OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » 1. Protokoł z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. 2. Projekt protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r.

1. Protokoł z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. 2. Projekt protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r.

Numer dokumentu: XVII
Rok: 2016

P r o t o k ó ł   Nr XVII/2016

-------------------------------------------

z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 8 lipca 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 – 16.00.

 

Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy  Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji na ogólny stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 

Do porządku obrad przekazanego radnym przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmiany wnioskując o:

- wykreślenie z porządku punktu - informacja z posiedzeń komisji (w okresie międzysesyjnym nie odbyły się posiedzenia komisji) - zmianę przyjęto;

- dodanie do porządku obrad punktu: „załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w toczącej się sprawie radnego Gminy Włoszakowice i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia/niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbysława Drożdżyńskiego” przedstawiając treść pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu do Urzędu 4 lipca 2016 r.) - załącznik nr 2 do protokołu oraz pismo radcy prawnego z dnia 7 lipca 206 r. - załącznik nr 3 do protokołu - zmianę przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym.

 

 Porządek posiedzenia z ww. zmianami został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym i przedstawia się następująco:

 

Porządek obrad:

1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach:

          1)  w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy   Włoszakowice”,

           2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie        odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i            zagospodarowania      tych  odpadów,

            3) w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami         komunalnymi,

            4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami             komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca            składania deklaracji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi OSP.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

            1) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku

            2)  nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

6. Przyjęcie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice”.

7. Załatwienie skargi na Uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

8. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie radnego Gminy Włoszakowice w przedmiocie wygaszenia mandatu.

9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.

10. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w toczącej się sprawie radnego Gminy Włoszakowice i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

11. Zakończenie.

 

 

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

                  Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

               

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

            Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej stąd zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania. Do projektu protokołu uwagi złożył radny Zbysław Drożdżyński (załącznik nr 5 do protokołu). Za przyjęciem wnioskowanych poprawek do protokołu wnioskował - jeden radny, wstrzymał się - jeden radny, pozostali radni byli przeciwni wprowadzeniu poprawek.

Protokoł został przyjęty w brzmieniu projektu w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach:

          1)  w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie       Gminy Włoszakowice” Uchwała Nr XVII/142/2016

Przed przystąpieniem do uchwalania uchwał przewodnicząca zapytała o kompletność materiałów sesyjnych przekazanych radnym. Uwag nie było.

 

            Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice oraz informacje dotyczące  zmienionych zapisów regulaminu w stosunku do dotychczas obowiązujących przedstawił pracownik Urzędu Gminy Albert Cygan, Na wątpliwości radnych w sprawie zapisów w regulaminie zostały udzielone odpowiedzi, natomiast informacja dotycząca koszy na śmieci/ technicznych rozwiązań związanych z opróżnianiem koszy/ częstotliwości opróżniania zostanie przygotowana na kolejną sesję.

 

                                                                      W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                           Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/142/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                         jak w załączniku nr 6 do protokołu

 

           2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i         zagospodarowania tych odpadów

 

            Do  projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów uwag nie było.

                                                                  W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                          Rada Gminy podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/143/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                         jak w załączniku nr 7 do protokołu

 

 

 

            3) w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie         odpadami komunalnymi

            Projekt uchwały w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła pracownik Urzędu Agnieszka Knop, informując o powodach zmiany poprzednio obowiązującej uchwały i informując popranym numerze uchylanej uchwały. Uwag nie było.

 

                                                                       W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                          Rada Gminy podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/144/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                         jak w załączniku nr 8 do protokołu

 

            4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami      komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca      składania deklaracji

            Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji przedstawiła pracownik Urzędu Agnieszka Knop, informując o zmianach jakie zostały wprowadzone we wzorze deklaracji.

 

                                                                       W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                          Rada Gminy podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/145/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                            jak w załączniku nr 9 do protokołu

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi OSP.

            Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi OSP przedstawił pracownik Urzędu Gminy Piotr Wiązania. Uwag do projektu uchwały nie było.

Radny Arkadiusz Pawlak poprosił o wyłączenie z głosowania. Głosowanie nad uchwała odbyło się przy udziale 13 radnych.

 

                                                                       W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                          Rada Gminy podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/146/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                            jak w załączniku nr 10 do protokołu

Przed realizacją pkt. 5 porządku obrad przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę.

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

            1) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku

            Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku, wyjaśnienia i lokalizację nabywanej nieruchomości przedstawił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński (część ul. Zacisze). Uwag nie było.

 

                                                                  W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                          Rada Gminy podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/147/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                            jak w załączniku nr 11 do protokołu

 

 

            2)  nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach

            Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach przedstawił jak wyżej  pracownik Urzędu Mateusz Mroziński (połączenie ul. Spokojnej z ul. Podgórną). Uwag nie było.

                                                                  W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                          Rada Gminy podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/148/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                            jak w załączniku nr 12 do protokołu

 

 

 

                       

Ad. 6. Przyjęcie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice”.

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że projekt planu został radnym przekazany na płytach z powodu obszerności materiału.

Uchwalenie planu otwiera drogę do występowania o środki pomocowe na zadania wymienione w planie w tym na urządzenie przez Powiat Leszczyński ścieżki rowerowej Gołanice - Włoszakowice z budową tzw. miejsc przesiadkowych.

Projekt uchwały i uzasadnienie przedstawił pracownik Urzędu Albert Cygan. Uwag nie było.

 

 

                                                                         W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                          Rada Gminy podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/149/2016

                                                                        -------------------------------------------------

                                                                            jak w załączniku nr 13 do protokołu

 

Ad. 7. Załatwienie skargi na Uchwałę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Skargę P.J. i Sz.J. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu „na uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr V/37/2015  z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna” (obrębów geodezyjnych) przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Skarga stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ponadto przewodnicząca przedstawiła stan faktyczny dot. nadzoru nad uchwałą i dokumentacją planistyczną, wskazując, że żaden organ nie dopatrzył się uchybień w procedowaniu przy uchwalaniu tejże uchwały przez Radę Gminy Włoszakowice.

Nawiązała ponadto do:

- sprawy podejrzenia poświadczenia  nieprawdy w protokole z posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 23 kwietnia 2015 r. co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci wyniku i zakresu głosowania tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 kk w sprawie, której  prowadzone było postępowanie przez Komendę Miejską Policji w Lesznie Wydział D/W z Przestępczością Gospodarczą pod sygnaturą PG-KS-560-1/16, które w dniu 7 marca 2016 r. zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego;

- kontroli  w zakresie jej procedowania przez organ nadzoru tj. Wojewodę Wielkopolskiego, który nie wniósł do dnia dzisiejszego żadnych uwag w tym zakresie;

- stanowiska Rady Gminy Włoszakowice w tej sprawie w związku z ciągłym podważaniem przez radnego Zbysława Drożdżyński zapisów w protokole komisji z dnia 23 kwietnia 2015 r.  dot. opłaty planistycznej,  pomimo złożonych wyjaśnień  radnemu na VI Sesji Rady Gminy dnia 25 czerwca 2015 r., na VII Sesji Rady Gminy dnia 7 sierpnia 2015 r. na XV Sesji  Rady Gminy 18 maja 2016 r., że radni chcieli aby opłata planistyczna  dla terenów siłowni wiatrowych wynosiła 1%, a nie 30%., które obecnie ponownie jest przedmiotem zarzutów skargi przez skarżących.

Ponadto odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie i tak:

Ad.1) odnośnie przekazania projektu uchwały „tuż przed” posiedzeniem komisji bez możliwości przygotowania się do procedowania na posiedzeniu komisji. 

W zakresie tego zarzutu - wyjaśnienie:

- tuż przed posiedzeniem komisji dnia 23 kwietnia 2015 r. został radnym przekazany materiał sesyjny. Na posiedzeniu komisji przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przekazała radnym również zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy na 30 kwietnia 2015 r., co spełnia wymogi: § 24 ust. 4 Statutu Gminy Włoszakowice, który stanowi „O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób” oraz wymogi art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że „Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji załącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”.

- czynności podjęte przez komisje mogą stanowić co najwyżej element zapoznania się z materiałem i przygotowania do procedowania dokumentów na sesji, a nie procedowaniem na posiedzeniu komisji.

Nie ma obowiązku kierowania projektów uchwał na posiedzenia komisji. Procedowanie projektów uchwał ma miejsce na sesji, a nie na posiedzeniu komisji.

Komisje stałe rady są wewnętrznym organem rady.  Zgodnie z § 64 ust. 3  Statutu Gminy Włoszakowice do uprawnień komisji należy uchwalanie opinii i wniosków, które przekazują radzie. Rada nie jest związana opinią komisji. 

Komisje mogą zapoznawać się z treściami projektów uchwał, co do których rada na sesji podejmuje prawomocne czynności, ale czynności komisji mogą stanowić co najwyżej element przygotowania do procedowania dokumentów na sesji.

Procedowanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem sformalizowanym odbywającym się na podstawie  przepisów art. 14 - 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym. Przepisy te nie przewidują na żadnym etapie czynności wykonywanych przez komisje rady:

1) I etap - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez radę w formie uchwały;

2) II etap – czynności wójta na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. Na tym etapie tworzy się kształt uchwały w sprawie planu, który po publicznym wyłożeniu i rozpatrzeniu przez wójta uwag złożonych do projektu planu kierowany jest do rady.

3) III etap – podjęcie uchwały przez radę zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.  

4) IV etap – przekazanie przez wójta uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do nadzoru wojewody celem zbadania zgodności z prawem.

 

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym nie przewidują udziału komisji rady w procesie procedowania uchwał w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stąd nawiązanie we wezwaniu do posiedzenia komisji jako podstawowego argumentu świadczącego o rażącym naruszeniu prawa podczas procedowania nad w/w uchwałą jak i wyszczególnienie przez skarżących przyczyn wpływających na naruszenie prawa związanych z posiedzeniem komisji jest bezpodstawne.

 

Ad. 2) odnośnie braku załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania”.

Projekt niniejszej uchwały był kompletny i zawierał załącznik Nr 3 pn. ”Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.” 

Dowód: radni Hanna Michalska, Irena Rakowska, Aniela Poloszyk, Irena Przezbór, Marek Wąsowicz, Zenon Poloch na  XV sesję dnia 18 maja 2016 r. dostarczyli kompletny projekt uchwały będący przedmiotem posiedzenia komisji (23 kwietnia 2015 r.).

- projekt „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania” tj. zał. Nr 3 został przedstawiony na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. i został poddany pod głosowanie, a następnie przegłosowany wraz z uchwałą.

Na żadnym ze wskazanych etapów nikt z radnych nie zgłosił braku posiadania materiału nad, którymi odbywało się głosowanie (informacja na podstawie  protokołu z V Sesji Rady Gminy w zakresie procedowania zaskarżonej uchwały).

Istotne jest też to, że załącznik nr 3 do zaskarżonej uchwały Rady Gminy Włoszakowice nie przewiduje kosztów związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

 

Ad. 3) odnośnie wskazania radnym na sesji rady gminy jednej stawki opłaty planistycznej w wysokości 1% zamiast dwóch stawek

Wolą radnych zarówno na posiedzeniu komisji dnia 23 kwietnia 2015 r. jak i na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. była stawka opłaty planistycznej dla wszystkich terenów określonych w planie w wysokości 1%, aby w przypadku jeżeli nie dojdzie do budowy siłowni wiatrowych, właściciele przy zbyciu gruntu nie byli obciążani 30% stawką opłaty planistycznej.

Na potwierdzenie tego faktu niektórzy radni w materiale z projektem uchwały stawkę opłaty 30%  mają przekreśloną i zapisaną stawkę 1%.

Projekt  uchwały zawierał propozycje stawek opłaty planistycznej dla: R1-12 - 1% (tereny rolnicze); EW1-5 – 30% (tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną); ZL1-4 – 1% (tereny lasów); ZP1-2 – 1% (tereny zadrzewień); WS1-5 - 1%   (tereny wód powierzchniowych śródlądowych); KDL1-2 – 1% (tereny dróg publicznych lokalnych); KDW1-16 – 1% (tereny dróg wewnętrznych).

Prowadząca posiedzenie komisji zarządziła głosowania dot. projektu uchwały, który radni przegłosowali i byli świadomi proponowanej stawki w wysokości 1%  odnośnie opłaty planistycznej.

Inny zapis w protokole z posiedzeń komisji niż 1% opłaty planistycznej dla wszystkich terenów określonych w planie zostałby przez radnych zakwestionowany.

 

            Ustalenie 1% stawki opłaty planistycznej dla wszystkich terenów objętych planem  zostało przegłosowane na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. w głosowaniu oddzielnym  dot. stawek oraz w głosowaniu obejmującym całą uchwałę, której jedną z części były stawki procentowe opłaty planistycznej.

Podnieść należy, że na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. podczas głosowania stawki procentowej w wysokości 1% nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiocie innych ustaleń na posiedzeniu komisji w zakresie stawek.

 

            Radny Zbysław Drożdżyński nazwał przedstawiony stan faktyczny przez przewodniczącą Rady Gminy - „wielkie bzdury, bajki, bzdury”. Powiedział, że można to oddać do sądu to nie będziecie (radni) się tak umawiać jak tutaj co macie powiedzieć.

Wypowiedź radnemu przerwała przewodnicząca Rady Gminy pytając radnych czy odebrać głos radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu czy chcą dalej słuchać jego wystąpienia. Radni przegłosowali odebranie głosu radnemu. W związku z zarzutem skierowanym do radnych w sprawie umawiania się, szwindli i matactw przewodnicząca zadała kolejno radnym pytanie kto był u wójta i kogo wójt namawiał na  uchwalenie 1% stawki planistycznej. Nie było takich sytuacji.

