OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 39
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 39/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2016 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 3.715,00 złotych, z czego całość dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.050,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 7.883.773,87 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 34.760.393,87 złotych, w tym dochodów bieżących 34.271.393,87 złotych i dochodów majątkowych 489.000,00 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2016 określonych w § 2 Uchwały Nr XI/83/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok o kwotę 3.715,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) zwiększa się wydatki bieżące o 3.715,00 złotych i ogółem po zmianie wynoszą 32.870.218,67 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych nie zmieniają się i ogółem wynoszą 23.316.120,87 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie zmieniają się i ogółem wynoszą 14.375.733,20 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań nie zmieniają się i ogółem wynoszą 8.940.387,67 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.471.980,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 3.715,00 złotych i ogółem wynoszą 7.867.944,00 złote,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 200.000,00 złotych,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 14.173,80 złotych.
2) dokonuje się przeniesień w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, nie zwiększając kwoty ogółem, która wynosi 4.246.588,00 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych 139.178,00 złotych,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 165.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.050,00 złotych, a kwota ogółem wynosi 7.883.773,87 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 37.116.806,67 złotych, w tym wydatków bieżących 32.870.218,67 złotych i wydatków majątkowych 4.246.588,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
Wójt Gminy

Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:
1. Po stronie dochodów zostają wprowadzone dotacje Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na:
1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 287,00 zł,
2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 2.378,00 zł,
3) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 1.050,00 zł.
2. Po stronie wydatków wprowadza się zadania wynikające z dotacji w kwocie 3.715,00 zł
oraz dokonuje przeniesień między paragrafami w zadaniach majątkowych, wprowadzając w dziale 600 dotację kosztem wydatków inwestycyjnych w kwocie 90.000,00 złotych.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06