OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 38
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 lipca 2016 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 84.675,43 złotych, z czego całość dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 84.675,43 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 7.882.723,87 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 34.756.678,87 złotych, w tym dochodów bieżących 34.267.678,87 złotych i dochodów majątkowych 489.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 84.675,43 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 84.675,43 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 32.866.503,67 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 84.675,43 złotych i ogółem wynoszą 23.316.120,87 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 14.375.733,20 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 84.675,43 złotych i ogółem wynoszą 8.940.387,67 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.471.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zmieniają się i wynoszą 7.864.229,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych,
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 84.675,43 złotych, a kwota ogółem wynosi 7.882.723,87 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 37.113.091,67 złotych, w tym wydatków bieżących 32.866.503,67 złotych i wydatków majątkowych 4.246.588,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostaje wprowadzona dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 84.675,43 zł
2. Po stronie wydatków wprowadza się zadanie wynikające z dotacji w kwocie 84.675,43 zł
oraz dokonuje przeniesień między paragrafami na wniosek złożony przez GOPS.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06