            Wcześniej radna Marzena Ratajczak stwierdziła, że na sesji (30 kwietnia 2015 r.)  Rada Gminy w głosowaniu uchwaliła stawkę 1% (dla terenów lokalizacji siłowni wiatrowych) i temat jest zamknięty. W związku z tym kilkakrotnie zadawała pytanie radnemu Zbysławowi Drożdzyńskiemu - czy Rada Gminy uchwaliła stawkę 1% opłaty planistycznej czy nie uchwaliła ? Czy jest 1% czy nie ? Radny nie odpowiedział na zadawane pytania przez radną Marzenę Ratajczak.

Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi wniesionej przez P. J. i Sz. J. na uchwałę Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna (w skardze użyto określenia: obszarów geodezyjnych) przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że skarżący nie posiadają interesu prawnego w zaskarżaniu uchwały, gdyż uchwała nie wpływa na dotychczasowy sposób wykorzystywania prawa własności przez skarżących.

 

                                                                       W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                 Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/150/2016

                                                                          -------------------------------------------------

                                                                              jak w załączniku nr 15 do protokołu

Po tym punkcie przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę.

 

Ad. 8. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie radnego Gminy Włoszakowice w przedmiocie wygaszenia mandatu.

            Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. wraz z którym  Wojewoda Wielkopolski przekazał kserokopię pisma w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Leszka Jagodzika.

W piśmie Wojewoda Wielkopolski zlecił wnikliwe przeanalizowanie istniejącego stanu faktycznego dotyczącego ww. radnego pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Załączony przez Wojewodę Wielkopolskiego materiał zawierał informację o pełnieniu funkcji prezesa oraz większościowego właściciela firmy Ogrofol sp. z o.o. przez radnego Leszka Jagodzika, który swoją działalność promuje z wykorzystaniem  mienia gminy:

1)  na hali sportowej podległej Gminnemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o.,

2)  w  „lokalnej gminnej gazetce Nasze Jutro” wydawanej przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach,

3) na poboczu chodnika w otoczeniu firmy (tj. ul. Grotnicka we Włoszakowicach)

4) na plaży w Boszkowie podczas Pikniku Ekologicznego.

Część materiału stanowią kserokopie i zdjęcia z hali sportowej, z gazety „Nasze Jutro”, plakatu dot. Pikniku Ekologicznego w dniu 21 lipca 2012 r., pobocza chodnika ul. Grotnickiej we Włoszakowicach oraz oświadczenie majątkowe radnego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Wojewoda wyznaczył termin do 4 lipca  2016 r. na przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Poznaniu informacji dotyczących podjętych działań w przedmiotowej sprawie. Pismo Wojewody Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 16 do protokołu

 

Pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice poinformował Wojewodę Wielkopolskiego o podjętych czynnościach. W piśmie podano przyczynę skierowania sprawy na kolejną sesję, której termin  przewidziano na 8 lipca 2016 r.

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Dnia 10 czerwca 2016 r. pismami nr BOOG.0004.5.2016 przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wystąpił do:

- Wójta Gminy Włoszakowice,

- prezesa Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach,

- dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

 o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Leszka Jagodzika pod względem naruszeń ustawowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu mienia komunalnego gminy.

 

Ponadto przewodniczący Rady Gminy wystąpił ustnie do Wójta o przygotowanie opinii prawnej w powyższej sprawie.

Pisma stanowią załącznik nr 18 do protokołu.

 

 Dnia 16 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Włoszakowice pisemnie wyjaśnił, że:

- droga przebiegająca wzdłuż działki będącej siedzibą przedsiębiorstwa Ogrofol sp. z o.o. stanowi część drogi powiatowej Włoszakowice - Dłużyna.

Nieruchomości wchodzące w  skład tej drogi nie stanowią własności gminy Włoszakowice.

- impreza Piknik Ekologiczny w 2012 r. przeprowadzona była na plaży „Pudełkowo”, która wówczas stanowiła własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Leszczyńskiego.

- obiekt hali sportowej we Włoszakowicach został wydzierżawiony na rzecz Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu i rekreacji Zgodnie z zapisami umowy dzierżawca ma prawo czerpać pożytki  z przedmiotu umowy według zasad jakimi rządzą się spółki prawa handlowego.

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Dnia 15 czerwca 2016 r. prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z.o.o. wyjaśnił, że Spółka GZK jest zarządcą obiektów sportowych  i w ramach akcji „wspieramy młodzież” jest założycielem  sekcji piłki ręcznej, orkiestry dętej i mażoretek  obejmujących łącznie grupę ok. 160 dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie tych sekcji  w zakresie sprzętu, strojów sportowych, transportu na zawody, wynagrodzenia trenerów, zakupu instrumentów itp. jest możliwe dzięki sponsorom dofinansowującym powyższe dziecięce i młodzieżowe sekcje. Wśród sponsorów wymienionych w piśmie znajduje się firma Ogrofol sp. z o.o. Włoszakowice.

Na hali sportowej zamontowane są  banery  identyfikujące darczyńców, sponsorów działalności sportowej i kulturalnej, w tym firma Ogrofol sp.z o.o., która jest traktowana na równi z pozostałymi sponsorami.

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Dnia 28 czerwca 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach wyjaśniła, że wydawcą miesięcznika „Naszego Jutro” jest Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, który jest zarejestrowaną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Gminny Ośrodek Kultury na zasadach ogólnych, sformułowanych w ustawie Prawo prasowe (ar. 36 ust.1,2,3) ma prawo zamieszczać odpłatnie ogłoszenia i reklamy w gazetce. Opłaty z tytułu ww. publikacji pobierane są według ustalonego cennika.  Ogrofol sp. z.o.o. podlegała tym zasadom.

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Dnia 4 lipca 2016 r. przekazana została przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice opinia prawna w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego.

Fragment opinii „(…) radny niewątpliwie zarządza działalnością spółki Ogrofol w rozumieniu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez fakt pełnienia funkcji prezesa zarządu ww. spółki. (…) przejawy działalności kierowanej przez niego spółki nie sposób zakwalifikować jednak jako działalność z wykorzystaniem mienia gminy w rozumieniu przywołanego wcześniej art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

Nie sposób nie zauważyć, że celem sponsoringu jest wspieranie przez sponsora określonej aktywności dzieci co niewątpliwie należy zakwalifikować jako działalność prospołeczną. Tylko pośrednio sponsoring wiąże się z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej w zakresie zaprezentowania wizerunku firmy. Zarówno w tym przypadku jak i w przypadku zamieszczenia reklamy w gazecie gmina nie jest stroną stosunku prawnego. W pierwszym wypadku stroną stosunku prawnego jest spółka jako podmiot prowadzący sekcje sportowe i dysponent sali sportowej. W drugim przypadku stroną stosunku prawnego pozostaje, wydawca gazety Nasze Jutro, Gminny Ośrodek Kultury.

Przede wszystkim jednak dla oceny niniejszej sprawy istotne jest stanowisko zaprezentowane w orzecznictwie, zgodnie z którym nie stanowi naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym korzystanie z mienia gminy na warunkach powszechnie ustalonych (patrz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2014 roku, syg. akt: II OSK 2843/14, Baza orzeczeń NSA).

Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. umieszczenie baneru reklamowego wiązało się ze sponsorowaniem przez spółkę zarządzaną przez radnego prowadzonych przez spółkę sekcji sportowych wg ustalonych zasad jednakowych dla wszystkich sponsorów. Również zamieszczanie reklamy w gazecie Nasze Jutro odbywało się, odpowiednio do wyjaśnień zawartych w piśmie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, zgodnie z cennikiem obowiązującym wszystkich reklamodawców. Spółka radnego nie była więc traktowana w sposób uprzywilejowany.

Pozostałe aspekty działalności w ogóle nie sposób rozpatrywać jako aktywność związana z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Piknik ekologiczny nie odbywał się na nieruchomościach gminy. Spółka Ogrofol nie zamieszczała reklamy pikniku w gazecie Nasze Jutro, a jedynie została wymieniona w jej treści jako partner współfinansujący tą inicjatywę społeczną. Natomiast pas terenu przed siedzibą spółki, w którym umieszczona jest reklama spółki Ogrofol nie stanowi  własności Gminy.

            Zatem stwierdzić należy, że przejawy działalności radnego opisywane w piśmie przekazanym przez Wojewodę nie można kwalifikować jako naruszenie zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym w przypadku skierowania sprawy na sesję Rady Gminy Włoszakowice wydaje się zasadnym podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu radnego.”

Opinia prawna stanowi załącznik 22 do protokołu.

 

Dnia 14 czerwca 2016 r. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wezwał radnego Leszka Jagodzika  do złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach:

 

1) czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat i w jakiej formie ?

2) czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uiszcza podatki, opłaty i inne świadczenia?

3) czy prowadzi działalność na innym gruncie dzierżawionym/wynajmowanym, a jeżeli tak to na jakich zasadach ?

4) czy radny prowadzi na terenie gminy działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, a jeżeli tak to jakie mienie wykorzystuje do swojej działalności gospodarczej ?

5) na jakiej podstawie stawia się zarzut radnemu, ze reklamuje swoją działalność gospodarczą (firmę) na hali sportowej we Włoszakowicach i czy to związane jest z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy ?

6) czy napis „Ogrofol” umieszczony przy chodniku na ul. Grotnickiej ma na celu wykorzystanie mienia komunalnego gminy  dla reklamy firmy radnego ?

7) czy radny dofinansowuje działalność sportową i rekreacyjną na terenie gminy, jeżeli tak to konkretnie jakie przedsięwzięcia ?

Pismo  stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Dnia 5 lipca 2016 r. radny Leszek Jagodzik udzielił wyjaśnień  do ww. przedstawionych pytań stwierdzając że:

1) prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Włoszakowice. Indywidualna działalność gospodarcza jest prowadzona przez radnego jedynie sezonowo. Jest to wypożyczalnia sprzętu wodnego w Boszkowie. Ponadto radny jest wspólnikiem i prezesem spółki Ogrofol sp. z o.o., która jako odrębna osoba prawna, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Włoszakowice.

2) w związku z prowadzoną działalnością uiszcza wszystkie podatki, opłaty oraz inne świadczenia. Stosowne opłaty, podatki i świadczenia są również uiszczane przez spółke Ogrofol sp. z o.o.

3) indywidualna działalność gospodarcza prowadzona jest przez radnego na nieruchomości położonej w Boszkowie, która jest własnością Marszałka Województwa. Działalność ta jest prowadzona na podstawie umowy dzierżawy. Jest to wypożyczalnia sprzętu wodnego.

4) nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie gminy z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W miesięczniku „Nasze Jutro może zamieścić reklamę każdy po uiszczeniu stosownej opłaty. Nie sposób z treści reklam wywodzić jakiegokolwiek związku spółki Ogrofol Sp. z.o.o. z Gminą Włoszakowice, a zwłaszcza zarzucanego rzekomego popierania działalności spółki przez władze Gminy Włoszakowice.

5) zarzut reklamowania działalności na hali sportowej we Włoszakowicach jest całkowicie bezpodstawny. Spółka Ogrofol udzieliła wsparcia finansowego na prowadzenie zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Włoszakowice. Na hali sportowej umieszczono informację dotyczącą działalności sponsora, pośród innych podmiotów, które finansują zajęcia sportowe i artystyczne. W żadnym razie nie jest to forma reklamy spółki Ogrofol sp.z o.o.

6) napis Ogrofol umieszczony przy chodniku przy ul. Grotnickiej w żadnym zakresie nie jest związany z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Włoszakowice. Napis ten znajduje się na prywatnej nieruchomości. Ogrodzenie, na którym znajduje się ten napis znajduje się przy drodze powiatowej. Nie ma tam gruntu gminy.

7) spółka Ogrofol sp.z.o.o. wspiera działalność sportową i rekreacyjną na terenie gminy. Takie wsparcie jest udzielane co roku, już od wielu lat. Osobiście również od wielu lat wspieram działalność klubów i stowarzyszeń sportowych, działalności na terenie Gminy Włoszakowice. Moje zaangażowanie w tę sferę działalności  jest radnym z pewnością doskonale znana.

Pismo radnego stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Radna Marzena Ratajczak zwróciła, ze z pytaniem czy radny Leszek Jagodzik prowadził sprzedaż kwiatów i nawozów np.  na gminnym parkingu przed salą widowiskową. Radny odpowiedział, że nigdy tego nie robił - działalność gospodarczą prowadzi na własnym gruncie.

Na pytanie radnego Zbysława Drożdżyńskiego czy reklamą zawieszoną na hali sportowej nie złamał prawa ? - radny Leszek Jagodzik zaprzeczył i stwierdził udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w wyjaśnieniu na piśmie i to nie on umieścił tam tablicę. Poinformował , że jest sponsorem prowadzonej w ramach spółki sekcji piłki ręcznej.

Ponadto radny Leszek Jagodzik w związku z pytaniami radnych  poinformował o swojej 20 letniej pracy i kierowaniu Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”  skupiającym aktualnie ok. 180 członków w dziewięciu sekcjach w tym zwrócił uwagę na rozwój sekcji surfingowej. Przedstawił tez współpracę ze szkołami w tym szczególnie organizację białej szkoły, podczas której w Sanov dzieci i młodzież szkolna ma możliwość  nauki jazdy na nartach. Z tej możliwości skorzystało już kilkadziesiąt uczniów. Radny poinformował, że sport to jego pasja. Zawsze wspierał miejscową działalność sportową robił to, robi i robić będzie bez względu czy jednostki będą  jego działalność podważać i bez względu czy to się podoba czy nie. Radny powiedział, że nie życzy sobie sterowania jego życiem, rodziną i używanych do tego metod oraz interesowaniem się sytuacjami pomagania rodzinie. Ta pomoc to jest jego wola i jego obowiązek. Natomiast sponsorowanie gminnych jednostek organizacyjnych jest jego sprawą i nie będzie się tym chwalił.

