OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Numer dokumentu: 45
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 45/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra
Załącznik do zarządzenia
Nr 45/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 sierpnia 2016 roku


Informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Włoszakowice za I półrocze 2016 roku.


Plan dochodów po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu roku 2016 wynosi 34.672.003,44 złote, z czego w omawianym okresie zrealizowano 52,65 %, tj. 18.254.887,81 złotych. Szczegółowy obraz wykonania dochodów według źródeł powstawania, a tym samym według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.
Największą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 6.849.476,00 złotych, stanowiąca 37,52 % ogółu wpływów, w tym część oświatowa – 34,84 % ( rozdział 75801 ) i część wyrównawcza 2,68 % ( rozdział 75807 ). Należy nadmienić, że w przypadku części oświatowej wpłynęło już 8 z 13 rat i realizacja jej w stosunku do planu wynosi 61,54 %, zaś pozostałej równe 50 %.
Następnym źródłem dochodów są dotacje. Wysokość wpływu dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 3.772.911,92 złote, tj. 20,67 % całości wpływów. Składają się na nie środki na zadania z zakresu Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.270.922,00 złote, z zakresu Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 237.091,00 złotych, na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego) w kwocie 36.144,00 złote, na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej 222.142,92 złote oraz na aktualizację rejestrów wyborczych i specjalne urny 6.612,00 złotych. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 235.232,00 złote ( 1,29 % ogółu wpływów ), na co składają się dotacje na dofinansowanie przedszkoli w kwocie 208.927,00 złotych, środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 7.824,00 złote oraz środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na jego prowadzenie w wysokości 2.541,00 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 2.200,00 złotych oraz na zasiłki i pomoc dla podopiecznych w wysokości 13.740,00 złotych. Dotacje te Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Gmina w tym roku nie wykonywała żadnych zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Stopień realizacji dotacji otrzymanych jest różny. Na zadania wykonywane jednorazowo ( wypłata akcyzy, stypendiów) oraz na wypłatę niektórych zasiłków i wykonywanie zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wpłynęło 100 % deklarowanych środków. Na realizację zadań wykonywanych systematycznie przez cały rok przekazano środki ( też wpływające systematycznie ) w różnych wysokościach w stosunku do kwoty deklarowanej i mieszczą się w przedziale 0 % - 88,02 %. Obraz wpływów dotacji przedstawia załącznik nr 2.
Wszystkie uzyskane środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystane według potrzeb. W całości lub z nieznacznym obniżeniem wydatkowano środki na wypłatę rekompensat rolnikom, środki na zadania z zakresu administracji rządowej ( USC ), środki na prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców, środki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, środki na świadczenia wychowawcze, środki na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, środki na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na dożywianie, na wypłatę innych zasiłków celowych z zakresu zadań zleconych i własnych oraz środki na wypłatę stypendiów. Nie wykorzystano w omawianym okresie w 100 procentach wszystkich pozostałych środków należnych GOPS-owi, a więc zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych oraz wypłatę innych zasiłków stałych z zakresu zadań własnych. W całości do realizacji w II półroczu przesunięto sprawy związane z wypłatą dodatków energetycznych ( jeśli takowe wystąpią ) oraz wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Ogólnie wykorzystano 98,32 % otrzymanych dotacji, a kwota niewykorzystanych dotacji wynosi 67.272,38 złotych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane w wysokości występujących potrzeb. Niewykorzystane kwoty będą uruchomione i wykorzystane przy realizacji systematycznie toczących się zadań i wydatków z nimi związanych w II półroczu. Na 30 czerwca rozliczono środki dotyczące akcyzy ( 25 maja zwrócono 33,52 złote ) oraz środki dotyczące dodatków energetycznych ( 27 czerwca zwrócono 200,00 złotych ).
Pozostałe kwoty dotacji, przydzielone na cały rok, zostaną rozliczone w odniesieniu do całości według wykorzystania na dzień 31 grudnia. Obraz wydatkowania otrzymanych dotacji przedstawia załącznik nr 3.
Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy ( 3.367.889,06 złotych ), w Zarządzie Dróg Gminnych ( 5.672,00 złote ), poprzez Urzędy Skarbowe ( 729.913,99 złotych ) oraz przekazywane poprzez Ministerstwo Finansów ( 2.285.612,00 złotych ). Wpływy ze wszystkich należności podatkowych ( dział 756 ) wynoszą 6.389.087,05 złotych i stanowią 35 % całości, w tym 152.254,60 złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 76,13 %.
Ponadto w omawianym okresie uzyskano z zakresu wykonywania zadań zleconych, konkretnie za udostępnienie danych ewidencyjnych, jako dochód gminy kwotę 3,10 złotych, za realizowane dochody z zakresu ŚDS 133,45 złotych i z tytułu zwrotu wypłat alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych 5.467,91 złotych. Większość uzyskiwanych dochodów to tzw. dochody bieżące, realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 65.339,85 złotych stanowiące 0,36 % całości zrealizowanych dochodów, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 16.302,81 złotych - 0,09 %, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 14.067,30 złotych - 0,08 % całości, z Przedszkola 48.320,51 złotych - 0,26 % całości, z Zespołów Szkół 3.184,05 złotych - 0,02 %, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 28.771,76 złotych – 0,16 % oraz Urzędu Gminy oprócz wyżej omówionych 826.590,10 złotych - 4,53 % całości, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 42.742,83 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 437.762,23 złote oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 9.321,82 złote. W zakresie dochodów majątkowych z posiadanego majątku uzyskano 43.428,58 złotych, co stanowi 0,24 % całości zrealizowanych dochodów oraz 8,88 % planowanych dochodów majątkowych.
Analizując poszczególne pozycje z załącznika dochodów w zakresie poszczególnych działów zauważa się, że wykonanie dochodów jest bardzo zróżnicowane. Są dochody, których wykonanie oscyluje w granicach połowy, co w stosunku do upływu czasu stanowi prawidłowość. Są to następujące pozycje:
Dział 750 „Administracja publiczna”, dochody realizowane w urzędzie, ( usługi, odsetki bankowe, darowizna, rozliczenie VAT-u z 2015 roku ) - 54,68 %, dotacja na zadania z zakresu USC oraz dochody uzyskane z tytułu prowadzenia tych zadań – 49,99 % . Wykonanie dochodów całego działu wynosi 53,10 %.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, wpływy podatkowe wykonane zostały w 50,48 %, co jest wielkością wyższą niż w omawianym okresie roku ubiegłego. Wpływ na takie uśrednione wykonanie wywarło bardzo niskie wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej ( 5,83 % ), która jest uiszczana w przeważającej części w drugim półroczu, opłaty targowej ( 34,84 % ), podatku od spadków i darowizn ( 26,68 % ), wpływów z tytułu odsetek w zakresie podatków osób prawnych ( 18,21 % ) oraz wpływy z innych opłat pobierane przez ZDG ( 14,18 % ) i zerowe wykonanie z zakresu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W niektórych pozycjach np. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 76,13 % ), opłaty skarbowej ( 75,18 % ), opłaty eksploatacyjnej ( 100,68 % ), z podatku od środków transportowych od osób prawnych ( 60,14 % ) i od osób fizycznych ( 56,31 % ), z podatku leśnego od osób fizycznych ( 61,59% ) oraz podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ( 59,34 % i 72,08 % ) wpływy są dużo wyższe niż połowa. W pozostałych pozycjach wykonanie kształtuje się na poziomie około 50 % tj. w przedziale 41,76 % ( wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych ) do 52,97 % ( wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych ). Środki rekompensujące ulgi ustawowe w