OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/151/2016 w sprawie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego + załączniki 1)rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego 2) wyrok sądu uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVII/151/2016 w sprawie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego + załączniki 1)rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego 2) wyrok sądu uchylający rozstrzygnięcie nadzorcze Wielkopolskiego

Numer uchwały: 151
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVII/ 151 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5, § 2, § 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.
Nie stwierdza się wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Włoszakowice Leszka Jagodzika z powodu braku wystąpienia przesłanek o jakich mowa w art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/151/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 lipca 2016 r.1. Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. Nr KN-I.4100.77.2016.21 Wojewoda Wielkopolski przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice kserokopię pisma w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Leszka Jagodzika.
W piśmie Wojewoda Wielkopolski zlecił wnikliwe przeanalizowanie istniejącego stanu faktycznego dotyczącego ww. radnego pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.
Natomiast załączony przez Wojewodę Wielkopolskiego materiał zawierał informację o pełnieniu funkcji prezesa oraz większościowego właściciela firmy Ogrofol sp. z o.o. przez radnego Leszka Jagodzika, który swoją działalność promuje z wykorzystaniem mienia gminy:
1) na hali sportowej podległej Gminnemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o.,
2) w „lokalnej gminnej gazetce Nasze Jutro” wydawanej przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach,
3) na poboczu chodnika w otoczeniu firmy (tj. ul. Grotnicka we Włoszakowicach)
4) na plaży w Boszkowie podczas Pikniku Ekologicznego.

Część materiału stanowią kserokopie i zdjęcia z hali sportowej, z gazety „Nasze Jutro”, plakatu dot. Pikniku Ekologicznego w dniu 21 lipca 2012 r., pobocza chodnika ul. Grotnickiej we Włoszakowicach oraz oświadczenie majątkowe radnego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Wojewoda wyznaczył termin do 4 lipca 2016 r. na przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacji dotyczących podjętych działań w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie, że w przypadku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego prosi, aby organ stanowiący gminy podjął stosowną uchwałę.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4100.77.2016.21 z dnia 3 czerwca 2016 r.

2. Pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice poinformował Wojewodę Wielkopolskiego o podjętych czynnościach. W piśmie podano przyczynę skierowania sprawy na kolejną sesję, której termin przewidziano na 8 lipca 2016 r.
Pismo Nr BOOG. 0711.27. 2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.


3. Dnia 10 czerwca 2016 r. pismami nr BOOG.0004.5.2016 przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wystąpił do:
- Wójta Gminy Włoszakowice,
- prezesa Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach,
- dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach
o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Leszka Jagodzika pod względem naruszeń ustawowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu mienia komunalnego gminy.

Ponadto przewodniczący Rady Gminy wystąpił ustnie do Wójta o przygotowanie opinii prawnej w powyższej sprawie.
Pisma nr BOOG.0004.5.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.

4. Dnia 16 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Włoszakowice pisemnie wyjaśnił, że:
- droga przebiegająca wzdłuż działki będącej siedzibą przedsiębiorstwa Ogrofol sp. z o.o. stanowi część drogi powiatowej Włoszakowice - Dłużyna.
Nieruchomości wchodzące w skład tej drogi nie stanowią własności gminy Włoszakowice.
- impreza Piknik Ekologiczny w 2012 r. przeprowadzona była na plaży „Pudełkowo”, która wówczas stanowiła własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Leszczyńskiego.
- obiekt hali sportowej we Włoszakowicach został wydzierżawiony na rzecz Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu i rekreacji Zgodnie z zapisami umowy dzierżawca ma prawo czerpać pożytki z przedmiotu umowy według zasad jakimi rządzą się spółki prawa handlowego.
Pismo nr B-NiB.6845.9.2.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

5. Dnia 15 czerwca 2016 r. prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z.o.o. wyjaśnił, że Spółka GZK jest zarządcą obiektów sportowych i w ramach akcji „wspieramy młodzież” jest założycielem sekcji piłki ręcznej, orkiestry dętej i mażoretek obejmujących łącznie grupę ok. 160 dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie tych sekcji w zakresie sprzętu, strojów sportowych, transportu na zawody, wynagrodzenia trenerów, zakupu instrumentów itp. jest możliwe dzięki sponsorom dofinansowującym powyższe dziecięce i młodzieżowe sekcje. Wśród sponsorów wymienionych w piśmie znajduje się firma Ogrofol sp. z o.o. Włoszakowice.
Na hali sportowej zamontowane są banery identyfikujące darczyńców, sponsorów działalności sportowej i kulturalnej, w tym firma Ogrofol sp.z o.o., która jest traktowana na równi z pozostałymi sponsorami.
Pismo GZK-104.MC.7.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

