OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku

Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku

Numer dokumentu: 46
Rok: 2016

ZARZĄDZENIE NR 46/2016
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2016 rokuNa podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1


Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

Załącznik do zarządzenia
Nr 46/2016
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 12 sierpnia 2016 roku


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
w Gminie Włoszakowice w I półroczu 2016 roku.

Szczegółowe dane bieżącego roku uwzględnoine w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 30 marca 2016 roku. Zmiany budżetu wprowadzane w okresie do końca II kwartału nie powodowały konieczności zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmienił się jednak plan dochodów jak i plan wydatków, przy zachowaniu założonego deficytu. Planowane w WPF dochody w kwocie 32.181.875,00 złotych wzrosły o 2.490.128,44 złotych i wynoszą 34.672.003,44 złote, z czego wpłynęło 18.254.887,81 złotych, co stanowi 53 % aktualnego planu. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki w kwocie 34.538.287,80 złotych wzrosły również o 2.490.128,44 złotych, wynoszą 37.028.416,24 złotych i zrealizowano je w wysokości 15.882.333,35 złotych co stanowi 43 % aktualnego planu. Wynikiem I półrocza jest nadwyżka w kwocie 2.372.554,46 złotych, przy planowanym rocznym deficycie w kwocie 2.356.412,80 złotych, na którego pokrycie planuje się przeznaczyć zakładany do pobrania kredyt w kwocie 2.900.000,00 złotych, z którego pozostałość w kwocie 543.587,20 złotych wraz z wolnymi środkami pozostałymi z roku ubiegłego w kwocie 373.655,00 złotych przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych w kwocie 917.242,20 złotych.
Po przeanalizowaniu pozostałych do wykonania wydatków oraz realizowanych dochodów ewentualne postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.
W roku bieżącym Gmina spłaciła dwie raty długoterminowego kredytu pobranego w roku 2011 z ING w Poznaniu w łącznej kwocie 150.000,00 złotych na planowane 300.000,00 złotych, dwie raty kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice w kwocie 170.000,00 złotych na planowane 350.000,00 złotych oraz dwie ostatnie raty pobranej w latach 2011-2012 pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 267.242,20 złotych. Spłata przebiega zgodnie z założeniami. Nie planuje się natomiast wykupu papierów wartościowych, ponieważ takie nie były przez Gminę wydawane. W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność skorzystania z kredytu krótkoterminowego przeznaczanego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Kwota długu Gminy na 30 czerwca br wynosi 4.455.000,00 złotych, z czego wobec ING Poznań 2.650.000,00 złotych i wobec BS Włoszakowice 1.805.000,00 złotych. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu została zakończona. Całkowita spłata powyższych kredytów ma nastąpić w roku 2019 wobec ING Poznań oraz w roku 2020 wobec BS Włoszakowice. Zakładany do pobrania kredyt w roku bieżącym planuje się spłacić w ciągu kolejnych sześciu lat, czyli do roku 2022, co w oparciu o planowane w tych latach kwoty budżetu wydaje się realne.
Następnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedsięwzięcia, w skład których wchodzą;
1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i Boszkowie ( realizacja w latach 2014-2016 ) Na łączną kwotę 225.000,00 złotych w roku 2015 zrealizowano prace za 48.000,00 złotych. Reszta, tzn. 177.000,00 złotych winno być wydatkowane w drugim półroczu roku bieżącego.
2. Rozbudowa szkoły w Jezierzycach Kościelnych ( realizacja w latach 2015-2018 ). Zakładana kwota przedsięwzięcia wprowadzona do WPF-u stanowi kwotę 2.410.000,00 złotych, z czego na dokumentację w poprzednich latach wydatkowano 47.000,00 złotych. Na toczące się prace w roku bieżącym przeznaczono kwotę 563.000,00 złotych, z których pierwsza płatność nastąpiła dopiero w drugim półroczu. Jednocześnie wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poprzez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice ( realizacja w latach 2016 – 2019 ), z czego na rok bieżący zaplanowano do wydatkowania 67.000,00 złotych i w pierwszym półroczu wydatkowano 18.000,00 złotych. Kwoty wprowadzone do WPF-u dotyczą zakresu wydatków ze środków własnych. W związku z otrzymaniem deklaracji dofinansowania przedmiotowego zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwoty dotyczące tego zadania zostaną uaktualnione na najbliższej sesji.
W związku ze zbliżającym się terminem spłat wcześniej pobrach kredytów i spłatą pożyczki przeznaczonych na wcześniej realizowane duże inwestycje, Gmina wraz z uruchomieniem nowych programów dopłat unijnych na lata 2014-2020 występuje o środki na realizację dalszych prac inwestycyjnych o szerszym zakresie.

Włoszakowice, 08 sierpień 2016 rok
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06