Radny Zbysław Drożdżyńki przytoczył fragment opinii prawnej w sprawie wykorzystywania mienia komunalnego do działalności gospodarczej  jaka była przedstawiona w jego sprawie na jednej z ostatnich sesji oraz odniósł się do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie radnego z Lipna również przedstawionych w jego sprawie -  twierdząc, że jest to taka sama sytuacja, a sponsoring jest wielkim nadużyciem. Pytał kto jest właścicielem Gminnego Zakładu Komunalnego. Powiedział również, że widać jak jeden prawnik może wydać dwie skrajne opinie i pytał dlaczego nie wezwano drugiego prawnika jak ostatnio.   Powiedział, że radnym z klubu wójta można więcej, że wójt przychodzi na kluby a nie przychodzi od 3 lat na sesje. Przewodnicząca przerwała wypowiedź radnego.

Radna Aniela Poloszyk powiedziała, że nie można porównywać tych dwóch spraw dotyczących radnego Leszka Jagodzika i radnego Zbysława Drożdżyńskiego.

Radny Zbysław Drożdżyński korzystał samowolnie z miejsc, których właścicielem jest gminnych dla swoich prywatnych korzyści i to jest ewidentne złamanie prawa.

Natomiast radny Leszek Jagodzik swoją działalność w zakresie sportu prowadzi na rzecz gminy określając go jako siłę napędowa miejscowego sportu, twierdząc że jeżeli za organizację, współorganizację imprez czy pomoc finansową dziękuje się np. na festynach szkolnych gdzie umieszcza się tablice z danymi sponsorów to jest to dobry zwyczaj.

Dzięki takim ludziom jeszcze coś jest organizowane na wsiach podając za przykład w ostatnich dniach oddawane do użytku pełnowymiarowe boisko w Dłużynie, na której to uroczystości również został wymieniony jako osoba, która służyła pomocą urządzeniu obiektu.

Jeżeli radny Leszek Jagodzik wykazywał by naganną postawę to nie byłby wybieranym od 10 lat radnym.

            Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na organizowane w tym roku XIII Mistrzostw Gminy w Narciarstwie Alpejskim przez Towarzystwo Sokół, w których zorganizowanie potrzebny jest olbrzymi wkład członków Sokoła w tym radnego Leszka Jagodzika. Wspomniała o prowadzonej od 5 lat współpracy ze szkołą w organizowaniu białej szkoły w Sanov o XXIII Międzynarodowych Piłkarskich Zawodach. Zwróciła uwagę na konieczność oddzielenia sponsoringu od reklamy. Takie zarzuty i rzucanie kłód pod nogi spowoduje, że życie kulturalne i sportowe na wsiach zacznie umierać, gdyż nikt nie będzie chciał wspierać takiej działalności finansowo i organizacyjnie, a później się z tego jeszcze tłumaczyć w  tym też na policji.

Wspomniała też o wcześniej podejmowanych  próbach pomówienia radnego wymieniając niektóre przykłady.

Ponadto przewodnicząca wyjaśniła, że drugi prawnik jest chory. 

Przewodnicząca dodała, że nieporozumieniem jest załączony dowód przeciwko radnemu Leszkowi Jagodzikowi jaki podano w piśmie Wojewody Wielkopolskiego, a dotyczący Pikniku Ekologicznego  2012 - to jest niezrozumiałe.

 

Po dyskusji przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę na przygotowanie pozostałej części uzasadnienia do uchwały.

 

Następnie przewodnicząca przedstawiła propozycję dalszego ciągu uzasadnienia do uchwały  i tak:

w świetle powyższego Rada Gminy Włoszakowice uznała, że działalność radnego na terenie gminy Włoszakowice nie jest prowadzona z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Wręcz należy podkreślić, ze zaangażowanie radnego w sprawy gminy głównie na niwie sportowej zasługuje na wyjątkowe uznanie .

 

Podsumowując należy zwrócić uwagę na zaangażowanie radnego od wielu lat w rozwój sportu w gminie i propagowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy m.in. poprzez:

- udział w reaktywowaniu i kierowaniu przez radnego Towarzystwem Gimnastycznym  „Sokół” od 1996 r.  ( towarzystwo skupia 9 sesji tj. ok. 180 osób);

- zainicjowanie i organizacja międzynarodowych turniejów piłki nożnej we Włoszakowicach. W roku bieżącym odbył się XXIII turniej;

- propagowanie narciarstwa (inicjator i organizator mistrzostw gminy w narciarstwie alpejskim w Sanov - Czechy. W bieżącym roku odbył się XIII (od 5 lat łączenie mistrzostw z białą szkołą i nauką jazdy na nartach);

- uczestnictwo w tworzeniu bazy sportowej na terenie gminy;

- wspieranie finansowe działalności sportowej dzieci i młodzieży.

 

Powyższe świadczy o braku podstaw na twierdzenie, że radny wykorzystuje mienie komunalne gminy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie radny wykorzystuje swój czas i środki finansowe na krzewienie kultury fizycznej w gminie, w tym rozwój terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiocie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Leszka Jagodzika jest w pełni uzasadnione.

 

Do przedstawionego projektu uchwały innych uwag nie było.

 

                                                                       W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                 Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/151/2016

                                                                          -------------------------------------------------

                                                                              jak w załączniku nr 25 do protokołu

 

W przedmiotowym głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. W głosowaniu nie uczestniczył radny Leszek Jagodzik.

 

Ad. 9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.

Radna Irena Przezbór - w imieniu mieszkańców ul. Zalesie we Włoszakowicach o ograniczenie prędkości.

Radna Aniela Poloszyk - złożyła wniosek mieszkańców w sprawie ograniczenia prędkości na drodze głównej w Dłużynie celem przekazania wniosku kierownikowi Zarządu Dróg Gminnych. Wniosek stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Radny Zbysław Drożdżyński - ponownie wnioskował i pisemne informacje o wyłączeniach prądu. Wniosek stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ponadto radny odniósł się do pisma jakie przekazała przewodnicząca Rady Gminy Wojewodzie Wielkopolskiemu mówiąc, że pismo przygotowała pani przewodnicząca sama, a Rada Gminy została tylko poinformowana o treści pisma Wojewody Wielkopolskiego i treści odpowiedzi.

Radny kwestionował odpowiedź przewodniczącej w zakresie wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji radnego w wykorzystaniu mienia komunalnego gminy. Powiedział, że taką działalność w ten sposób prowadził od kilku lat i co się zmieniło, że teraz jest ona niezgodna z prawem.

W odpowiedzi uzyskał informację, że został radnym, a przywileju np. zawieszania ogłoszeń o swojej działalności zarobkowej nie mają radni (pytanie do radnych: kto reklamuje swoją działalność na tablicach gminnych ? ). Przewodnicząca przypomniała, że temat radnego Zbysława Drożdżyńskiego będzie omawiany w następnym punkcie.

Ponadto poinformowała, że nieprawdą jest, że pismo przygotowała sama gdyż przedtem wystąpiła o materiał do Wójta, a swoje pismo Wojewoda skierował do Przewodniczącej Rady Gminy i odpowiedź również uzyskał od przewodniczącej i nie była to prywatna czy osobista korespondencja jak to nazwał radny Zbysław Drożdżyński, gdyż ta wygląda zupełnie inaczej, przytaczając przykłady jak wygląda prywatna korespondencja i czym się różni od urzędowej.

 

Ad. 10. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w toczącej się sprawie radnego Gminy Włoszakowice i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

            Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła stan faktyczny w sprawie dotyczącej Zbysława Drożdżyńskiego zapoczątkowanej pismem Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzenie analizy materiału pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności tj. prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej - przeglądu gaśnic z wykorzystaniem mienia gminy.

1. Pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr KN-I.4100.67.2016.21  Wojewoda Wielkopolski przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice kserokopię pisma w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Zbysława Drożdżyńskiego.

W piśmie zlecono wnikliwe przeanalizowanie istniejącego stanu faktycznego dotyczącego ww. radnego pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

W załączonym przez Wojewodę Wielkopolskiego materiale zawarta została informacja o prowadzeniu przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalności gospodarczej pod nazwą PPHU „OGNIOTECH”, m.in. zajmującego się przeglądem gaśnic samochodowych.

W piśmie wskazano, że swoją działalność gospodarczą radny prowadzi z wykorzystaniem mienia gminy oraz zamieszcza  ogłoszenia na tablicach należących do gminy.

Ponadto w piśmie wskazano, że w miesiącu marcu br. jego ogłoszenia wisiały na tablicy ogłoszeniowej gminy przy kościele we Włoszakowicach i w Grotnikach, a w ostatnich dniach dokonywał przeglądu gaśnic na terenach należących do gminy Włoszakowice w następujących wsiach: Charbielin przy sali wiejskiej, na placu obok sali wiejskiej w Grotnikach, w Bukówcu Górnym przy wjeździe do remizy przy budynku Domu Kultury, we Włoszakowicach na parkingu przy Urzędzie Gminy Włoszakowice, na placu przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych i w Skarżyniu. W piśmie stwierdzono, że podobnie radny postępował w latach poprzednich.

Część materiału stanowią kserokopie zdjęć z prowadzonego przeglądu gaśnic w ww. miejscach oraz  ogłoszeń o przeglądach na ww. tablicach ogłoszeń.

Wojewoda wyznaczył termin do 20 maja br. na przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Poznaniu informacji dotyczących podjętych działań w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie, że w przypadku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego prosi, aby  organ stanowiący gminy podjął stosowną uchwałę.

 

2. Dnia 4 maja 2016 r. pismem Nr BOOG.0004.1.2016 przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wystąpił do Wójta Gminy Włoszakowice o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Zbysława Drożdżyńskiego i ustalenie własności nieruchomości, na których prowadzony był przegląd gaśnic oraz własności tablic ogłoszeniowych z zamieszczonymi informacjami o przeglądach, prosząc o przygotowanie dla Rady Gminy Włoszakowice opinii prawnej dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego pod kątem naruszeń wskazanych w materiałach przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

 

3. Odwrotnie dnia 4 maja 2016 r. Kierownik Biura Budownictwa i Nieruchomości przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice informację potwierdzającą, że:

1) teren  parkingu przed Salą Widowiskową we Włoszakowicach położony jest na działce nr 114/1 o powierzchni 1,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,

2) teren przed Salą Widowiskową w Bukówcu Górnym położony jest na działce nr 503 o powierzchni 0,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026814/7, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,

3) teren parkingu przed Salą Wiejską w Grotnikach położony jest na działce nr 753 o powierzchni 0,1680 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00043732/3, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,

4) teren parkingu przed Salą Wiejską w Jezierzycach Kościelnych położony jest na działce nr 256/2 o powierzchni 0,6000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,

5) teren przed Salą Wiejską w Charbielinie położony jest na działce nr 134/1 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00051930/0, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,

6) teren parkingu przed Salą Wiejską w Skarżyniu położony jest na działkach nr 7/2 o powierzchni 0,5858 ha, 7/1 o powierzchni 0,0542 ha zapisanych w księdze wieczystej nr PO1L/00058413/9,stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

 

Informacja zawierała ponadto wyjaśnienie, że tablica ogłoszeń posadowiona we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego (przy kościele parafialnym) i przed Salą Wiejską w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice.

 

Na potwierdzenie własności tablicy ogłoszeń przy kiosku we Włoszakowicach  (określanej również jako tablica przy kościele)  przedstawiono faktury zakupu i montażu tablicy.

 

4. Dnia 10 maja 2016 r. przekazano przewodniczącemu opinię prawną w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego. W opinii odniesiono się do następującego stanu faktycznego.

„(…) Radny prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OGNIOTECH, której przedmiotem działalności jest miedzy innymi dokonywanie przeglądów, naprawa oraz sprzedaż gaśnic przeciwpożarowych. W ramach prowadzonej działalności, prowadził na nieruchomościach będących własnością gminy przeglądy gaśnic. Jednocześnie ogłoszenia – reklamy o przeglądach zamieszczał na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Włoszakowice, będących własnością gminy Włoszakowice, położonych we Włoszakowicach oraz w Grotnikach.(…)”

Fragment opinii:

„Przechodząc do rozważań w badanej sprawie stwierdzić należy, że radny niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, co najmniej kilkakrotnie działalność ta była wykonywana na nieruchomościach należących do gminy Włoszakowice. Przy czym nie sposób uznać, że korzystanie z tych nieruchomości odbywało się na zasadzie powszechnego korzystania czy na warunkach powszechnie ustalonych (patrz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2014 roku, syg. akt: II OSK 2843/14, Baza orzeczeń NSA). Jak wskazano w orzecznictwie dla kwalifikacji naruszenia art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie ma znaczenia  czy wykorzystanie mienia gminnego ma podstawę prawną, czy nie, czy jest jednorazowe, czy też periodyczne oraz czy ma charakter odpłatny bądź nie.

Zatem przejaw działalności radnego polegającej na prowadzeniu usług na nieruchomościach gminy Włoszakowice można kwalifikować jako naruszenie zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym.

