OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie

Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie

Numer dokumentu: 35
Rok: 2016


Zarządzenie Nr 35/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Dłużynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie, Dłużyna 42, 64-140 Włoszakowice, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice
§ 2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Markowi Wodawskiemu, podinspektorowi ds. oświaty UG Włoszakowice.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 18 lipca 2016 r.
Wójt Gminy Włoszakowice
dnia 18 lipca 2016 r.
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Zespołu Szkół w Dłużynie,
Dłużyna 42, 64-140 Włoszakowice


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 3 i § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388)
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 101, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 29, pok. 104, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie” w terminie do 4 sierpnia 2016 r. (tj. w ciągu 17 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice - www.wloszakowice.pl).

4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Włoszakowice.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci oraz członkowie Komisji Konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06