podatkach należnych gminie od gruntów pod jeziorami w bieżącym półroczu nie zostały zrealizowane. Wyżej omówione sytuacje wywarły wpływ na stopień wykonania ogółem, rekompensując pozycje zaniżone i niewykonane z tymi wykonanymi ponad normę. Zaległości podatkowe, których termin zapłaty już upłynął, wynoszą 318.525,50 złotych, co stanowi 3,39 % wymaganych wpływów ( należności ) z tytułu podatków i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 12.621,49 złotych oraz o 5.093,18 złotych w stosunku do początku bieżącego roku. Pozostałe zaległości to kwota 630.656,12 złotych i wzrosła o 240.485,56 złotych w porównaniu do kwoty z I półrocza 2015 roku. Największą pozycję w tej grupie stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, trudnych do ściągnięcia i wynoszących 406.616,96 złotych, z tytułu opłaty za śmieci 79.272,49 złotych, oraz z tytułu usług, opłat i czynszów 144.766,67 złotych. Przez cały czas prowadzona jest działalność egzekucyjna mająca służyć ściąganiu zaległych kwot. W okresie I półrocza w urzędzie wystawiono i doręczono 1.696 upomnień, 127 tytułów wykonawczych oraz 39 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i na opłatę za gospodarowanie odpadami. Ponadto przeprowadzono około 56 rozmów telefonicznych do miejscowych podatników przypominając o upływie terminu płatności.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”, wykonanie w 51,27 %, co jest wynikiem 97,97 % realizacji dochodów szkół podstawowych oraz około 50 % realizacji dochodów przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Dział 852 „Pomoc społeczna”, wykonanie 46,92 %; prawie wszystkie wpływy tego działu stanowią dotacje i jak już wspomniano, realizacja ich jest różna, różne jest także wykonanie dochodów własnych: wpływy z usług w ŚDS stanowią 56,12 %, odsetki 13,52 %, wpływy z usług w GOPS-ie za usługi opiekuńcze 61,66 %, a odsetki w GOPS-ie 60,10 %.
Kolejną grupę stanowią działy, w których wykonanie jest znacznie wyższe niż odnoszone do upływu czasu, czyli znacznie przekroczyło 50 %. Należą do nich:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, realizacja 99,65 %, co jest wynikiem prawie stuprocentowego wykonania dotacji z zakresu akcyzy ( 99,98 % ) oraz czynszu od terenów łowieckich ( 80,87 % )
Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, realizacja na poziomie 88,02 % poprzez stuprocentowe wykonanie dochodów z dotacji na ujednolicone urny z Krajowego Biura Wyborczego i proporcjonalne do czasu otrzymanie dotacji na aktualizację rejestru wyborczego.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, realizacja 66,19 % z tytułu otrzymanych świadczeń wojskowych.
Dział 758 „Różne rozliczenia”, wpływy subwencji zrealizowano w 60,56 %, ponieważ jak już wspomniano, wpłynęło 8 z 13 rat subwencji oświatowej oraz 91 % zakładanego zysku z GZK Sp. z o.o.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, realizacja 100 % - środki z dotacji na pomoc dla uczniów od Wojewody.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, wykonanie w 56,31 %; znaczną część wpływów w tym dziale stanowi opłata z tytułu gospodarowania odpadami zrealizowana w 53,65 %. Pozostałe dochody w rozdziale 90002 wykonano w 80,77 %. Dodatkowo, poza planem uzyskano dochody z opłaty produktowej oraz opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 94,98 %.
Pozostałą grupę stanowią pozycje o minimalnym stopniu wykonania, a są to:
Dział 600 „Transport i łączność”, realizacja 39,12 %, ZDG nie wykonywał w omawianym okresie żadnych płatnych usług oraz uzyskał niskie odsetki bankowe, co zostało zrekompensowane stu procentowym zwrotem niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez Powiat Leszczyński.
