OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/149/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XVII/149/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 149
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVII/149/2016
RADY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice


Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 446), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Przyjmuje się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice” w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie do uchwały nr XVII/149/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice


Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane są jako wypełnienie obowiązków wynikających ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Obowiązki te obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł. Dodatkowo potrzeba sporządzenia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice to dokument strategiczny wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie efektywności energetycznej, ograniczania emisji zanieczyszczeń, w tym także gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza. Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06