            Rozpatrując drugi z aspektów działalności radnego, polegający na zamieszczaniu ogłoszeń o świadczonych przez jego firmę usługach, miejscu wykonywania usług oraz czasie ich świadczenia, na tablicach ogłoszeniowych gminy Włoszakowice, w kontekście naruszenia zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym zwrócić należy uwagę na wyroki jakie zapadły w podobnym stanie faktycznym i dotyczyły radnego  w jednej z gmin w powiecie leszczyńskim, tj. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 sygn. akt: IV SA/Po 620/13 oraz wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie II OSK/1750/14).

            W przywołanej sprawie „Wojewoda ustalił, że A. S. został radnym Rady Gminy L. VI kadencji na lata 2010-2014. Radny od 2 maja 1984 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "(...)" w miejscowości W., (...), powiat I. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ nadzoru ustalił, że na terenie gminy L., tj. na gruncie będącym własnością Gminy L., znajduje się tablica informacyjno - reklamowa, stanowiąca własność gminy L., na której radny umieścił reklamę swojej firmy "(…)"

            W ocenie wojewody w przywołanej sprawie „wykorzystanie przez radnego mienia komunalnego na działalność reklamową w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą pozostaje w oczywistym związku z taką działalnością i bezspornie jej służy.”

            Do takich samych wniosków doszedł również Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „organ nadzoru, a następnie Sąd I instancji, prawidłowo (..) uznał, że umieszczenie przez skarżącego reklamy informującej o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na stanowiącej własność gminy tablicy reklamowej, posadowionej na gruncie należącym do tej gminy, wypełnia dyspozycję art. 24f ust. 1 u.s.g.”

            W świetle powyższych orzeczeń sądów administracyjnych, również ten przejaw działalności radnego można kwalifikować jako delikt przewidziany w art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminny.”

 

5. Dnia 9 maja 2016 r. przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice wezwała radnego Zbysława Drożdżyńskiego do złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach:

-  czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat;

-  jeżeli prowadzi działalność gospodarczą to w jakim zakresie  (przedmiot działalności);

- czy działalność prowadzona jest stacjonarnie na terenie gminy Włoszakowice  i w jakich miejscach;

- czy radny opłaca podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, proszę podać  powierzchnię;

- czy w związku z prowadzoną działalnością na nieruchomościach gminy radny ponosił koszty opłaty targowej lub inne wwww

- czy radny prowadził działalność gospodarczą od dnia uzyskania mandatu radnego  na nieruchomościach stanowiących własność gminy tj: w Bukówcu Górnym na wjeździe do remizy OSP, we Włoszakowicach na parkingu przy sali widowiskowej, w Charbielinie na placu przy sali wiejskiej, w Skarżyniu na placu przy sali wiejskiej, w Jezierzycach Kościelnych na placu przy sali wiejskiej, w Grotnikach na placu przy sali wiejskiej,

- czy działalność gospodarczą radny prowadzi jeszcze na innych nieruchomościach stanowiących własność gminy;

- w jakich terminach i godzinach radny prowadził na wskazanych nieruchomościach działalność gospodarczą; łączna ilość dni licząc od dnia uzyskania mandatu radnego;

- czy w sprawie najmu nieruchomości stanowiących własność gminy radny występował do właściciela nieruchomości;

- czy ww. wynajem był odpłatny (wyszczególnienie kwot – udokumentowane);

- czy radny posiadał inny tytuł prawny do nieruchomości stanowiących własność gminy, na której prowadził działalność gospodarczą,

- jak często radny zamieszczał ogłoszenia, reklamy i informacje dotyczące swojej działalności gospodarczej na tablicach ogłoszeń stanowiących własność gminy oraz podanie, na których tablicach.

 

6. Na dzień 18 maja 2016 r. została zwołana XV Sesja Rady Gminy Włoszakowice. Proponowany porządek obrad przewidywał „Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego”. Radnym wraz z zawiadomieniem o sesji przekazane zostały materiały w powyższej sprawie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego.

W XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice na ogólny stan 15 radnych uczestniczyło 11, w związku z czym przewodniczący stwierdził prawomocność obrad do podejmowania uchwał.

 

W punkcie: Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego” zostały przedstawione w całości dokumenty zebrane w sprawie będące załącznikami do niniejszego pisma.

 

7.  Na pismo przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice nr BOOG.0004.4.2016  z dnia 9 maja 2016 r. radny Zbysław Drożdżyński odpowiedzi udzielił  na sesji.  Odpowiedź dostarczył w formie pisemnej.   

 

8. Poza złożoną odpowiedzią innych informacji radny Zbysław Drożdżyński nie udzielił i nie odpowiedział na żadne zadane mu pytania, odmawiając udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

Radni uznali, że przedstawione przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego wyjaśnienia są nieprawdziwe.

Dodatkowo złożona została na sesji informacja, że poza wymienionymi miejscami prowadzona była przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalność na terenie stanowiącym własność Gminy w miejscowości Krzycko Wielkie przy sali wiejskiej.

Stwierdzono, że nieprawdą jest fakt braku wiedzy radnego czyją własnością są tablice ogłoszeniowe na terenie gminy, ponieważ wnioskował o umieszczanie na gminnych tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach zawiadomień o porządku sesji co świadczy, że wtedy taką wiedzę posiadał.

 

9. Na sesji stanowisko prawne w powyższej sprawie przedstawiła również  mecenas Regina Grycz, która m.in. stwierdziła, że parking jako miejsce ogólnodostępne wykorzystywane było przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podkreśliła też, że prowadząc tą działalność na parkingu, niezgodnie z przeznaczeniem  czynił to tylko i wyłącznie dla własnych celów. Radny miał świadomość miejsca w jakim wykonywał działalność gospodarczą gdyż w reklamach podawał miejsce, datę i godzinę przeglądów.

Stwierdziła też na podstawie orzecznictwa obowiązek wygaśnięcia mandatu radnemu istnieje nawet w przypadku jednorazowego łączenia mandatu z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego danej gminy informując, że istnieje podstawa do podjęcia uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu.

10. Przeprowadzona wnikliwa analiza istniejącego stanu faktycznego potwierdziła zdaniem Rady Gminy Włoszakowice  naruszenie przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego  z wykonywaniem działalności o jakiej mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym co jest  podstawą do wygaszenia mandatu radnego.

Pomimo tych ustaleń Rada Gminy Włoszakowice  nie stwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego Zbysława Drożdżyńskiego, chcąc żeby w tej sprawie wypowiedział się organ bezstronny i niezaangażowany w sprawy gminne.

Radni nie podjęli uchwały w powyższej sprawie (za niepodejmowaniem uchwały głosowało 10 radnych) W głosowaniu nie uczestniczył zainteresowany radny Zbysław Drożdżyński.

 

11. Informację o niepodjęciu uchwały przez Radę Gminy Włoszakowice wraz z uzasadnieniem stanowiska przekazano do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pismem Nr BOOG.21.2016 dnia 20 maja 2016 r.

 

12. Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski wystąpił do przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) czy miejsca w których radny - Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób powszechnie dostępny na warunkach powszechnie ustalonych bądź zwyczajowo przyjętych,

2) czy tablica ogłoszeniowa wykorzystywana przez radnego służy do celów reklamowych (ogłoszeń) na warunkach powszechnej dostępności,

3) czy korzystanie z nieruchomości i tablic ogłoszeniowych przez ww radnego odbywało się na uprzywilejowanych zasadach - poprzez wykorzystanie pozycji radnego.  

 

13. Przewodnicząca Rady Gminy dnia 17 czerwca 2016 r. udzieliła odpowiedzi na powyższe pismo informując, że:

- Miejsca, w których radny Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą a wymienione w punkcie 2  pisma z dnia 20 maja 2016 r.  tj.

1) teren  parkingu przed salą widowiskową we Włoszakowicach (parking przy Urzędzie Gminy);

2) teren przed salą widowiskową w Bukówcu Górnym (przy wjeździe do remizy przy budynku Domu Kultury);

3) teren parkingu przed salą wiejską w Grotnikach (plac obok sali wiejskiej);

4) teren parkingu (plac) przed salą wiejską w Jezierzycach Kościelnych;

5) teren przed salą wiejską w Charbielinie;

6) teren parkingu (plac) przed salą Wiejską w Skarżyniu;

oraz wskazany na sesji Rady Gminy Włoszakowice teren przy sali wiejskiej w Krzycku Wielkim, nie są terenami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób powszechnie dostępny. Dla tych terenów warunki w zakresie prowadzenia na nich działalności gospodarczej nie zostały powszechnie ustalone. Na ww. terenach nie jest  prowadzona działalność gospodarcza w sposób zwyczajowo przyjęty. 

- Tablice ogłoszeniowe wykorzystywane przez radnego posadowione we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego oraz w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice i nie służą do celów reklamowych na warunkach powszechnej dostępności.
- Zarówno korzystanie z nieruchomości jak i tablic ogłoszeniowych Gminy przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego odbywało się na uprzywilejowanych dla niego zasadach i miało na celu wykorzystywanie pozycji radnego na potrzeby swojej działalności gospodarczej i temu bezspornie miało służyć.

 

14. Pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. nr KN-I.4100.67.2016.21 Wojewoda Wielkopolski poinformował przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, że na podstawie przepisów ustawy Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności stwierdza rada w drodze uchwały - na Radzie Gminy Włoszakowice ciąży obowiązek podjęcia stosownej uchwały.

 

15. Mając na uwadze, że w świetle pisma Wojewody Rada Gminy nie podejmując uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego nie zastosowała  się do normy kompetencyjnej określonej w art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego, konieczne okazało się usunięcie tej nieprawidłowości i zmiana porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 8 lipca 2016 r. poprzez wprowadzenie  punktu dotyczącego radnego Zbysława Drożdżyńskiego w celu podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

16. Na sesji odniesiono się do wyjaśnień radnego z dnia 17 maja 2016 r. , który na pytania dot. czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat?; jeżeli prowadzi działalność gospodarczą to w jakim zakresie  (przedmiot działalności)?; czy działalność prowadzona jest stacjonarnie na terenie gminy Włoszakowice  i w jakich miejscach ?

Radny udzielił  odpowiedzi, że działalność gospodarczą prowadzi od kilku lat. Jest ona związana głównie z wykonywaniem przeglądów i konserwacją wszelkiego rodzaju gaśnic. Wykonuje je również w kilku miejscowościach Gminy na potrzeby lokalnej społeczności. Przeglądy gaśnic dokonuje w pobliżu określonych miejsc.

 

Wyjaśnienie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami Rady Gminy gdyż z danych zdjęciowych jak i z informacji kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości  (mapki poglądowe) wynika, że przegląd gaśnic radny Zbysław Drożdżyński prowadził  na nieruchomościach gminnych, a nie jak radny podawał „w pobliżu określonych miejsc”.

 

Na pytanie: czy radny opłaca podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, proszę podać  powierzchnię? Nie uzyskano odpowiedzi. Natomiast w związku z wnioskiem do Wójta uzyskano informację, że radny Zbysław Drożdżyński nie figurował w ewidencji podatkowej  jak to przedstawiono już na sesji.

 

Na pozostałe pytania radny odpowiedzi nie udzielił, natomiast napisał o możliwości zamieszczenia  przez „kogokolwiek” reklam radnego o miejscu czasie i godzinie rodzaju i  kosztach. Te informacje uznano za insynuację i próbę uwolnienia się od odpowiedzialności.

Podnoszony przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego brak podania odrębnych przepisów precyzujących  art. 383 Kodeksu Wyborczego  jest niespójne z dalszą częścią wypowiedzi, w której sam radny bezbłędnie wskazuje  art. 24f ust.1  ustawy o samorządzie gminnym, czyli odrębny przepis zakazujący łączenia mandatu z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

 

Następnie radny Zbysław Drożdżyński skorzystał z przysługującego mu prawa złożenia wyjaśnień i podsumował postępowanie radnych Gminy Włoszakowice, którzy mówią:  My nie wygasimy mandatu radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu, a z drugiej strony mówią, że jest radny jest winny i najlepiej żeby za nich to zrobił Wojewoda. Jak to wy nie zrobicie to zrobi to Wojewoda Wielkopolski - stwierdził radny.

Radna Marzena Ratajczak zadała podobne pytanie jak radnemu Leszkowi Jagodzikowi  czy radny Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą - przegląd gaśnic  na gminnym parkingu przed salą widowiskową we Włoszakowicach. Radna powtarzała pytanie.  Radny twierdził, że robił to w okolicy Sali a teren ten nie jest oznakowany.W związku z tym przewodnicząca zapytała czy jeżeli teren nie jest oznakowany można samowolnie na nim prowadzić działalność gospodarczą np. jej podwórze nie jest oznakowane podobnie jak radnego i nie byłoby problemu gdyby u siebie prowadził taką działalność.

 

Przewodnicząca stwierdziła, że wyjaśnienia radnego Zbysława Drożdżyńskiego nie wnoszą niczego nowego do sprawy.

 

            Ostatecznie więc mając na uwadze, że radny prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy i to w sposób uprzywilejowany (nie zostały ustalone powszechne zasady prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach wykorzystywanych przez radnego, a tablice ogłoszeniowe nie zostały przeznaczone do zamieszczania reklam na warunkach powszechnej dostępności) konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Do przedstawionego projektu uchwały innych uwag nie było.

Radny Leszek Jagodzik złożył wniosek o wyłączenie jego osoby z głosowania również w sprawie radnego Zbysława Drożdżyńskiego.

W głosowaniu nie uczestniczył także radny Zbysław Drożdżyński.

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.

 

 

                                                                        W wyniku przeprowadzonego głosowania

                                                                 Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie

                                                                             UCHWAŁĘ Nr XVII/152/2016

                                                                          -------------------------------------------------

                                                                              jak w załączniku nr 28 do protokołu

 

Ad. 11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.