Dział 630 „Turystyka”, realizacja 16,77 %, dochody z zakresu upowszechniania turystyki w przeważającej mierze realizowane są w II półroczu.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, realizacja 28,69 %, planowane wpływy z opłaty planistycznej oraz ze sprzedaży mienia w większości zrealizowane zostaną w przyszłym okresie, aktualnie toczą się sprawy wstępnie przygotowujące do transakcji, odsetki też nie wpłynęły w planowanej wysokości, a pozostałe pozycje z tego zakresu realizowane są na bieżąco.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, realizacja 23,21 % - zwrot przez bibliotekę i GOK środków niewykorzystanych z dotacji udzielonych w roku 2015 zrealizowano w dużo niższych kwotach aniżeli wstępnie planowano.
Umorzenia i odroczenia stosowano tylko w stosunku do należności podatkowych. Umorzono łącznie 2.525,00 złotych, w tym 73,00 złote w podatku od nieruchomości, 284,00 złote w podatku rolnym, 168,00 złotych w podatku leśnym i 2.000,00 złotych w podatku od spadków i darowizn. Z umorzenia skorzystali podatnicy składający wniosek, w sytuacji uzasadnionej ważnym interesem społecznym lub ważnym interesem podatnika. Odroczono termin płatności 593,00 złotych w podatku od nieruchomości. Wszystkie pozycje dotyczą osób fizycznych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres półrocza wyniosły 939.603,00 złote, w tym w podatku od nieruchomości 760.658,88 złotych i w podatku od środków transportowych 178.944,12 złotych. Zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień, dotyczące w całości podatku od nieruchomości, wyniosły 275.122,84 złote.
Plan wydatków jest wyższy od ubiegłorocznego na koniec I półrocza o około 20 % i wynosi 37.028.416,24 złotych. W omawianym okresie wydatkowano 15.882.333,35 złotych, co stanowi 42,89 % planu i 87,00 % zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w I półroczu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.
Z planowanej kwoty spłaty kredytu pobranego w roku 2011 z ING Poznań w wysokości 300.000,00 złotych uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 150.000,00 złotych, z planowanej kwoty spłaty w wysokości 350.000,00 złotych kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice uiszczono 2 raty kwartalne w łącznej kwocie 170.000,00 złotych oraz z planowanej kwoty spłaty w wysokości 267.242,20 złotych pożyczki pobranej w latach 2011 i 2012 z WFOŚiGW w Poznaniu uiszczono 2 raty, czyli całość. Łącznie na planowane 917.242,20 złotych spłacono 587.242,20 złotych. Źródłem pokrycia niedoboru ( deficyt plus rozchody ) jest planowany do wzięcia kredyt w wysokości 2.900.000,00 złotych oraz środki z innych źródeł ( wolne środki z roku ubiegłego ) w kwocie 373.655,10 złotych Planowanego kredytu długoterminowego jeszcze nie uruchomiono, gdyż nie było takiej potrzeby. Realizację przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5.
