OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części działek nr 425 i nr 194/4 położonych w Jezierzycach Kościelnych

Uchwała Nr XVI/139/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części działek nr 425 i nr 194/4 położonych w Jezierzycach Kościelnych

Numer uchwały: 139
Numer sesji: XVI
Rok: 2016

Uchwała nr XVI/139/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części działek nr 425 i nr 194/4 położonych w Jezierzycach Kościelnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na oddanie Powiatowi Leszczyńskiemu na okres 8 lat w nieodpłatne użyczenie części działki nr 425 o powierzchni 0,1600 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00036579/0 oraz części działki 194/4 o powierzchni 0,0152 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9, położonych w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce Kościelne.

§2
Na użyczonych częściach działek, o których mowa w §1, Powiat Leszczyński zlokalizuje miejsca postojowo - przesiadkowe w związku z planową realizacją inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ”Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.
Działania, o których mowa w ust. 1 zostaną zrealizowane w przypadku otrzymania przez Powiat Leszczyński dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 Energia, działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały XVI/139/2016 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.


W związku z podjęciem przez Powiat Leszczyński działań zmierzających do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ”Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, zaistniała konieczność wskazania miejsc przesiadkowych.
Jako jedno z pięciu miejsc przesiadkowych wskazana została zatoka autobusowa położona w miejscowości Jezierzyce Kościelne, położona na działce nr 425 oraz teren zielony położony przy ul. Leszczyńskiej oznaczony numerem działki 194/4, stanowiące własność Gminy Włoszakowice. W skład miejsca przesiadkowego wchodzić będzie: stojaki dla rowerów, zadaszona wiata przystankowa oraz tablica informacyjna z planem sieci dróg rowerowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
Uwzględniając fakt, że przedmiotowa uchwała Rady Gminy Włoszakowice wraz z umową użyczenia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji, zatem jej podjęcie jest zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06