OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/150/2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna

Uchwała Nr XVII/150/2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna

Numer uchwały: 150
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XVII/150/2016
---------------------------------------------------
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala się co następuje:


§ 1. Nie uwzględnia się skargi z dnia 21 czerwca 2016 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Włoszakowice w dniu 24 czerwca 2016 r.) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu przez P.J. i Sz.J. na uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna i przekazać skargę do rozpatrzenia sądowi administracyjnemu.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania Rady Gminy Włoszakowice w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/150/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 lipca 2016 r.


Rada Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr V/37/2015 dnia 30 kwietnia 2015 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna, którą wraz z kopią dokumentacji planistycznej przekazano dnia 7 maja 2015 r. do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego celem zbadania zgodności z prawem. Organ nadzoru tj. Wojewoda Wielkopolski nie miał zastrzeżeń formalnych, merytorycznych i prawnych co do podjętej uchwały.

Uchwała niniejsza została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2015 r. poz. 3463.

Pismem z dnia 21 czerwca 2016 r., które wpłynęło do Urzędu Gminy Włoszakowice w dniu 24 czerwca 2016 r. P.J i Sz.J. wnieśli skargę na uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna zarzucając jej rażące naruszenie prawa przy jej procedowaniu.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza sprawa była już przedmiotem badania i kontroli i żaden organ nie dopatrzył się uchybień w procedowaniu przy uchwalaniu tejże uchwały przez Radę Gminy Włoszakowice, jak i nie stwierdził cech czynu zabronionego pod kątem przestępstwa z art. 271 § 1 kk.

W sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy w protokole z posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 23 kwietnia 2015 r. co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci wyniku i zakresu głosowania tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 kk było prowadzone postępowanie przez Komendę Miejską Policji w Lesznie Wydział D/W z Przestępczością Gospodarczą pod sygnaturą PG-KS-560-1/16, które w dniu 7 marca 2016 r. zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego (informacja na podstawie pisma KMP w Lesznie z dnia 18 maja 2016 r.)

Zaskarżona uchwała była również przedmiotem kontroli w miesiącu lutym 2016 r. w zakresie jej procedowania przez organ nadzoru tj. Wojewodę Wielkopolskiego, który nie wniósł do dnia dzisiejszego żadnych uwag w tym zakresie (informacja na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4100.29.2016.20 z dnia 29 lutego 2016 r.).

Nadto Rada Gminy dnia 22 czerwca 2016 r. zajęła już stanowisko w tej sprawie w związku z ciągłym podważaniem przez jednego z radnych zapisów w protokole komisji z dnia 23 kwietnia 2015 r. dot. opłaty planistycznej, pomimo złożonych wyjaśnień radnemu na VI Sesji Rady Gminy dnia 25 czerwca 2015 r., na VII Sesji Rady Gminy dnia 7 sierpnia 2015 r. na XV Sesji Rady Gminy 18 maja 2016 r., że radni chcieli aby opłata planistyczna dla terenów siłowni wiatrowych wynosiła 1%, a nie 30%., które obecnie ponownie jest przedmiotem zarzutów skargi przez skarżących (załącznik: Stanowisko Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r.)
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie z następujących powodów:
Ad.1) odnośnie przekazania projektu uchwały „tuż przed” posiedzeniem komisji bez możliwości przygotowania się do procedowania na posiedzeniu komisji.
W zakresie tego zarzutu Rada Gminy Włoszakowice wyjaśnia że:
- tuż przed posiedzeniem komisji dnia 23 kwietnia 2015 r. został radnym przekazany materiał sesyjny. Na posiedzeniu komisji przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przekazała radnym również zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy na 30 kwietnia 2015 r., co spełnia wymogi § 24 ust. 4 Statutu Gminy Włoszakowice, który stanowi „O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób” oraz wymogi art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że „Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji załącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”.
- czynności podjęte przez komisje mogą stanowić co najwyżej element zapoznania się z materiałem i przygotowania do procedowania dokumentów na sesji, a nie procedowaniem na posiedzeniu komisji.
Rada Gminy zwraca uwagę, że nie ma obowiązku kierowania projektów uchwał na posiedzenia komisji. Procedowanie projektów uchwał ma miejsce na sesji, a nie na posiedzeniu komisji.
Komisje stałe rady są wewnętrznym organem rady. Zgodnie § 64 ust. 3 Statutu Gminy Włoszakowice do uprawnień komisji należy uchwalanie opinii i wniosków, które przekazują radzie. Rada nie jest związana opinią komisji.
Komisje mogą zapoznawać się z treściami projektów uchwał, co do których rada na sesji podejmuje prawomocne czynności, ale czynności komisji mogą stanowić co najwyżej element przygotowania do procedowania dokumentów na sesji.
Procedowanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem sformalizowanym odbywającym się na podstawie przepisów art. 14 - 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 poz. 199) Przepisy te nie przewidują na żadnym etapie czynności wykonywanych przez komisje rady:
1) I etap - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez radę w formie uchwały;
2) II etap – czynności wójta na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. Na tym etapie tworzy się kształt uchwały w sprawie planu, który po publicznym wyłożeniu i rozpatrzeniu przez wójta uwag złożonych do projektu planu kierowany jest do rady.
3) III etap – podjęcie uchwały przez radę zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.
4) IV etap – przekazanie przez wójta uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do nadzoru wojewody celem zbadania zgodności z prawem.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują udziału komisji rady w procesie procedowania uchwał w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stąd nawiązanie we wezwaniu do posiedzenia komisji jako podstawowego argumentu świadczącego o rażącym naruszeniu prawa podczas procedowania nad w/w uchwałą jak i wyszczególnienie przez skarżących przyczyn wpływających na naruszenie prawa związanych z posiedzeniem komisji zdaniem Rady Gminy Włoszakowice jest bezpodstawne.