Na zadania majątkowe wydatkowano 937.562,09 złotych tj. 5,90 % wydatkowanych środków i jednocześnie 22,08 % planowanych wydatków majątkowych. W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano kwotę 691.296,53 złotych, z czego: na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Włoszakowice, Grotniki i Zbarzewo 390.546,04 złotych, na sporządzenie map do celów projektowych przebudowy dróg powiatowych w Bukówcu Górnym i we Włoszakowicach 14.690,00 złotych, na przygotowanie dokumentacji na przebudowę obwodnicy Boguszyna 14.815,49 złotych, na przebudowę ( powierzchnia asfaltowa ) drogi Krzycko Wielkie – Włoszakowice 57.950,49 złotych, na położenie płyt jumbo na ulicy Osady we Włoszakowicach 130.610,01 złotych, na wypisy z rejestru gruntów z zakresu ulicy Dominickiej w Boszkowie 832,00 złote oraz na zakup kosiarki ciągnikowej 25.707,00 złotych i samochodu dostawczego Peugeot Boxer 56.145,50 złotych. Pozostałe zadania majątkowe realizowano w urzędzie i tak: 111.447,50 złotych przeznaczono na wykupy gruntów pod drogi, 16.496,80 złotych na wymianę bramy w remizie we Włoszakowicach, 28.071,27 złotych na wymianę dachu na Przedszkolu przy ul. Spokojnej we Włoszakowicach, 7.650,60 złotych na prace wstępne przy instalacji ogrzewania gazowego w Środowiskowym Domu Samopomocy, 5.500,00 złotych na projekt budowy kanalizacji na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach, 18.000,00 złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice, 100,00 złotych na wkłady do Spółdzielni socjalnej pn. „Kotwica-Spółdzielnia Socjalna”, 20.377,39 złotych na udział w budowie Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, 19.200,00 złotych dla GOK na dofinansowanie inwestycji, 13.650,00 złotych na poprawę infrastruktury hali sportowej oraz 5.772,00 złote na trybuny na korcie w Bukówcu Górnym. W omawianym okresie, z planowanych zadań, nie realizowano zadań z zakresu melioracji wodnych, z zakresu upowszechniania turystyki, z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, nie udzielono planowanej dotacji jednostkom OSP na zakup motopompy, nie realizowano wydatków na projekt przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim, na modernizację dachu na budynku ZS w Dłużynie, na rozbudowę szkoły w Jezierzycach Kościelnych, na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i w Boszkowie, na nawodnienie boiska w Boguszynie oraz na dotację do urządzeń z zakresu ochrony środowiska. Zadania te są albo w trakcie realizacji, ich realizacja rozpocznie się w okresie II półrocza lub odstąpiono od ich realizacji, a wydatki poniesione na wykonanie pierwszych i drugich zostaną poniesione w terminie późniejszym. Wykaz zadań majątkowych oraz obraz ich realizacji przedstawia załącznik nr 6.
Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej i wynoszą 14.944.871,26 złotych, tj. 94,10 % wydatków wykonanych, w tym wydatki jednostek budżetowych 10.611.082,44 złote. Składają się na nie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy ( urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych ) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.906.664,58 złotych, z czego na wynagrodzenia osobowe 4.897.314,87 złotych, bezosobowe 147.725,35 złotych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 760.192,17 złotych, wynagrodzenia prowizyjne 6.735,00 złotych oraz na pochodne od wynagrodzeń 1.094.697,19 złotych. Wydatki te stanowią 46,21 % wydatków bieżących, 43,49 % całości wydatków i 48,04 % planu. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 3.704.417,86 złotych, tj. 41,83 % planu. Odpisów na ZFŚS dokonano w wysokości 452.403,03 złotych i zrealizowano go w 75,77 %. W szkołach podstawowych, w urzędzie na dowozach szkolnych, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na świadczeniach wychowawczych odpis na ZFŚS nie stanowi 75 % planu, co jest wynikiem zawyżenia kwoty planowanej, a nie zaniżeniem wymaganego odpisu. Odpis został dokonany w wysokości prawidłowej, tzn. minimalnie wynoszący 75 % należnego odpisu. Na podróże służbowe wydatkowano 14.198,70 złotych i wykonano je w 24,29 %. Na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii wydatkowano 77.520,01 złotych, co stanowi 38,76 % planu i 50,91 % uzyskanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na zadania z zakresu ochrony środowiska, które poprzednio realizowane były w ramach wyodrębnionego funduszu wydatkowano 16,999,00 złotych, co stanowi 10,09 % planu wydatków oraz na gospodarkę odpadami 445.535,46 złotych, tj. 51,21 % planu. Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 464.360 złotych tj. 43,61 % planu i dla Gminnej Biblioteki Publicznej 102.400,00 złotych, tj. 49,95 % planu oraz dotacje celowe dla Miasta Leszna 17.509,40 złotych, tj, 64,43 % planu, dla Miasta Zielona Góra 2.000,00 złotych, tj. 40% planu, dla OSP Zbarzewo 1.000,00 złotych i dla klubów sportowych na ich działalność 84.000,00 złotych co stanowi 69,26 %. Dla Powiatu Leszczyńskiego, dla Gminnej Spółki Wodnej oraz dla Organizacji Pożytku Publicznego dotacji jeszcze nie przekazano. Zostaną one przekazane w terminie późniejszym. Ogółem dotacje na działalność bieżącą wykonano w 45,17 % w stosunku do planu i stanowią one 4,49 % zrealizowanych wydatków bieżących. Zestawienie wykorzystania wszystkich dotacji, zarówno z wydatków bieżących jak i majątkowych udzielonych w omawianym półroczu przedstawia załącznik Nr 7. Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 3.597.720,08 złotych, co stanowi 45,75 % planu, z czego zasiłki wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 3.167.452,02 złote, w tym ze środków własnych wypłacono 49.054,29 złotych i ze środków otrzymanych od Wojewody 3.118.397,73 złotych. Na obsługę długu publicznego wydano 64.699,40 złotych, co stanowi 32,35 % planu. Na realizację wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich wydatkowano całość planu, czyli 14.173,74 złote, co przedstawia załącznik nr 8. W analizowanym okresie poniesione zostały także wydatki związane z zapłatą odsetek (85212-4580) w wysokości 2.100,63 złotych, które są związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe i przekazywane do budżetu państwa. W omawianym okresie planowano rezerwy ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 148.719,00 złotych, z których z rezerwy ogólnej uruchomiono 62.046,00 złotych i pozostało do wykorzystania 8.185,00 złotych rezerwy ogólnej i 78.488,00 złotych rezerwy celowej. Zestawienie wydatkowania środków według najważniejszych wyżej omówionych grup przedstawia załącznik nr 9.
W roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego wystąpił niższy o 2,09 % stopień realizacji wydatków, który wyniósł 42,89 %. Realizacja wydatków na zadania majątkowe kształtuje się na poziomie 22,08 %, a na zadania bieżące 45,59 %. Trzeba więc stwierdzić, że przy prowadzeniu oszczędnej gospodarki oraz realizacji zadań inwestycyjnych, których płatność nastąpi w II półroczu powyższe wskaźniki są poprawne. Aby zorientować się w wykonaniu cząstkowym, należy prześledzić jego przebieg wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, które najczęściej stanowią samodzielnie działające stanowiska lub jednostki prowadzące określony jednorodny rodzaj działalności. Występują pozycje stanowiące wykonanie zgodne z upływem czasu, a więc oscylujące w okolicy 50 %. Są to:
Dział 750 „Administracja publiczna” ( 45,62 % ), zadania dotyczące administracji, a więc działalności urzędu, rady, promocji gminy oraz pozostałych z tego zakresu; w zasadzie wszystkie zadania realizowane są równomiernie, zgodnie z występującymi potrzebami, w wysokości przybliżonej do wykonania średniego.
Dział 801 „Oświata i wychowanie” ( 46,09 % ), zadania z zakresu oświaty realizowane przez zespoły szkół, przedszkole oraz urząd w zakresie dowożenia i rozbudowy szkoły w Jezierzycach Kościelnych. Większość wydatków realizowana jest systematycznie. Poszczególne jednostki w przeważającej mierze prowadzą działalność bieżącą, z nastawieniem na wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w okresie wakacji. Najwyższy wskaźnik wykonania występuje w wydatkach dotyczących szkoły zawodowej ( 59,88 % ), a najniższy w realizacji zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w szkole w Jezierzycach Kościelnych ( 19,62 % )
Dział 852 „Pomoc społeczna” ( 44,56 % ), zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy - rozdział 85203 wykonanie 40,12 % i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pozostałe rozdziały wykonanie 45,00 %. W przypadku GOPS-u różne jest wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji, z tym że te zrealizowane w najwyższym zakresie, np. „domy pomocy społecznej” ( 54,61 % ) czy „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...” ( 53,32 % ) równoważą te zrealizowane w najniższym, np. „wspieranie rodziny„ ( 0,00 % ), „ pozostała działalność ” ( 24,80 % ).
