OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/152/2016 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr XVII/152/2016 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Numer uchwały: 152
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA NR XVII/ 152 /2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 383 § 1 pkt 5, § 2, § 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami.) w związku z art. 24 f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Włoszakowice Zbysława Drożdżyńskiego z powodu naruszenia zakazu wymienionego w art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 383 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/152/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 lipca 2016 r.
1. Pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr KN-I.4100.67.2016.21 Wojewoda Wielkopolski przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice kserokopię pisma w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Zbysława Drożdżyńskiego.
W piśmie zlecono wnikliwe przeanalizowanie istniejącego stanu faktycznego dotyczącego ww. radnego pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.
W załączonym przez Wojewodę Wielkopolskiego materiale zawarta została informacja o prowadzeniu przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalności gospodarczej pod nazwą PPHU „OGNIOTECH”, m.in. zajmującego się przeglądem gaśnic samochodowych.
W piśmie wskazano, że swoją działalność gospodarczą radny prowadzi z wykorzystaniem mienia gminy oraz zamieszcza ogłoszenia na tablicach należących do gminy.
Ponadto w piśmie wskazano, że w miesiącu marcu br. jego ogłoszenia wisiały na tablicy ogłoszeniowej gminy przy kościele we Włoszakowicach i w Grotnikach, a w ostatnich dniach dokonywał przeglądu gaśnic na terenach należących do gminy Włoszakowice w następujących wsiach: Charbielin przy sali wiejskiej, na placu obok sali wiejskiej w Grotnikach, w Bukówcu Górnym przy wjeździe do remizy przy budynku Domu Kultury, we Włoszakowicach na parkingu przy Urzędzie Gminy Włoszakowice, na placu przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych i w Skarżyniu. W piśmie stwierdzono, że podobnie radny postępował w latach poprzednich.
Część materiału stanowią kserokopie zdjęć z prowadzonego przeglądu gaśnic w ww. miejscach oraz ogłoszeń o przeglądach na ww. tablicach ogłoszeń.
Wojewoda wyznaczył termin do 20 maja br. na przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacji dotyczących podjętych działań w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie, że w przypadku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego prosi, aby organ stanowiący gminy podjął stosowną uchwałę.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4100.67.2016.21 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Dnia 4 maja 2016 r. pismem Nr BOOG.0004.1.2016 przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wystąpił do Wójta Gminy Włoszakowice o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Zbysława Drożdżyńskiego i ustalenie własności nieruchomości, na których prowadzony był przegląd gaśnic oraz własności tablic ogłoszeniowych z zamieszczonymi informacjami o przeglądach, prosząc o przygotowanie dla Rady Gminy Włoszakowice opinii prawnej dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego pod kątem naruszeń wskazanych w materiałach przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Pismo do Wójta Gminy Włoszakowice BOOG.0004.1.2016 z dnia 4 maja 2016 r.

3. Odwrotnie dnia 4 maja 2016 r. Kierownik Biura Budownictwa i Nieruchomości przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice informację potwierdzającą, że:
1) teren parkingu przed Salą Widowiskową we Włoszakowicach położony jest na działce nr 114/1 o powierzchni 1,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
2) teren przed Salą Widowiskową w Bukówcu Górnym położony jest na działce nr 503 o powierzchni 0,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026814/7, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
3) teren parkingu przed Salą Wiejską w Grotnikach położony jest na działce nr 753 o powierzchni 0,1680 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00043732/3, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
4) teren parkingu przed Salą Wiejską w Jezierzycach Kościelnych położony jest na działce nr 256/2 o powierzchni 0,6000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
5) teren przed Salą Wiejską w Charbielinie położony jest na działce nr 134/1 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00051930/0, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
6) teren parkingu przed Salą Wiejską w Skarżyniu położony jest na działkach nr 7/2 o powierzchni 0,5858 ha, 7/1 o powierzchni 0,0542 ha zapisanych w księdze wieczystej nr PO1L/00058413/9,stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

Informacja zawierała ponadto wyjaśnienie, że tablica ogłoszeń posadowiona we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego (przy kościele parafialnym) i przed Salą Wiejską w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice.
Pismo kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości z dnia 4 maja 2016 r.

Na potwierdzenie własności tablicy ogłoszeń przy kiosku we Włoszakowicach (określanej również jako tablica przy kościele) przedstawiono faktury zakupu i montażu tablicy.
Faktury: Nr 40/2014 z dnia 28.04.2014 r. i rachunek Nr 11/2014 z dnia 12.05.2014 r.