 -   -   -   -   -

Pozostałe załączniki nr 6 do nr 13; nr 15, nr 25 i nr 28 stanowią podjęte uchwały (Nr XVII/142-152/2016) opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady"

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------                                           

 

 

 

 

 

PROJEKT    

  P r o t o k ó ł u Nr XVII/2016
-------------------------------------------
z XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 8 lipca 2016 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 – 16.00.

Otwarcia XVII Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji na ogólny stan 15 radnych uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Do porządku obrad przekazanego radnym przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała zmiany wnioskując o:
- wykreślenie z porządku punktu - informacja z posiedzeń komisji (w okresie międzysesyjnym nie odbyły się posiedzenia komisji) - zmianę przyjęto;
- dodanie do porządku obrad punktu: „załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w toczącej się sprawie radnego Gminy Włoszakowice i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia/niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbysława Drożdżyńskiego” przedstawiając treść pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu do Urzędu 4 lipca 2016 r.) - załącznik nr 2 do protokołu oraz pismo radcy prawnego z dnia 7 lipca 206 r. - załącznik nr 3 do protokołu - zmianę przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym.

Porządek posiedzenia z ww. zmianami został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym i przedstawia się następująco:

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach:
1) w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”,
2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
3) w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi OSP.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku
2) nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach
6. Przyjęcie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice”.
7. Załatwienie skargi na Uchwał ę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.
8. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie radnego Gminy Włoszakowice w przedmiocie wygaszenia mandatu.
9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
10. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w toczącej się sprawie radnego Gminy Włoszakowice i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
11. Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację Wójta z realizacji uchwał, wniosków i pracy w okresie międzysesyjnym złożyła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony przy jej udziale po dokładnym zapoznaniu się z zapisem z przebiegu sesji. Protokół był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej stąd zaproponowała przyjęcie protokołu bez czytania. Do projektu protokołu uwagi złożył radny Zbysław Drożdżyński (załącznik nr 5 do protokołu). Za przyjęciem wnioskowanych poprawek do protokołu wnioskował - jeden radny, wstrzymał się - jeden radny, pozostali radni byli przeciwni wprowadzeniu poprawek.
Protokoł został przyjęty w brzmieniu projektu w głosowaniu przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 3. Podjęcie uchwał z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach:
1) w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice” Uchwała Nr XVII/142/2016
Przed przystąpieniem do uchwalania uchwał przewodnicząca zapytała o kompletność materiałów sesyjnych przekazanych radnych. Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice oraz informacje dotyczące zmienionych zapisów regulaminu w stosunku do dotychczas obowiązujących przedstawił pracownik Urzędu Gminy Albert Cygan, Na wątpliwości radnych w sprawie zapisów w regulaminie zostały udzielone odpowiedzi, natomiast informacja dotycząca koszy na śmieci/ technicznych rozwiązań związanych z opróżnianiem koszy/ częstotliwości opróżniania zostanie przygotowana na kolejną sesję.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
UCHWAŁĘ Nr XVII/142/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu

2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/143/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu3) w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Projekt uchwały w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła pracownik Urzędu Agnieszka Knop, informując o powodach zmiany poprzednio obowiązującej uchwały i informując popranym numerze uchylanej uchwały. Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/144/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 8 do protokołu

4) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji przedstawiła pracownik Urzędu Agnieszka Knop, informując zmianach jakie zostały wprowadzone we wzorze deklaracji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/145/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi OSP.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi OSP przedstawił pracownik Urzędu Gminy Piotr Wiązania. Uwag do projektu uchwały nie było.
Radny Arkadiusz Pawlak poprosił o wyłączenie z głosowania. Głosowanie nad uchwała odbyło się przy udziale 13 radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/146/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu
Przed realizacją pkt. 5 porządku obrad przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku, wyjaśnienia i lokalizację nabywanej nieruchomości przedstawił pracownik Urzędu Mateusz Mroziński (część ul. Zacisze). Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/147/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu


2) nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach przedstawił jak wyżej pracownik Urzędu Mateusz Mroziński (połączenie ul. Spokojnej z ul. Podgórną). Uwag nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/148/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu
Ad. 6. Przyjęcie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszakowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdziła, że projekt planu został radnym przekazany na płytach z powodu obszerności materiału.
Uchwalenie planu otwiera drogę do występowania o środki pomocowe na zadania wymienione w planie w tym na urządzenie przez Powiat Leszczyński ścieżki rowerowej Gołanice - Włoszakowice z budową tzw. miejsc przesiadkowych.
Projekt uchwały i uzasadnienie przedstawił pracownik Urzędu Albert Cygan. Uwag nie było.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/149/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu

Ad. 7. Załatwienie skargi na Uchwał ę Nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Skargę P.J. i Sz.J.do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu „na uchwałę Rady Gminy Włoszakowice Nr V/37/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna” (obrębów geodezyjnych) przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Skarga stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ponadto przewodnicząca przedstawiła stan faktyczny dot. nadzoru nad uchwałą i dokumentacją planistyczną, wskazując, że żaden organ nie dopatrzył się uchybień w procedowaniu przy uchwalaniu tejże uchwały przez Radę Gminy Włoszakowice.
Nawiązała ponadto do:
- sprawy podejrzenia poświadczenia nieprawdy w protokole z posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Włoszakowice odbytego w dniu 23 kwietnia 2015 r. co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci wyniku i zakresu głosowania tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 kk w sprawie, której prowadzone było postępowanie przez Komendę Miejską Policji w Lesznie Wydział D/W z Przestępczością Gospodarczą pod sygnaturą PG-KS-560-1/16, które w dniu 7 marca 2016 r. zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego;
- kontroli w zakresie jej procedowania przez organ nadzoru tj. Wojewodę Wielkopolskiego, który nie wniósł do dnia dzisiejszego żadnych uwag w tym zakresie;
- stanowiska Rady Gminy Włoszakowice w tej sprawie w związku z ciągłym podważaniem przez radnego Zbysława Drożdżyński zapisów w protokole komisji z dnia 23 kwietnia 2015 r. dot. opłaty planistycznej, pomimo złożonych wyjaśnień radnemu na VI Sesji Rady Gminy dnia 25 czerwca 2015 r., na VII Sesji Rady Gminy dnia 7 sierpnia 2015 r. na XV Sesji Rady Gminy 18 maja 2016 r., że radni chcieli aby opłata planistyczna dla terenów siłowni wiatrowych wynosiła 1%, a nie 30%., które obecnie ponownie jest przedmiotem zarzutów skargi przez skarżących.
Ponadto odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie i tak:
Ad.1) odnośnie przekazania projektu uchwały „tuż przed” posiedzeniem komisji bez możliwości przygotowania się do procedowania na posiedzeniu komisji.
W zakresie tego zarzutu - wyjaśnienie:
- tuż przed posiedzeniem komisji dnia 23 kwietnia 2015 r. został radnym przekazany materiał sesyjny. Na posiedzeniu komisji przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przekazała radnym również zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy na 30 kwietnia 2015 r., co spełnia wymogi: § 24 ust. 4 Statutu Gminy Włoszakowice, który stanowi „O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób” oraz wymogi art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że „Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji załącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”.
- czynności podjęte przez komisje mogą stanowić co najwyżej element zapoznania się z materiałem i przygotowania do procedowania dokumentów na sesji, a nie procedowaniem na posiedzeniu komisji.
Nie ma obowiązku kierowania projektów uchwał na posiedzenia komisji. Procedowanie projektów uchwał ma miejsce na sesji, a nie na posiedzeniu komisji.
Komisje stałe rady są wewnętrznym organem rady. Zgodnie § 64 ust. 3 Statutu Gminy Włoszakowice do uprawnień komisji należy uchwalanie opinii i wniosków, które przekazują radzie. Rada nie jest związana opinią komisji.
Komisje mogą zapoznawać się z treściami projektów uchwał, co do których rada na sesji podejmuje prawomocne czynności, ale czynności komisji mogą stanowić co najwyżej element przygotowania do procedowania dokumentów na sesji.
Procedowanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem sformalizowanym odbywającym się na podstawie przepisów art. 14 - 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy te nie przewidują na żadnym etapie czynności wykonywanych przez komisje rady:
1) I etap - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez radę w formie uchwały;
2) II etap – czynności wójta na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. Na tym etapie tworzy się kształt uchwały w sprawie planu, który po publicznym wyłożeniu i rozpatrzeniu przez wójta uwag złożonych do projektu planu kierowany jest do rady.
3) III etap – podjęcie uchwały przez radę zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag do planu.
4) IV etap – przekazanie przez wójta uchwały wraz z dokumentacją planistyczną do nadzoru wojewody celem zbadania zgodności z prawem.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewidują udziału komisji rady w procesie procedowania uchwał w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stąd nawiązanie we wezwaniu do posiedzenia komisji jako podstawowego argumentu świadczącego o rażącym naruszeniu prawa podczas procedowania nad w/w uchwałą jak i wyszczególnienie przez skarżących przyczyn wpływających na naruszenie prawa związanych z posiedzeniem komisji jest bezpodstawne.

Ad. 2) odnośnie braku załącznika nr 3 „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania”.
Projekt niniejszej uchwały był kompletny i zawierał załącznik Nr 3 pn. ”Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.”
Dowód: radni Hanna Michalska, Irena Rakowska, Aniela Poloszyk, Irena Przezbór, Marek Wąsowicz, Zenon Poloch na XV sesję dnia 18 maja 2016 r. dostarczyli kompletny projekt uchwały będący przedmiotem posiedzenia komisji (23 kwietnia 2015 r.).
- projekt „Rozstrzygnięcia Rady Gminy Włoszakowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania” tj. zał. Nr 3 został przedstawiony na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. i został poddany pod głosowanie, a następnie przegłosowany wraz z uchwałą.
Na żadnym ze wskazanych etapów nikt z radnych nie zgłosił braku posiadania materiału nad, którymi odbywało się głosowanie (informacja na podstawie protokołu z V Sesji Rady Gminy w zakresie procedowania zaskarżonej uchwały).
Istotne jest też to, że załącznik nr 3 do zaskarżonej uchwały Rady Gminy Włoszakowice nie przewiduje kosztów związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

Ad. 3) odnośnie wskazania radnym na sesji rady gminy jednej stawki opłaty planistycznej w wysokości 1% zamiast dwóch stawek
Wolą radnych zarówno na posiedzeniu komisji dnia 23 kwietnia 2015 r. jak i na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. była stawka opłaty planistycznej dla wszystkich terenów określonych w planie w wysokości 1%, aby w przypadku jeżeli nie dojdzie do budowy siłowni wiatrowych, właściciele przy zbyciu gruntu nie byli obciążani 30% stawką opłaty planistycznej.
Na potwierdzenie tego faktu niektórzy radni w materiale z projektem uchwały stawkę opłaty 30% mają przekreśloną i zapisaną stawkę 1%.
Projekt uchwały zawierał propozycje stawek opłaty planistycznej dla: R1-12 - 1% (tereny rolnicze); EW1-5 – 30% (tereny lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną); ZL1-4 – 1% (tereny lasów); ZP1-2 – 1% (tereny zadrzewień); WS1-5 - 1% (tereny wód powierzchniowych śródlądowych); KDL1-2 – 1% (tereny dróg publicznych lokalnych); KDW1-16 – 1% (tereny dróg wewnętrznych).
Prowadząca posiedzenie komisji zarządziła głosowania dot. projektu uchwały, który radni przegłosowali i byli świadomi proponowanej stawki w wysokości 1% odnośnie opłaty planistycznej.
Inny zapis w protokole z posiedzeń komisji niż 1% opłaty planistycznej dla wszystkich terenów określonych w planie zostałby przez radnych zakwestionowany.

Ustalenie 1% stawki opłaty planistycznej dla wszystkich terenów objętych planem zostało przegłosowane na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. w głosowaniu oddzielnym dot. stawek oraz w głosowaniu obejmującym całą uchwałę, której jedną z części były stawki procentowe opłaty planistycznej.
Podnieść należy, że na sesji dnia 30 kwietnia 2015 r. podczas głosowania stawki procentowej w wysokości 1% nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń w przedmiocie innych ustaleń na posiedzeniu komisji w zakresie stawek.

Radny Zbysław Drożdżyński nazwał przedstawiony stan faktyczny przez przewodniczącą Rady Gminy - „wielkie bzdury, bajki, bzdury”. Powiedział, że można to oddać do sądu to nie będziecie (radni) się tak umawiać jak tutaj co macie powiedzieć.
Wypowiedź radnemu przerwała przewodnicząca Rady Gminy pytając radnych czy odebrać głos radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu czy chcą dalej słychać jego wystąpienia. Radni przegłosowali odebranie głosu radnemu. W związku z zarzutem skierowanym do radnych w sprawie umawiania się, szwindli i matactw przewodnicząca zadała kolejno radnym pytanie kto był u wójta i kogo wójt namawiał na uchwalenie 1% stawki planistycznej. Nie było takich sytuacji.
Wcześniej radna Marzena Ratajczak stwierdziła, że na sesji (30 kwietnia 2015 r.) Rada Gminy w głosowaniu uchwaliła stawkę 1% (dla terenów lokalizacji siłowni wiatrowych) i temat jest zamknięty. W związku z tym kilkakrotnie zadawała pytanie radnemu Zbysławowi Drożdzyńskiemu - czy Rada Gminy uchwaliła stawkę 1% opłaty planistycznej czy nie uchwaliła ? Czy jest 1% czy nie ? Radny nie odpowiedział na zadawane pytania przez radną Marzenę Ratajczak.
Projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi wniesionej przez P. J. i Sz. J. na uchwałę Nr V/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna (w skardze użyto określenia: obszarów geodezyjnych) przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformował, że skarżący nie posiadają interesu prawnego w zaskarżaniu uchwały, gdyż uchwała nie wpływa na dotychczasowy sposób wykorzystywania prawa własności przez skarżących.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XVII/150/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu
Po tym punkcie przewodnicząca zarządziła kilkuminutową przerwę.