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” ( 54,72 % ), gdzie w dużej części wykorzystano środki przeznaczone na wypłatę pomocy uczniom ( 92,44 % ), a wydatki na prowadzenie świetlicy przez ZSO we Włoszakowicach realizowane są systematycznie, w miarę występujących potrzeb ( 47,28 % ).
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ( 43,83 % ), wydatki zrealizowano w poszczególnych rozdziałach w różnym stopniu. Najwyższe wykonanie wykazuje Oświetlenie ulic, placów i dróg – 77,01 % oraz Schroniska dla zwierząt – 58,14 %. Średnie wykonanie wydatków występuje w Gospodarka odpadami 51,21 % oraz zaniżone w Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24,44 % Oczyszczanie miast i wsi – 33,44 %, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 33,77 % i Pozostała działalność – 10,09 %. Efekt końcowy jest uśrednieniem wszystkich pozycji. Dotychczas nie były realizowane dopłaty mieszkańcom do urządzeń z zakresu ochrony środowiska i dopłaty związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest. W minimalnym zakresie realizowano też pozostałe zadania inwestycyjne.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ( 44,16 % ), środki dla GOK i dla Biblioteki na zadania z zakresu kultury przekazywano systematycznie co miesiąc. Wykonanie w bibliotece stanowi 50 %, a w GOK-u mniej w związku z wprowadzeniem zwiększenia planu pod koniec okresu sprawozdawczego.
W kilku działach zauważa się wykonanie niższe niż średnie i dotyczy ono pozycji zawierających jednorazowe zadania planowane do zrealizowania w terminie późniejszym lub działania wykonywane w sposób oszczędny. Dotyczą one następujących podziałek klasyfikacyjnych:
Dział 600 „Transport i łączność” ( 31,05 % ), zadania realizowane przez Zarząd Dróg Gminnych wykonywane są zgodnie z planem, pozycje o wyższym wykonaniu równoważą te w trakcie realizacji lub przełożone na drugie półrocze ( zadania inwestycyjne ).
Dział 630 „Turystyka”, ( 16,44 % ), dotyczy działalności prowadzonej przez GOSIR w okresie letnim. Przed rozpoczęciem sezonu zrealizowano zadania z zakresu bieżącego utrzymania, a zadania remontowe i inwestycyjne planowane są do wykonania w drugim półroczu.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ( 28,86 % ), wydatkowano środki według potrzeb bieżących, jednak nie realizowano zadań inwestycyjnych oraz nie wystąpiła potrzeba opłaty VAT-u.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ( 11,98 % ), wydatki związane z wyborami w zakresie aktualizacji rejestru wyborców zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji tj. 50 % całości, natomiast nie wykorzystano dotychczas środków na zakup nowych, specjalnych urn wyborczych.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” ( 24,99 % ), nie realizowano zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, nie było potrzeby uruchomienia rezerwy, która stanowi 21 % planu całości wydatków. Sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych realizowano w wysokości występujących potrzeb, a dotacje dla OSP zostaną uruchomione w terminie późniejszym.
Dział 757 „Obsługa długu publicznego” ( 32,35 % ), dotychczas nie wystąpiła potrzeba uruchomienia planowanego kredytu, aktualnie spłacie podlegają odsetki od kredytów i pożyczki pobranych w latach 2011-2012.
Dział 758 „Różne rozliczenia” ( 0 % ), jak już wspomniano powyżej, nie wystąpiła potrzeba uruchomienia pozostałej części rezerwy.
Dział 851 „Ochrona zdrowia” ( 38,76 % ), niektóre zadania z zakresu ochrony zdrowia, a szczególnie przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowane do realizacji w roku bieżącym będą wykonane w terminie późniejszym, np. zadania z zakresu dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, a te realizowane aktualnie to według występujących potrzeb.
