OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół z XVI Sesji z dnia 22 czerwca 2016 r.

Protokół z XVI Sesji z dnia 22 czerwca 2016 r.

Numer dokumentu: XVI
Rok: 2016

P r o t o k ó ł Nr XVI/2016
-------------------------------------------
z XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 22 czerwca 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 – 15.00.

Otwarcia XVI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji na ogólny stan 15 radnych uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał (w trakcie posiedzenia listę radnych uzupełnił radny Arkadiusz Pawlak i obrady odbywały się przy udziale 14 radnych).
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Proponowany porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.


Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Informacja z posiedzeń komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
8. Uchylenie Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części działek nr 425 i nr 194/4 położonych w Jezierzycach Kościelnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
12. Zmiana budżetu gminy na 2016 r.
13. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie.

Przed realizacją porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że oznaczone zostały na sali miejsca dla publiczności (poprzednie sesje pokazały, że jest to konieczne).
Statut Gminy stanowi: Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
Ponadto zadała pytanie radnym dot. kompletności materiałów sesyjnych – nikt z radnych nie wniósł uwag.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.2. Informacja z posiedzeń komisji.
Treść protokołu z posiedzeń:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła przewodnicząca Komisji – Aniela Poloszyk;
- Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji Paweł Marcinek.

Komisja Rewizyjna przygotowała dla Rady Gminy Włoszakowice propozycję stanowiska w sprawie dotyczącej: wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz obrad V sesji Rady Gminy Włoszakowice dnia 30 kwietnia 2015 r. w zakresie podjęcia Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna (zgodnie z poleceniem Rady Gminy z dnia 18 maja 2016 r. – XV Sesja).
Uwagę do przedstawionego protokołu Komisji Rewizyjnej wniósł radny Zbysław Drożdżyński informując, że był przeciwny przygotowaniu projektu stanowiska przez trzy osoby - członków komisji, które wcześniej podpisały protokół to tak jakby na ławników wybierać oskarżonych. Nie mówimy o woli tylko o prawdzie, protokoł ma być zgodny z prawdą a nie z wolą radnych - wola większości radnych jest zgodna z wolą wójta - powiedział radny Zbysław Drożdżyński.
Radna Aniela Poloszyk stwierdziła, że niniejszy projekt został przygotowany dokładnie i wnikliwie, a podjęcie takiego stanowiska przez Radę Gminy jest niezbędne dla zakończenia tematu, którym Rada Gminy Włoszakowice kolejny raz się zajmuje.
Projekt stanowiska ponownie przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór (w trakcie przedstawiania treści stanowiska przybył radny Arkadiusz Pawlak).
Radny Zbysław Drożdżyński powiedział, że on jako jedyny głosował przeciw stawce 30%. Radni stwierdzili, że skoro oni byli za 1% to o co radnemu chodzi ? W odpowiedzi usłyszeli, że nie będę firmował waszych szwindli ani matactw.

W wyniku przeprowadzonego głosownia
Rada Gminy Włoszakowice
podjęła przy 12 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym
S T A N O W I S K O
jak w załączniku Nr 3 do protokołu

Radni zobowiązali się podpisać stanowisko, jeżeli będzie taka potrzeba.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej stąd zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania. Do projektu protokołu uwagi złożył radny Zbysław Drożdżyński (załącznik nr 4 do protokołu). Radni uwag nie przyjęli (żaden z radnych nie głosował za wnioskowanymi poprawkami).
Protokoł został przyjęty w brzmieniu projektu w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że materiał w zakresie dotyczącym sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. został radnym przekazany.
Skarbnik Gminy Maria Rolka przedstawiła uzasadnienie i projekt uchwały

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/132/2016
----------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,
Uchwałę SO-0954/46/9/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Włoszakowice za 2015r. przedstawiła skarbnik Gminy Maria Rolka (załącznik nr 6 do protokołu).

- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy za 2015 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Marcinek przedstawił opinię w sprawie realizacji budżetu gminy za 2015 r. (załącznik nr 7 do protokołu) z pominięciem części: sprawozdania budżetowe (tabelaryczne) – radnym opinię komisji przekazano wraz z materiałami sesyjnymi.

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice (załącznik nr 8 do protokołu).

