OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dot.przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dot.przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”)


Śmigiel, 29.06.2016 roku
WSR.6220.10.2016.RSZ

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Burmistrz Śmigla zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej w dniu 29 czerwca 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której treść podaję poniżej:

Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga


Śmigiel, 29.06.2016 roku
WS-MK.6220.10.2016.RSZ
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) dalej ustawy ooś, § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w imieniu której działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
Orzekam
1. Realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje
art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Uzasadnienie
Inwestor: Gmina Śmigiel Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, w imieniu której działa pełnomocnik Bartosz Brzozowski ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina, wystąpił
14 kwietnia 2016 roku z wnioskiem do Burmistrza Śmigla,
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”.
Do wniosku dołączono dokumentację wymienioną w art. 74 ust.1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla w/w przedsięwzięcia konieczna jest przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).
Stosownie do zapisu art. 74 ust. 3 w/w ustawy zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym, jeśli liczba stron postępowania przekracza 20, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie. W związku z powyższym Burmistrz Śmigla
w dniu 18 kwietnia 2016 r. zawiadomił przez obwieszczenie strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla w/w przedsięwzięcia.
Analizując wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdzono,
że przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć,
dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy. Planowana inwestycja dotyczy przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71)
i zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może
być wymagane.
Z przedłożonej dokumentacji tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, wynika,
iż w projektowanym przedsięwzięciu przyjęto rozwiązania technologiczne zgodne
z wymaganiami ochrony środowiska. Wszystkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostaną wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Przedmiotowa inwestycja będzie sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców oraz ochronie środowiska.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy Burmistrz Śmigla pismem z 18 kwietnia 2016 roku zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby ustalenia zakresu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie z art. 64 ust. 3, ustawy ooś. Do pisma dołączono kserokopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. W nawiązaniu i uzupełnieniu do sprawy znak WSR.6220.10.2016.RSZ z 18 kwietnia 2016 roku Burmistrz Śmigla wysłał do PPIS w Kościanie wyjaśnienia, że inwestycja dotyczyć będzie budowy drogi publicznej – gminnej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 29 kwietnia 2016 roku przekazał opinię znak WOO-IV.4240.693.2016.KL.1 z 02 maja 2016 roku, w której wyraził, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej
S-5 w Nietążkowie”, przewidzianego do realizacji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie 13 maja 2016 roku przysłał opinię sanitarną znak ON.NS-72/3-27/16 z 10 maja 2016 roku, z której wynika, że dla planowanego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane
i w związku z powyższym nie określił zakresu Raportu.
Z uwagi na zmianę statutu planowanej do budowy drogi publicznej z drogi gminnej
na drogę powiatową, tutejszy organ 16 maja 2016 roku wystąpił do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu Raportu.
Po przeanalizowaniu wniosku Burmistrza Śmigla wraz z załącznikami Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu 30 maja 2016 roku wydał opinię sanitarną znak ON.NS-72/3-12/16 w której określił, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W toku prowadzonego postępowania Pełnomocnik Inwestora przedłożył wyjaśnienia dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
Burmistrz Śmigla podzielając zdanie organu opiniującego – Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i ustosunkowując się do opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz uwzględniając uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, postanowieniem znak:
WSR.6220.10.2016.RSZ z 06 czerwca 2016 r., odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Przed wydaniem niniejszej decyzji organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W ramach możliwości wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
w przedmiotowej sprawie, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.
Analizując przedmiotowy wniosek, na podstawie art. 65 ust. 3 w związku
z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Śmigla uwzględnił w podjęciu decyzji następujące informacje:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
Planowane do realizacji przedsięwzięcie dotyczy przedsięwzięcia wymienionego
w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) i zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do planowanego węzła drogi ekspresowej
S-5 w Nietążkowie. Budowa drogi realizowana będzie na terenie dwóch gmin: gminy Śmigiel oraz gminy Włoszakowice. Inwestycja stworzy ciąg komunikacyjny od km 0+000 do ok. km 6+600. Całkowita długość odcinka drogi wyniesie ok. 6,6 km. W chwili obecnej analizowana droga, na całej długości posiada przekrój jednojezdniowy drogowy o szerokościach jezdni
2,5 do 5,0 m z poboczami gruntowymi szerokości 0,5 – 1,0 m. Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane są liczne zjazdy publiczne i indywidualne na pola oraz do lasów, głównie o nawierzchni gruntowej. Droga w stanie istniejącym odwadniana jest powierzchniowo
na przyległy teren, pobocza gruntowe, a dalej do przyległych rowów drogowych - brak kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja obejmować będzie budowę drogi
o nawierzchni asfaltowej wraz z budową zjazdów, budowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903P oraz drogami gminnymi, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż drogi.
