OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/141/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/141/2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.

Numer uchwały: 141
Numer sesji: XVI
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVI/141/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit "i" oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.. 446 ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 184.250,00 złotych, z czego dochody bieżące zwiększa się o 183.250,00 złotych, a dochody majątkowe o 1.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 32.662.763,44 złote, w tym dochodów bieżących 32.173.763,44 złote i dochodów majątkowych 489.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 184.250,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się:
1) wydatki bieżące o 164.030,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 30.772.588,24 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 96.730,00 złotych i ogółem wynoszą 23.220.605,44 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 29.944,00,00 złote i ogółem wynoszą 14.376.783,20 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 66.786,00 złotych i ogółem wynoszą 8.843.822,24 złote,
b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 67.300,00 złotych i wynoszą ogółem 1.471.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 5.865.829,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zwiększa się o 20.220,00 złotych i wynoszą 4.246.588,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 49.178,00 złotych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.000,00 złotych
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 35.019.176,24 złotych, w tym wydatków bieżących 30.772.588,24 złotych i wydatków majątkowych 4.246.588,00 złotych.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, które po zmianie wynoszą :
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.368.051,80 złotych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 332.280,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 62.046,00 złotych i pozostałość wynosi 8.185,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiazuje w roku budżetowym 2016.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór

Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone pozycje regulujące stan przewidywanej realizacji według aktualnych danych; zwiększenia, zmniejszenia, wprowadzenie dodatkowych pozycji ( załącznik Nr 1 ) w kwocie 184.250 zł.

2. Po stronie wydatków ( załącznik Nr 2 )
1) wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 184.250 zł,
w tym dla:
a) Zespołu Szkół w Dłużynie na prace remontowe i modernizacyjne w kwocie 20.500 zł,
b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach na dostosowanie pomieszczeń dla klas trzecich w "Dużej Szkole" w kwocie 25.976 zł,
c) Przedszkola na zabezpieczenie środków na dodatkowe oddziały w kwocie 27.968 zł,
d) GOSiR-u na urządzenie i zmodernizowanie Ośrodka Żeglarskiego i terenów w Boszkowie należących do Gminy w kwocie 174.270 zł,
e) GOK-u ( na przystosowanie w Bukówcu Górnym pomieszczenia po "Kawiarni" na salkę, zakup strojów dla zespołów oraz obrazów ) w kwocie 67.300 zł,
2) zmniejsza się środki realizowane w urzędzie o kwotę 131.764 zł,
3) dokonuje się przeniesień na wnioski złożone przez urząd gminy i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.

3. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 3) zwiększa się o 20.200 zł
poprzez:
1) wprowadzenie nowych zadań
a) urządzenie placu zabaw na Ośrodku w Boszkowie 25.000 zł,
b) zakup kosiarki dla Boszkowa 15.000 zł,
c) zakup urządzenia do czyszczenia plaży 35.000 zł,
d) modernizacja dachu na budynku ZS w Dłużynie 14.000 zł,
e) wkłady do spółdzielni socjalnej Kotwica 120 zł,
f) nawodnienie boiska w Boguszynie 4.000 zł,
2) zwiększenie środków na instalację ogrzewania gazowego w ŚDS 35.000 zł,
3) rezygnacja z:
a) dotacji dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na drogach 90.000 zł,
b) budowy trybun na boisku w Boguszynie 17.900 zł.

4. Dotacje udzielone ( załącznik Nr 4 ) zmniejsza się o 22.700 zł
1) zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla GOK o kwotę 67.300 zł,
2) odstąpienie od dotacji na zadania inwestycyjne dla Powiatu Leszczyńskiego 90.000 zł.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06