wyrobach zawierających azbest" – rozumie się przez to wyroby z azbestu rozumiane według ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.);
2) usuwanie wyrobów zwierających azbest – rozumie się przez to:
a) demontaż wyrobów zawierających azbest,
b) transport odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko,
c) unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku;
3) kosztach kwalifikowanych bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest – rozumie się przez to:
a) koszty demontażu wyrobów zawierających azbest,
b) koszty transportu odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko,
c) koszty unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na właściwym składowisku (lub przekazanie do urządzenia przewoźnego przetwarzającego odpady zawierające azbest);
4) specjalistycznej firmie – rozumie się przez to firmę posiadającą wymagane przepisami prawa zezwolenia na usuwanie odpadów zawierających azbest;
5) wykonawcy – rozumie się przez to podmiot uprawniony do wykonywania prac z azbestem na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

§2

1. Z budżetu Gminy Włoszakowice mogą być udzielane dotacje na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
2. O dofinansowanie ubiegać się mogą podmioty o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny, m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie Gminy Włoszakowice.
3. Wyboru specjalistycznej firmy dokonują podmioty wymienione w ust. 2.
4. Wnioski można składać w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku, z tym zastrzeżeniem, że w 2016 roku wnioski można składać w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
5. Dotacja może stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013) w przypadku udzielenia dofinansowania przedsiębiorcom w odniesieniu do nieruchomości zajętych (w całości lub części) na prowadzenie działalności gospodarczej lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L. 352, z 24.12.2013).
6. Udzielanie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie niniejszej uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r.

§3

1. Warunkiem niezbędnym ubiegania się o dofinansowanie do zadania określonego w §2 jest złożenie do Wójta wniosku o przyznanie dotacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) wraz z następującymi załącznikami:
1) potwierdzoną kopię zgłoszenia przez wnioskodawcę zamiaru przystąpienia do robót polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do wydziału właściwego do spraw Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie lub kopię pozwolenia na budowę, w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu;
2) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);
4) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych uzyskanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku do którego stanowi załącznik. W przypadku współwłaścicieli należy do wniosku załączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.
5) W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia, jakie otrzymano w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych.
2. Wójt, w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu Gminy Włoszakowice wniosku o przyznanie dotacji, dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych, o których mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
4. W przypadku zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Włoszakowice, przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji.
§4

1. Po realizacji zadania, wnioskodawca tytułem rozliczenia zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Wójta o zakończeniu prac oraz złożyć:
1) rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko;
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię karty przekazania odpadu, podpisaną przez przedstawiciela składowiska, potwierdzającą przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych oraz kwit wagowy, potwierdzający wagę odebranych przez składowisko odpadów zawierających azbest;
4) oryginał faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę za usunięcie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest;
5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie skorzystał z dofinansowania na to samo zadanie z innych źródeł.
2. Zawiadomienie o zakończeniu prac oraz dokumenty o których mowa w ust.1, należy złożyć w Urzędzie Gminy Włoszakowice w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż do dnia 15 października w roku w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji, celem rozliczenia dotacji celowej.
3. W terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia o zakończeniu prac oraz dokumentów o których mowa w ust.1, osoby upoważnione przez Wójta, przeprowadzą oględziny nieruchomości, z której usuwane są wyrobów zawierających azbest, w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych.
4. Oryginały dokumentów złożone zgodnie z ust. 1 podlegają zwrotowi.

§5

1. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 50 % udokumentowanych kosztów wymienionych w § 1 pkt. 3 w niniejszej uchwały i dla jednego wnioskodawcy nie może w sumie przekroczyć kwoty 5000 zł.
2. Jeżeli wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z dotowaną inwestycją do kosztów wymienionych w §1 pkt 3 wlicza się wydatki w kwocie netto.
3. Wypłata środków może nastąpić wyłączenie po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków zastrzeżonych w umowie.
4. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia czynności kontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy bądź w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice.

§6

1. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.
2. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Włoszakowice.
3. Wnioski odpowiadające wymogom formalnym na które nie udzielono dofinansowania w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym.

§7

W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w §2, przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§8

Formularze wniosku i załączników dostępne są na stronie internetowej www.wloszakowice.pl lub do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady
Irena Przezbór Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa odpowiednio Rada Gminy w drodze uchwały.
Niniejsza uchwała określa zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice. Jej podjęcie pozwoli na realizację zadań wynikających z przyjętego w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.
W związku z tym, że niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
Odpady zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Włókna azbestowe w wyrobach stanowiących pokrycia dachowe są mocno związane i na skutek nieznacznych ubytków materiału w niewielkich ilościach przedostają się do otoczenia. Niebezpieczeństwem natomiast jest mechaniczne cięcie, wiercenie otworów lub rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości. Dlatego ich demontaż, transport oraz składowanie podlega specjalnym rygorom. W związku z tym, istotne jest aby prace związane z usuwaniem azbestu, w tym także transport i unieszkodliwianie były wykonane przez jednostki posiadające adekwatne zezwolenie, co będzie gwarantem wykonania tego zadania w sposób zgodny z przepisami prawa czyli bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.
Wobec powyższych względów zasadne jest finansowanie wsparcia mieszkańców Gminy Włoszakowice w ramach realizacji przedmiotowego zadania w celu wyeliminowania przypadków samodzielnego usuwania pokryć dachowych lub przez nieupoważnionych lub nieodpowiednich wykonawców, a przede wszystkim zmniejszenia kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem tych wyrobów.
Podsumowując, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06