Planowana do budowy droga będzie posiadała klasę techniczną Z, kategorię ruchu
KR-4, prędkość projektową 60 km/h. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano,
że szerokość jedni wyniesie 7,0 m (2 x 3,5 m), a szerokość poboczy gruntowych wyniesie
1,0 m, natomiast szerokość chodnika wyniesie od 1,25 m – 2,0 m. W ramach budowy zaplanowano również ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m i ciąg pieszo-rowerowy
o szerokości 2,5 m – 3,5 m. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia prognozowane natężenie ruchu pojazdów w roku 2028 wyniesie 6893 pojazdów/dobę.
W ramach budowy drogi, w celu poprawy systemu odwodnienia przewidziano roboty przy przepustach pod koroną drogi i pod zjazdami, przebudowę istniejących rowów przydrożnych. Woda opadowa i roztopowa na odcinkach pozamiejskich
z powierzchni jezdni, poprzez nadanie jej i poboczom wymaganych spadków poprzecznych, odprowadzana będzie do rowów przydrożnych i dalej do gruntu oraz do istniejących cieków.
Woda bezpośrednio z jezdni będzie odbierana przez pobocza gruntowe do rowów, a następnie do odbiornika, jakim jest ciek wodny lub grunt.
Na całej trasie zaprojektowano regulację przebiegu istniejących rowów drogowych. Wprowadzono korektę ich głębokości i pochyleń w celu poprawy spływu wody. Wprowadzono także lokalnie umocnienia rowów przy wlotach i wylotach przepustów znajdujących się pod koroną drogi, zaprojektowano umocnienie dna cieku narzutem kamiennym. Przewidziano również budowę nowych przepustów pod trasą zasadniczą,
pod zjazdami oraz skrzyżowaniami.
W ramach budowy zostanie zorganizowane zaplecze socjalno-biurowe. Na zapleczu budowy zostaną zlokalizowane obiekty socjalno – sanitarne (kontenery dla kierownictwa
i pracowników budowy oraz kontenery o przeznaczeniu socjalnym i sanitarnym). Przewiduje się wyposażenie zaplecza budowy w przenośne sanitariaty typu toi-toi. Powstające podczas eksploatacji zaplecza budowy ścieki bytowe będą odprowadzane do tymczasowego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone specjalnym wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, przez uprawnionego przedsiębiorcę. Z uwagi na stosunkowo długi odcinek terenu, na którym zlokalizowana będzie inwestycja, zapewniony zostanie w rejonie każdego realizowanego aktualnie fragmentu drogi, przenośny sanitariat, a także zapewniona zostanie możliwość wyrzucania drobnych odpadków do przygotowanych pojemników i kontenerów.
W przypadku analizowanej inwestycji, przewiduje się wykonanie jednego zaplecza budowy.
Zaplecze budowy, a także miejsca czasowego postoju ciężkiego sprzętu bądź też składowiska materiałów budowlanych zostaną zlokalizowane poza następującymi obszarami:
- poza terenem występowania obszarów leśnych,
- poza obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej (hałas, pylenie),
- poza obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie skupisk drzew.
Mając na uwadze powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji inwestycji,
nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia została opisana szczegółowo gospodarka odpadami w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Wyszczególniono przewidywane do wytworzenia rodzaje odpadów zgodnie z kodami określonymi w katalogu odpadów. Zostały szczegółowo opisane zasady postępowania z odpadami oraz sposoby
ich zagospodarowania. Na etapie realizacji inwestycji zagospodarowaniem odpadów powinien zająć się wytwórca odpadów, czyli firmy wykonujące prace budowlane. Przewiduje się, iż w czasie realizacji przedsięwzięcia, powstaną głównie odpady z grupy 17 tj. odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
Szacuje się, iż dominującą grupą odpadów będą odpady z prowadzonych prac ziemnych. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach odpady te powinny zostać
w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Wszystkie materiały
z rozbiórki istniejącej nawierzchni na włączeniach powinny podlegać sortowaniu, celem
ich odzysku i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane
na składowisko odpadów. Ponadto, przewiduje się, iż na zapleczach budowy powstawały będą też odpady, takie jak np.
- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykułach spożywczych itp. (kod 20 03 01),
- zużyte źródła światła zawierające rtęć – odpady z budowy, remontów i demontażu, zawierające rtęć (kod 17 09 01*)
Odpady komunalne odbierane będą sukcesywnie przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie. Zużyte źródła światła zawierające rtęć będą przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami.
Wszelkie powstające na etapie realizacji inwestycji odpady magazynowane będą
po uprzednim sortowaniu w odpowiednio oznaczonych i opisanych pojemnikach
lub kontenerach. Pojemniki te (lub kontenery) ustawiane będą w pobliżu prowadzonych prac
i przestawiane będą wraz z frontem prowadzonych robót w zależności od potrzeb. Wypełnione pojemniki (lub kontenery) będą sukcesywnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.
W fazie eksploatacji powstawać będą odpady związane z funkcjonowaniem drogi, których obowiązek zagospodarowania będzie miał zarządca drogi.
W dokumentacji przeanalizowano problem hałasu na etapie realizacji i eksploatacji. Projektowana trasa w planie, w większości przebiegać będzie generalnie po istniejącym śladzie drogi, to jest po wyznaczonym w terenie szlaku komunikacyjnym – w tym przypadku po drodze gruntowej stanowiącej własność gminy (działki gminne) oraz na niewielkim fragmencie po drodze gruntowej będącej drogą leśną. Trasa przebiega wzdłuż terenów leśnych oraz na niewielkim fragmencie przez las, po istniejącym śladzie komunikacyjnym. Całość trasy znajduje się poza ścisłą zabudową z wyjątkiem odcinka ok 100 m, gdzie planowana droga przechodzi bezpośrednio przez miejscowość Podśmigiel. W miejscowości Podśmigiel zlokalizowane są cztery zabudowania zagrodowe. Ponadto w obrębie Nietążkowa, na ul. Leśnej zlokalizowana jest jedna zabudowa zagrodowa a na końcowym odcinku przed włączeniem do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie w odległości ponad 100 m (oddzielone pasem lasu) zlokalizowane są działki budowlane, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wzdłuż planowanej trasy budowy drogi zlokalizowane są tereny leśne, grunty rolne, które nie podlegają ochronie akustycznej.
Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie użycia sprzętu drogowego
i budowlanego. Praca tego sprzętu wprowadzi chwilowe zakłócenia klimatu akustycznego.
Na etapie prac wykonawczych przewiduje się krótkotrwałą i odwracalną emisję hałasu, której źródłem będzie praca urządzeń, maszyn i pojazdów obsługujących budowę. W dokumentacji wykazano, że wszelkie prace wykonawcze związane z budową drogi będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, tj. od 6:00 do 22:00.
W trakcie robót drogowych i budowlanych w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej Inwestor będzie korzystał z dopuszczonego do użytku sprzętu budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie technicznym zgodnie z określonymi wymaganiami prawnymi. Planuje się również zaniechanie prowadzenia hałaśliwych prac
w nocy, by zmniejszyć lokalne uciążliwości w czasie trwania budowy analizowanej drogi. Ponadto w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej, należy stosować poniższe zalecenia:
- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,
- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu
do środowiska (Dz. U. z 2005 r., nr 263, poz. 2202, ze zm.),
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- maksymalnie ograniczyć czas budowy.
Analizowana inwestycja usytuowana jest na terenie, na którym w chwili obecnej standardy jakości środowiska nie są przekroczone, a także nie istnieje tu prawdopodobieństwo
ich przekroczenia. Omawiane przedsięwzięcie nie spowoduje na analizowanym obszarze
ani też w jego sąsiedztwie, dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych, technologicznych
i organizacyjnych przekroczenia jakichkolwiek standardów jakości środowiska. W ramach przygotowywania karty informacyjnej wykonano szereg specjalistycznych analiz, w tym analizę akustyczną i analizę zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie wykonane obliczenia wskazały jednoznacznie, iż przy zastosowaniu przewidywanych w projekcie rozwiązań, opisanych szczegółowo w rozdz. 6 karty informacyjnej przedsięwzięcia nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz nie występuje prawdopodobieństwo
ich przekroczenia.
W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia
dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacji wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu
wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i d ustawy
ooś, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie
na w/w obszary.
Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd nr 71 o europejskim kodzie PLGW631071,
dla której ocena stanu ilościowego i stanu chemicznego jest dobra, natomiast ocenę ryzyka określona, jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne, nie przewiduje
się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku
z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie maiła negatywnego wpływu
na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry.
Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez
te wody dobrego stan z uwzględnieniem kategorii wód. Biorąc powyższe pod uwagę, podobnie jak w przypadku celów środowiskowych dla wód podziemnych, uregulowanie gospodarki ściekowej planowanej inwestycji w zakresie wód opadowych i roztopowych, będzie sprzyjać osiągnięciu celów środowiskowych dla wód powierzchniowych, poprzez odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych które będą korzystnie oddziaływać na wartości graniczne poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych. Analizowana inwestycja nie będzie zagrażała bezpośrednio i pośrednio jakościowym ani też ilościowym zasobom wód podziemnych
i powierzchniowych na analizowanym terenie.
Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza ustanowionymi obszarami Natura 2000, natomiast zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu
o nazwie Kompleks Leśny Śmigiel-Święciechowa, ustanowionym rozporządzeniem
Nr 1/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks Leśny Śmigiel-Święciechowa”.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu
do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 .
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ze względu na rodzaj
i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza
w rejonie zainwestowania na etapie budowy i eksploatacji.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji
do powietrza w związku z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. W trakcie budowy do atmosfery będą emitowane typowe zanieczyszczenia związane z korzystaniem z mechanicznego sprzętu budowlanego
i samochodów. Ponadto źródłami zanieczyszczeń mogą być: przechowywanie sypkich materiałów budowlanych, szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych, prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne
i inne substancje mogące przedostawać się do powietrza oraz układanie mas bitumicznych.
Formą zanieczyszczania powietrza będzie także pylenie z dróg i powierzchni terenu objętych pracami ziemnymi. Ze względu na swój krótkotrwały i przemijający charakter emisja
ta skończy się wraz z zakończeniem poszczególnych etapów prac budowlanych. Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie powietrza atmosferycznego na etapie robót budowlanych będzie osiągane poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań:
- transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami,
- magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem,
- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy,
- zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy.
W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały przedstawione propozycje rozwiązań chroniących środowisko w zakresie ochrony powietrza m.in. takie jak:
- w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie realizacji przedsięwzięcia należy wykorzystywać gotowe mieszanki wytwarzane w wytwórniach, masy bitumiczne
na miejsce budowy dowozić należy środkami transportu wyposażonymi w zabezpieczenia ograniczające emisję oparów mas bitumicznych do powietrza,
- należy zastosować dostępne rozwiązania ograniczające emisję pyłów oraz technologie
jak najmniej uciążliwe dla środowiska, m. in. poprzez częste zraszanie ich wodą, głównie
w okresach suchych, bezdeszczowych,
- plac budowy i drogi dojazdowe należy utrzymywać w stanie ograniczającym niezorganizowaną emisję pyłów,
- upłynnienie przejazdu maksymalnie zmniejszy emisję pyłów i gazów z poruszających
się po terenie pojazdów,
- zaprojektować należy organizację ruchu tak, aby ruch na drodze był w maksymalnym stopniu płynny.
- użytkowanie drogi nie może powodować pogorszenia standardów emisyjnych na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
Emisje występujące na etapie budowy będą mieć głównie charakter niezorganizowany i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) analizowana inwestycja nie wymaga pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji, z których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza następuje w sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych.
Na podstawie wykonanej analizy na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zawartej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wzdłuż analizowanych odcinków drogi, maksymalne stężenia emitowanych zanieczyszczeń zarówno w roku 2018, jak i w roku 2028, nie przekroczą obowiązujących dopuszczalnych wartości odniesienia.
Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić,
że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji. Ponadto planowane przedsięwzięcie przystosowane jest do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu. Przyjęte rozwiązania techniczne w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jego eksploatacja, w tym konserwacja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia
na zamiany klimatu.
W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś stwierdzono,
że eksploatacja przedsięwzięcia nie jest związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.