Ad. 8. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie radnego Gminy Włoszakowice w przedmiocie wygaszenia mandatu.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. wraz z którym Wojewoda Wielkopolski przekazał kserokopię pisma w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Leszka Jagodzika.
W piśmie Wojewoda Wielkopolski zlecił wnikliwe przeanalizowanie istniejącego stanu faktycznego dotyczącego ww. radnego pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Załączony przez Wojewodę Wielkopolskiego materiał zawierał informację o pełnieniu funkcji prezesa oraz większościowego właściciela firmy Ogrofol sp. z o.o. przez radnego Leszka Jagodzika, który swoją działalność promuje z wykorzystaniem mienia gminy:
1) na hali sportowej podległej Gminnemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o.,
2) w „lokalnej gminnej gazetce Nasze Jutro” wydawanej przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach,
3) na poboczu chodnika w otoczeniu firmy (tj. ul. Grotnicka we Włoszakowicach)
4) na plaży w Boszkowie podczas Pikniku Ekologicznego.
Część materiału stanowią kserokopie i zdjęcia z hali sportowej, z gazety „Nasze Jutro”, plakatu dot. Pikniku Ekologicznego w dniu 21 lipca 2012 r., pobocza chodnika ul. Grotnickiej we Włoszakowicach oraz oświadczenie majątkowe radnego z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Wojewoda wyznaczył termin do 4 lipca 2016 r. na przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacji dotyczących podjętych działań w przedmiotowej sprawie. Pismo Wojewody Wielkopolskiego stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice poinformował Wojewodę Wielkopolskiego o podjętych czynnościach. W piśmie podano przyczynę skierowania sprawy na kolejną sesję, której termin przewidziano na 8 lipca 2016 r.
Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Dnia 10 czerwca 2016 r. pismami nr BOOG.0004.5.2016 przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wystąpił do:
- Wójta Gminy Włoszakowice,
- prezesa Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach,
- dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach
o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Leszka Jagodzika pod względem naruszeń ustawowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu mienia komunalnego gminy.

Ponadto przewodniczący Rady Gminy wystąpił ustnie do Wójta o przygotowanie opinii prawnej w powyższej sprawie.
Pisma stanowią załącznik nr 18 do protokołu.

Dnia 16 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Włoszakowice pisemnie wyjaśnił, że:
- droga przebiegająca wzdłuż działki będącej siedzibą przedsiębiorstwa Ogrofol sp. z o.o. stanowi część drogi powiatowej Włoszakowice - Dłużyna.
Nieruchomości wchodzące w skład tej drogi nie stanowią własności gminy Włoszakowice.
- impreza Piknik Ekologiczny w 2012 r. przeprowadzona była na plaży „Pudełkowo”, która wówczas stanowiła własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Leszczyńskiego.
- obiekt hali sportowej we Włoszakowicach został wydzierżawiony na rzecz Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu i rekreacji Zgodnie z zapisami umowy dzierżawca ma prawo czerpać pożytki z przedmiotu umowy według zasad jakimi rządzą się spółki prawa handlowego.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Dnia 15 czerwca 2016 r. prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z.o.o. wyjaśnił, że Spółka GZK jest zarządcą obiektów sportowych i w ramach akcji „wspieramy młodzież” jest założycielem sekcji piłki ręcznej, orkiestry dętej i mażoretek obejmujących łącznie grupę ok. 160 dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie tych sekcji w zakresie sprzętu, strojów sportowych, transportu na zawody, wynagrodzenia trenerów, zakupu instrumentów itp. jest możliwe dzięki sponsorom dofinansowującym powyższe dziecięce i młodzieżowe sekcje. Wśród sponsorów wymienionych w piśmie znajduje się firma Ogrofol sp. z o.o. Włoszakowice.
Na hali sportowej zamontowane są banery identyfikujące darczyńców, sponsorów działalności sportowej i kulturalnej, w tym firma Ogrofol sp.z o.o., która jest traktowana na równi z pozostałymi sponsorami.
Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Dnia 28 czerwca 2016 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach wyjaśniła, że wydawcą miesięcznika „Naszego Jutro” jest Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, który jest zarejestrowaną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Gminny Ośrodek Kultury na zasadach ogólnych, sformułowanych w ustawie Prawo prasowe (ar. 36 ust.1,2,3) ma prawo zamieszczać odpłatnie ogłoszenia i reklamy w gazetce. Opłaty z tytułu ww. publikacji pobierane są według ustalonego cennika. Ogrofol sp. z.o.o. podlegała tym zasadom.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

7. Dnia 4 lipca 2016 r. przekazana została przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice opinia prawna w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego.
Fragment opinii „(…) radny niewątpliwie zarządza działalnością spółki Ogrofol w rozumieniu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym poprzez fakt pełnienia funkcji prezesa zarządu ww. spółki. (…) przejawy działalności kierowanej przez niego spółki nie sposób zakwalifikować jednak jako działalność z wykorzystaniem mienia gminy w rozumieniu przywołanego wcześniej art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.
Nie sposób nie zauważyć, że celem sponsoringu jest wspieranie przez sponsora określonej aktywności dzieci co niewątpliwie należy zakwalifikować jako działalność prospołeczną. Tylko pośrednio sponsoring wiąże się z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej w zakresie zaprezentowania wizerunku firmy. Zarówno w tym przypadku jak i w przypadku zamieszczenia reklamy w gazecie gmina nie jest stroną stosunku prawnego. W pierwszym wypadku stroną stosunku prawnego jest spółka jako podmiot prowadzący sekcje sportowe i dysponent sali sportowej. W drugim przypadku stroną stosunku prawnego pozostaje, wydawca gazety Nasze Jutro, Gminny Ośrodek Kultury.
Przede wszystkim jednak dla oceny niniejszej sprawy istotne jest stanowisko zaprezentowane w orzecznictwie, zgodnie z którym nie stanowi naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym korzystanie z mienia gminy na warunkach powszechnie ustalonych (patrz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2014 roku, syg. akt: II OSK 2843/14, Baza orzeczeń NSA).
Jak wynika z wyjaśnień Zarządu Spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. umieszczenie baneru reklamowego wiązało się ze sponsorowaniem przez spółkę zarządzaną przez radnego prowadzonych przez spółkę sekcji sportowych wg ustalonych zasad jednakowych dla wszystkich sponsorów. Również zamieszczanie reklamy w gazecie Nasze Jutro odbywało się, odpowiednio do wyjaśnień zawartych w piśmie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, zgodnie z cennikiem obowiązującym wszystkich reklamodawców. Spółka radnego nie była więc traktowana w sposób uprzywilejowany.
Pozostałe aspekty działalności w ogóle nie sposób rozpatrywać jako aktywność związana z wykorzystaniem mienia komunalnego.
Piknik ekologiczny nie odbywał się na nieruchomościach gminy. Spółka Ogrofol nie zamieszczała reklamy pikniku w gazecie Nasze Jutro, a jedynie została wymieniona w jej treści jako partner współfinansujący tą inicjatywę społeczną. Natomiast pas terenu przed siedzibą spółki, w którym umieszczona jest reklama spółki Ogrofol nie stanowi własności Gminy.
Zatem stwierdzić należy, że przejawy działalności radnego opisywane w piśmie przekazanym przez Wojewodę nie można kwalifikować jako naruszenie zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym w przypadku skierowania sprawy na sesję Rady Gminy Włoszakowice wydaje się zasadnym podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia niewygaśnięcia mandatu radnego.”
Opinia prawna stanowi załącznik 22 do protokołu.

Dnia 14 czerwca 2016 r. przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wezwał radnego Leszka Jagodzika do złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach:

1) czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat i w jakiej formie ?
2) czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą uiszcza podatki, opłaty i inne świadczenia?
3) czy prowadzi działalność na innym gruncie dzierżawionym/wynajmowanym, a jeżeli tak to na jakich zasadach ?
4) czy radny prowadzi na terenie gminy działalność z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, a jeżeli tak to jakie mienie wykorzystuje do swojej działalności gospodarczej ?
5) na jakiej podstawie stawia się zarzut radnemu, ze reklamuje swoją działalność gospodarczą (firmę) na hali sportowej we Włoszakowicach i czy to związane jest z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy ?
6) czy napis „Ogrofol” umieszczony przy chodniku na ul. Grotnickiej ma na celu wykorzystanie mienia komunalnego gminy dla reklamy firmy radnego ?
7) czy radny dofinansowuje działalność sportową i rekreacyjną na terenie gminy, jeżeli tak to konkretnie jakie przedsięwzięcia ?
Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

9. Dnia 5 lipca 2016 r. radny Leszek Jagodzik udzielił wyjaśnień do ww. przedstawionych pytań stwierdzając że:
1) prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Włoszakowice. Indywidualna działalność gospodarcza jest prowadzona przez radnego jedynie sezonowo. Jest to wypożyczalnia sprzętu wodnego w Boszkowie. Ponadto radny jest wspólnikiem i prezesem spółki Ogrofol sp. z o.o., która jako odrębna osoba prawna, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Włoszakowice.
2) w związku z prowadzoną działalnością uiszcza wszystkie podatki, opłaty oraz inne świadczenia. Stosowne opłaty, podatki i świadczenia są również uiszczane przez spółke Ogrofol sp. z o.o.
3) indywidualna działalność gospodarcza prowadzona jest przez radnego na nieruchomości położonej w Boszkowie, która jest własnością Marszałka Województwa. Działalność ta jest prowadzona na podstawie umowy dzierżawy. Jest to wypożyczalnia sprzętu wodnego.
4) nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie gminy z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W miesięczniku „Nasze Jutro może zamieścić reklamę każdy po uiszczeniu stosownej opłaty. Nie sposób z treści reklam wywodzić jakiegokolwiek związku spółki Ogrofol Sp. z.o.o. z Gminą Włoszakowice, a zwłaszcza zarzucanego rzekomego popierania działalności spółki przez władze Gminy Włoszakowice.
5) zarzut reklamowania działalności na hali sportowej we Włoszakowicach jest całkowicie bezpodstawny. Spółka Ogrofol udzieliła wsparcia finansowego na prowadzenie zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Włoszakowice. Na hali sportowej umieszczono informację dotyczącą działalności sponsora, pośród innych podmiotów, które finansują zajęcia sportowe i artystyczne. W żadnym razie nie jest to forma reklamy spółki Ogrofol sp.z o.o.
6) napis Ogrofol umieszczony przy chodniku przy ul. Grotnickiej w żadnym zakresie nie jest związany z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Włoszakowice. Napis ten znajduje się na prywatnej nieruchomości. Ogrodzenie, na którym znajduje się ten napis znajduje się przy drodze powiatowej. Nie ma tam gruntu gminy.
7) spółka Ogrofol sp.z.o.o. wspiera działalność sportową i rekreacyjną na terenie gminy. Takie wsparcie jest udzielane co roku, już od wielu lat. Osobiście również od wielu lat wspiera działalność klubów i stowarzyszeń sportowych, działalności na terenie Gminy Włoszakowice. Moje zaangażowanie w tę sferę działalności jest radnym z pewnością doskonale znana.
Pismo radnego stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Radna Marzena Ratajczak zwróciła, ze z pytaniem czy radny Leszek Jagodzik prowadził sprzedaż kwiatów i nawozów np. na gminnym parkingu przed salą widowiskową. Radny odpowiedział, że nigdy tego nie robił - działalność gospodarczą prowadzi na własnym gruncie.
Na pytanie radnego Zbysława Drożdżyńskiego czy reklamą zawieszoną na hali sportowej nie złamał prawa ? - radny Leszek Jagodzik zaprzeczył i stwierdził udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w wyjaśnieniu na piśmie i to nie on umieścił tam tablicę. Poinformował , że jest sponsorem prowadzonej w ramach spółki sekcji piłki ręcznej.
Ponadto radny Leszek Jagodzik w związku z pytaniami radnych poinformował o swojej 20 letniej pracy i kierowaniu Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” skupiającym aktualnie ok. 180 członków w dziewięciu sekcjach w tym zwrócił uwagę na rozwój sekcji surfingowej. Przedstawił tez współpracę ze szkołami w tym szczególnie organizację białej szkoły, podczas której w Sanov dzieci i młodzież szkolna ma możliwość nauki jazdy na nartach. Z tej możliwości skorzystało już kilkadziesiąt uczniów. Radny poinformował, że sport to jego pasja. Zawsze wspierał miejscową działalność sportową robił to, robi i robić będzie bez względu czy jednostki będą jego działalność podważać i bez względu czy to się podoba czy nie. Radny powiedział, że nie życzy sobie sterowania jego życiem, rodziną i używanych do tego metod oraz interesowaniem się sytuacjami pomagania rodzinie. Ta pomoc to jest jego wola i jego obowiązkiem. Natomiast sponsorowanie gminnych jednostek organizacyjnych jest jego sprawą i nie będzie się tym chwalił.
Radny Zbysław Drożdżyńki przytoczył fragment opinii prawnej w sprawie wykorzystywania mienia komunalnego do działalności gospodarczej jaka była przedstawiona w jego sprawie na jednej z ostatnich sesji oraz odniósł się do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie radnego z Lipna również przedstawionych w jego sprawie - twierdząc, że jest to taka sama sytuacja, a sponsoring jest wielkim nadużyciem. Pytał kto jest właścicielem Gminnego Zakładu Komunalnego. Powiedział również, że widać jak jeden prawnik może wydać dwie skrajne opinie i pytał dlaczego nie wezwano drugiego prawnika jak ostatnio. Powiedział, że radnym z klubu wójta można więcej, że wójt przychodzi na kluby a nie przychodzi od 3 lat na sesje. Przewodnicząca przerwała wypowiedź radnego.
Radna Aniela Poloszyk powiedziała, że nie można porównywać tych dwóch spraw dotyczących radnego Leszka Jagodzika i radnego Zbysława Drożdżyńskiego.
Radny Zbysław Drożdżyński korzystał samowolnie z miejsc, których właścicielem jest gminnym dla swoich prywatnych korzyści i to jest ewidentne złamanie prawa.
Natomiast radny Leszek Jagodzik swoją działalność w zakresie sportu prowadzi na rzecz gminy określając go jako siłę napędowa miejscowego sportu, twierdząc że jeżeli za organizację, współorganizację imprez czy pomoc finansową dziękuje się np. na festynach szkolnych gdzie umieszcza się tablice z danymi sponsorów to jest to dobry zwyczaj.
Dzięki takim ludziom jeszcze coś jest organizowane na wsiach podając za przykład w ostatnich dniach oddawane do użytku pełnowymiarowe boisko w Dłużnie, na której to uroczystości również został wymieniony jako osoba, która służyła pomocą urządzeniu obiektu.
Jeżeli radny Leszek Jagodzik wykazywał by naganną postawę to nie byłby wybieranym od 10 lat radnym.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na organizowane w tym roku XIII Mistrzostw Gminy w Narciarstwie Alpejskim przez Towarzystwo Sokół, w których zorganizowanie potrzebny jest olbrzymi wkład członków Sokoła w tym radnego Leszka Jagodzika. Wspomniała o prowadzonej od 5 lat współpracy ze szkołą w organizowaniu białej szkoły w Sanov o XXIII Międzynarodowych Piłkarskich Zawodach. Zwróciła uwagę na konieczność oddzielenia sponsoringu od reklamy. Takie zarzuty i rzucanie kłód pod nogi spowoduje, że życie kulturalne i sportowe na wsiach zacznie umierać, gdyż nikt nie będzie chciał wspierać takiej działalności finansowo i organizacyjnie, a później się z tego jeszcze tłumaczyć w tym też na policji.
Wspomniała też o wcześniej podejmowanych próbach pomówienia radnego wymieniając niektóre przykłady.
Ponadto przewodnicząca wyjaśniła, że drugi prawnik jest chory.
Przewodnicząca dodała, że nieporozumieniem jest załączony dowód przeciwko radnemu Leszkowi Jagodzikowi jaki podano w piśmie Wojewody Wielkopolskiego, a dotyczący Pikniku Ekologicznego 2012 - to jest niezrozumiałe.