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” ( 42,46 % ), wydatki bieżące realizowane są w miarę systematycznie, według występujących potrzeb, a większość zadań inwestycyjnych zaplanowano na okres letni. W przekraczającym zaś stopniu ( 69,26 % ) zostały przekazane dotacje na działalność bieżącą dla klubów i stowarzyszeń sportowych i nie wystąpiła potrzeba przekazania dotacji z tego zakresu organizacjom pożytku publicznego.
W dwóch rozdziałach wystąpiło wykonanie wyższe niż połowa, a nawet wyższe od przyjętego odchylenia. Jest to:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ( 60,53 % ), na taki rezultat złożyło się wykonanie w całości zadań z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, mimo poniesionych oszczędności w stosunku do planu ( 63,97 % ) oraz wysokie z zakresu prac geodezyjnych ( 70,18 % ) i pozostałej działalności ( 89,55 % ), w skład których wchodzą wypłaty rekompensat akcyzy rolnikom oraz bardzo niskie z zakresu melioracji ( 8,91 % ), przy uśrednionym na składki do Izb Rolniczych ( 47,98 % ) i prace wodociągowe ( 43,24 % ). Przyczyną niskiego wykonania w poszczególnych rozdziałach jest nie wykonanie zadań inwestycyjnych.
Dział 853 „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej” ( 83,33 % ) dotyczy przekazanych wkładów do spółdzielni socjalnej „ Kotwica”.
Zaniżone wykonanie wydatków wykazane w powyższych zakresach przede wszystkim wywarło wpływ na ogólnie niższe niż proporcjonalne do upływu czasu wykonanie wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku.
Główne zobowiązania Gminy, to przede wszystkim te z tytułu spłaty kredytów i pożyczki. Gmina posiada zobowiązania wobec Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w kwocie 1.805.000,00 złotych z tytułu spłat zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2012 oraz wobec ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu w kwocie 2.650.000,00 złotych z tytułu spłat kredytu pobranego w 2011 roku. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została spłacona w I półroczu bieżącego roku. Na koniec czerwca wszystkie jednostki łącznie posiadają 1.025.184,85 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności za faktury, których termin płatności jeszcze nie minął. Ponadto w urzędzie pozostała do uregulowania kwota 4.419,25 złotych jako zobowiązanie wymagalne. Są to należności dotyczące płatności faktur, które do księgowości trafiły z opóźnieniem, po terminie płatności, a dotyczą zakupów materiałów i usług, w tym także inwestycyjnych.
W celu dokonania zmian w budżecie gminy Wójt korzystał nie tylko z upoważnień nadanych przez ustawodawcę ale również z upoważnień nadanych przez Radę.
Ważną sprawą, którą należy uwzględnić przy realizacji budżetu, są obowiązujące terminy wpływu środków stanowiących dochody będące źródłem finansowania wydatków. Sytuacja ta powoduje, że niektóre zadania muszą być przesunięte w terminie lub realizowane w sposób oszczędny. Dotychczas nie wystąpiła potrzeba korzystania z kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu oraz uruchamiania kredytu długoterminowego. W oparciu o posiadane dane oraz analizę poszczególnych wpływów nie należy spodziewać się w II półroczu ponadplanowych dochodów, które zwiększyłyby budżet.
Należy więc przeprowadzić analizę niewykonanych zadań ujętych w planach finansowych i wykluczyć zadania, które nie będą realizowane, a wprowadzić niezbędne ujawnione w trakcie roku budżetowego i dokonać odpowiednich przesunięć.
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań poprzez inne jednostki czy formy oraz nie ponoszono innych, ważnych do wykazania i uwzględnienia w informacji wydatków. Żadna z organizacyjnych jednostek budżetowych nie utworzyła i nie prowadzi rachunku dochodów własnych.

Włoszakowice, dnia 10 sierpnia 2016 roku


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

`


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06