W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś stwierdzono, ze eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość
i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość
i odwracalność oraz ustalono, ze realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie
za sobą zagrożeń dla środowiska i przedsięwzięcie nie będzie transgenicznie oddziaływać
na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz szacowane natężenie ruchu pojazdów, w odniesieniu do zapisów art.63 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś, nie przewiduje
się kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami
o tym samym charakterze.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie PLB300011, oddalony o 3,4 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Wielki Łęg Obrzański PLB300004, oddalony o 8,2 km od planowanego przedsięwzięcia. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcje ekosystemu w/w obszarów. Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na utratę bioróżnorodności oraz różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych, na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, a także nie będzie miało wpływu na bogactwo gatunków i skład gatunkowy siedlisk
na badanym obszarze.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy ooś stwierdzono, że teren planowanej
do realizacji inwestycji zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Kompleks Leśny Śmigiel-Święciechowa, w którym obowiązują zakazy. W § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Nr 1/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Kompleks Leśny Śmigiel-Święciechowa” zawarty jest zapis o obowiązującym zakazie realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko. Niemniej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 ze zm.) zakaz
ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia
nie jest sprzeczna z obowiązującymi na terenie w/w obszaru zakazami.
Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcie zlokalizowane będzie
w większości w śladzie istniejącej drogi gminnej gruntowej oraz w części w śladzie gruntowej drogi leśnej. Planowana do budowy droga w większości przebiega przez tereny leśne
i wzdłuż lasów a planowany pas drogowy przecina powierzchnie leśne, drzewiaste
i krzewiaste. Dominującymi gatunkami są liściaste gatunki drzew, w tym na dwóch stanowiskach stwierdzono występowanie siedliska przyrodniczego o kodzie 9190 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum). W związku ze znaczną powierzchnią terenów leśnych przeznaczonych do wycinki (w pierwotnej wersji ok. 8,5 ha) nie można wykluczyć obecności chronionych gatunków z różnych grup systematycznych, które będą wymagały podjęcia działań w celu minimalizacji negatywnego wpływu przedsięwzięcia
na środowisko przyrodnicze.
Z uwagi na minimalizację negatywnego oddziaływania na w/w środowisko przyrodnicze Inwestor przeanalizował zakres, zasięg i trasę planowanej do budowy drogi.
Po wnikliwej analizie stwierdzono, że w celu zmniejszenia powierzchni terenów leśnych przeznaczonych do wycinki, na końcowym etapie przed włączeniem w planowany węzeł drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie, zrezygnowano z budowy ścieżki rowerowej przebiegającej przez tereny leśne od ul. Leśnej w Nietążkowie do planowanego węzła drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie. Niemniej w celu realizacji planowanej inwestycji,
w podanym zakresie nie ma możliwości uniknięcia wycinki drzew. Zaznaczyć należy,
iż nie przewiduje się konieczności wycinki drzew poza projektowanym pasem drogowym,
a do wycinki przeznaczono tylko te drzewa, które ewidentnie kolidują z projektowanymi rozwiązaniami technicznymi, a których to rozwiązań, z uwagi na wytyczne techniczne
nie można zrealizować w sposób alternatywny. Stan zdrowotny drzew do wycinki jest ogólnie dobry. Na drzewach nie widać śladów masowego ataku szkodników, grzybów, zadrzewienia są generalnie zdrowe, dobrze rozwinięte, bez znacznych wiatrołomów, chorób, uszkodzeń, wykrotów itp. Na drzewach i krzewach przewidzianych do wycinki
nie stwierdzono ptasich gniazd, dziupli, kryjówek nietoperzy,
ani żadnych innych gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Inwestor nie planuje zmian w zakresie rozwiązań technicznych, które skutkować mogłyby zwiększeniem liczby drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia. Niezbędną wycinkę drzew i krzewów zaleca się wykonać poza okresem lęgowym ptaków to jest w okresie od 16 października do końca lutego. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1651 ze zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących ptaków objętych ochroną gatunkową zabrania się umyślnego niszczenia
ich gniazd, jaj i postaci młodocianych. W przypadku stwierdzenia na drzewach przeznaczonych do usunięcia, obecności ptaków gniazdujących, objętych ochroną gatunkową (którą objęta jest większość ptaków w Polsce), Nadzór Ornitologiczny zobowiązany jest powiadomić, o tym fakcie Inwestora. W zależności od przyjętego harmonogramu prowadzonych prac oraz postępu robót, Inwestor zdecyduje, o przełożeniu wycinki na okres po zakończeniu lęgu bądź też podejmie decyzję o przeprowadzeniu koniecznej wycinki drzew we wcześniejszym terminie, po uprzednim zwróceniu się do właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o zezwolenie
na podstawie zapisów w/w ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwa od zawartych
tam zakazów, co ma miejsce w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli
nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków.