Po dyskusji przewodnicząca zarządziła 15 minutową przerwę na przygotowanie pozostałej części uzasadnienia do uchwały.

Następnie przewodnicząca przedstawiła propozycję dalszego ciągu uzasadnienia do uchwały i tak:
w świetle powyższego Rada Gminy Włoszakowice uznała, że działalność radnego na terenie gminy Włoszakowice nie jest prowadzona z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Wręcz należy podkreślić, ze zaangażowanie radnego w sprawy gminy głównie na niwie sportowej zasługuje na wyjątkowe uznanie .

Podsumowując należy zwrócić uwagę na zaangażowanie radnego od wielu lat w rozwój sportu w gminie i propagowanie sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy m.in. poprzez:
- udział w reaktywowaniu i kierowaniu przez radnego Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” od 1996 r. ( towarzystwo skupia 9 sesji tj. ok. 180 osób);
- zainicjowanie i organizacja międzynarodowych turniejów piłki nożnej we Włoszakowicach. W roku bieżącym odbył się XXIII turniej;
- propagowanie narciarstwa (inicjator i organizator mistrzostw gminy w narciarstwie alpejskim w Sanov - Czechy. W bieżącym roku odbył się XIII (od 5 lat łączenie mistrzostw z białą szkołą i nauką jazdy na nartach);
- uczestnictwo w tworzeniu bazy sportowej na terenie gminy;
- wspieranie finansowe działalności sportowej dzieci i młodzieży.

Powyższe świadczy o braku podstaw na twierdzenie, że radny wykorzystuje mienie komunalne gminy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie radny wykorzystuje swój czas i środki finansowe na krzewienie kultury fizycznej w gminie, w tym rozwój terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiocie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Leszka Jagodzika jest w pełni uzasadnione.

Do przedstawionego projektu uchwały innych uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła przy jednym głosie przeciwnym
UCHWAŁĘ Nr XVII/151/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 25 do protokołu

W przedmiotowym głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. W głosowaniu nie uczestniczył radny Leszek Jagodzik.

Ad. 9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Radna Irena Przezbór - w imieniu mieszkańców ul. Zalesie we Włoszakowicach o ograniczenie prędkości.
Radna Aniela Poloszyk - złożyła wniosek mieszkańców w sprawie ograniczenia prędkości na drodze głównej w Dłużynie celem przekazania wniosku kierownikowi Zarządu Dróg Gminnych. Wniosek stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Radny Zbysław Drożdżyński - ponownie wnioskował i pisemne informacje o wyłączeniach prądu. Wniosek stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ponadto radny odniósł się do pisma jakie przekazała przewodnicząca Rady Gminy Wojewodzie Wielkopolskiemu mówiąc, że pismo przygotowała pani przewodnicząca sama, a Rada Gminy została tylko poinformowana o treści pisma Wojewody Wielkopolskiego i treści odpowiedzi.
Radny kwestionował odpowiedź przewodniczącej w zakresie wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji radnego w wykorzystaniu mienia komunalnego gminy. Powiedział, że taką działalność w ten sposób prowadził od kilku lat i co się zmieniło, że teraz jest ona niezgodna z prawem.
W odpowiedzi uzyskał informację, że został radnym, a przywileju np. zawieszania ogłoszeń o swojej działalności zarobkowej nie mają radni (pytanie do radnych: kto reklamuje swoją działalność na tablicach gminnych ? ). Przewodnicząca przypomniała, że temat radnego Zbysława Drożdżyńskiego będzie omawiany w następnym punkcie.
Ponadto poinformowała, że nieprawdą jest, że pismo przygotowała sama gdyż przedtem wystąpiła o materiał do Wójta, a swoje pismo Wojewoda skierował do Przewodniczącej Rady Gminy i odpowiedź również uzyskał od przewodniczącej i nie była to prywatna czy osobista korespondencja jak to nazwał radny Zbysław Drożdżyński, gdyż ta wygląda zupełnie inaczej, przytaczając przykłady jak wygląda prywatna korespondencja i czym się różni od urzędowej.

Ad. 10. Załatwienie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w toczącej się sprawie radnego Gminy Włoszakowice i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła stan faktyczny w sprawie dotyczącej Zbysława Drożdżyńskiego zapoczątkowanej pismem Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzenie analizy materiału pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności tj. prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej - przeglądu gaśnic z wykorzystaniem mienia gminy.
1. Pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr KN-I.4100.67.2016.21 Wojewoda Wielkopolski przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice kserokopię pisma w sprawie radnego Gminy Włoszakowice – Zbysława Drożdżyńskiego.
W piśmie zlecono wnikliwe przeanalizowanie istniejącego stanu faktycznego dotyczącego ww. radnego pod kątem naruszeń ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.
W załączonym przez Wojewodę Wielkopolskiego materiale zawarta została informacja o prowadzeniu przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalności gospodarczej pod nazwą PPHU „OGNIOTECH”, m.in. zajmującego się przeglądem gaśnic samochodowych.
W piśmie wskazano, że swoją działalność gospodarczą radny prowadzi z wykorzystaniem mienia gminy oraz zamieszcza ogłoszenia na tablicach należących do gminy.
Ponadto w piśmie wskazano, że w miesiącu marcu br. jego ogłoszenia wisiały na tablicy ogłoszeniowej gminy przy kościele we Włoszakowicach i w Grotnikach, a w ostatnich dniach dokonywał przeglądu gaśnic na terenach należących do gminy Włoszakowice w następujących wsiach: Charbielin przy sali wiejskiej, na placu obok sali wiejskiej w Grotnikach, w Bukówcu Górnym przy wjeździe do remizy przy budynku Domu Kultury, we Włoszakowicach na parkingu przy Urzędzie Gminy Włoszakowice, na placu przy sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych i w Skarżyniu. W piśmie stwierdzono, że podobnie radny postępował w latach poprzednich.
Część materiału stanowią kserokopie zdjęć z prowadzonego przeglądu gaśnic w ww. miejscach oraz ogłoszeń o przeglądach na ww. tablicach ogłoszeń.
Wojewoda wyznaczył termin do 20 maja br. na przekazanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacji dotyczących podjętych działań w przedmiotowej sprawie informując jednocześnie, że w przypadku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego prosi, aby organ stanowiący gminy podjął stosowną uchwałę.

2. Dnia 4 maja 2016 r. pismem Nr BOOG.0004.1.2016 przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice wystąpił do Wójta Gminy Włoszakowice o analizę materiału przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Zbysława Drożdżyńskiego i ustalenie własności nieruchomości, na których prowadzony był przegląd gaśnic oraz własności tablic ogłoszeniowych z zamieszczonymi informacjami o przeglądach, prosząc o przygotowanie dla Rady Gminy Włoszakowice opinii prawnej dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego pod kątem naruszeń wskazanych w materiałach przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.


3. Odwrotnie dnia 4 maja 2016 r. Kierownik Biura Budownictwa i Nieruchomości przekazał przewodniczącemu Rady Gminy Włoszakowice informację potwierdzającą, że:
1) teren parkingu przed Salą Widowiskową we Włoszakowicach położony jest na działce nr 114/1 o powierzchni 1,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
2) teren przed Salą Widowiskową w Bukówcu Górnym położony jest na działce nr 503 o powierzchni 0,0800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026814/7, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
3) teren parkingu przed Salą Wiejską w Grotnikach położony jest na działce nr 753 o powierzchni 0,1680 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00043732/3, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
4) teren parkingu przed Salą Wiejską w Jezierzycach Kościelnych położony jest na działce nr 256/2 o powierzchni 0,6000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
5) teren przed Salą Wiejską w Charbielinie położony jest na działce nr 134/1 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00051930/0, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice,
6) teren parkingu przed Salą Wiejską w Skarżyniu położony jest na działkach nr 7/2 o powierzchni 0,5858 ha, 7/1 o powierzchni 0,0542 ha zapisanych w księdze wieczystej nr PO1L/00058413/9,stanowiących własność Gminy Włoszakowice.

Informacja zawierała ponadto wyjaśnienie, że tablica ogłoszeń posadowiona we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego (przy kościele parafialnym) i przed Salą Wiejską w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice.

Na potwierdzenie własności tablicy ogłoszeń przy kiosku we Włoszakowicach (określanej również jako tablica przy kościele) przedstawiono faktury zakupu i montażu tablicy.

4. Dnia 10 maja 2016 r. przekazano przewodniczącemu opinię prawną w sprawie podstaw do wygaszenia mandatu radnego. W opinii odniesiono się do następującego stanu faktycznego.
„(…) Radny prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OGNIOTECH, której przedmiotem działalności jest miedzy innymi dokonywanie przeglądów, naprawa oraz sprzedaż gaśnic przeciwpożarowych. W ramach prowadzonej działalności, prowadził na nieruchomościach będących własnością gminy przeglądy gaśnic. Jednocześnie ogłoszenia – reklamy o przeglądach zamieszczał na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Włoszakowice, będących własnością gminy Włoszakowice, położonych we Włoszakowicach oraz w Grotnikach.(…)”
Fragment opinii:
„Przechodząc do rozważań w badanej sprawie stwierdzić należy, że radny niewątpliwie prowadzi działalność gospodarczą. Dodatkowo jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, co najmniej kilkakrotnie działalność ta była wykonywana na nieruchomościach należących do gminy Włoszakowice. Przy czym nie sposób uznać, że korzystanie z tych nieruchomości odbywało się na zasadzie powszechnego korzystania czy na warunkach powszechnie ustalonych (patrz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2014 roku, syg. akt: II OSK 2843/14, Baza orzeczeń NSA). Jak wskazano w orzecznictwie dla kwalifikacji naruszenia art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie ma znaczenia czy wykorzystanie mienia gminnego ma podstawę prawną, czy nie, czy jest jednorazowe, czy też periodyczne oraz czy ma charakter odpłatny bądź nie.
Zatem przejaw działalności radnego polegającej na prowadzeniu usług na nieruchomościach gminy Włoszakowice można kwalifikować jako naruszenie zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym.
Rozpatrując drugi z aspektów działalności radnego, polegający na zamieszczaniu ogłoszeń o świadczonych przez jego firmę usługach, miejscu wykonywania usług oraz czasie ich świadczenia, na tablicach ogłoszeniowych gminy Włoszakowice, w kontekście naruszenia zakazu przewidzianego w art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym zwrócić należy uwagę na wyroki jakie zapadły w podobnym stanie faktycznym i dotyczyły radnego w jednej z gmin w powiecie leszczyńskim, tj. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 marca 2014 sygn. akt: IV SA/Po 620/13 oraz wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie II OSK/1750/14).
W przywołanej sprawie „Wojewoda ustalił, że A. S. został radnym Rady Gminy L. VI kadencji na lata 2010-2014. Radny od 2 maja 1984 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "(...)" w miejscowości W., (...), powiat I. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ nadzoru ustalił, że na terenie gminy L., tj. na gruncie będącym własnością Gminy L., znajduje się tablica informacyjno - reklamowa, stanowiąca własność gminy L., na której radny umieścił reklamę swojej firmy "(…)"
W ocenie wojewody w przywołanej sprawie „wykorzystanie przez radnego mienia komunalnego na działalność reklamową w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą pozostaje w oczywistym związku z taką działalnością i bezspornie jej służy.”
Do takich samych wniosków doszedł również Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „organ nadzoru, a następnie Sąd I instancji, prawidłowo (..) uznał, że umieszczenie przez skarżącego reklamy informującej o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na stanowiącej własność gminy tablicy reklamowej, posadowionej na gruncie należącym do tej gminy, wypełnia dyspozycję art. 24f ust. 1 u.s.g.”
W świetle powyższych orzeczeń sądów administracyjnych, również ten przejaw działalności radnego można kwalifikować jako delikt przewidziany w art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminny.”