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Uchwały SO-0955/15/9/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. (załącznik nr 9 do protokołu).

- debata
Po przedstawieniu ww. materiałów przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Radna Irena Przezbór uzyskała wyjaśnienie skarbnika Gminy w sprawie ustosunkowania się do uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Radna Zofia Strzymińska stwierdziła, że realizacja budżetu w minionym roku przebiegała zgodnie z planem, w związku z tym dużo zrobiono. Radna pozytywnie oceniła pracę Wójta Gminy Włoszakowice.
W związku z wypowiedzią radnej – skarbnik Gminy Maria Rolka przypomniała wydatki majątkowe poniesione w 2015 r. Ogółem wydatki majątkowe wyniosły 2.805.187,65 zł.
Niektóre z nich to zadania/inwestycje tj:
- zakupy inwestycyjne realizowane poprzez Zarząd Dróg Gminnych (sprzęt zewnętrzny do ćwiczeń zainstalowany w terenach zielonych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach) i realizowane przez Urząd Gminy (nabycie gruntów pod drogi w Grotnikach, Włoszakowicach, Zbarzewie, Dominicach, Boszkowie i Bukówcu Górnym, nieruchomości w Zbarzewie oraz kupno tablic interaktywnych dla Zespołów Szkół) wydatki w kwocie - 365.783,40 zł.
- zadania inwestycyjne: budowa i modernizacja dróg gminnych 1.550.844,31 zł; rozbudowa sieci wodociągowej; wykonanie projektu rozbudowy domków na Ośrodku Żeglarskim; budowa zbiornika bezodpływowego w Zbarzewie; instalacja drzwi antypanikowych w budynku ŚDS i ogrodzenie parkingu w Boszkowie; montaż centralki telefonicznej w urzędzie; budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 47.527,20 zł; budowa remizy w Boszkowie 153.009,88 z; budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 439.584,15 zł; uaktualnienie projektu rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych 7.000,00 zł; wymiana pieca w ZSO we Włoszakowicach 38.130,00 zł; wymiana pieca w ZS w Jezierzycach Kościelnych 5.445,08 zł; zadaszenie trybun, projekt boiska - kompleksu przy hali ) 49.950,00 zł.
Ponadto skarbnik poinformowała, że w 2015 r. Gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu.
Zadłużenie na 1 stycznia 2015 r. wynosiło 6.192.242,20 zł
Zadłużenie na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 5.042.242,20 zł
W ciągu roku dokonano spłaty zadłużenia w wysokości 1.150.000 zł
W czerwcu 2016 r. zostanie spłacona ostatnia rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do spłaty pozostaną kredyty z ING Poznań i BS Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w 2015 r. zrealizowano szereg wszechstronnych zadań z różnych dziedzin i w rożnych miejscowościach gminy.
Pozostali radni nie zgłosili się do dyskusji, w związku z czym przewodnicząca zamknęła debatę.

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.
Przed głosowaniem przewodnicząca sprawdziła zdolność uchwałodawczą. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XVI/133/2016
------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice za rok 2015 przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.
Przed głosowaniem przewodnicząca sprawdziła zdolność uchwałodawczą. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XVI/134/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, ze podjęcie ww. uchwał wymagało bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Gminy Włoszakowice, co zostało wypełnione.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo.
Wprowadzenia do tematu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włoszakowice dla części obrębu Zbarzewo dokonali: pracownik Urzędu Magdalena Fórmanowska i urbanista Łukasz Marciniak odnosząc się do uchwały Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium. Na obszarze objętym zmianą Studium tj. podwórzec, park i obiekty folwarczne zespołu folwarcznego wraz z parkiem dworskim w Zbarzewie (zespół pałacowy i folwarczny wpisane są do rejestru zabytków) zostanie wyeliminowany dotychczasowy rodzaj działalności (m.in. przetwórstwo odpadów komunalnych) przewidziany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zmiana Studium ma na celu przeznaczenie niniejszego obszaru pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, pensjonatową usługową i tereny zieleni urządzonej. Proponuje się uwzględnić prowadzenie działalności produkcyjnej nieszkodliwej dla środowiska pod warunkami określonymi w Studium.
Uwag nie było.
Projekt uchwały przedstawiła pracownik Urzędu Magdalena Fórmanowska.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/135/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
Informację dotyczącą propozycji uchwalenia dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, zasad i trybu jej udzielania przedstawił pracownik Urzędu Albert Cygan. Ponadto odniósł się do rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, którym została unieważniona Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice (tj. przede wszystkim ze względu na zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, braku opinii UOKiK-u oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – rozstrzygnięcie zostało opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z wyeliminowaniem wskazanych uchybień przygotowany został projekt uchwały w brzmieniu przekazanym radnym.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Albert Cygan we fragmentach, które zostały zmienione w stosunku do wcześniej procedowanej uchwały.