6. Dnia 28 czerwca 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach wyjaśniła, że wydawcą miesięcznika „Naszego Jutro” jest Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, który jest zarejestrowaną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Gminny Ośrodek Kultury na zasadach ogólnych, sformułowanych w ustawie Prawo prasowe (ar. 36 ust.1,2,3) ma prawo zamieszczać odpłatnie ogłoszenia i reklamy w gazetce. Opłaty z tytułu ww. publikacji pobierane są według ustalonego cennika. Ogrofol sp. z.o.o. podlegała tym zasadom.
Pismo z dnia 28 czerwca 2016 r.

7. Dnia 4 lipca 2016 r. przekazana została przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice opinia prawna w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego.
Fragment opinii „(…) radny niewątpliwie zarządza działalnością spółki Ogrofol w rozumieniu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez fakt pełnienia funkcji prezesa zarządu ww. spółki. (…) przejawy działalności kierowanej przez niego spółki nie sposób zakwalifikować jednak jako działalność z wykorzystaniem mienia gminy w rozumieniu przywołanego wcześniej art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.
Nie sposób nie zauważyć, że celem sponsoringu jest wspieranie przez sponsora określonej aktywności dzieci co niewątpliwie należy zakwalifikować jako działalność prospołeczną. Tylko pośrednio sponsoring wiąże się z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej w zakresie zaprezentowania wizerunku firmy. Zarówno w tym przypadku jak i w przypadku zamieszczenia reklamy w gazecie gmina nie jest stroną stosunku prawnego. W pierwszym wypadku stroną stosunku prawnego jest spółka jako podmiot prowadzący sekcje sportowe i dysponent sali sportowej. W drugim przypadku stroną stosunku prawnego pozostaje, wydawca gazety Nasze Jutro, Gminny Ośrodek Kultury.
Przede wszystkim jednak dla oceny niniejszej sprawy istotne jest stanowisko zaprezentowane w orzecznictwie, zgodnie z którym nie stanowi naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym korzystanie z mienia gminy na warunkach powszechnie ustalonych (patrz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2014 roku, syg. akt: II OSK 2843/14, Baza orzeczeń NSA).
Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. umieszczenie baneru reklamowego wiązało się ze sponsorowaniem przez spółkę zarządzaną przez radnego prowadzonych przez spółkę sekcji sportowych wg ustalonych zasad jednakowych dla wszystkich sponsorów. Również zamieszczanie reklamy w gazecie Nasze Jutro odbywało się, odpowiednio do wyjaśnień zawartych w piśmie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, zgodnie z cennikiem obowiązującym wszystkich reklamodawców. Spółka radnego nie była więc traktowana w sposób uprzywilejowany.
Pozostałe aspekty działalności w ogóle nie sposób rozpatrywać jako aktywność związana z wykorzystaniem mienia komunalnego.
Piknik ekologiczny nie odbywał się na nieruchomościach gminy. Spółka Ogrofol nie zamieszczała reklamy pikniku w gazecie Nasze Jutro, a jedynie została wymieniona w jej treści jako partner współfinansujący tą inicjatywę społeczną. Natomiast pas terenu przed siedzibą spółki, w którym umieszczona jest reklama spółki Ogrofol nie stanowi własności Gminy.
Zatem stwierdzić należy, że przejawy działalności radnego opisywane w piśmie przekazanym przez Wojewodę nie można kwalifikować jako naruszenie zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym w przypadku skierowania sprawy na sesję Rady Gminy Włoszakowice wydaje się zasadnym podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu radnego.”
Opinia prawna z dnia 4 lipca 2016 r.

8. Dnia 14 czerwca 2016 r. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wezwał radnego Leszka Jagodzika do złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach:

1) czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat i w jakiej formie ?
2) czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uiszcza podatki, opłaty i inne świadczenia?
3) czy prowadzi działalność na innym gruncie dzierżawionym/wynajmowanym, a jeżeli tak to na jakich zasadach ?
4) czy radny prowadzi na terenie gminy działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, a jeżeli tak to jakie mienie wykorzystuje do swojej działalności gospodarczej ?
5) na jakiej podstawie stawia się zarzut radnemu, ze reklamuje swoją działalność gospodarczą (firmę) na hali sportowej we Włoszakowicach i czy to związane jest z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy ?
6) czy napis „Ogrofol” umieszczony przy chodniku na ul. Grotnickiej ma na celu wykorzystanie mienia komunalnego gminy dla reklamy firmy radnego ?
7) czy radny dofinansowuje działalność sportową i rekreacyjną na terenie gminy, jeżeli tak to konkretnie jakie przedsięwzięcia ?
Pismo nr BOOG. 0004.5.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.

