OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

ogłaszam

nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

1. Przedmiotem naboru jest dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.
Przedmiotem dofinansowania mogą być jedynie kotły c.o. w których jest możliwe spalanie tylko paliw wymienionych powyżej, w tym: słoma w postaci bel lub kostek albo brykietów, granulat trocinowy lub słomiany – tzw. pellet, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne. Dofinansowaniem nie będą objęte kotły c.o. wyposażone w dodatkowy ruszt umożliwiający spalanie innych paliw (np. węgla, makulatury, oleju opałowego, itd.) oraz kotły c.o., których konstrukcja pozwala na późniejszą instalację tego typu rusztów.

2. Na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 przeznacza się w budżecie gminy kwotę 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100).

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, posiadające tytuł prawny, m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika prawo do korzystania z nieruchomości położonej na terenie Gminy Włoszakowice.

4. Wnioskowane zadania muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2016 r., tj. złożenie rozliczenia dotacji wraz z załącznikami.

5. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,
2) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia, faktury, rachunki lub ofertę wykonawcy przedsięwzięcia (co najmniej jeden z wymienionych dokumentów),
3) kopię zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę jeśli są wymagane.

6. Jeżeli udzielone dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymał przedsiębiorca w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które otrzymał przedsiębiorca w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzednich;
3) pozostałe informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

7. Wymogi formalne i terminy:
1) wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r., osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice (Sekretariat pok. 107) lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu),
2) wniosek musi być kompletny, zgodny z § 2 ust. 2, 5 i 8 załącznika do Uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

8. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania środków budżetu Gminy Włoszakowice przeznaczonych na ten cel.

9. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 7 pkt 1 niniejszego ogłoszenia będą pozostawione bez rozpoznania.

10. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w budżecie, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w następnym naborze, a warunkiem dofinansowania jest spełnienie przesłanek do jego przyznania w naborze w którym nie wystarczyło środków w budżecie.

11. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

12. Warunki przyznania dofinansowania określa Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice oraz Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

13. Dofinansowanie przedsięwzięcia polegać będzie na zwrocie części kosztów poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie dofinansowania.

14. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami kosztów, nie więcej niż 2000,00 zł.

15. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny, spełnia wymogi formalne i kryteria ustalone w programie, Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania.

16. Przyznanie dofinansowania może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej.

17. Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy na wskazane w umowie konto Inwestora bądź w kasie Urzędu Gminy Włoszakowice.

18. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa – pok. 116, tel. 65 525 29 94, e-mail: gmina@wloszakowice.plInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2016-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06