Pytania dotyczyły formalności jakie należy spełnić przy ubieganiu się o dotację oraz postępowania w przypadku wyczerpania środków w budżecie na dany rok na wnioskowane dotacje, terminu wykorzystywania przyznanych dotacji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/136/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.


Ad. 8. Uchylenie Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.
Projekt uchwały przedstawił pracownik Urzędu Albert Cygan.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/137/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą” przedstawił pracownik Urzędu Albert Cygan szczególnie - w zakresie: proponowanej wysokości dotacji tj. w wysokości do 50% udokumentowanych fakturami i rachunkami kosztów przedsięwzięcia nie więcej niż 2.000 zł; - w zakresie: uprawnionych podmiotów do ubiegania się o dotację; - w zakresie: zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/138/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części działek nr 425 i nr 194/4 położonych w Jezierzycach Kościelnych.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia części działek nr 425 i nr 194/4 w Jezierzycach Kościelnych wraz z uzasadnieniem przedstawił pracownik Urzędu Bogusław Olejnik wyjaśniając dokładną lokalizację użyczanych działek przeznaczonych na miejsca przesiadkowe.
Radny Zenon Poloch zapytał czy nie lepiej zbyć tego gruntu – wyjaśniono, że Powiat Leszczyński wystąpił o dzierżawę.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/139/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Wyjaśnienie dotyczące projektu uchwały w sprawie tzw. pensum proporcjonalnego udzielił pracownik Urzędu Marek Wodawski. Radny Zbysław Drożdżyński pytał jak to było w przeszłości regulowane – nie było takich przypadków ?. Wyjaśniono, że takie przypadki mogą zdarzyć się od września 2016 r. kiedy to dyrektorzy będą mogli uzupełniać wymiary godzin o zajęcia w np. świetlicy, w związku z brakiem klas pierwszych.
Poprawka w projekcie uchwały dotyczyła prawidłowego opisania wzoru/ legenda wzoru dla „y”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/140/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.

Ad. 12. Zmiana budżetu gminy na 2016 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że do przekazanego materiału radnym proponuje się wprowadzenie dodatkowej zmiany budżetu na zakup sprzętu nagłaśniającego (szczególnie wykorzystywanego dla obrad Rady Gminy) za kwotę 13.000 zł kosztem środków na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
Radni Marzena Ratajczak, Marcinek wystąpili o rozważenie czy zakup ten jest konieczny wskazując na:
- zachowanie kolejności wypowiedzi,
- używanie mikrofonu przez niektóre osoby ciszej mówiące,
- większe zdyscyplinowanie radnych,
co jest pewnym rozwiązaniem.
Poinformowano, że powodem planowanego zakupu jest sprawa techniczna – nie wszystko na nagraniach jest dokładnie słyszalnie.
Propozycje zakupu sprzętu nagłaśniającego poddano pod głosowanie. Za dokonaniem zakupu sprzętu nagłaśniającego głosował jeden radny.
W związku z powyższym odstąpiono od wprowadzenia do budżetu tej zmiany.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, w brzmieniu przekazanym radnym w materiale sesyjnym, przedstawiła skarbnik Maria Rolka.
Uwag do proponowanych zmian nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVI/141/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu.


