OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/143/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XVII/143/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Numer uchwały: 143
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVII/143/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odebranych odpadów komunalnych,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
§2
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obierane są następujące odpady:
1) papier i tektura (makulatura),
2) tworzywa sztuczne i metale,
3) szkło bezbarwne,
4) szkło kolorowe,
5) odpady zielone,
6) przeterminowane leki,
7) chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.


§3
1.Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące odpady:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier i tektura (makulatura),
3) tworzywa sztuczne i metale,
4) szkło bezbarwne
5) szkło kolorowe
6) odpady zielone
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe
2. wszystkie odpady zebrane selektywnie, wymienione w ust. 1 pkt. 2-7 mogą być również przekazane w każdej ilości przez właścicieli nieruchomości (mieszkańców) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§4
1.Ustala się, że do selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych w każdych ilościach można przekazywać następujące odpady:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) przeterminowane i niewykorzystane leki,
3) chemikalia,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyte opony.
2. Ustala się, że do selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych można przekazywać odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości rocznie.
3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 2 mogą być przekazane do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek.

§5
1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
2) papier i tektura (makulatura), tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
4) odpady zielone – w okresie od 1 stycznia do 15 maja i w okresie od 15 września do 31 grudnia – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od 16 maja do 14 września – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
5) pozostałe odpady zebrane selektywnie, tj. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe winny być przekazywane sukcesywnie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością zapewniającą utrzymanie standardów czystości nieruchomości.
2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w §3 ust. 1 pkt 1-7, które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy altanach śmietnikowych. Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określonych powyżej miejscach, w przypadku braku możliwości dojazdu do nich pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi.
§6
1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny, wymienione w §3 ust. 1 pkt 2-7 i §4 ust. 1 i ust. 2, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Włoszakowice, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Gminy Włoszakowice.
2. Przyjęcie odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbędzie się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz po podaniu adresu nieruchomości na której zostały wytworzone odpady komunalne.
3. Pracownik obsługujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
1) dostarczane są odpady inne niż wymienione w §3 ust. 1 pkt 2-7 i §4 ust. 1 i ust. 2,
2) dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach, zanieczyszczone),
3) dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
4. Dostarczający odpady w przypadku stwierdzenia sytuacji opisanych w ust. 3 zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania, w tym przyjmowania odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Informacja o lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.

§7
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
2) prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Włoszakowice pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres e-mail gminy Włoszakowice.
§9
Traci moc uchwała Nr XX/162/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 19 listopada 2012 r. roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.

§10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy:
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06