9. Dnia 5 lipca 2016 r. radny Leszek Jagodzik udzielił wyjaśnień do ww. przedstawionych pytań stwierdzając że:
1) prowadzi działalność gospodarcza na terenie gminy Włoszakowice. Indywidualna działalność gospodarcza jest prowadzona przez radnego jedynie sezonowo. Jest to wypożyczalnia sprzętu wodnego w Boszkowie. Ponadto radny jest wspólnikiem i prezesem spółki Ogrofol sp. z o.o., która jako odrębna osoba prawna, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Włoszakowice.
2) w związku z prowadzoną działalnością uiszcza wszystkie podatki, opłaty oraz inne świadczenia. Stosowne opłaty, podatki i świadczenia są również uiszczane przez spółke Ogrofol sp. z o.o.
3) indywidualna działalność gospodarcza prowadzona jest przez radnego na nieruchomości położonej w Boszkowie, która jest własnością Marszałka Województwa. Działalność ta jest prowadzona na podstawie umowy dzierżawy. Jest to wypożyczalnia sprzętu wodnego.
4) nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie gminy z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W miesięczniku „Nasze Jutro może zamieścić reklamę każdy po uiszczeniu stosownej opłaty. Nie sposób z treści reklam wywodzić jakiegokolwiek związku spółki Ogrofol Sp. z.o.o. z Gminą Włoszakowice, a zwłaszcza zarzucanego rzekomego popierania działalności spółki przez władze Gminy Włoszakowice.
5) zarzut reklamowania działalności na hali sportowej we Włoszakowicach jest całkowicie bezpodstawny. Spółka Ogrofol udzieliła wsparcia finansowego na prowadzenie zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Włoszakowice. Na hali sportowej umieszczono informację dotyczącą działalności sponsora, pośród innych podmiotów, które finansują zajęcia sportowe i artystyczne. W żadnym razie nie jest to forma reklamy spółki Ogrofol sp.z o.o.
6) napis Ogrofol umieszczony przy chodniku przy ul. Grotnickiej w żadnym zakresie nie jest związany z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Włoszakowice. Napis ten znajduje się na prywatnej nieruchomości. Ogrodzenie, na którym znajduje się ten napis znajduje się przy drodze powiatowej. Nie ma tam gruntu gminy.
7) spółka Ogrofol sp.z.o.o. wspiera działalność sportową i rekreacyjną na terenie gminy. Takie wsparcie jest udzielane co roku, już od wielu lat. Osobiście również od wielu lat wspiera działalność klubów i stowarzyszeń sportowych, działalności na terenie Gminy Włoszakowice. Moje zaangażowanie w tę sferę działalności jest radnym z pewnością doskonale znana.
Pismo radnego z dnia 5 lipca 2016 r.


W świetle powyższego Rada Gminy Włoszakowice uznała, że działalność radnego na terenie gminy Włoszakowice nie jest prowadzona z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Wręcz należy podkreślić, ze zaangażowanie radnego w sprawy gminy głównie na niwie sportowej zasługuje na wyjątkowe uznanie .

Zwrócić należy uwagę na zaangażowanie radnego od wielu lat w rozwój sportu w gminie i propagowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy m.in. poprzez:
- udział w reaktywowaniu i kierowaniu przez radnego Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” od 1996 r. ( towarzystwo skupia 9 sesji tj. ok. 180 osób);
- zainicjowanie i organizacja międzynarodowych turniejów piłki nożnej we Włoszakowicach. W roku bieżącym odbył się XXIII turniej;
- propagowanie narciarstwa (inicjator i organizator mistrzostw gminy w narciarstwie alpejskim w Sanov - Czechy. W bieżącym roku odbył się XIII (od 5 lat łączenie mistrzostw z białą szkołą i nauką jazdy na nartach);
- uczestnictwo w tworzeniu bazy sportowej na terenie gminy;
- wspieranie finansowe działalności sportowej dzieci i młodzieży.


Powyższe świadczy o braku podstaw na twierdzenie, że radny wykorzystuje mienie komunalne gminy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie radny wykorzystuje swój czas i środki finansowe na krzewienie kultury fizycznej w gminie, w tym rozwój terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiocie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Leszka Jagodzika jest w pełni uzasadnione.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-06-30
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06