Ad. 13. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radny Krzysztof Kasperski – zgłosił wniosek o wyrównanie tłuczniem ul. Sokołowickiej w Bukówcu Górnym.
Radna Marzena Ratajczak – przedstawiła wniosek mieszkańców osiedla 700-Lecia w Krzycku Wielkim w sprawie założenia progów zwalniających na drodze powiatowej przy wyjeździe z Krzycka Wielkiego w kierunku Boguszyna, z powodu przekraczania dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym.
Ponadto w imieniu mieszkańców Krzycka Wielkiego i Boszkowa wnioskowała o wydłużenie godzin nocnego oświetlenia ulicznego latem (o 2 godziny).
Radny Paweł Marcinek – wnioskował o podanie informacji dotyczącej oświetlenia ulicznego, jego kosztów, oszczędności w związku z wyłączaniem oświetlenia nocą, technicznych rozwiązania itp.
Radna Zofia Strzymińska – wnioskowała o ustawienie znaku „zakaz skręcania w prawo” na ul. Ogrodowej we Włoszakowicach przy wjeździe na ul. Leszczyńską. Samochody ciężarowe często korzystające z tej drogi skręcając w prawo uszkadzają ogrodzenia. Natomiast bez problemu można skręcić w lewo na rondo. Tego rozwiązania kierowcy nie stosują.
Radny Marek Wąsowicz - wnioskował w imieniu mieszkańców Adamowa o założenie na drodze gminnej Krzycko Wielkie – Włoszakowice ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych za pomocą znaków drogowych pionowych, progów zwalniających lub innych. Wyjazd z posesji znajdujących się na łuku drogi stwarza niebezpieczeństwo.
Radna Irena Rakowska – ponowiła wniosek o ułożenie krawężników w Skarżyniu na odcinku gdzie woda z drogi zalewa nieruchomość przyległą.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała o usunięcie gałęzi drzew na łuku ul. Chopina we Włoszakowicach, które ograniczają widoczność.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła:
- korespondencję do Rady Gminy i do przewodniczącego, a mianowicie korespondencję z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania dot. miejsc, w których radny Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą, tablic ogłoszeniowych wykorzystywanych przez radnego, zasad korzystania z nieruchomości i tablic (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r.; odpowiedź przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice z dnia 17 czerwca 2016 r. ) - załącznik nr 19 do protokołu.
W związku z tym, że radny Zbysław Drożdżyński nie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące opłacania podatku od prowadzonej działalności gospodarczej przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór złożyła wniosek do Wójta Gminy Włoszakowice o informację czy ww. radny figuruje w ewidencji podatkowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z uwzględnieniem lat poprzednich.

- pismo mieszkańców Krzycka Wielkiego w sprawie hałasu emitowanego przez Firmę „W.Kenkel” i administracyjnej interwencji w sprawie.
Ponadto w piśmie/proteście odniesiono się do likwidacji lub tworzenia nowych dróg.
Przewodnicząca poinformowała, że pismo zostało przekazane Wójtowi Gminy Włoszakowice.
Radna Marzena Ratajczak poinformowała, ze podczas poprzednich rozmów mieszkańców z przedstawicielami firmy uzyskano zobowiązanie ustawienia ekranów dźwiękochłonnych.

- pismo w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna” drodze w Dominicach złożonej przez właścicieli drogi - Rada Gminy podejmie uchwałę w stosowanym czasie po jej przygotowaniu na sesję.

- pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r.(wezwanie) j dotyczące sprawy radnego Leszka Jagodzika. Pismo niniejsze wpłynęło do Urzędu Gminy Włoszakowice po zwołaniu obecnej sesji.
Pismo zostanie radnym przekazane tak jak w poprzednim przypadku i będzie rozpatrywane na następnej sesji.

Radny Zbysław Drożdżyński uzyskał wyjaśnienie kto podpisał pismo do Wojewody Wielkopolskiego - nazywając je osobistą odpowiedzią/ pismem/wyjaśnieniem.

Ponadto przewodnicząca wróciła do tematu wnoszonych przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego zmian do protokołu z poprzedniej sesji. Zdaniem przewodniczącej sesje zwołuje się w celu podjęcia uchwał, a protokoł z posiedzenia organu stanowiącego powinien być dokumentem stwierdzającym ważność podjętych rozstrzygnięć/ uchwał (prawomocność), gdyż to jest protokół z sesji a nie protokoł z wypowiedzi radnego Zbysława Drożdżyńskiego.

Ad. 14. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XVI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Załączniki: Nr 5 oraz Nr 10- 18 stanowią: Uchwała Nr XVI/132/2016 oraz Uchwały Nr XVI/133-141/2016 znajdujące się w zakładce "Uchwały Rady"
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-14
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06