Przewiduje się także lokalne (w zależności od potrzeb) usunięcie istniejącej roślinności trawiastej w granicach prowadzonych robót. Ponadto przewiduje się humusowanie
z obsianiem trawą pasów zieleni oraz skarp rowów.
Ponieważ inwestycja polega na budowie drogi, po śladzie istniejącego
od lat w krajobrazie szlaku komunikacyjnego, oddziaływanie na gatunki roślin i zwierząt stwierdzone w obrębie planowanego przedsięwzięcia i na terenach bezpośrednio do niego przylegających należy uznać za stosunkowo niewielkie. Jedynie na końcowym odcinku trasy projektowana inwestycja będzie miała przebieg po nowym śladzie. W przypadku roślin negatywny wpływ będzie polegał na częściowym zlikwidowaniu roślin występujących
w pasie drogowym. Należy w tym miejscu podkreślić, że roślinność w pasie robót jest złożona z gatunków, które występują powszechnie na terenach przylegających i nie podlegają ochronie prawnej. Konieczna będzie tutaj wycinka drzew. W pasie robót nie stwierdzono gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów, żadne stanowiska gatunków chronionych nie zostaną zniszczone podczas realizacji inwestycji. W pasie robót, na dwóch niewielkich fragmentach stwierdzono występowanie siedliska przyrodniczego 9190 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum). W wyniku realizacji inwestycji nie ulegną zniszczeniu gatunki chronionych roślin ani grzybów.
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, nastąpi utrata przedstawicieli gatunków i siedlisk powszechnie występujących na omawianym terenie. W odniesieniu
do siedliska 9190 będzie tutaj miała miejsce jedynie częściowa, niewielka utrata siedliska,
co nie wpłynie na utratę bioróżnorodności na omawianym obszarze. Żaden
typ siedlisk nie zostanie utracony całkowicie, ani zagrożony degeneracją
w istotnym stopniu. Ponadto, w związku z realizacją inwestycji, nie przewiduje
się wystąpienia istotnego natężenia fragmentacji siedlisk, ani utraty żadnego z gatunków istotnych dla ich funkcjonowania. Realizacja przedsięwzięcia, na większości trasy nie wywoła na terenie objętym bezpośrednio robotami budowlanymi istotnej zmiany użytkowania gruntów, gdyż inwestycja istnieje w tym miejscu od lat. Zmiana sposobu użytkowania gruntów będzie miała miejsce jedynie na obszarach, gdzie planowana inwestycja będzie miała przebieg po tzw. nowym śladzie, a tereny takie pozostają w zdecydowanej mniejszości.
Przy rygorystycznym reżimie środowiskowym i stosowaniu zaleceń określonych
w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia na etapie wykonywania inwestycji, realizacja zadania nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie ekosystemu. Nie zmieni
się także funkcjonowanie ekosystemu na etapie eksploatacji inwestycji, gdyż podjęte zostaną liczne środki organizacyjne i technologiczne, minimalizujące praktycznie do zera oddziaływanie przedsięwzięcia na otoczenie. Utrata gatunków i siedlisk w związku
z realizacją inwestycji będzie niewielka, w związku z czym nie należy spodziewać
się istotnych zmian funkcji ekosystemów w stosunku do stanu obecnego.
W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte
w art. 63 ust.1 cytowanej ustawy. Tym samym kierując się wymogiem art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, należy stwierdzić, że brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadniony. Zakres projektowanego przedsięwzięcia, przyjęta technologia oraz sposób realizacji pozwalają
na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko. Szacuje się, że zrealizowany projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia atrakcyjności lokalnego terenu, jako miejsca
do inwestowania, pracy i zamieszkania. Przedmiotowa inwestycja zdecydowanie poprawi funkcjonalność układu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Bukówiec, Boguszyn, Bronikowo, Podśmigiel i Nietążkowo. Celem projektu jest przede wszystkim:
- podniesienie komfortu i jakości życia okolicznych mieszkańców,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
- eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym,
- zwiększenie komfortu jazdy i skrócenie czasu jazdy,
- zwiększenie lokalnej dostępności komunikacyjnej analizowanego terenu,
- poprawa stanu klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego oraz zapewnienie
odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych z analizowanej drogi,
- zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych.
Nie planuje się likwidacji inwestycji w ciągu następnych kilkudziesięciu lat.