4. Dnia 10 maja 2016 r. przekazano przewodniczącemu opinię prawną w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego. W opinii odniesiono się do następującego stanu faktycznego.
„(…) Radny prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OGNIOTECH, której przedmiotem działalności jest miedzy innymi dokonywanie przeglądów, naprawa oraz sprzedaż gaśnic przeciwpożarowych. W ramach prowadzonej działalności, prowadził na nieruchomościach będących własnością gminy przeglądy gaśnic. Jednocześnie ogłoszenia – reklamy o przeglądach zamieszczał na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Włoszakowice, będących własnością gminy Włoszakowice, położonych we Włoszakowicach oraz w Grotnikach.(…)”
Fragment opinii:
„Przechodząc do rozważań w badanej sprawie stwierdzić należy, że radny niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, co najmniej kilkakrotnie działalność ta była wykonywana na nieruchomościach należących do gminy Włoszakowice. Przy czym nie sposób uznać, że korzystanie z tych nieruchomości odbywało się na zasadzie powszechnego korzystania czy na warunkach powszechnie ustalonych (patrz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2014 roku, syg. akt: II OSK 2843/14, Baza orzeczeń NSA). Jak wskazano w orzecznictwie dla kwalifikacji naruszenia art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie ma znaczenia czy wykorzystanie mienia gminnego ma podstawę prawną, czy nie, czy jest jednorazowe, czy też periodyczne oraz czy ma charakter odpłatny bądź nie.
Zatem przejaw działalności radnego polegającej na prowadzeniu usług na nieruchomościach gminy Włoszakowice można kwalifikować jako naruszenie zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym.
Rozpatrując drugi z aspektów działalności radnego, polegający na zamieszczaniu ogłoszeń o świadczonych przez jego firmę usługach, miejscu wykonywania usług oraz czasie ich świadczenia, na tablicach ogłoszeniowych gminy Włoszakowice, w kontekście naruszenia zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym zwrócić należy uwagę na wyroki jakie zapadły w podobnym stanie faktycznym i dotyczyły radnego w jednej z gmin w powiecie leszczyńskim, tj. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 sygn. akt: IV SA/Po 620/13 oraz wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie II OSK/1750/14).
W przywołanej sprawie „Wojewoda ustalił, że A. S. został radnym Rady Gminy L. VI kadencji na lata 2010-2014. Radny od 2 maja 1984 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "(...)" w miejscowości W., (...), powiat I. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ nadzoru ustalił, że na terenie gminy L., tj. na gruncie będącym własnością Gminy L., znajduje się tablica informacyjno - reklamowa, stanowiąca własność gminy L., na której radny umieścił reklamę swojej firmy "(…)"
W ocenie wojewody w przywołanej sprawie „wykorzystanie przez radnego mienia komunalnego na działalność reklamową w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą pozostaje w oczywistym związku z taką działalnością i bezspornie jej służy.”
Do takich samych wniosków doszedł również Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „organ nadzoru, a następnie Sąd I instancji, prawidłowo (..) uznał, że umieszczenie przez skarżącego reklamy informującej o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na stanowiącej własność gminy tablicy reklamowej, posadowionej na gruncie należącym do tej gminy, wypełnia dyspozycję art. 24f ust. 1 u.s.g.”
W świetle powyższych orzeczeń sądów administracyjnych, również ten przejaw działalności radnego można kwalifikować jako delikt przewidziany w art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminny.”
Opinia prawna w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego z dnia 10 maja 2016r.

5. Dnia 9 maja 2016 r. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wezwał radnego Zbysława Drożdżyńskiego do złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach:
- czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat;
- jeżeli prowadzi działalność gospodarczą to w jakim zakresie (przedmiot działalności);
- czy działalność prowadzona jest stacjonarnie na terenie gminy Włoszakowice i w jakich miejscach;
- czy radny opłaca podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, proszę podać powierzchnię;
- czy w związku z prowadzoną działalnością na nieruchomościach gminy radny ponosił koszty opłaty targowej lub inne opłaty;
- czy radny prowadził działalność gospodarczą od dnia uzyskania mandatu radnego na nieruchomościach stanowiących własność gminy tj: w Bukówcu Górnym na wjeździe do remizy OSP, we Włoszakowicach na parkingu przy sali widowiskowej, w Charbielinie na placu przy sali wiejskiej, w Skarżyniu na placu przy sali wiejskiej, w Jezierzycach Kościelnych na placu przy sali wiejskiej, w Grotnikach na placu przy sali wiejskiej,
- czy działalność gospodarczą radny prowadzi jeszcze na innych nieruchomościach stanowiących własność gminy;
- w jakich terminach i godzinach radny prowadził na wskazanych nieruchomościach działalność gospodarczą; łączna ilość dni licząc od dnia uzyskania mandatu radnego;
- czy w sprawie najmu nieruchomości stanowiących własność gminy radny występował do właściciela nieruchomości;
- czy ww. wynajem był odpłatny (wyszczególnienie kwot – udokumentowane);
- czy radny posiadał inny tytuł prawny do nieruchomości stanowiących własność gminy, na której prowadził działalność gospodarczą,
- jak często radny zamieszczał ogłoszenia, reklamy i informacje dotyczące swojej działalności gospodarczej na tablicach ogłoszeń stanowiących własność gminy oraz podanie, na których tablicach.
Pismo do radnego Zbysława Drożdżyńskiego nr BOOG.0004.4.2016 z dnia 9 maja 2016r.


