OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statut Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach


 

  Uchwała Nr XIV / 101 / 2012

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 28 lutego 2012 roku.


w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się statut Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2


Traci moc Uchwała Nr XXVIII/302/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 września 2002 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórZałącznik

do Uchwały Nr XIV/101/2012

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 28 lutego 2012 r.


STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  WE WŁOSZAKOWICACH

 

   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach zwana dalej „Biblioteką”, jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Włoszakowice.

  2. Biblioteka działa na podstawie:

  1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.),

  2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.),

  3) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst: Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. ze zm.),

  4) niniejszego statutu.


§ 2

 1. Siedzibą Biblioteki są Włoszakowice.

 2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Włoszakowice.

 3. Biblioteka posiada Filie Biblioteczne w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim.

 

§ 3

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.


  II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Włoszakowice, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.


§ 5

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

   1. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych

   2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej,

   3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

   4. koordynacja działalności usługowej bibliotek w zakresie udostępniania literatury naukowej i popularnonaukowej,

   5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

     

  III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 6

  1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

  2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Wójta w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, o których mowa § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego statutu.

§ 7

  1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej oraz obsługi.

  2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki oraz określa ich zakres obowiązków.

  3. W miarę potrzeb w bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.


§ 8

Dyrektor i pracownicy powinni posiadać określone w odrębnych przepisach kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.


§ 9

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, filie w Bukówcu Górnym i Krzycku Wielkim służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych.


§ 10

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym. Struktura i regulamin organizacyjny są zatwierdzane przez Wójta.


§ 11

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki i towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  IV. GOSPODRKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 12

 1. Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 pkt. 3 niniejszego statutu.

 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Włoszakowice, dochodów własnych oraz innych źródeł, w tym z darowizn i zapisów.

   

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty i regulaminy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 1997-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06