Po przeanalizowaniu w/w uwarunkowań, ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji oraz ze względu na to, że inwestycja służy społeczeństwu
i poprawi jakość życia mieszkańców, mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.
Ze względu na wielkość i złożoność oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.
Pouczenie
1. Decyzja niniejsza wiąże właściwy organ władny do wydania decyzji określonej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87 w/w ustawy.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a
w/w ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie
6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała
się ostateczna.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,
o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3 w/w ustawy, od organu,
który wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcie zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 w/w ustawy, jeżeli było wydane.
5. Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska nr 54,
za pośrednictwem Burmistrza Śmigla, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga

Załączniki:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:
I. Strony postępowania:
1. Pełnomocnik - Bartosz Brzozowski
ul. Kolejowa 13
62-050 Mosina
2. Strony postępowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 k.p.a
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.


Załącznik do Decyzji Nr WS-MK.6220.10.2016.RSZ z 29 czerwca 2016 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia.

„Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie”

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do planowanego węzła drogi ekspresowej
S-5 w Nietążkowie. Budowa drogi realizowana będzie na terenie dwóch gmin: gminy Śmigiel oraz gminy Włoszakowice. Inwestycja stworzy ciąg komunikacyjny od km 0+000
do ok. km 6+600. Całkowita długość odcinka drogi wyniesie ok. 6,6 km. W chwili obecnej analizowana droga, na całej długości posiada przekrój jednojezdniowy drogowy
o szerokościach jezdni 2,5 do 5,0m z poboczami gruntowymi szerokości 0,5 – 1,0 m.
Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowane są liczne zjazdy publiczne i indywidualne na pola oraz do lasów, głównie o nawierzchni gruntowej. Droga w stanie istniejącym odwadniana jest powierzchniowo na przyległy teren, pobocza gruntowe, a dalej
do przyległych rowów drogowych - brak kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja obejmować będzie budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z budową zjazdów, budowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 3903P oraz drogami gminnymi, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż drogi.
Planowana do budowy droga będzie posiadała klasę techniczną Z, kategorię ruchu
KR-4, prędkość projektową 60 km/h. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano,
że szerokość jedni wyniesie 7,0 m (2 x 3,5 m), a szerokość poboczy gruntowych wyniesie
1,0 m, natomiast szerokość chodnika wyniesie od 1,25 m – 2,0 m. W ramach budowy zaplanowano również ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m i ciąg pieszo-rowerowy
o szerokości 2,5 m – 3,5 m. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia prognozowane natężenie ruchu pojazdów w roku 2028 wyniesie 6893 pojazdów/dobę.
Przedmiotowa inwestycja zdecydowanie poprawi funkcjonalność układu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Bukówiec, Boguszyn, Bronikowo, Podśmigiel i Nietążkowo. Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz płynności i komfortu jazdy. Szacuje się, że zrealizowany projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia atrakcyjności lokalnego terenu, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.
Dokumentacja wykazała, że wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do rowów przydrożnych poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych jezdni i poboczy. Woda bezpośrednio z jezdni będzie odbierana poprzez pobocza gruntowe do rowów a następnie do odbiornika, jakim jest ciek wodny lub grunt.
W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia, w celu poprawy systemu odwodnienia przewidziano roboty przy przepustach pod koroną drogi i pod zjazdami oraz przebudowę istniejących rowów przydrożnych poprzez wprowadzenie korekty
ich głębokości i pochyleń, w celu poprawy spływu wody. Wprowadzono także lokalnie umocnienia rowów, przy wlotach i wylotach przepustów znajdujących
się pod koroną drogi, zaprojektowano umocnienie dna cieku narzutem kamiennym. Przewidziano również budowę nowych przepustów pod trasą zasadniczą, pod zjazdami oraz skrzyżowaniami.
W trakcie realizacji inwestycji zostanie zorganizowane zaplecze socjalno-biurowe.
Na zapleczu budowy zostaną zlokalizowane obiekty socjalno – sanitarne (kontenery
dla kierownictwa i pracowników budowy oraz kontenery o przeznaczeniu socjalnym
i sanitarnym). Przewiduje się wyposażenie zaplecza budowy w przenośne sanitariaty typu
toi-toi. Powstające podczas eksploatacji zaplecza budowy ścieki bytowe będą odprowadzane do tymczasowego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone specjalnym wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, przez uprawnionego przedsiębiorcę.