6. Na dzień 18 maja 2016 r. została zwołana XV Sesja Rady Gminy Włoszakowice. Proponowany porządek obrad przewidywał „Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego”. Radnym wraz z zawiadomieniem o sesji przekazane zostały materiały w powyższej sprawie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego.
W XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice na ogólny stan 15 radnych uczestniczyło 11, w związku z czym przewodniczący stwierdził prawomocność obrad do podejmowania uchwał.

W punkcie: Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego” zostały przedstawione w całości dokumenty zebrane w sprawie będące załącznikami do niniejszego pisma.

7. Na pismo przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice nr BOOG.0004.4.2016 z dnia 9 maja 2016 r. radny Zbysław Drożdżyński odpowiedzi udzielił na sesji. Odpowiedź dostarczył w formie pisemnej.
Pismo radnego Zbysława Drożdżyńskiego z dnia 17 maja 2016r.

8. Poza złożoną odpowiedzią innych informacji radny Zbysław Drożdżyński nie udzielił i nie oopowiedział na żadne zadane mu pytania, odmawiając udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
Radni uznali, że przedstawione przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego wyjaśnienia są nieprawdziwe.
Dodatkowo złożona została na sesji informacja, że poza wymienionymi miejscami prowadzona była przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalność na terenie stanowiącym własność Gminy w miejscowości Krzycko Wielkie przy sali wiejskiej.
Stwierdzono, że nieprawdą jest fakt braku wiedzy radnego czyją własnością są tablice ogłoszeniowe na terenie gminy, ponieważ wnioskował o umieszczanie na gminnych tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach zawiadomień o porządku sesji co świadczy, że wtedy taką wiedzę posiadał.

9. Na sesji stanowisko prawne w powyższej sprawie przedstawiła również mecenas Regina Grycz, która m.in. stwierdziła, że parking jako miejsce ogólnodostępne wykorzystywane było przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podkreśliła też, że prowadząc tą działalność na parkingu, niezgodnie z przeznaczeniem czynił to tylko i wyłącznie dla własnych celów. Radny miał świadomość miejsca w jakim wykonywał działalność gospodarczą gdyż w reklamach podawał miejsce, datę i godzinę przeglądów.
Stwierdziła tez na podstawie orzecznictwa obowiązek wygaśnięcia mandatu radnemu istnieje nawet w przypadku jednorazowego łączenia mandatu z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego danej gminy informując, że istnieje podstawa do podjęcia uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu.


10. Przeprowadzona wnikliwa analiza istniejącego stanu faktycznego potwierdziła zdaniem Rady Gminy Włoszakowice naruszenie przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności o jakiej mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym co jest podstawą do wygaszenia mandatu radnego.
Pomimo tych ustaleń Rada Gminy Włoszakowice nie stwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego Zbysława Drożdżyńskiego, chcąc żeby w tej sprawie wypowiedział się organ bezstronny i niezaangażowany w sprawy gminne.
Radni nie podjęli uchwały w powyższej sprawie (za niepodejmowaniem uchwały głosowało 10 radnych) W głosowaniu nie uczestniczył zainteresowany radny Zbysław Drożdżyński.

11. Informację o niepodjęciu uchwały przez Radę Gminy Włoszakowice wraz z uzasadnieniem stanowiska przekazano do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pismem Nr BOOG.21.2016 dnia 20 maja 2016 r.

12. Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski wystąpił do przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1) czy miejsca w których radny - Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób powszechnie dostępny na warunkach powszechnie ustalonych bądź zwyczajowo przyjętych,
2) czy tablica ogłoszeniowa wykorzystywana przez radnego służy do celów reklamowych (ogłoszeń) na warunkach powszechnej dostępności,
3) czy korzystanie z nieruchomości i tablic ogłoszeniowych przez ww radnego odbywało się na uprzywilejowanych zasadach - poprzez wykorzystanie pozycji radnego.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2016r.