Ad. 2) odnośnie braku załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania”.
Projekt niniejszej uchwały był kompletny i zawierał załącznik Nr 3 pn. ”Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.”
Dowód: radni Hanna Michalska, Irena Rakowska, Aniela Poloszyk, Irena Przezbór, Marek Wąsowicz, Zenon Poloch na XV sesję dnia 18 maja 2016 r. dostarczyli kompletny projekt uchwały będący przedmiotem posiedzenia komisji (23 kwietnia 2015 r.).
- projekt „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania” tj. zał. Nr 3 został przedstawiony na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. i został poddany pod głosowanie, a następnie przegłosowany wraz z uchwałą.
Na żadnym ze wskazanych etapów nikt z radnych nie zgłosił braku posiadania materiału nad, którymi odbywało się głosowanie.
(informacja na podstawie protokołu z V Sesji Rady Gminy w zakresie procedowania zaskarżonej uchwały).
Istotne jest też to, że załącznik nr 3 do zaskarżonej uchwały Rady Gminy Włoszakowice nie przewiduje kosztów związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. (załącznik: projekt załącznika nr 3 odnośnie Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice) .

Ad. 3) odnośnie wskazania radnym na sesji rady gminy jednej stawki opłaty planistycznej w wysokości 1% zamiast dwóch stawek
Wolą radnych zarówno na posiedzeniu komisji dnia 23 kwietnia 2015 r. jak i na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. była stawka opłaty planistycznej dla wszystkich terenów określonych w planie w wysokości 1%, aby w przypadku jeżeli nie dojdzie do budowy siłowni wiatrowych, właściciele przy zbyciu gruntu nie byli obciążani 30% stawką opłaty planistycznej.
Na potwierdzenie tego faktu niektórzy radni w materiale z projektem uchwały stawkę opłaty 30% mają przekreśloną i zapisaną stawkę 1%.
Projekt uchwały zawierał propozycje stawek opłaty planistycznej dla: R1-12 - 1% (tereny rolnicze); EW1-5 – 30% (tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną); ZL1-4 – 1% (tereny lasów); ZP1-2 – 1% (tereny zadrzewień); WS1-5 - 1% (tereny wód powierzchniowych śródlądowych); KDL1-2 – 1% (tereny dróg publicznych lokalnych); KDW1-16 – 1% (tereny dróg wewnętrznych).
Prowadząca posiedzenie komisji zarządziła głosowania dot. projektu uchwały, który radni przegłosowali i byli świadomi proponowanej stawki w wysokości 1% odnośnie opłaty planistycznej.
(informacja na podstawie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 23 kwietnia 2015 r.)
Inny zapis w protokole z posiedzeń komisji niż 1% opłaty planistycznej dla wszystkich terenów określonych w planie zostałby przez radnych zakwestionowany.

W zakresie tego zarzutu Rada Gminy Włoszakowice wyjaśnia ponadto że:
Ustalenie 1% stawki opłaty planistycznej dla wszystkich terenów objętych planem zostało przegłosowane na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. w głosowaniu oddzielnym dot. stawek oraz w głosowaniu obejmującym całą uchwałę, której jedną z części były stawki procentowe opłaty planistycznej.
Podnieść należy, że na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. podczas głosowania stawki procentowej w wysokości 1% nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiocie innych ustaleń na posiedzeniu komisji w zakresie stawek.

W związku z powyższym skarga nie może zostać uwzględniona.

Nadto należy podnieść, że skarżący nie posiadają interesu prawnego w zaskarżaniu uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna, albowiem uchwała nie wpływa na dotychczasowy sposób wykorzystywania prawa własności przez skarżących.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06