5. Dnia 9 maja 2016 r. przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice wezwała radnego Zbysława Drożdżyńskiego do złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach:
- czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat;
- jeżeli prowadzi działalność gospodarczą to w jakim zakresie (przedmiot działalności);
- czy działalność prowadzona jest stacjonarnie na terenie gminy Włoszakowice i w jakich miejscach;
- czy radny opłaca podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, proszę podać powierzchnię;
- czy w związku z prowadzoną działalnością na nieruchomościach gminy radny ponosił koszty opłaty targowej lub inne wwww
- czy radny prowadził działalność gospodarczą od dnia uzyskania mandatu radnego na nieruchomościach stanowiących własność gminy tj: w Bukówcu Górnym na wjeździe do remizy OSP, we Włoszakowicach na parkingu przy sali widowiskowej, w Charbielinie na placu przy sali wiejskiej, w Skarżyniu na placu przy sali wiejskiej, w Jezierzycach Kościelnych na placu przy sali wiejskiej, w Grotnikach na placu przy sali wiejskiej,
- czy działalność gospodarczą radny prowadzi jeszcze na innych nieruchomościach stanowiących własność gminy;
- w jakich terminach i godzinach radny prowadził na wskazanych nieruchomościach działalność gospodarczą; łączna ilość dni licząc od dnia uzyskania mandatu radnego;
- czy w sprawie najmu nieruchomości stanowiących własność gminy radny występował do właściciela nieruchomości;
- czy ww. wynajem był odpłatny (wyszczególnienie kwot – udokumentowane);
- czy radny posiadał inny tytuł prawny do nieruchomości stanowiących własność gminy, na której prowadził działalność gospodarczą,
- jak często radny zamieszczał ogłoszenia, reklamy i informacje dotyczące swojej działalności gospodarczej na tablicach ogłoszeń stanowiących własność gminy oraz podanie, na których tablicach.

6. Na dzień 18 maja 2016 r. została zwołana XV Sesja Rady Gminy Włoszakowice. Proponowany porządek obrad przewidywał „Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego”. Radnym wraz z zawiadomieniem o sesji przekazane zostały materiały w powyższej sprawie otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego.
W XV Sesji Rady Gminy Włoszakowice na ogólny stan 15 radnych uczestniczyło 11, w związku z czym przewodniczący stwierdził prawomocność obrad do podejmowania uchwał.

W punkcie: Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego gminy Włoszakowice poprzedzone wyjaśnieniami radnego” zostały przedstawione w całości dokumenty zebrane w sprawie będące załącznikami do niniejszego pisma.

7. Na pismo przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice nr BOOG.0004.4.2016 z dnia 9 maja 2016 r. radny Zbysław Drożdżyński odpowiedzi udzielił na sesji. Odpowiedź dostarczył w formie pisemnej.

8. Poza złożoną odpowiedzią innych informacji radny Zbysław Drożdżyński nie udzielił i nie odpowiedział na żadne zadane mu pytania, odmawiając udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
Radni uznali, że przedstawione przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego wyjaśnienia są nieprawdziwe.
Dodatkowo złożona została na sesji informacja, że poza wymienionymi miejscami prowadzona była przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego działalność na terenie stanowiącym własność Gminy w miejscowości Krzycko Wielkie przy sali wiejskiej.
Stwierdzono, że nieprawdą jest fakt braku wiedzy radnego czyją własnością są tablice ogłoszeniowe na terenie gminy, ponieważ wnioskował o umieszczanie na gminnych tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach zawiadomień o porządku sesji co świadczy, że wtedy taką wiedzę posiadał.

9. Na sesji stanowisko prawne w powyższej sprawie przedstawiła również mecenas Regina Grycz, która m.in. stwierdziła, że parking jako miejsce ogólnodostępne wykorzystywane było przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Podkreśliła też, że prowadząc tą działalność na parkingu, niezgodnie z przeznaczeniem czynił to tylko i wyłącznie dla własnych celów. Radny miał świadomość miejsca w jakim wykonywał działalność gospodarczą gdyż w reklamach podawał miejsce, datę i godzinę przeglądów.
Stwierdziła też na podstawie orzecznictwa obowiązek wygaśnięcia mandatu radnemu istnieje nawet w przypadku jednorazowego łączenia mandatu z działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego danej gminy informując, że istnieje podstawa do podjęcia uchwały w przedmiocie wygaszenia mandatu.
10. Przeprowadzona wnikliwa analiza istniejącego stanu faktycznego potwierdziła zdaniem Rady Gminy Włoszakowice naruszenie przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności o jakiej mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym co jest podstawą do wygaszenia mandatu radnego.
Pomimo tych ustaleń Rada Gminy Włoszakowice nie stwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego Zbysława Drożdżyńskiego, chcąc żeby w tej sprawie wypowiedział się organ bezstronny i niezaangażowany w sprawy gminne.
Radni nie podjęli uchwały w powyższej sprawie (za niepodejmowaniem uchwały głosowało 10 radnych) W głosowaniu nie uczestniczył zainteresowany radny Zbysław Drożdżyński.

11. Informację o niepodjęciu uchwały przez Radę Gminy Włoszakowice wraz z uzasadnieniem stanowiska przekazano do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pismem Nr BOOG.21.2016 dnia 20 maja 2016 r.

12. Pismem z dnia 3 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski wystąpił do przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1) czy miejsca w których radny - Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób powszechnie dostępny na warunkach powszechnie ustalonych bądź zwyczajowo przyjętych,
2) czy tablica ogłoszeniowa wykorzystywana przez radnego służy do celów reklamowych (ogłoszeń) na warunkach powszechnej dostępności,
3) czy korzystanie z nieruchomości i tablic ogłoszeniowych przez ww radnego odbywało się na uprzywilejowanych zasadach - poprzez wykorzystanie pozycji radnego.

Przewodnicząca Rady Gminy dnia 17 czerwca 2016 r. udzieliła odpowiedzi na powyższe pismo informując, że:
- Miejsca, w których radny Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą a wymienione w punkcie 2 pisma z dnia 20 maja 2016 r. tj.
1) teren parkingu przed salą widowiskową we Włoszakowicach (parking przy Urzędzie Gminy);
2) teren przed salą widowiskową w Bukówcu Górnym (przy wjeździe do remizy przy budynku Domu Kultury);
3) teren parkingu przed salą wiejską w Grotnikach (plac obok sali wiejskiej);
4) teren parkingu (plac) przed salą wiejską w Jezierzycach Kościelnych;
5) teren przed salą wiejską w Charbielinie;
6) teren parkingu (plac) przed salą Wiejską w Skarżyniu;
oraz wskazany na sesji Rady Gminy Włoszakowice teren przy sali wiejskiej w Krzycku Wielkim, nie są terenami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób powszechnie dostępny. Dla tych terenów warunki w zakresie prowadzenia na nich działalności gospodarczej nie zostały powszechnie ustalone. Na ww. terenach nie jest prowadzona działalność gospodarcza w sposób zwyczajowo przyjęty.
- Tablice ogłoszeniowe wykorzystywane przez radnego posadowione we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego oraz w Grotnikach są własnością Gminy Włoszakowice i nie służą do celów reklamowych na warunkach powszechnej dostępności.
- Zarówno korzystanie z nieruchomości jak i tablic ogłoszeniowych Gminy przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego odbywało się na uprzywilejowanych dla niego zasadach i miało na celu wykorzystywanie pozycji radnego na potrzeby swojej działalności gospodarczej i temu bezspornie miało służyć.

14. Pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. nr KN-I.4100.67.2016.21 Wojewoda Wielkopolski poinformował przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice, że na podstawie przepisów ustawy Kodeks wyborczy wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności stwierdza rada w drodze uchwały - na Radzie Gminy Włoszakowice ciąży obowiązek podjęcia stosownej uchwały.

15. Mając na uwadze, że w świetle pisma Wojewody Rada Gminy nie podejmując uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego nie zastosowała się do normy kompetencyjnej określonej w art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego, konieczne okazało się usunięcie tej nieprawidłowości i zmiana porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 8 lipca 2016 r. poprzez wprowadzenie punktu dotyczącego radnego Zbysława Drożdżyńskiego w celu podjęcia uchwały w tej sprawie.

16. Na sesji odniesiono się do wyjaśnień radnego z dnia 17 maja 2016 r. , który na pytania dot. czy radny prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat?; jeżeli prowadzi działalność gospodarczą to w jakim zakresie (przedmiot działalności)?; czy działalność prowadzona jest stacjonarnie na terenie gminy Włoszakowice i w jakich miejscach ?
Radny udzielił odpowiedzi, że działalność gospodarczą prowadzi od kilku lat. Jest ona związana głównie z wykonywaniem przeglądów i konserwacją wszelkiego rodzaju gaśnic. Wykonuje je również w kilku miejscowościach Gminy na potrzeby lokalnej społeczności. Przeglądy gaśnic dokonuje w pobliżu określonych miejsc.

Wyjaśnienie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami Rady Gminy gdyż z danych zdjęciowych jak i z informacji kierownika Biura Budownictwa i Nieruchomości (mapki poglądowe) wynika, że przegląd gaśnic radny Zbysław Drożdżyński prowadził na nieruchomościach gminnych, a nie jak radny podawał „w pobliżu określonych miejsc”.

Na pytanie: czy radny opłaca podatek od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, proszę podać powierzchnię? Nie uzyskano odpowiedzi. Natomiast w związku z wnioskiem do Wójta uzyskano informację, że radny Zbysław Drożdżyński nie figurował ewidencji podatkowej jak to przedstawiono już na sesji.

Na pozostałe pytania radny odpowiedzi nie udzielił, natomiast napisał o możliwości zamieszczenia przez „kogokolwiek” reklam radnego o miejscu czasie i godzinie rodzaju i kosztach. Te informacje uznano za insynuację i próbę uwolnienia się od odpowiedzialności.
Podnoszony przez radnego Zbysława Drożdżyńskiego brak podania odrębnych przepisów precyzujących art. 383 Kodeksu Wyborczego jest niespójne z dalszą częścią wypowiedzi, w której sam radny bezbłędnie wskazuje art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, czyli odrębny przepis zakazujący łączenia mandatu z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

Następnie radny Zbysław Drożdżyński skorzystał z przysługującego mu prawa złożenia wyjaśnień i podsumował postępowanie radnych Gminy Włoszakowice, którzy mówią: My nie wygasimy mandatu radnemu Zbysławowi Drożdżyńskiemu, a z drugiej strony mówią, że jest radny jest winny i najlepiej żeby za nich to zrobił Wojewoda. Jak to wy nie zrobicie to zrobi to Wojewoda Wielkopolski - stwierdził radny.
Radna Marzena Ratajczak zadała podobne pytanie jak radnemu Leszkowi Jagodzikowi czy radny Zbysław Drożdżyński prowadził działalność gospodarczą - przegląd gaśnic na gminnym parkingu przed salą widowiskową we Włoszakowicach. Radna powtarzała pytanie. Radny twierdził, że robił to w okolicy Sali a teren ten nie jest oznakowany.W związku z tym przewodnicząca zapytała czy jeżeli teren nie jest oznakowany można samowolnie na nim prowadzić działalność gospodarczą np. jej podwórze nie jest oznakowane podobnie jak radnego i nie byłoby problemu gdyby u siebie prowadził taką działalność.

Przewodnicząca stwierdziła, że wyjaśnienia radnego Zbysława Drożdżyńskiego nie wnoszą niczego nowego do sprawy.

Ostatecznie więc mając na uwadze, że radny prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy i to w sposób uprzywilejowany (nie zostały ustalone powszechne zasady prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach wykorzystywanych przez radnego, a tablice ogłoszeniowe nie zostały przeznaczone do zamieszczania reklam na warunkach powszechnej dostępności) konieczne jest podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Do przedstawionego projektu uchwały innych uwag nie było.
Radny Leszek Jagodzik złożył wniosek o wyłączenie jego osoby z głosowania również w sprawie radnego Zbysława Drożdżyńskiego.
W głosowaniu nie uczestniczył także radny Zbysław Drożdżyński.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XVII/152/2016
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 28 do protokołu

Ad. 11. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zamknęła XVII Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Pozostałe załączniki nr 6 do nr 13; nr 15, nr 25 i nr 28 stanowią podjęte uchwały (Nr XVII/142-152/2016) opublikowane w zakładce "Dokumenty i Informacje - Uchwały Rady"

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: -
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06