13.Przewodnicząca Rady Gminy dnia 17 czerwca 2016 r. udzieliła odpowiedzi na powyższe pismo informując, że:
- Miejsca, w których radny Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą a wymienione w punkcie 2 pisma z dnia 20 maja 2016 r. tj.
1) teren parkingu przed salą widowiskową we Włoszakowicach (parking przy Urzędzie Gminy);
2) teren przed salą widowiskową w Bukówcu Górnym (przy wjeździe do remizy przy budynku Domu Kultury);
3) teren parkingu przed salą wiejską w Grotnikach (plac obok sali wiejskiej);
4) teren parkingu (plac) przed salą wiejską w Jezierzycach Kościelnych;
5) teren przed salą wiejską w Charbielinie;
6) teren parkingu (plac) przed salą Wiejską w Skarżyniu;
oraz wskazany na sesji Rady Gminy Włoszakowice teren przy sali wiejskiej w Krzycku Wielkim, nie są terenami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób powszechnie dostępny. Dla tych terenów warunki w zakresie prowadzenia na nich działalności gospodarczej nie zostały powszechnie ustalone. Na ww. terenach nie jest prowadzona działalność gospodarcza w sposób zwyczajowo przyjęty.
- Tablice ogłoszeniowe wykorzystywane przez radnego posadowione we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego oraz w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice i nie służą do celów reklamowych na warunkach powszechnej dostępności.
- Zarówno korzystanie z nieruchomości jak i tablic ogłoszeniowych Gminy przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego odbywało się na uprzywilejowanych dla niego zasadach i miało na celu wykorzystywanie pozycji radnego na potrzeby swojej działalności gospodarczej i temu bezspornie miało służyć.

Pismo przewodniczącego Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2016r.


14. Pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. nr KN-I.4100.67.2016.21 Wojewoda Wielkopolski poinformował przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, że na podstawie przepisów ustawy Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności stwierdza rada w drodze uchwały - na Radzie Gminy Włoszakowice ciąży obowiązek podjęcia stosownej uchwały.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4100.67.2016.21 z dnia 30 czerwca 2016 r.

15. Mając na uwadze, że w świetle pisma Wojewody Rada Gminy nie podejmując uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego nie zastosowała się do normy kompetencyjnej określonej w art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego, konieczne okazało się usunięcie tej nieprawidłowości i zmiana porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 8 lipca 2016 r. poprzez wprowadzenie punktu dotyczącego radnego Zbysława Drożdżyńskiego w celu podjęcia uchwały w tej sprawie.

16. Na sesji przedstawiono ponownie wszystkie dokumenty dotyczące radnego Zbysława Drożdżyńskiego jak to miało miejsce na XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dnia 18 maja 2016 r.

17. Na sesji odniesiono się do wyjaśnień radnego z dnia 17 maja 2016 r. , który na pytania dot. czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat?; jeżeli prowadzi działalność gospodarczą to w jakim zakresie (przedmiot działalności)?; czy działalność prowadzona jest stacjonarnie na terenie gminy Włoszakowice i w jakich miejscach ?
Radny udzielił odpowiedzi, że działalność gospodarczą prowadzi od kilku lat . Jest ona związana głównie z wykonywaniem przeglądów i konserwacją wszelkiego rodzaju gaśnic. Wykonuje je również w kilku miejscowościach Gminy na potrzeby lokalnej społeczności. Przeglądy gaśnic dokonuje w pobliżu określonych miejsc.

Wyjaśnienie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami Rady Gminy gdyż z danych zdjęciowych jak i z informacji kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości (mapki poglądowe) wynika, że przegląd gaśnic radny Zbysław Drożdżyński prowadził na nieruchomościach gminnych, a nie jak radny podawał „w pobliżu określonych miejsc”.

Na pytanie: czy radny opłaca podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, proszę podać powierzchnię? Nie uzyskano odpowiedzi. Natomiast w związku z wnioskiem do Wójta uzyskano informację, że radny Zbysław Drożdżyński nie figurował ewidencji podatkowej w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w 2014 r, 2015 r, i nie figuruje w tej ewidencji w 2016 r.
Pismo Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 5 lipca 2016 r.

Na pozostałe pytania radny odpowiedzi nie udzielił, natomiast napisał o możliwości zamieszczenia przez „kogokolwiek” reklam radnego o miejscu czasie i godzinie rodzaju i kosztach. Te informacje uznano za insynuację i próbę uwolnienia się od odpowiedzialności.
Podnoszony przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego brak podania odrębnych przepisów precyzujących art. 383 Kodeksu Wyborczego jest niespójne z dalszą częścią wypowiedzi, w której sam radny bezbłędnie wskazuje art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli odrębny przepis zakazujący łączenia mandatu z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

18. Na sesji radny skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia radnego Zbysława Drożdżyńskiego nie wnoszą niczego nowego do sprawy.

Ostatecznie mając na uwadze, że radny prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy i to w sposób uprzywilejowany (nie zostały ustalone powszechne zasady prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach wykorzystywanych przez radnego, a tablice ogłoszeniowe nie zostały przeznaczone do zamieszczania reklam na warunkach powszechnej dostępności) konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice


Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-19
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06