Gospodarka odpadami w trakcie realizacji jak i eksploatacji inwestycji została szczegółowo opisana w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Na etapie realizacji inwestycji zagospodarowaniem odpadów powinien zająć się wytwórca odpadów, czyli firmy wykonujące prace budowlane. Przewiduje się, iż w czasie realizacji przedsięwzięcia, powstaną głównie odpady z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Dominującą grupą odpadów będą odpady z prowadzonych prac ziemnych. Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach odpady te powinny zostać
w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Wszystkie materiały
z rozbiórki istniejącej nawierzchni na włączeniach podlegać będą sortowaniu, celem
ich odzysku i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane
na składowisko odpadów. Ponadto, przewiduje się, iż na zapleczach budowy powstawały będą też odpady, takie jak np.
- nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykułach spożywczych itp. (kod 20 03 01),
- zużyte źródła światła zawierające rtęć – odpady z budowy, remontów i demontażu, zawierające rtęć (kod 17 09 01*).
Odpady komunalne odbierane będą sukcesywnie przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie. Zużyte źródła światła zawierające rtęć będą przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami. Wszelkie powstające na etapie realizacji inwestycji odpady magazynowane będą
po uprzednim sortowaniu w odpowiednio oznaczonych i opisanych pojemnikach
lub kontenerach. Pojemniki te (lub kontenery) ustawiane będą w pobliżu prowadzonych prac
i przestawiane będą wraz z frontem prowadzonych robót w zależności od potrzeb. Wypełnione pojemniki (lub kontenery) będą sukcesywnie odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.
W fazie eksploatacji powstawać będą odpady związane z funkcjonowaniem drogi, których obowiązek zagospodarowania będzie miał zarządca drogi.
Mając na uwadze powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami na etapie realizacji inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia
na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.
W dokumentacji przeanalizowano problem hałasu na etapie realizacji i eksploatacji. Projektowana trasa drogi przebiega wzdłuż terenów leśnych oraz na niewielkim fragmencie przez las, po istniejącym śladzie komunikacyjnym. Całość trasy znajduje się poza ścisłą zabudową z wyjątkiem odcinka ok 100 m, gdzie planowana droga przechodzi bezpośrednio przez miejscowość Podśmigiel, gdzie zlokalizowane są cztery zabudowania zagrodowe. Ponadto w obrębie Nietążkowa, na ul. Leśnej zlokalizowana jest jedna zabudowa zagrodowa a na końcowym odcinku przed włączeniem do węzła planowanej drogi ekspresowej
S-5 w Nietążkowie w odległości ponad 100 m (oddzielone pasem lasu), zlokalizowane
są działki budowlane, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wzdłuż planowanej trasy budowy drogi zlokalizowane są tereny leśne, grunty rolne, które nie podlegają ochronie akustycznej.
Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie użycia sprzętu drogowego
i budowlanego. Praca tego sprzętu wprowadzi chwilowe zakłócenia klimatu akustycznego.
Na etapie prac wykonawczych przewiduje się krótkotrwałą i odwracalną emisję hałasu, której źródłem będzie praca urządzeń, maszyn i pojazdów obsługujących budowę. W dokumentacji wykazano, że wszelkie prace wykonawcze związane z budową drogi będą prowadzone wyłącznie w porze dnia, tj. od 6:00 do 22:00.
W trakcie robót drogowych i budowlanych w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej Inwestor będzie korzystał z dopuszczonego do użytku sprzętu budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie technicznym zgodnie z określonymi wymaganiami prawnymi. Planuje się również zaniechanie prowadzenia hałaśliwych prac
w nocy, by zmniejszyć lokalne uciążliwości w czasie trwania budowy analizowanej drogi.
Analizowana inwestycja usytuowana jest na terenie, na którym w chwili obecnej standardy jakości środowiska nie są przekroczone, a także nie istnieje tu prawdopodobieństwo
ich przekroczenia. Omawiane przedsięwzięcie nie spowoduje na analizowanym obszarze
ani też w jego sąsiedztwie, dzięki zastosowaniu rozwiązań technicznych, technologicznych
i organizacyjnych przekroczenia jakichkolwiek standardów jakości środowiska. Na podstawie wykonanych analiz i obliczeń, przy zastosowaniu przewidywanych w projekcie rozwiązań, nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz nie występuje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Ponadto nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.


Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin JurgaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Gmina Śmigiel
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06